Riskvarning

Denna policy tillhör Skilling Ltd, tidigare kallat Finovel Cyprus Ltd. Reproduktionen helt eller delvis på något sätt inklusive reproduktion i sammanfattande form, omformuleringar på olika sätt och eventuella ändringar i originalet eller i en översatt version är strängt förbjuden och är endast tillåten efter skriftligt samtycke från Skilling Ltd.

Auktoriserad och reglerad av CySEC under CIF-licensnummer 357/18.

Skilling Ltd (nedan kallat "företaget", "vi", "vår") ingår avtal i Over-The-Counter ("OTC") i Contracts For Differences ("CFDs") med undertecknad kund (nedan kallad "kund", "Du", "Din"). Kunden bekräftar härmed, förstår och godkänner nedan.

Rättsligt och reglerat ramverk

Denna sammanställning regleras av lagen Law 87(I)/2017 Investment Services and Activities och Regulated Markets Law of 2017 Cyprus och the comprehensive Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU (“MiFID”) och Markets in Financial Instruments Regulation (EU) 600/2014 (“MiFIR”).

Villkoren som används i denna sammanställning är i anknytning med företagets Allmänna Villkor, Integritetspolicy, Order Execution policy, Kundkategoriseringspolicy och Intressekonfliktspolicy som är tillgängliga för alla våra kunder via vår hemsida.

Omfattning

Företaget erbjuder investeringar för Over-the-Counter ("OTC"), Contract for Difference ("CFDs") med marknadsrisker. Denna sammanställning är information och vi ger inga garantier med avseende på innehållet. Villkoren i denna sammanställning tar inte hänsyn till investeringsmålen, den ekonomiska situationen eller upplysningar om alla risker som är förknippade med våra investeringstjänster. Du bekräftar och accepterar att eftersöka individuell ekonomisk rådgivning baserat på dina egna särskilda omständigheter innan du fattar ett investeringsbeslut på grund av information i denna sammanställning.

Kunden har läst, förstått och accepterat risken inklusive men inte begränsat till nedan:

  • Ett finansiellt instrument som är relaterat till utländska marknader kan innebära risker som skiljer sig från de vanliga riskerna på marknaderna i kundens hemland. Under vissa omständigheter kan dessa risker vara större. Resultatet från transaktioner på utländska marknader påverkas av valutarisk och andra internationella faktorer såsom geopolitisk risk.
  • Finansiella instrument kan ibland ha dålig likviditet som en följd av minskad efterfrågan eller tillgång, det vill säga att kunden kanske inte kan sälja eller enkelt få information om priset på dessa finansiella instrument.
  • Skatteeffekter är kundens ansvar. Kunden ska se till att investeringar i CFDs inte är skattepliktiga och / eller andra skyldigheter i Kundens jurisdiktion. Kunden är ansvarig för eventuella skatter och / eller andra åliggande som kan uppkomma med avseende på hans affärsverksamhet.

1. Trading är mycket spekulativt och riskabelt

1.1. Trading i CFDs är mycket spekulativt, innebär en betydande risk för förlust och är inte lämplig för alla investerare men endast för de kunder som:

  1. förstår och är villiga att anta de ekonomiska, juridiska och andra riskerna som berörs;
  2. är erfarna och kunniga om handel med derivat och i underliggande tillgångstyper; och
  3. kan finansiellt ta förluster som är betydligt högre än margin eller insatta medel eftersom investerare kan förlora kontraktets totala värde, inte bara margin eller insättningen.

1.2. CFD-transaktioner anses inte som lämpliga investeringar för pensionsfonder. CFD-transaktioner har högre risknivå för investerare och kan leda till stora förluster av investerat kapital. Kunden representerar, garanterar, erkänner och förstår de därmed sammanhängande riskerna, är villig och i stånd att finansiellt och/eller på annat sätt ta risken för att handla CFDs och att förlusten av kundens hela kontosaldo inte kommer att förändra kundens livsstil.

2. Risker i samband med handel i CFD

2.1. Contract for Differences (CFDs) är produkter med hävstång som medför högre risk för kunden jämfört med andra finansiella produkter och kan leda till förlust av allt investerat kapital. Företaget använder emellertid "Negativt Balansskydd", det betyder att du inte kan förlora mer än vad du har investerat. Värdet av CFD-handeln kan öka eller minska beroende på marknadsförhållanden.  

3. Risker förknippade med långa positioner i CFD, det vill säga för köpare av CFD. 

3.1. Att vara lång i CFD innebär att du köper CFD på marknaden och spekulerar på att marknadskursen för det underliggande instrumentet kommer att stiga mellan köpet och försäljningen. Som ägare av en lång position kommer du generellt att göra en vinst om marknadspriset på det underliggande stiger medan din långa CFD position är öppen.

3.2. Tvärtom kommer du generellt att drabbas av en förlust, om marknadskursen på det underliggande instrumentet faller medan din långa CFD position är öppen. Din potentiella förlust kan därför vara större än den initiala margin som investerades. Dessutom kan du drabbas av förlust på grund av stängning av din position, om du inte har tillräckligt med likviditet för nödvändig margin på ditt konto för att behålla din position öppen.

4. Risker förknippade med korta positioner i CFD, det vill säga för säljare av CFD.

4.1. Att vara kort i CFD innebär att du säljer CFD på marknaden och spekulerar på att marknadskursen för det underliggande instrumentet kommer att falla mellan köpet och försäljningen. Som ägare av en kort position kommer du generellt att göra en vinst om marknadskursen på underliggande faller medan din korta CFD position är öppen.

4.2. Tvärtom kommer du generellt att drabbas av en förlust, om marknadspriset på det underliggande instrumentet stiger medan din korta CFD position är öppen. Din potentiella förlust kan därför vara större än den initiala margin som investerades. Dessutom kan du drabbas av förlust på grund av stängning av din position, om du inte har tillräckligt med likviditet för nödvändig margin på ditt konto för att behålla din position öppen.

5. Risker i samband med handel av CFD på kryptovalutor

5.1. Vid handel av CFD där det underliggande instrumentet är en kryptovaluta bör du känna till och förstå att kryptovalutor är digitala valutor som inte utfärdas av någon centralbank eller någon annan emittent och krypteringsteknik används för genereringen av andelar. Därför är det inte lämpligt för alla investerare att handla CFD på kryptovalutor. Du måste förstå och acceptera de specifika egenskaper och risker som är relaterade till dessa produkter. Vi erbjuder handel CFD på kryptovalutor som omfattas av regelverket MIFID II.

5.2. Prissättning av kryptovalutor härrör från digitala marknadsplatser och på grund av den icke-reglerade regimen för sådana marknadsplatser kan marknadsdata och prisinformation som tillhandahålls av sådana marknadsplatser skilja sig avsevärt från de regler och praxis som används av reglerade börser. Prissättningsreglerna är enbart beroende på praxis på dessa marknadsplatser och kan ändras när som helst av dem.

5.3. Vidare kan digitala marknadsplatser införa handelsstopp, upphöra handel eller priset och marknadsflödena bli otillgängliga för oss. Som en konsekvens kan alla dessa risker leda till väsentlig negativ inverkan på ditt kontos värde och dina öppna positioner, inklusive förlust av alla dina investerade belopp. Vid tillfällig eller permanent störning eller avbrytande av handel på någon av de digitala marknadsplatser från vilka vi erhåller vårt prisflöde för den relevanta kryptovalutan, kommer dina positioner att prissättas till det sista tillgängliga priset och du kanske inte kan stänga, avveckla dina positioner eller ta ut eventuella medel relaterade till sådan position tills handeln med den relevanta digitala handelsplatsen återupptas, om alls. Du accepterar att när handel återupptas kan det finnas ett väsentligt annat pris (gap) som kan påverka dina positioner väsentligt och eventuellt leda till betydande vinster eller förluster. Om handel inte återupptas alls kommer hela din investering att gå helt förlorad.

6. Hög hävstång och låg margin kan leda till snabba förluster

6.1. Den höga graden av "hävstångeffekt" är ett särskilt särdrag för CFD. Hävstångseffekten gör att investeringar i CFD är mer riskfyllda än att investera direkt i det underliggande instrumentet. Detta härrör till användningen av margin för CFD, vilket i allmänhet innebär en liten investering i förhållande till transaktionens storlek, så att en relativt liten prisrörelse i det underliggande instrumentet kan få en oproportionerligt dramatisk effekt på din position. Detta kan vara både fördelaktigt och ofördelaktigt.

6.2. En liten prisrörelse till din fördel kan ge en hög avkastning på investeringen, men en liten prisrörelse mot dig kan leda till betydande förluster. Dina förluster kommer aldrig att överstiga saldot på ditt konto, vilket är reducerat till noll om förlusterna är högre än det belopp som satts in. Sådana förluster kan ske snabbt. Ju större hävstångseffekt desto större är risken. Storleken på hävstången bestämmer därför delvis resultatet av din investering.

7. Margin Krav

7.1. Kunden måste alltid hålla minimum margin på sina öppna positioner. Det är kundens ansvar att övervaka hans/hennes kontosaldo. Du kan få ett "margin call" för att sätta in ytterligare pengar om margin i det aktuella kontot är för lågt.

7.2. Företaget har rätt att likvidera någon eller alla öppna positioner när minimikravet inte upprätthålls och detta kan leda till att dina positioner stängs med en förlust som du kommer att vara ansvarig för.

7.3. Dessutom måste kunden kontinuerligt övervaka alla öppna positioner för att undvika att positioner stängs på grund av otillgängligheten av medel och det bör noteras att företaget inte är ansvarigt för att meddela dig i sådana fall.

8. Kontantavräkning

8.1. Kunden förstår att handel med CFD kan endast lösas kontant och skillnaden mellan köp och försäljningspris delvis bestämmer resultatet av investeringen.

9. Rättigheter till underliggande instrument

9.1. Kunden har inga rättigheter eller skyldigheter avseende de underliggande instrumenten eller tillgångarna som är relaterade till CFD. Du förstår och accepterar att CFD kan ha olika underliggande instrument, till exempel aktier, index, valutor och råvaror.

10. Risker i samband med Forex

10.1. Handel med CFD på Forex (även kallad valutahandel) med ett underliggande instrument som är i en annan valuta än din basvaluta medför en valutarisk, på grund av att när en sådan transaktion avvecklas i en annan valuta än din basvaluta, så kan värdet av din avkastning påverkas av valuta växling till basvalutan.

11. One Click Trading och omedelbart utförande

11.1. Företagets online-handelsplattform utför kundens order omedelbart när kunden anger det nominella beloppet och klickar "Köp / Sälj". Det innebär att det inte finns möjlighet att granska ordern efter att ha klickat på "Köp / Sälj" och en marknadsorder kan inte avbrytas eller ändras. Den här funktionen kan skilja sig från andra handelssystem du har använt. Kunden bör använda demo-konto för att bli bekant med online trading innan han/hon de facto handlar online med företaget. Kunden bekräftar och godkänner att genom att använda företagets online-handelsplattform och “One Click Trading”, risken förknippad med omedelbart utförande.

12. Telefonordrar

12.1. Företaget ansvarar inte för funktionsfel, avbrott eller misslyckande för utförande av order via telefon och garanterar inte tillgänglighet av personal. Kunden är medveten om att företaget inte alltid kan nås via telefon, och därmed kan kunden placera sina ordrar online genom företagets handelsplattform.

13. Rådgivande och/eller förvaltande tjänster

13.1. Företaget är inte en rådgivare eller en förvaltare till sina kunder. Vi kan ge generella marknadsrekommendationer. Sådana generella rekommendationer utgör inte en personlig rekommendation eller investeringsrådgivning och har inte beaktat någon av dina personliga omständigheter eller dina investeringsmål, och det är inte ett erbjudande att köpa eller sälja eller anbudsinfordran om ett erbjudande att köpa eller sälja, ett valutakontrakt eller ränteswap kontrakt. Beslutet taget av en klient att handla CFD med företaget och varje beslut huruvida en transaktion är lämplig eller/passande för kunden är ett självständigt beslut gjort av kunden.

13.2. Företaget agerar inte som en rådgivare eller tjänstgör inte heller som förvaltare till kunden. Kunden instämmer i att företaget inte har någon förvaltar skyldighet gentemot kunden och inget ansvar i samband med och ansvarar inte för några skulder, fordringar, skador och kostnader, inklusive advokatavgifter som uppkommit i samband med att kunden följt företagets generiska handelsrekommendationer eller vidtagit eller inte vidtagit åtgärder som grundar sig på någon generell rekommendation eller information som tillhandahålls av företaget.

14. Rekommendationer garanteras inte

14.1. Företaget garanterar inte rekommendationer. De generiska marknadsrekommendationer som företaget tillhandahåller grundar sig enbart på företagets personal och bör betraktas som sådan. Kunden bekräftar att alla transaktioner som kunden utför är baserad på deras eget omdöme. Eventuella marknadsrekommendationer som tillhandahålls är endast generiska och kan eller kan inte eventuellt överensstämma med företagets och/eller dess affiliates marknadspositioner eller avsikter.

14.2. Företagets generella marknadsrekommendationer grundar sig på information som tros vara tillförlitlig, men företaget kan inte, och garanterar inte, noggrannheten eller fullständigheten av den eller att följande av sådana generella rekommendationer kommer att minska eller eliminera risken i handel med CFD.

15. Inga vinstgarantier

15.1. Det finns inga garantier för vinst eller för att undvika förluster vid handel med CFD. Kunden har inte fått några sådana garantier från företaget eller från någon av dess företrädare. Kunden är medveten om de risker som är förknippade med handel med CFD och kan ekonomiskt bära sådana risker och eventuella förluster.

16. Inga garantier mot föråldrade publikationer

16.1. Företagets publikationer uppdateras inte efter att de släppts och kan på grund av förändrade omständigheter bli felaktiga och vilseledande för sina kunder efter en period som kan variera från sekunder och minuter till dagar, veckor och månader beroende på informationen. Vi tar inget ansvar och ingen garanti mot någon mottagare om publikationen är föråldrad.

16.2. Vi ska sträva efter att få information från tillförlitliga källor, men utan någon form av uttrycklig eller underförstådd garanti för alla publikationer. Företaget är inte ansvarigt om publikationen inte är fullständig, korrekt och lämplig inklusive men inte begränsat till (1) noggrannhet och / eller avbrytande av marknadsnoteringar. och (2) eventuella fel, felaktigheter, avbrott eller/utelämnande vid tillhandahållande av marknadsnoteringar.

16.3. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, dra tillbaka eller ändra någon publikation eller information som tillhandahållits när som helst utan förvarning (tidigare eller senare).

17. Internet Trading

17.1. När en kund handlar online (via internet) är företaget inte ansvarigt för några fordringar, förluster, skador, kostnader eller utgifter som direkt eller indirekt orsakas av funktionsfel, störningar eller fel i någon överföring, kommunikationssystem, dator anläggning eller handelsprogramvara, oavsett om det hör till företaget, kunden, någon marknadsaktör eller något clearingsystem.

17.2. Varken företaget eller något av företagets styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, affiliates, tredjepartsleverantörer, facilitatorer, informationsleverantörer, licensgivare, börser, clearingorganisationer eller andra leverantörer som tillhandahåller data, information eller tjänster, garanterar:

  • Att den elektroniska handelsplattformen kommer att vara oavbruten eller felfri hela tiden; Företaget ger inte heller några garantier om de resultat som kan erhållas från användningen av den elektroniska handelsplattformen eller om aktualitet, sekvens, noggrannhet, fullständighet, tillförlitlighet eller innehåll av all information, service eller transaktion som tillhandahålls via handelsplattformen;
  • Att kundens system inte påverkas eller skadas av någon skadlig programvara;
  • Att någon data inte kommer att uppfångas av någon tredje part;
  • Om kundens tillgång till den elektroniska handelsplattformen eller någon del därav är begränsad eller otillgänglig, samtycker kunden att använda andra medel för att placera en order eller tillgång till information, t.ex. genom att ringa företaget och/eller företrädare för företaget.

18. Kostnader, bytesvärden och andra överväganden

18.1. Kunden är skyldig att känna till eventuella kostnader, som spreads, kommissioner och swaps innan man investerar i CFD. I samband med denna sammanställning innebär en swap att räntan läggs till eller dras av för att hålla en position öppen över natten. Du rekommenderas att läsa mer information om alla kostnader och avgifter som finns tillgängliga på företagets hemsida.

19. Citatfel

19.1. Om ett citatfel inträffar (inklusive svar på kundförfrågningar / ordrar) är företaget inte ansvarigt för eventuella fel i kontosaldon och förbehåller sig rätten att göra nödvändiga korrigeringar eller justeringar av det aktuella kontot. Eventuell tvist som uppstår genom sådana noteringsfel kommer att lösas med stöd av det rimliga marknadsvärdet, som företaget bestämmer efter eget gottfinnande och agerar i god tro på den relevanta marknaden vid det tillfälle som ett sådant fel inträffade.

19.2. I de fall där den rådande marknaden representerar priser som skiljer sig från de priser som företaget har använt på sin plattform, försöker företaget på bästa sätt göra transaktioner på eller nära de rådande marknadspriserna. Dessa rådande marknadspriser är de priser som i slutändan återspeglas i kundredovisningen. Dessa kommer eventuellt påverka kundens realiserade och orealiserade vinster och förluster.

20. Intressekonflikter.

20.1. Företaget är motparten till alla transaktioner som ingåtts enligt kundavtalet och som sådan kan företagets intressen vara i strid med kundens. Intressekonflikt policy finns på företagets hemsida.

21. Kompensation

21.1. Företaget deltar i “Investor Compensation Fund” för kunder av investmentbolag som regleras i Republiken Cypern. Kunden har rätt till ersättning enligt “Investor Compensation Fund” ifall vi inte kan uppfylla våra skyldigheter som följer av ditt krav. Eventuell ersättning från “Investors Compensation Fund” får inte överstiga tjugo tusen euro (20 000 euro). Detta gäller dina sammanlagda fordringar mot företaget.

22. Policy granskning

22.1. Företaget förbehåller sig rätten att granska och/eller ändra denna policy efter eget gottfinnande, när det anses lämpligt enligt lag, och den uppdaterade versionen kommer att laddas upp på företagets hemsida.

22.2. Din fortsatta användning av våra tjänster, efter eventuella notifieringar av sådana ändringar, utgör din bekräftelse och samtycke till sådana ändringar av denna policy.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.