Riktlinjer för utförande av order

Policyn tillhör Skilling Ltd, tidigare kallat Finovel Cyprus Ltd. Reproduktionen helt eller delvis på något sätt inklusive reproduktion i sammanfattande form, omformuleringar på ett eller annat sätt och eventuella ändringar i originalet eller i översatt version är strängt förbjuden och är endast tillåtet med föregående skriftligt samtycke från Skilling Ltd.

Auktoriserad och reglerad av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under CIF-licensnummer 357/18.

Skilling Ltd (nedan kallat "företaget"), "vi", "vår") tar hänsyn till pris, kostnader, hastighet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek, natur och/eller annan relevant orderhantering, oavsett om vi utför order på kundens vägnar (nedan "kunden", "du", "din"), mottar och överför order, och utför order bland andra tjänster.

Syfte

Med nämnda lagar och förordningar i åtanke är företaget skyldigt att vidta alla åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat (eller "bästa utförande") på uppdrag av sina kunder vid utförande av kund order eller mottagande och överlämnande av order som ska utföras. Dessa föreskrifter kräver också att företaget ska upprätta riktlinjer för utförande av order för sina kunder för att uppnå bästa resultat för sina kunder.

Policyn anger förfarande för utförande av handel i de finansiella instrumenten som erbjuds av företaget. Kunder måste därför se till att de har läst, förstått och samtyckt till innehållet i denna policy innan de handlar med företaget. Policyn gäller både retail och professionella kunder (enligt definitionen i företagets kundkategoriseringspolicy), men det gäller inte för kunder som har klassificerats som "Eligible Counterparty".

Därtill kommer att företaget alltid fungerar som motpart och garanterar inte att priset blir mer gynnsamt än det som kan finnas tillgängligt någon annanstans. När företaget utför en order på uppdrag av retail kunder ska de ge dessa kunder en sammanfattning av denna policy, som också visar de totala kostnaderna som de ådragit sig.

Juridik och regelverk

Riktlinjer för utförande av order ("policyn") utfärdas i enlighet med kraven från Europaparlamentets och rådets (EU) Europaparlamentets som i tillämpas av rådets direktiv 2014/65 / EG om marknader för finansiella instrument, med ändringar från tid till annan ("MiFID II"); lagen 87 (I) / 2017 om tillhandahållande av investeringstjänster, utövande av investeringsverksamhet och drift av reglerade marknader och andra relaterade frågor, som ändrats enligt ("lagen") Investment Services and Activities and Regulated Markets lag nr 144 (Ι) / 2007 i den utsträckning den fortsätter att gälla efter ikraftträdandet av MiFID II; och de relevanta (EU) kommissionens delegerade förordningarna.

I enlighet med dessa riktlinjer kommer ovanstående lagar, regler eller riktlinjer att kallas "lag (ar)" och "förordning (ar)".

Definitioner

"Marknadsorder" är när kunden gör en order genom en mäklare eller mäklarfirma för att köpa eller sälja en investering omedelbart till det bästa tillgängliga och nuvarande priset.

"Pågående Order" är en order som har getts i handelsplattformen, men som inte kommer att utföras om inte vissa villkor är uppfyllda. De vanligaste typerna av pågående order är Köp-/Säljgräns, Köp-/Säljstopp, Stop loss och Take profit.

"Stop loss order" betyder en order som placeras hos en mäklare för att säljas när den når ett visst pris. Stop loss order är utformade för att begränsa en investerares förlust.

1. Kriterier för verkställande och relevanta faktorer

1.1. Företaget är skyldigt att ta hänsyn till flera faktorer vid utförande av order för kund. De faktorer som företaget kommer att överväga är listade nedan:

  • Kundens egenskaper inklusive kategorisering av kunden som retail eller professionell kund.
  • Orderns egenskaper.
  • Egenskaperna hos de finansiella instrument som ordern gäller.
  • Egenskaperna hos de handelsplatser där ordern kan utföras.

1.2. När företaget utför en order på uppdrag av en retail kund ska det bästa möjliga resultatet bestämmas med hänsyn till det totala beloppet, vilket motsvarar priset på det finansiella instrumentet och kostnaderna för genomförandet, vilket ska omfatta alla kostnader som uppkommer för kunden som är direkt relaterade till utförandet av ordern, inklusive handelsplatsavgifter, clearing-/avtalsavgifter och andra avgifter som betalats till tredje part som är involverade i utförandet av ordern.

1.3. För att ge bästa möjliga utförande då det finns mer än en konkurrerande plats att utföra en order för ett finansiellt instrument samt för att bedöma och jämföra resultaten för kunden som skulle uppnås genom att utföra ordern på varje handelsplats som finns listad i denna policy och kan utföra ordern, kommer företagets egna kommission och kostnader för att genomföra ordern på varje berättigad handelsplats tas i beaktande i bedömningen.

1.4. Företaget är inte tillåtet att erhålla någon ersättning, rabatt eller icke-monetär förmån för att dirigera kundorder till en viss handelsplats som skulle strida emot kraven på intressekonflikter eller incitament enligt gällande lagar och förordningar.

1.5. Vid utförande av order eller mottagande och överföring av order för utförande bör företaget när som helst vidta alla nödvändiga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder, med beaktande av pris, kostnader, hastighet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek, natur eller någon annan faktor som är relevant för utförandet av ordern.

1.6. Om det finns en särskild instruktion från kunden ska företaget utföra ordern enligt den specifika anvisningen. När det inte finns någon specifik kundinstruktion angående utförande ska företaget utföra en order i enlighet med dessa riktlinjer.

1.7. Vid utförande av en order eller beslut om att handla i OTC-produkter, inklusive skräddarsydda produkter, ska företaget upprätta lämpliga förfaranden och arrangemang samt lämpliga utvärderingssystem för att kontrollera rättvisa priser för kunden, genom att samla marknadsdata som används vid uppskattning av priset på en sådan produkt och, om möjligt, genom att jämföra med liknande eller jämförbara produkter. Detta ska vara en förhandsbedömning som sker före utförandet av en order.

1.8. Företaget skall på sina kunders begäran kunna visa att den har genomfört order i enlighet med dessa riktlinjer och att på begäran från CySEC, visa att företaget uppfyller detta krav.

1.9. Viktiga faktorer som ska beaktas vid godkännande av riktlinjer för utförande av order.

Factor Importance Level Remarks
Pris Hög Stark tonvikt på kvaliteten och nivån på prisdata som vi mottar från externa källor (dvs handelplattformar) för att ge våra kunder konkurrenskraftiga prisnoteringar.
Kostnad Hög Alla rimliga åtgärder för att hålla kostnaderna för de omsättbara transaktionerna konkurrenskraftiga och så låga som möjligt.
Hastighet för utförande Hög Hastighet för utförande och möjligheten till prisförbättringar är avgörande för alla traders, och vi övervakar upprepade gånger denna faktor för att vi ska behålla våra höga standard för utförande.
Sannolikhet för utförande Hög Trots att vi förbehåller oss rätten att neka en order strävar vi efter att genomföra alla transaktioner, så långt som det är möjligt.
Sannolikhet för avveckling Medium Ska genomgå en avveckling av alla transaktioner vid genomförandet av sådana transaktioner.
Storlek på order Medium Kunden kommer att kunna placera order så länge som han/hon har tillräckligt med balans på hans/hennes konto. En lot är en enhet som mäter transaktionsbeloppet och det är annorlunda för varje typ av CFD.
Marknadspåverkan Medium Vissa faktorer kan snabbt påverka priset på de underliggande instrumenten/produkterna från vilka företagets noterade pris kan härleda och kan också påverka andra faktorer som anges här. Företaget ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder.

 2. CFD och priser

2.1. Kundorder kan utföras, dirigeras eller placeras via handelsplatserna som anges i relevant avsnitt nedan.

2.2. Vad gäller prissättningen på CFD erbjuder företaget det bästa tillgängliga priset från leverantörer för 2 priser (dvs. köpkurs och säljkurs) genom att lägga till en påläggningsavgift.

2.3. Kunden bekräftar och accepterar att värdet av investeringarna, oavsett vilken information som kan erbjudas av företaget, kan fluktuera nedåt eller uppåt och det är till och med sannolikt att investeringen kan bli värdelös. Detta beror på marginsystemet som är tillämpligt på sådana affärer, vilket i allmänhet innebär en relativt blygsam deposition eller margin i förhållande till det totala kontraktsvärdet så att en relativt liten rörelse på den underliggande marknaden kan få en oproportionerligt dramatisk effekt på kundens affärer och portfölj. Om den underliggande marknadsrörelsen är till kundens fördel kan kunden uppnå en bra vinst. Kunden kan emellertid också förlora hela det investerade kapitalet hos företaget. Så, kunden ska inte investera om inte han/hon är villig att ta risken att förlora hela det investerade kapitalet.

2.4. De finansiella instrument som är tillgängliga för handel hos företaget är icke-leveransbara transaktioner som ger möjlighet att göra vinst på förändringar i kurser på valutor, råvaror och derivatinstument, kallad det underliggande instrumentet. Derivatinstrument/marknader kan vara mycket volatila.

2.5. Priserna underliggande instrumentet och CFD-derivaten kan fluktuera snabbt och över breda intervaller, och kan spegla oförutsedda händelser eller förändringar i förhållanden, som inte kan kontrolleras av kunden eller företaget. Som ett resultat är det värt att notera att det under vissa marknadsförhållanden kan vara omöjligt för kundens order att utföras till deklarerade priser.

2.6. Företagets priser kommer att påverkas bland annat genom förändrad relation mellan utbud och efterfrågan, statliga, jordbruks och handelsprogram och politiska, nationella och internationella politiska och ekonomiska händelser och de aktuella psykologiska egenskaperna på den relevanta marknaden. Därför kan en Stop loss order inte garantera storleken på förlust i vissa fall, the bästa uppnåliga priset som ordern utförs till kan vara värre än den Stop loss order som kunden har bestämt.

2.7. Priserna som visas på plattformen för online trading är endast vägledande. När en order utförs kan reala marknadspriser skilja sig från de priser som visas på kundens terminal.

3. Order 

3.1. Skulle företaget avgöra att en viss investeringsprodukt eller tjänst inte är lämplig, ska de vidta de åtgärder som de enligt eget gottfinnande anser vara nödvändiga för att informera kunden. I avsaknad av särskild instruktion från kunden är företaget skyldigt att utföra ordern till de bästa tillgängliga resurserna som erbjuds av företaget vid tidpunkten för utförandet, företaget är inte ansvarigt för negativ eller positiv påverkan som kan uppstå på grund av tekniska fel i nätverket eller externa systemet i någon part. I detta sammanhang åtar sig företaget inget ansvar för skador som för kunden skulle kunna uppkomma till följd av att instruktionen utförts eller inte utförts.

3.2. Kunden bör också vara medveten om att kontroller om lämpligheten eller lämpligheten (i förekommande fall) av en viss investeringsprodukt eller tjänst kan leda till förseningar i utförandet av order avseende finansiella instrument. Företaget kan inte hållas ansvarigt för sådana förseningar som följer av de skyldigheter som fastställs och regleras av dessa bestämmelser, utom i fallet med bedrägeri eller grov oaktsamhet från företagets sida.

3.3. När det gäller instruktioner om finansiella instrument som överlämnas till företaget av professionella kunder eller externa förvaltare i enlighet med den underskrivande befogenhet som beviljats ​​av kunden, ska företaget inte göra en bedömning av huruvida investeringsprodukterna eller de begärda tjänsterna är lämpliga.

3.4. I vissa fall kan order som utförs på handelsplattformen verkställas till felaktigt pris. Företaget har rätt att undersöka detaljerna i ordern när det gäller pris, tid, volym och giltighetstiden för utförandet, oavsett om de föreligger i form av "väntande" eller "marknad" order via handelsplattformen, om det föreligger några skillnader , kommer företaget - utan föregående meddelande - att vidta lämpliga åtgärder för att korrigera detaljerna i den angivna ordern när det är möjligt.

3.5. Kunden bekräftar och accepterar att se en order som utförs till ett visst pris på systemet betyder inte att den utfördes korrekt och att det exekverade priset eventuellt ändras senare om ett misstag upptäcks.

Eventuella specifika instruktioner från en kund kan förhindra att företaget följer de steg som har utformats och implementerats i dess förfarande för att uppnå bästa möjliga resultat med avseende på de element som omfattas av givna instruktioner. Därför utförs sådan order under kundens ansvar och utan ansvar från företaget.  

3.6. Kunden bekräftar att handelsplattformen är en alternativ lösning för att genomföra order, företaget upprätthåller sitt handelssystem på realtidsbasis under handels timmarna för de finansiella instrument som företaget erbjuder till sina kunder. Kunden förstår att handelssystemet ibland inte är tillgängligt för handel. Eventuella affärer som felaktigt har bekräftats på kundens konto kan makuleras eller korrigeras, det kan hända om helt eller delvis illikvida marknader, elektroniska eller telekommunikationssystem misslyckas eller någon kraftåtgärd ( majeure) som kan tillämpas på vissa instrument av företaget under onormala marknadsförhållanden.

3.7. Kunden är berättigad att begära en granskningsprocess och/eller begära ett förtydligande av hans order inom högst 2 arbetsdagar. Om den nämnda tidsramen överskrids har företaget rätt att avslå klagomålet eller att inte fortsätta i enlighet med detta. För mer information kan du läsa våra Allmänna Villkor som finns på vår hemsida.

4. Kostnader

4.1. För att öppna en position i vissa typer av CFD kan kunden behöva att betala kommission eller finansieringsavgifter, vars belopp anges på företagets hemsida och beskrivs under Key Information Documents. Kommission kan debiteras antingen i form av en procentandel av det totala värdet av positionen eller som fasta belopp.

4.2. När det gäller finansieringsavgifter ökar eller reduceras värdet på öppna positioner i vissa typer av CFD med en daglig finansieringsavgift, "swap rate", under hela positionens löptid.

4.3. För mer information om handelsvillkor, inklusive men inte begränsat till handelstimmar, hävstångs, spreads, nattlig rollover och avgifter för CFD rollover, är tillgängliga för våra kunder på företagets hemsida.

5. Allmän information om riskerna i värdepappershandel

5.1. Köpa och sälja finansiella instrument erbjuder möjligheter till vinst, men innebär också exponering för olika typer av risker som kan leda till finansiella förluster för kunden. För att förstå de olika typerna av finansiella instrument och att förstå och minimera de relaterade riskerna är det först nödvändigt att lära sig grunderna. Det är också viktigt att inse att det finns risker i alla typer av investeringar. Beroende på typen av finansiellt instrument kan det finnas fler risker än de som beskrivs i detta avsnitt, med en därmed ökad generell risknivå som investeraren antar.

5.2. Specifika risker kopplade till traditionella investeringsinstrument (t.ex. CFD-derivatobligationer, valutahandel, investeringsfonder, etc.) och de som är kopplade till icke-traditionella instrument (t.ex. optioner, terminer, alternativa instrument, etc.) behandlas inte i detalj här. Dessa villkor täcker inte de skattemässiga eller rättsliga följderna av utförande av transaktioner i finansiella instrument. Vi rekommenderar därför att du söker professionell rådgivning i dessa frågor innan du gör en investering. Innehållet på företagets hemsida är inte avsett att beskriva alla risker som är kopplade till de enskilda finansiella instrumenten på ett detaljerat och omfattande sätt. Det syftar till att ge grundläggande information samt göra kunder medvetna om frågeställningar.

5.3. Våra kunder är välkomna att kontakta företaget för ytterligare information om de har några frågor eller är intresserade av specifika finansiella instrument. Ytterligare detaljer om de relaterade riskerna finns i Generell riskinformation. Kunden bör noga överväga om handel med företagets finansiella instrument är lämpligt för honom/henne mot bakgrund av hans/hennes omständigheter och ekonomiska resurser.

5.4. När man överväger att delta i denna form av handel, bör kunden vara medveten om följande:
  • Det framhålls att för många medlemmar av allmänheten så kommer handel med företaget inte vara lämpligt.
  • Kunden ska inte öppna några avtal direkt eller indirekt med företaget, såvida inte han/hon vet och förstår de egenskaper och risker som är inblandade i dem och att han/hon kan förlora hela sitt investerade kapital.

6. Hävstångseffekt

6.1. Investering genom företaget innebär användning av "hävstång". När man överväger att delta i denna form av investering, bör kunden vara medveten om att den höga grad av hävstång som kan erhållas i CFD trading kan fungera både emot och för honom/henne.

6.2. Användning av hävstång kan leda till förlust av allt investerat kapital såväl som vinster. Kunden bör därför erkänna och acceptera att han/hon riskerar förluster och skador som ett resultat av handeln med finansiella instrument och accepterar och förklarar att han/hon är villig att ta på sig denna risk.

6.3. Företaget har rätt att tillämpa det som är det bästa intresset för företaget och/eller kunden och att justera kontots hävstång utan föregående meddelande. Hävstångeffekten som företaget erbjuder till sina kunder är som standard 30:1.

6.4. Om en kund vill ha en högre hävstång, ska han/hon fylla i och underteckna Ändra Hävstång ansökan. Retail kunder har endast rätt att begära högre hävstång om lämplighetstestet som baseras på deras erfarenhet av CFD/derivatmarknaden godkänner detta.

7. Margin

7.1. Företagets transaktioner har en ansvarsförpliktelse och kunden bör vara medveten om konsekvenserna av detta, särskilt angående marginbehov från företaget.

7.2. Forex- och CFDinstrument är extremt volatila och kunden bör behålla en lämplig margin för att täcka risken att förlora hela investeringen, företaget har rätt att behålla kontots margin i avsaknad av ändringar från kunden.

7.3. Kunden kan bli skyldig att sätta in betydande ytterligare medel med kort varsel baserat på marginnivå, för att behålla sin investering. Om kunden inte tillhandahåller sådana ytterligare medel inom avsatt tid kan hans/hennes position stängas. Om kunden inte uppfyllde margin call inom den angivna tidsramen har företaget rätt att börja stänga de positioner som har störst förlust när nivån är lägre margin call, och automatiskt stänga alla positioner till marknadspriser om nivån uppnår Stop out.

7.4. Företagets nivå för Stop out är 50%.

7.5. Vi vill uppmärksamma kunder på att företaget förbehåller sig rätten att när som helst öka/minska marginbehovet efter eget gottfinnande om sådant anses nödvändigt. Dessa nivåer fastställs av de interna kriterier som bestäms av företaget. Företaget kommer alltid att tillämpa en effektiv strategi för att skydda sina kunders intressen och att följa förfarandet om bästa utförande. Kunder kommer att informeras via nyhetsbrev, e-postmeddelanden, telefonsamtal, popup-fönster eller annat sätt om förändringarna och de kan när som helst begära ytterligare information.

8. Minskad efterfrågan på det underliggande instrumentet

8.1. Vissa av företagets underliggande instrument är eventuellt inte omedelbart likvida som en följd av minskad efterfrågan på det underliggande instrumentet och kunden eventuellt kan inte få information om värdet av dessa eller omfattningen av de tillhörande riskerna.

8.2. Tidigare prestationsinformation baserat på tidigare resultat i företagets portfölj garanterar inte nuvarande och/eller framtida resultat samt prestanda för det underliggande instrumentet. Användningen av de historiska uppgifterna utgör inte en säker prognos om motsvarande framtida utveckling av företagets portfölj och underliggande instrument som den informationen avser.

9. Over The Counter (OTC) transaktioner

9.1. Du godkänner och erkänner att transaktioner som görs via företaget inte genomförs på en erkänd börs, utan att de genomförs som OTC via företagets handelsplattform, varvid genomförandet verkställs via företaget eller andra finansiella institut. Företaget kan därför utsätta kunden för större risker än reglerade värdepapperstransaktioner. Villkoren och reglerna för trading fastställs enbart av motparten som kan vara företaget eller någon finansiell institution som ska visas till kunden.

9.2. Kunden kan vara skyldig att stänga en öppen position för en viss företagsprodukt under handelstiderna i företagets handelsplattform. Villkoren och handelsreglerna kan fastställas enbart av motparten.

9.3. Kunden kan endast stänga en öppen position för ett visst kontrakt under handelsplattformens öppettider.

9.4. Kunden kan också behöva stänga en position med samma motpart positionen ursprungligen ingicks med.

9.5. Kunden kan begära ytterligare information om konsekvenserna av detta sätt att handla. Företagets kontaktuppgifter finns på följande länk.

10. Hantera Risk

Om valutakursbegränsningar inte tillåter fysisk leverans av valuta, ger företaget ett sätt att negera valutarisker.

11. Huvudsakliga risker möjlighet förlust

Kunden kommer att ge upp eventuella fördelar av en gynnsam valutakursrörelse den tid mellan han/hon går in i en transaktion och till förfallodagen.

12. Variation / Tidig uppsägning

Makulering eller en ny order från kunden, oavsett om det är telefon, fax eller e-post eller justeringar kan leda till en extra kostnad.  

13. Motpart och operativ risk

13.1. Som med de flesta finansiella marknadsprodukter som vi går in i, har företaget prestationsförpliktelser vid varje transaktion. Vår förmåga att uppfylla våra skyldigheter är kopplad till vårt ekonomiska välbefinnande och till effektiviteten i våra interna system, processer och förfaranden.

13.2. Den första typen av risk (vårt ekonomiska välbefinnande) brukar kallas kredit- eller motpartsrisk. Kreditrisk är risken för förlust eller potentiell förlust från motparter som inte uppfyller sina finansiella skyldigheter.

13.3. Den andra typen av risk (effektiviteten i våra interna system, processer och procedurer) brukar kallas operativ risk. Operativ risk är risken för en förlust till följd av anställdas fel och systemfel eller interna misslyckanden.

13.4. Kunden måste göra sin egen bedömning av vår förmåga att uppfylla våra skyldigheter. Men som ett reglerat Cypriotiskt investeringsbolag är vi föremål för tillsynsregler som syftar till att minska risker samt ser till att vi fullgör våra skyldigheter.

14.5. Kunden bekräftar att företaget fungerar som huvudmotpart till sina kunder. Delar av eller alla dessa affärer omfattas av företaget eller närstående enheter med samma eller liknande aktieägare. Vissa av dessa relaterade enheter kan också fungera som marknadsmäklare för vissa instrument. Detta kan innebära ytterligare risk för intressekonflikter. För klarhet görs kunden härmed medveten om detta och accepterar denna risk när han/hon bedriver handel med företaget.

15. Bekräftelser

De kommersiella villkoren för en viss tjänst eller transaktion kommer att överenskommas vid tidpunkten för handläggningen. Detta kan inträffa via telefon eller elektroniskt. När vi når en överenskommelse är både kunden och företaget bundna av villkoren i avtalet. Kunden är medveten om att handelsplattformen kan genomföra transaktioner till felaktiga priser i vissa fall och kunden bekräftar och accepterar att företaget kan korrigera sådana order senare även om de redan är bekräftade på hans/hennes konto.

16. Handelsplatser

16.1. "Handelsplatserna" är de platser (med eller utan fysisk närvaro) som reglerade marknader, multilaterala handelsanläggningar, organiserade handelsfaciliteter som systematiskt internaliserar,marknadsgaranter, likviditetsleverantörer eller andra enheter som utför en liknande funktion i ett tredjeland till de funktioner som utförts av något av föregående.

16.2. För att överlämna order för verkställande fungerar företaget som agent på kundens vägnar. I det avseendet kan företaget avslöja kundens uppgifter till handelsplatserna i händelse av tvister eller relaterade handelsfrågor.

16.3. En lista över handelsplatser och förmedlare (tredje partens mäklare) som används av företaget för utförande av kundorder med avseende av de olika kategorierna av finansiella instrument finns nedan. Beroende på vilken typ av konto du har hos oss, kommer antingen företaget eller ett tredje part finansiellt institut att vara handelsplats.

16.4. Handelsplatserna som företaget använder kan vara företaget självt eller andra likviditetsleverantörer.

16.5. Företaget ska inte strukturera eller ta sina kommissioner på ett sådant sätt att man otillbörligt diskriminerar mellan de olika handelsplatserna. Om företaget tillämpar olika avgifter beroende på de olika handelsplatserna ska företaget förklara dessa skillnader i tillräcklig detalj för att kunden ska kunna förstå fördelarna och nackdelarna med valet av en enda handelsplats.

16.5. Om företaget uppmanar kunder att välja en handelsplats ska rättvisa, tydliga och inte vilseledande uppgifter lämnas för att förhindra att kunden väljer en handelsplats snarare än en annan uteslutande av den prissättning som företaget tillämpar. Alla typer av konton som lanseras av företaget erbjuds till retail, professionella och kvalificerade kunder. Villkoren för typen av konton bör godkännas från kunden.

16.6. Företaget kommer att bestämma den relativa betydelsen av ovanstående bästa utförande faktorer genom att använda sin kommersiella bedömning och erfarenhet mot bakgrund av den information som finns tillgänglig på marknaden och med hänsyn till: a) Kundorderns egenskaper. (b) De finansiella instrumentens egenskaper som omfattas av ordern. (c) Karakteristiken för den handelsplats som ordern riktas till. (d) Kundens egenskaper, inklusive kundens kategorisering som retail eller professionell. (e) Kvaliteten och omfattningen av de erbjudna tjänsterna. (f) Kvaliteten på utförandet g) Den tekniska utrustningen. (h) Tredje parts rykte på marknaden. (i) Kostnadsstrukturen och prissättningen. (j) Möjligheten att tillhandahålla individuella tjänster enligt företagets önskemål för att uppnå bästa möjliga resultat för kundens order.

16.7. Vägningen av kriterierna och därmed valet av de tredje parterna för överföring och utförandet av kundens order syftar huvudsakligen till att uppnå en säker, kostnadseffektiv och högkvalitativ service för orderutförande till företagets kunder. 

17. Sammanläggning och fördelning av order

17.1. Företaget har inte rätt att genomföra en kunds order eller en transaktion för eget konto tillsammans med en annan kunds order om inte följande villkor är uppfyllda:

  • Det är osannolikt att sammanläggning av order och transaktioner kommer att fungera till nackdel för varje kund vars order som sammanlagts.
  • Det beskrivs för varje kund, vars order som skall sammanläggas och att effekten av sammanläggningen kan fungera till dess nackdel i förhållande till en viss ordning.
  • Ett förfarande för orderfördelning upprättas och implementeras effektivt, vilket ger exakta villkor för rättvis fördelning av sammanlagda order och transaktioner, bland annat hur ordervolymen och priset på order bestämmer fördelningen och behandlingen av partiella delarna.

17.2. Om företaget sammanlägger en order med en eller flera andra och den sammanlagda ordern delvis utförs, ska den fördelas i enlighet med sin förfarandet för orderfördelning.

18. Marknadsgap

18.1. Ett marknadsgap är skillnaden mellan slutkursen för en period och öppningspriset för nästa period. Marknadsgap skapas oftast mellan handelssessioner, till exempel under natten eller helgen.

18.2. Företaget kommer att bekräfta alla Stop loss ordrar till bästa tillgängliga pris. I händelse av marknadsgap kommer det begärda priset att justeras manuellt eller automatiskt av företagets handelssystem.

19. Information till kunder

Kunden ombedes att bekanta sig med de produkter och tjänster som företaget erbjuder innan han/hon genomför några transaktioner med företaget om han/hon inte är säker ombedes han/hon att begära förtydliganden.

20. Datapublikation

20.1. Företaget ska årligen göra en sammanställning och offentliggöra för varje klass av de finansiella instrumenten, de fem största handelsplatserna samt handelsvolymerna där de genomfört kundordrar under föregående år, informationen ska inkludera kvaliteten på utförandet som erhållits. Publikationen ska innehålla men inte begränsas till klass av finansiella instrument, platsnamn och identifierare (LEI).

20.2. Företaget ska för varje klass av finansiella instrument offentliggöra en sammanfattning med en analys och slutsatser från dess kontroll av kvaliteten på utförandet som uppnåtts på handelsplatserna där de genomförde alla kundordrar under föregående år.

20.3. Informationen ska innehålla, men inte begränsas till, (1) beskrivning av några nära relationer, intressekonflikter och gemensamt ägande med avseende handelsplatser som används för att genomföra ordrar; och (2) en förklaring på hur orderutförandet skiljer sig beroende på kundkategorisering.

20.4. Ovanstående information ska offentliggöras på företagets hemsida, i maskinläsbart elektroniskt format, tillgängligt för nedladdning av allmänheten. Företaget ska använda de mallar som tillämpas enligt lagar och förordningar.

21. Kvalitet på genomförandet av transaktioner

När företaget ska fungera som marknadsmäklare eller likviditetsleverantör ska företaget betraktas som en "handelsplats" och uppfylla kravet att offentliggöra information om kvaliteten på utförandet av transaktionerna. Informationen ska publiceras i maskinläsbart elektroniskt format, tillgängligt för nedladdning av allmänheten. För att kunna rapportera om finansiella instrument ska företaget använda standarderna enligt gällande lagar och förordningar.

22. Offentliggörande av information om handelsplats och finansiellt instrument

För varje marknadssegment där företaget verkar och varje finansiellt instrument som inte omfattas av handelsskyldighet enligt gällande lagar ska företaget publicera information om typen av finansiellt instrument och handelsplats.

23. Pris

För varje marknadssegment där företaget verkar och varje finansiellt instrument som inte omfattas av handelsskyldigheten enligt gällande lagar ska företaget offentliggöra information avseende pris för varje orderdag som genomförts på det finansiella instrumentet.

24. Kostnader

För varje marknadssegment där företaget verkar och varje finansiellt instrument som inte omfattas av handelsskyldigheten enligt gällande lagstiftning ska företaget offentliggöra informationen om kostnader som företaget tillämpar för kunder/användare av plattformen.

25. Sannolikhet för verkställande

För varje marknadssegment där företaget verkar och varje finansiellt instrument som inte omfattas av handelsskyldigheten, enligt gällande lagar ska företaget offentliggöra informationen med avseende på sannolikheten för verkställande för varje handelsdag.

26. Övervaka

26.1. Företaget skall regelbundet övervaka effektiviteten av policyn för bästa utförande och i synnerhet kvaliteten av utförande för de enheter som identifieras i nämnda policy och, vid behov, korrigera eventuella brister. Sådan övervakning ska genomföras ex-ante och ex post, dvs att övervaka kvaliteten på genomförandet genom att granska statistik avseende frekvensen av avslag och re-citat samt symmetrin för eventuella observerade glidningar (positiva mot negativa); att övervaka eventuella klagomål relaterade till kvaliteten på utförandet för att säkerställa att eventuella brister förbättras och att jämföra priserna som tillhandahålls av dessa handelsplatser mot externa priskällor eller andra platser för att säkerställa att det inte finns några signifikanta eller systematiska avvikelser i prissättningen till sina kunder.

26.2. Företaget ska regelbundet bedöma huruvida de handelsplatser som ingår i denna policy för orderuppförande, ger bästa möjliga resultat för kunden eller om företaget behöver ändra sina genomförandebestämmelser. Företaget ska meddela kunder med vilka det har ett pågående klientförhållande med några väsentliga förändringar i ordningsföljd eller genomförandepolicy.

27. Policy granskning

27.1. Företaget förbehåller sig rätten att granska och/eller ändra denna policy efter eget gottfinnande, när det anses lämpligt eller enligt lag, och den reviderade policyn kommer att laddas upp på företagets hemsida.

27.2. Din fortsatta användning av våra tjänster, efter eventuella meddelanden om ändringar, utgör din bekräftelse och samtycke till ändringarna och villkoren i den nya policyn.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.