Hävstångspolicy

Denna policy tillhör Skilling Ltd, tidigare kallat Finovel Cyprus Ltd. Reproduktionen helt eller delvis på något sätt inklusive reproduktion i sammanfattande form, omformuleringar på olika sätt och eventuella ändringar i originalet eller i en översatt version är strängt förbjuden och är endast tillåten efter skriftligt samtycke från Skilling Ltd.

Auktoriserad och reglerad av CySEC under CIF-licensnummer 357/18.

Skilling Ltd (nedan kallat "företaget", "vi", "vår") ingår avtal i Over-The-Counter ("OTC") i Contracts For Differences ("CFDs") med undertecknad kund (nedan kallad "kund", "Du", "Din"). Kunden bekräftar härmed, förstår och godkänner nedan.

Juridisk regelverk

Denna policy är utfärdad enligt och i enlighet med kraven i EU-direktiv 2014/65/EU angående Markets in Financial Instruments ("MiFID II"), EU:s förordningar om Financial Instruments (“MiFIR II”) och investeringstjänsterna och aktiviteter och Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of the Republic of Cyprus Law som införlivade MiFID II i Cyperns lagstiftning.

Vidare följer denna policy cirkulärer utfärdade av CySEC i enlighet med riktlinjerna och/eller dokumentet med frågor och svar från European Securities and Markets Authority (“ESMA”) med avseende på tillhandahållande av CFD och andra spekulativa produkter till retail kunder under MiFID.

Omfattning

Att behandla kunder rättvist är avgörande för vår företagskultur, etos och attityd. Företaget har en skyldighet att agera ärligt, rättvist, professionellt och i våra kunders bästa. Med förbehåll för bestämmelserna i avsnitt 5(c) i denna policy fastställs hävstångseffekten för retail kunder till 30:1 som standard.

Företaget bör använda hävstången till kundens bästa intresse. Som sådan bör företagets utnyttjande av hävstång vara följande:

1. Kapitalbas och finansiell styrka i företaget

Företaget ska alltid följa reglerna för kapitalkrav och de hävstångseffekter som tillåts till sina kunder ska inte på något sätt hämma företaget från att uppfylla minimikraven på kapital enligt gällande regelverk.

2. Företagets riskaptit och riskhantering 

Företaget ska följa policyn för riskhantering och rutinerna som identifierar riskerna för företagets verksamhet, processer och system när det sätter procentsatsen av hävstången som är tillåten för sina kunder. Företaget ska se till att den hävstång som tillåts kunderna är alltid i linje med bolagets riskaptit och policy för riskhantering.

3. Tillgångsklass och instrumentegenskaper

För att kunna avspegla den varierande risken och volatiliteten i olika tillgångsklasser och instrument har företaget delat upp de finansiella instrumenten som erbjuds i kategorier som beskrivs på kundens dashboard, med motsvarande maximala hävstångseffekter som kan ges till kunder, efter att ha tagit hänsyn till alla faktorer som nämns i denna policy.  

4. Kunders finansiella kunskaper och erfarenheter

Företaget tar hänsyn till kundernas kunskaper och erfarenheter innan de tillåter en kund att använda hävstång. Mer specifikt får alla retail kunder som standard en hävstång som är 30:1 (om inte den maximala tillåtna hävstången för ett visst finansiellt instrument är lägre än 30:1 som anges på kundens dashboard). Om en kund önskar få en högre hävstång, ska kunden lämna in en ansökan till företaget.

Om kunden misslyckas eller inte anses vara lämplig i testet om lämplighet och ekonomisk kunskap kommer kunden att hänvisas att studera vår Academy och/eller börja ett demo konto innan han/hon kan börja handla med riktiga pengar.

5. Negativt balansskydd

Företaget har etablerat ett negativt balansskydd som i händelse av att ett negativt saldo uppkommer på kundens handelskonto på grund av Stop Out och/eller extremt volatila marknadsförhållanden, kommer en relevant justering för att täcka hela det negativa beloppet att göras.

6. Margin Close Out

Företaget kommer att tillämpa Margin Close Out för retail kunder som har öppna positioner. En margin på upp till 50% krävs där företaget automatiskt stänger en eller flera positioner till marknadspriser när Stop Out uppnås. Vidare begränsar man genom att tillämpa Close Out vid 50% margin call risken för någon betydande förlust för en retail kund när summan av medel i kontot och det orealiserade nettovinsten för alla öppna positioner som är kopplade till kundens konto faller till mindre än hälften av det totala initialla marginskyddet (kravet) för alla öppna positioner.

 7. Initialt marginskydd

Initialt marginskydd tillämpas på konton tillhörande retail kunder som har öppna positioner i CFD. Gränsen på hävstången kommer att skydda retail kunden genom att kräva att de betalar en minimum margin inledningsvis för att handla CFD och begränsar riskexponeringen för det belopp som ska investeras av kunden. Initialt marginskydd kan minska sannolikheten för kundförluster jämfört med vad som skulle förväntas om kunden skulle handla CFD vid högre hävstångseffekt.

 8. Begränsning av incitament

Begränsning av incitamenten som erbjuds för att handla CFD. Retail kunden bör inte ges någon direkt eller indirekt betalning, monetär eller utesluten icke-monetär förmån i samband med marknadsföring, distribution eller försäljning av CFD, med undantag för vinsten som genereras på CFD som tillhandahålls av företaget. Sådana marknadsföringsfunktioner och säljtekniker som nämns ovan när de erbjuder CFD till kunder inkluderar bonusar och reducerad kostnad (t ex spreads eller avgifter), särskilt till kunder som sätter in pengar på kontot eller vid utförande av en viss volym av affärer.

 9. Standard riskvarning med specifikt format

En standardiserad riskvarning med specifikt format, inklusive procentandel av förluster på CFD, visas till retail kunder. Eventuell direkt eller indirekt kommunikation till, eller offentliggjord information som är tillgänglig för, retail kunder i samband med marknadsföring, distribution eller försäljning av CFD måste innehålla lämpliga riskvarningar för att överensstämma med gällande lagkrav. Sådana riskvarningar förväntas hjälpa en retail kund att fatta ett välgrundat beslut om handel med CFD, med tanke på att det är en högriskprodukt som sannolikt kommer att leda till förluster än en vinst.  

10. Kategorisering

10.1. Erfarna retail kunder är kunder som erhåller högt betyg i vårt lämplighetstest, som visar tillfredsställande kunskap och erfarenhet vid handel i komplexa finansiella instrument som CFD. Alla kunder som anses vara erfarna baserat på deras resultat i lämplighetstestet, kommer få en hävstång på 30:1. Erfarna retail kunder har valet att ändra hävstången som de handlar med enligt de gränser som vi tillämpar utifrån våra interna principer för risk aptit och tolerans samt den maximala tillåtna hävstången för respektive finansiella instrumentkategori. Företaget förbehåller sig rätten att införa ytterligare hävstångsnivåer. Om en kund begär en högre hävstångeffekt kan standard hävstången ökas förutsatt att en sådan ökning är motiverad baserat på kundens profil.

10.2. Icke-erfarna retail kunder är kunder som misslyckas med lämplighetstestet. Sådana kunder hänvisas till utbildningsverktyg, webinars eller demo trading plattformar för att förbättra kundens kunskap och erfarenhet att handla CFD eller andra spekulativa produkter. Kunden får inte handla på riktigt konto eftersom kravet är att de måste göra och passera lämplighetstestet för att kunna handla på riktigt konto. Företaget ska vidare erbjuda ett ytterligare lämpligthetstest innan det avgör om produkten eller tjänsten är lämplig för kunden.

Om en retail kund visar begränsad eller ingen verklig erfarenhet av handel med CFD, oavsett om  kunden har passerat lämplighetstestet, kan det vara i kundens bästa intresse om företaget väljer att hänvisa kunden till utbildningsverktyg, webbseminarier eller demo konton för att förbättra kunskap och erfarenhet att handla CFD eller andra spekulativa produkter. Beroende på kundens kunskaper och erfarenhet som erhållits genom handlande på demo konton som registrerats hos oss kan hävstången i en viss transaktion vara begränsad under en tidsperiod, det vill säga till en mycket lägre nivå baserad på regelverk eller företagets interna förfarande för riskhantering och maximalt tillåten hävstång för respektive finansiella instrumentkategori.

 11. Ändring av standardhävstång

Om en erfaren retail kund vill öka eller minska sin maximala tillåtna hävstång som företaget tillhandahåller, kan det ske automatiskt från dashboard eller handelsplattformen under kontoinställningar. Om en erfaren retail kund vill begära högre hävstång än standardhävstången på 30:1, kan kunden ändra under kontoinställningar och välja en högre hävstång, men innan den nya hävstången beviljas kunden kommer företaget att bedöma de faktorer som nämns i avsnitt 10 i denna policy och godkänna eller avslå en sådan begäran i enlighet med detta.

Om en kund exempelvis väljer 50% av maximal hävstång betyder det att hävstången kommer att vara 50% av den maximala tillåtna hävstången som anges på kundens dashboard.

12. Nya traders 

Företaget begränsar nya traders hävstångseffekt till högst 30:1. Handel med en mycket hög hävstång är ett av de vanligaste fel som begås av nya traders. Därför, tills kunden blir mer erfaren, rekommenderar företaget att kunden ska handla med en lägre hävstång. Uppgifterna om företagets kunder används på ett sätt som ligger i kundens bästa.

13. Uppdatering av hävstångspolicy

13.1. Företaget förbehåller sig rätten att granska och / eller ändra denna policy efter eget gottfinnande när det anses lämpligt eller passande enligt lag, och den reviderade versionen laddas upp på företagets hemsida.

13.2. Din fortsatta användning av våra tjänster, efter eventuell kungörelse om sådana ändringar, utgör din bekräftelse och samtycke till sådana ändringar av denna policy och din överenskommelse att vara bunden av villkoren för sådana ändringar.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.