Allmänna Villkor

 

OMFATTNING AV AVTALET

1. INTRODUKTION

Skilling Ltd, tidigare kallat Finovel Cyprus Ltd, är ett Cyprus Investment Firm (“CIF”) som är registrerat hos Cyprus Registrar of Companies med licensnummer HE373524 (hädanefter kallat “företaget”) och är auktoriserad och reglerad av Cyprus Securities and Exchange Commission (hädanefter kallat “CySEC”) med CIF licensnummer 357/18. Den registrerade adressen för företaget är 62 Athallasis Avenue, Strovolos, CY-2012, Nicosia, Cyprus. Företaget erbjuder investeringstjänster strikt enligt de villkor som är stipulerade i detta avtal. Detta avtal görs mellan dig själv som vår kund (i det följande kallad "dig" eller "din" eller i allmänhet "kunden") och Skilling Ltd (i det följande kallad "oss" "vår", "vi" eller "Skilling") kan i det följande hänvisas individuellt till "part" och kollektivt som "parterna"

Affärsrelationen mellan kunden och företaget regleras av detta avtal. Eftersom detta avtal är ett distansavtal är det reglerat av bland annat the Distance Marketing of Consumer Financial Services Law N24(I)/2004, där EU direktiv 2002/65/EC är implementerat, vilket gör gällande att avtalet inte behöver signeras och avtalet har samma rättigheter och skyldigheter som ett vederbörligen undertecknat avtal.

Du bör ta dig tiden att noggrant läsa igenom avtalet tillsammans med ytterligare dokument och information som finns tillgängliga på vår hemsida för att försäkra dig om dina rättigheter innan du öppnar ett konto hos oss. Innan du upprättar en affärsrelation med oss måste du läsa, godkänna och acceptera alla de villkor (utan modifikation) som anges nedan, och eventuell ytterligare dokumentation som införlivas här som referens.

2. KOMMUNIKATION MED OSS

Du godkänner uttryckligen kommunikation med oss ​​via elektroniska meddelanden, webbsidor, e-post, telefon, telefax eller andra medier, i den omfattning som tillåts enligt gällande lagar och / eller förordningar. Kommunikationen görs via elektroniska medier eller på annat sätt för att placera order, transaktioner, andra meddelanden eller ytterligare dokumentation, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar och / eller förordningar, behandlas som konfidentiell och uppfyller gällande lagar och regler.

Företaget använder huvudsakligen engelska i all kommunikation och du kommer att få dokument och annan information från oss på engelska. För din bekvämlighet och när det är möjligt kommer vi att sträva efter att kommunicera med dig på ditt hemspråk. När du accepterar och godkänner villkoren i detta avtal accepterar du även de Allmänna Villkoren i avtalet och företagets föreskrifter som finns tillgängliga på företagets hemsida.

Företaget är fritt att använda idéer, koncept, know-how, tekniker eller information som ingår i din kommunikation för alla ändamål inklusive, men inte begränsat till, utveckling och marknadsföring av produkter. Företaget övervakar din kommunikation för att utvärdera kvaliteten på den service du erhåller, att du följer villkoren i avtalet, webbplatsens säkerhet eller av andra skäl. Du godkänner att detta inte ger dig rätt till att vidta åtgärder eller andra rättigheter med hänsyn till hur företaget använder din kommunikation.

Innehållet på vår hemsida och eventuella meddelanden som du erhåller från oss, via elektroniska meddelanden, webbsidor, e-post, telefon, telefax eller andra medier, och alla artiklar som bildar vår hemsida, är allmän information och utbildningsmaterial. Dessa ska inte tolkas som investeringsrådgivning eller oönskad finansiell marknadsföring till dig. Du rekommenderas att läsa "Generell riskinformation" på vår hemsida innan du öppnar ett handelskonto och börjar använda våra online-handelstjänster.

Du bekräftar din förståelse att du har rätt att återkalla ditt samtycke till våra online-handelstjänster och undertecknande av dokument när som helst genom att skicka oss en skriftligt bekräftelse. Företaget förbehåller sig rätten att säga upp eller begränsa inloggning på vår hemsida när som helst före eller efter etableringen av en affärsrelation med oss, om du inte ger eller återkallar ditt samtycke.

3. BERÄTTIGANDE

Våra tjänster är endast tillgängliga och reserverade för fysiska eller juridiska personer som har upprättat ett juridiskt bindande kontrakt enligt gällande lagar i sitt hemland. Utan att begränsa de nedan angivna villkoren är våra tjänster inte tillgängliga för personer under 18 år eller de som inte har uppnått den lagstadgade åldern ("minderåriga"). För att undvika tvekan avvisar vi allt ansvar för obehörig användning av våra tjänster av minderåriga.

Utan att begränsa ovan nämnda villkor, observera att våra tjänster är inte tillgängliga i länder där utnyttjande av dessa är olaglig, och företaget förbehåller sig rätten att vägra och/eller avbryta tillgången till sina tjänster efter eget gottfinnande i dessa fall.

För att undvika tvivel, notera att möjligheten till att använda vår hemsida betyder inte nödvändigtvis att våra tjänster och/eller dina aktiviteter genom hemsidan är lagliga enligt de förordningar och/eller direktiv som är gällande i det land där du bor.

Du bekräftar härmed och accepterar att genom att (1) ladda ner, komplettera och skicka oss dokumentation och formulär som är tillgängliga på vår hemsida och/eller klicka på de tillämpliga samtyckes knapparna eller liknande knappar och/eller, (2) användning av eller/kontinuerlig användning av eller besök på vår hemsida, ingår du i ett juridiskt bindande avtal med oss ​​och du accepterar helt och hållet att följa och vara bunden av alla de villkor som anges i detta avtal, vilket är tillämpliga för dig.

4. DEFINITIONER - TOLKNING

Vid tillämpning av detta avtal skall, när det används i detta avtal, om inte annat följer av sammanhanget, aktiverade ord och uttryck ha den innebörd som de tilldelats i de definierade termerna som anges i fetstil härefter under rubriken "Definitioner" och i hela detta avtal:

4.1. "Konto" är det personliga handelskonto som kunden upprätthåller med företaget och som är betecknat med ett bestämt kontonummer. I detta avtal, såvida inte sammanhanget annars kräver, innebär konto också handelskonto och/eller Skillingkonto som är registrerat hos oss.
4.2. "Accesskoder" betyder användarnamnet och lösenordet som företaget lämnat till kunden för att logga in på företagets hemsida.
4.3. "Avtal" innebär dessa Allmänna Villkor gällande tjänsterna som företaget erbjuder, inklusive alla bilagor, scheman och ändringar som kan förekomma och ändras från tid till annan
4.4. "Tillämpliga förordningar" betyder CySEC-lagstiftning, direktiv, cirkulär eller andra förordningar som utfärdats av CySEC och som styr verksamheten för Cyperns Investment Firms, Market in Financial Instruments Directive II (MIFID II), förebyggande av penningtvätt och alla övriga tillämpliga lagar och regler som gäller från tid till annan
4.5. "Balans" avser summan som löpande innehas för kundens räkning på kundens konto.
4.6 "Affärsdag" avser en dag som inte är en lördag, en söndag eller en Cypriotisk helgdag, eller annan helgdag som meddelas av företaget på dess hemsida.
4.7. "BankID" är en elektronisk identifieringsmetod som gör det möjligt för företaget att identifiera, verifiera och fullborda ansökningsprocessen för att öppna ett online-handelskonto via kundens mobiltelefon eller dator. Denna elektroniska identifieringsmetoden är jämförbar med ta in kopior av pass, körkort eller andra fysiska identitetshandlingar och företaget tillämpar BankID i ansökningsprocessen för sina skandinaviska kunder som omfattas av avtalet.
4.8. "Kund" eller "kund" betyder "du", "din" och i allmänhet, inklusive varje instans, utan begränsning till en "naturlig person" eller "juridisk person" (1) som registrerar ett handelskonto hos oss 2) som går in på eller har loggat in på handelsplattformen och/eller (3) som har lämnat in till oss alla ansökningsblanketter för företagskonto inklusive identifierbar dokumentation som krävs enligt gällande lagar och förordningar
4.9. "CIF-auktorisation" är licensen som företaget har erhållit från CySEC, som kan ändras från tid till annan, och som anger de investeringar och tilläggstjänster som företaget har rätt att tillhandahålla.
4.10. "CFD" betyder Contract For Difference och består av ett avtal (kontrakt) för att utbyta skillnaden i värde för en viss valuta, råvara, aktie eller index mellan den tidpunkt då ett kontrakt (position) öppnas och tiden då det stängs. Vinster eller förluster görs baserat på hur de underliggande instrument priserna ändras relativt till priset vid kontraktets inledande.
4.11“CRS” är en förkortning av Common Reporting Standard.
4.12. "Företagets hemsida" betyder www.skilling.com
4.13. "CySEC" avser Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyperns motsvarighet till finansinspektion).
4.14. "Utförande" innebär genomförandet av kundens order på företagets handelsplattform, där företaget fungerar som agent för kundens transaktioner.
4.15. “EMIR” är en förkortning av European Market Infrastructure Regulation.
4.16. “FATCA” är en förkortning av Foreign Account Tax Compliance Act.
4.17. “FFI” är en förkortning av Foreign Financial Institution.
4.18. "Finansiella marknader" avser internationella finansiella marknader där priser för finansiella instrument fastställs genom handel av flera aktörer.
4.19. "Finansiella instrument" avser de finansiella instrument som företaget erbjuder och som definieras som sådant enligt tillämplig lag eller förordning. Enligt företagets licens är dessa:
i. Överlåtningsbara värdepapper
ii. Penningmarknadsinstrument
iii. Andelar i kollektiva investeringar
iv. Optioner, terminer, swappar, terminsavtal och andra derivatkontrakt avseende värdepapper, valutor, räntor eller avkastning, eller andra derivatinstrument, finansiella index eller finansiella åtaganden som kan lösas med någon annan betalningsmetod än kontanter.
v. Optioner, terminer, swappar, terminsavtal och andra derivatkontrakt rörande råvaror som måste lösas med någon annan betalningsmetod än kontanter i enlighet med en av parternas val (annat än på grund av bristande eller annan uppsägningshändelse).
vi. Optioner, terminer, swappar och annat derivatavtal avseende råvaror som kan fysiskt avvecklas förutsatt att de handlas på en reglerad marknad och / eller en MTF.
vii. Optioner, terminer, swappar, terminer och andra derivatkontrakt rörande råvaror som kan fysiskt avvecklas, annars inte nämnda i punkt (vi.) ovan, och som inte är för kommersiella ändamål, vilka har egenskaperna hos andra derivatinstrument, med beaktande av oavsett om de rensas och löses genom erkända clearinghus eller är föremål för regelbundna margin calls.
viii. Derivatinstrument för överföring av kreditrisk.
ix. Finansiella contracts for differences (CFD).
x. Optioner, terminer, swappar, terminsavtal och andra derivatkontrakt avseende klimatvariabler, fraktsatser, utsläppsrätter eller inflationstal, eller annan officiell ekonomisk statistik som måste lösas med någon annan betalningsmetod än kontant i valfrihet av en av parterna (annat än på grund av en avstående eller annan uppsägningshändelse) samt alla andra derivatavtal avseende tillgångar, rättigheter, förpliktelser, index och åtgärder som inte annars nämns i denna del, vilka har egenskaperna hos andra derivatinstrument , med beaktande av om de bland annat handlas på en reglerad marknad eller en MTF, rensas och lösas genom erkända clearinghus eller omfattas av regelbundna margin calls.
4.20. “MTF” betyder the Multilateral Trading Facility.
4.21. “Margin” betyder det belopp som en kund är skyldig att sätta in hos företaget för att göra transaktioner.
4.22. “MiFIR” är en förkortning av Markets in Financial Instrument Regulation.
4.23. "Drift (Trading) tider för företaget" betyder den tidsperiod inom en affärsvecka där företagets handelsplattform är öppen för handel. Företaget förbehåller sig rätten att ändra denna tidsperiod om behövligt, efter att kunden har meddelats om detta.
4.24. "Order" är den begäran / instruktion som kunden ger företaget att öppna eller stänga en position på kundens konto.
4.25. "Rapportering" är en formell registrering av den finansiella verksamheten, transaktioner och position för en individ eller juridisk person enligt gällande CySEC-regler och/eller annan lag eller förordning.
4.26. "Tjänster" avser de investerings- och tilläggstjänster som tillhandahålls av företaget till kunderna och som regleras av avtalet enligt beskrivningen i punkt 5 i detta avtal.
4.27. "Stop order" innebär en order att köpa och sälja en CFD när dess pris når ett angivet pris, kallat "Stop price".
4.28. "Slippage" betyder skillnaden mellan det begärda/förväntade priset på en handel och det verkställda priset.
4.29. "Transaktion" betyder alla typer av transaktioner som omfattas av detta avtal genom kundens handelskonto (er), inklusive men inte begränsat till insättning, uttag, öppna positioner, stänga positioner och alla ytterligare transaktioner av finansiella instrument.
4.30. "Amerikansk rapporterbar person" Enligt FATCA är en amerikansk rapporterbar person:

 • en amerikansk medborgare (inklusive dubbelt medborgarskap).
 • en icke amerikansk medborgare som är bosatt och skattskyldig USA.
 • ett inhemskt partnerskap
 • ett inhemskt bolag
 • dödsbo som inte är utländskt
 • stiftelse (Trust) såvida:
  • en amerikansk domstol kan utöva primär tillsyn över förvaltningen av stiftelsen.
  • en eller flera amerikanska personer har befogenhet att kontrollera alla väsentliga beslut i stiftelsen.
  • övriga personer som inte är icke amerikanska personer

Observera att företaget inte accepterar kunder som är amerikanska rapporterbara personer.

I det här avtalet omfattar samtliga ord som betecknar singular även flertal, varhelst de ovan nämnda definitionerna gäller och vice versa. Ord som betecknar fysiska personer omfattar även juridiska personer och vice versa. Ord som betecknar kön inkluderar alla kön och när det hänvisas till uttrycken "paragrafer", "avsnitt" och "bilagor" gäller det paragrafer, avsnitt och bilagor till detta avtal.

Rubrikerna av avsnitten används endast för att underlätta referens och de påverkar inte deras tolkning. Hänvisningar till någon lag eller förordning anses innehålla hänvisningar till den lagen eller förordning eftersom de kan ändras eller ersättas från tid till annan eller på liknande sätt utökas, omförfattas eller ändras.

5. TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

5.1. Nedan är de investeringstjänster som företaget har rätt att tillhandahålla i enlighet med sin CIF-auktorisation och som regleras av detta avtal:

 1. Mottagning och överföring av ordrar/instruktioner i förhållande till ett eller flera finansiella instrument.
 2. Genomförande av ordrar/instruktioner på uppdrag av kunder.
 3. Handel på eget konto.

Vidare tillhandahåller företaget följande stödtjänster:

 1. Förvaring och administration av finansiella instrument för kunders räkning, inklusive förvaring och tillhörande tjänster såsom kontant- och säkerhetshantering.
 2. Bevilja krediter eller lån till en investerare för att möjliggöra att investeraren att genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument, där företaget som beviljar krediten eller lånet är involverad i transaktionen.
 3. Valutatjänster där dessa är kopplade till tillhandahållandet av investeringstjänster.

Det ska förtydligas och noteras att företaget endast utför rena verkställande tjänster och tillhandahåller inte rådgivning om enskilda transaktioner eller deras skatteeffekter.

5.2. Du tar allt ansvar i förhållande till investeringsstrategi, transaktion eller investering, skattekostnader och eventuella följder som följer av transaktioner som du utför, och företaget ska inte hållas ansvarigt för ovan nämnda.

Där företaget tillhandahåller allmänna rekommendationer för handel, marknadskommentarer eller annan information i sina nyhetsbrev och / eller hemsida:

 • Detta är sidotjänst till din affärsrelation med företaget. Den tillhandahålls enbart för att du ska kunna fatta egna investeringsbeslut och är inte att beakta som investeringsrådgivning;
 • Om dokumentet innehåller en begränsning för den person eller kategori av personer för vilken dokumentet är avsett eller till vilket det distribueras, godkänner du att du inte kommer att vidarebefordra den till någon sådan person eller kategori av personer;
 • Företaget ger ingen representation eller garanti för att sådan information är ackurat eller fullständig, eller om de skattemässiga konsekvenserna av sådan transaktion.
 • Du accepterar att företaget kan ha utnyttjat informationen som den är baserad på innan den vidarebefordras. Företaget garanterar inte tidpunkten för ditt mottagande och kan inte garantera att du kommer att få sådan information samtidigt som andra kunder. Eventuella publicerade rapporter eller rekommendationer kan förekomma i en eller flera informationstjänster.

Företagets drifttider är från 00:01 GMT på måndag till 23:59 GMT på fredag, med undantag för helgdagar som meddelas via företagets hemsida. Företaget förbehåller sig rätten att upphäva eller ändra driftstimmar efter eget gottfinnande och vid sådan händelse uppdateras hemsidan utan dröjsmål så att du blir följaktligen informerad.

6. INFORMATION FÖR ÖPPNANDE AV KONTO

6.1. Vi är enligt lag skyldiga att bekräfta och verifiera identiteten för varje person och / eller juridisk person som registrerar ett konto hos oss. Företaget förbehåller sig rätten att göra relevant bedömning för att fastställa i vilken utsträckning tjänsten eller produkten är lämplig för kundens behov och / eller anpassad till kundens nivå av kunskap och erfarenhet. Vi har skapat ett "lämplighetstest" som tillämpas på alla kunder och den är en del av registreringsprocessen. Alla kunder måste tillfredsställa kraven innan de tillhandahålls investeringstjänster, såvida inte du klassificeras som "Professionell eller Behörig Part".

6.2. Du bekräftar att vi ska erhålla, verifiera och registrera information som identifierar varje enskild kund som registrerar ett handelskonto hos oss enligt gällande lagar och förordningar. Vid registreringsprocessen eller vid en viss period därefter och innan du påbörjar din handelsverksamhet behöver du lämna personligt identifierbar information och dokumentation senast inom fjorton (14) dagar från den första kontakten för att slutföra registreringsprocessen.

6.3. Utan att det avviker från punkt 6.2, ska kunden kunna sätta in ett maximalt belopp på upp till 2 000 euro (totalt genom en eller flera insättningar) och öppna en eller flera positioner. Om kunden inte lämnar in identitetsdokumentation inom fjorton (14) dagar från och med dagen som Allmänna Villkor accepterades av kunden och/eller datum för första insättningen, förbehåller vi oss rätten att:

I. blockera tillgång till vår handelsplattform eller tjänster,

II. avsluta affärsrelationen, och

III. omedelbart returnera medel (insättning) inklusive eventuella vinster kunden gjort genom sina transaktioner och avdrag av eventuella förluster,

Utan att avvika från gällande lagar och förordningar, härmed försäkrar och godkänner du att vi kan vidta lämpliga och effektiva åtgärder men inte begränsade till ovanstående, inklusive stänga dina öppna positioner. Du kommer att underrättas i god tid via lämplig metod om ovanstående förfarande för att erhålla ditt uttryckliga samtycke innan det påbörjas.

6.4. Det är härmed överenskommet att kunden kan drabbas av eventuella överförings-/bankavgifter om kundens medel återbetalas och/eller återkallas från kundens handelskonto till kundens eget konto, om kunden misslyckas och/eller på annat sätt inte tillhandahåller företaget med den begärda informationen och/eller dokumentationen som krävs för att verifiera kunden.

6.5. Du intygar att du under den första registreringsperioden och framåt inte kommer att utge dig för att vara någon annan person eller enhet, förvränga någon knytning till en annan person, enhet, institution eller förening, använda falsk identitet eller på annat sätt dölja din identitet.

6.6. När du registrerar dig för ovan nämnda tjänster, kommer företaget att be dig att tillhandahålla viss information om din identitet som en del av konto öppnandet. Detta gör det möjligt för oss att identifiera dig och kategorisera dig enligt företagets "kundkategorisering policy". Varje kund har rätt att ha ett (1) konto, om kunden öppnar mer än ett (1) konto har företaget rätt att överföra pengar eller positioner från ett konto till det andra även om en sådan överföring kommer att resultera i stängande av alla positioner på det konto från vilket överföringen ägde rum.

6.7. Om du registrerar dig för våra tjänster genom att använda BankID, är det först när alla detaljer matchar och dessa har verifierats av oss som du har framgångsrikt öppnat ett konto och du kommer då ha tillgång till företagets handelsplattform och dess tjänster, i enlighet med de allmänna villkoren i detta avtal.

6.8. Du bekräftar vidare ditt medgivande att dela med företaget vissa privata uppgifter som det använder för att bekräfta din identitet och kategorisera dig enligt "kundkategorisering policy". Denna information samlas in i enlighet med våra strikta verifierings procedurer som används för att motverka internationell penningtvätt och för att säkerställa säkerheten för våra kunders handelsverksamhet och omfattas av företagets "integritetspolicy".

Om du registrerar dig som juridisk person, bekräftar du härmed att du har behörighet att teckna den juridiska personen till detta avtal. Företaget behandlar med omsorg de uppgifter du lämnar till företaget i enlighet med de uppgifter som delgivits under registreringsprocessen och i dess “integritetspolicy”.

6.9. Genom att registrera dig hos företaget bekräftar och godkänner du att du samtycker till att företaget använder hela eller delar av den information du tillhandahåller angående ditt konto, de transaktioner du gör genom det och de interaktioner som du utför med företaget på företagets vägnar. Alla interaktioner som du åtar dig med företaget kommer att lagras av företaget för journalföring, i enlighet med lagens krav och den kan användas av företaget i de fall tvister uppstår mellan dig och företaget, eller på begäran av CySEC eller någon annan kompetent auktoritet.

7. KUNDKATEGORIER

Företaget kategoriserar sina kunder baserat på tre (3) kategorier som inkluderar retail kunder, professionella kunder och kvalificerade kunder, och dessa är avsedda att spegla kundens kunskapsnivå och erfarenhet av finansiella marknader och deras förmåga att förstå och ta på sig de risker som följer av sina investeringsbeslut. Ovanstående kundkategorisering har varierande nivåer av regleringsskydd för varje kategori. Du bör söka ett oberoende investeringsrådgivning, eftersom ovan kategorisering gjord av företaget utgör inte enskild rådgivning och / eller rekommendation att den finansiella produkten vi erbjuder är lämplig för dig.

Du är bunden av metoden och processen för kategorisering som är definierad och grundligt förklarad i vår "kundkategorisering policy", som finns tillgänglig på företagets hemsida under titeln "kundkategorisering policy". Genom att acceptera dessa allmänna villkor accepterar du även metoden för kund kategorisering och tillämpning såsom den definieras i "kundkategorisering policy".

7.1. Begäran om omklassificering

Företaget kommer att kategorisera dig som en "retail kund", såvida inte företaget klassificerar eller omklassificerar kunden som "professionell kund eller kvalificerad Kund" utifrån den information som tillhandahålls under kontoöppnandet av kunden via lämplighetstestet på vår hemsida. Denna kategorisering av "retail kund" ger högsta regleringsskyddet jämfört med en professionell kund eller en kvalificerad kund. Om du vill bli omklassificerad måste du informera företaget skriftligen, med en tydlig begäran av en sådan önskan. Det slutliga beslutet om ändring i kategorisering ligger emellertid helt i företagets eget gottfinnande.

8. KUNDBEKRÄFTELSE

8.1. Du anger, bekräftar och garanterar att alla medel som förs över till företaget för handelsändamål, helt och hållet tillhör dig och är fria från någon lien, pant eller någon typ av skuldsättning. Vidare, de medel som har förts över till företaget av dig är inte på något sätt som helst direkt eller indirekt erhållna olagligt, genom försummelse eller som resultat av någon som helst brottslig verksamhet.

8.2. Du agerar för egen räkning och inte som företrädare eller förvaltare för någon tredje person, såvida du inte till företagets tillfredsställelse har framlagt dokument och / eller fullmakt som gör det möjligt för dig att agera som representant och / eller förvaltare av någon tredje person.

8.3. Du förstår och går med på att om företaget har tillräckliga bevis som indikerar att vissa belopp, som beskrivit ovan, mottagna från dig härrör från olagliga handlingar eller är genererade genom brottslig verksamhet och / eller tillhör tredje part, förbehåller företaget sig rätten att återbetala dessa belopp till avsändaren, vare sig detta är dig eller den faktiska ägaren av en juridisk person.

Dessutom går du med på och förstår att företaget kan annullera alla transaktioner som utförts på ditt konto och kan säga upp avtalet. Företaget förbehåller sig rätten att vidta eventuella rättsliga åtgärder mot dig för att täcka och ersätta sig vid en sådan händelse, och kan göra anstånd om skadestånd för eventuella skador som företaget orsakats av dig till följd av en sådan händelse.

8.4. Du bekräftar att du är över arton (18) år gammal (det vill säga vuxen) om du är fysisk person, eller att du har full juridisk kapacitet, om du är juridisk person, att ingå detta avtal.

8.5. Du förstår och accepterar att alla transaktioner i samband med handel i något av de finansiella instrumenten kommer att utföras endast via de handelsplattformar som tillhandahålls av företaget och de finansiella instrumenten kan inte överföras till någon annan handelsplattform överhuvudtaget.

8.6. Du garanterar äktheten och giltigheten av all dokumentation som överlämnas till företaget. Du förstår och accepterar att Företaget inte kan ge dig juridisk rådgivning eller försäkran avseende din användning av tjänsterna och Företaget ger inga som helst garantier om lagligheten av tjänsterna i din jurisdiktion.

9. ELEKTRONISK HANDEL

9.1. Användande av handelsplattformen, accesskoder och säkerhet.

 1. Företaget tillhandahåller dig accesskoder för online tillgång till företagets hemsida och / eller handelsplattformar, och så att du därigenom kan placera ordrar för de finansiella instrument som är tillgängliga från företaget och vidare ingå i transaktioner med företaget. Vidare kommer du att kunna handla på företagets handelsplattformar och via företaget med hjälp av en persondator, smartphone eller annan liknande enhet som är ansluten till internet. I det avseendet förstår du att företaget efter eget gottfinnande kan säga upp din tillgång till företagets system för att skydda både företagets och dina intressen, och för att säkerställa systemets effektivitet.Du bekräftar att du kommer att förvara dina accesskoder på ett säkert ställe som valts av dig och du kommer inte att avslöja dem för någon annan person. Du kommer inte att fortsätta, och undvika att fortsätta, i någon åtgärd som troligen skulle tillåta oegentlig eller obehörig tillgång till eller användning av handelsplattformarna.
 2. Du bekräftar att du inte kommer att missbruka handelsplattformarna i ett försök att göra olagliga vinster eller försöka utnyttja serverns latens eller tillämpa metoder som prismanipulation, lag trading och / eller tidsmanipulation.
 3. Du är ansvarig för alla handlingar eller försummelser som uppstår på hemsidan genom användandet av din registreringsinformation. Om du tror att någon har använt eller använder din registreringsinformation, användarnamn eller lösenord för att komma åt någon tjänst utan din auktorisation, måste du meddela företaget omedelbart. Du måste göra allt för att hålla accesskoder hemliga och kända endast för dig, och du är ansvarig för alla ordrar som mottas av företaget via ditt konto under dina accesskoder. Vidare betraktas alla ordrar som tas emot av företaget som mottagna från dig. I de fall där en tredje person är utnämnd som auktoriserad representant för att agera på uppdrag av dig, ansvarar du för alla ordrar som ges genom och under representantens lösenord.
 4. Om du har öppnat mer än ett (1) konto har företaget rätt att betrakta och behandla dessa konton som en enhet. Företaget har rätt att överföra pengar eller positioner från ett konto till ett annat, även om det innebär stängande av eventuella positioner på det konto som överföringen sker från.
 5. Du är ansvarig för att övervaka ditt konto och omedelbart anmäla till företaget om det uppmärksammas att dina accesskoder är förlorade eller används av en obehörig tredje part. Du bekräftar också att du omedelbart anmäler till företaget om du inte erhåller meddelande som bekräftar mottagandet och / eller utförandet av en order, den exakta bekräftelsen av ett orderutförande, eventuella uppgifter för dina kontosaldon, order eller transaktionshistoria, såväl om du får bekräftelse på en order som du inte har placerat.
 6. Du bekräftar att företaget kan välja att inte vidta åtgärder baserade på ordrar som sänds till företaget med hjälp av andra elektroniska medel än de ordrar som överförs till företaget med hjälp av de förutbestämda elektroniska systemen, t.ex. handelsplattformen, och företaget har inget ansvar gentemot kunden för att inte vidta åtgärder baserade på sådana ordrar.
 7. Du godkänner användandet av programvara som utvecklats av tredje parter inklusive, men inte begränsat till, de allmänna omständigheterna som nämns ovan, browser software som stöder datasäkerhetsprotokoll som är kompatibla med protokoll som används av företaget. Dessutom godkänner du att följa åtkomstförfarandet (inloggning) hos företaget som stöder sådana protokoll.
 8. Företaget kan inte hållas ansvarigt vid obehörig tillgång från tredje person till information inklusive, men inte begränsat till, elektroniska adresser och / eller personuppgifter, genom utbyte av dessa uppgifter mellan dig och företaget och / eller andra parter som använder internet eller annat nätverk eller elektroniskt medel tillgängligt.
 9. Företaget är inte ansvarigt för eventuella strömavbrott eller andra avbrott som förhindrar användningen av systemet och / eller handelsplattformen, och kan inte ansvara för att inte uppfylla skyldigheter enligt avtalet på grund av nätverksanslutning eller strömavbrott. Företaget förbehåller sig vidare rätten att be dig ge instruktioner om dina transaktioner på annat sätt om lämpligt.
 10. Företaget ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå som följd av överföringsfel, tekniska fel, olagligt ingripande i nätverksutrustning, överbelastning av nät, virus, systemfel, förseningar i utförandet, tredje parts illvillig blockering av tillgång, internetfel, avbrott eller andra brister hos internetleverantörer. Du bekräftar att tillgång till elektroniska system / handelsplattformar kan vara begränsad eller otillgänglig på grund av sådana systemfel och att företaget förbehåller sig rätten, att efter att meddela dig, att avbryta tillgången till elektroniska system / handelsplattformar av den anledningen.
 11. Företaget har rätt, ensidigt och med omedelbar verkan, att suspendera eller permanent återkalla din möjlighet att använda en elektronisk tjänst eller någon del därav utan föregående meddelande, i de fall företaget anser det nödvändigt eller tillrådligt att göra det, till exempel på grund av att du inte följer gällande lagar och föreskrifter, brott mot villkoren i detta avtal, nätproblem, strömavbrott, underhåll eller för att skydda dig ifall säkerhetsbrott har inträffat.

Dessutom kan användningen av en tjänst avslutas automatiskt vid uppsägning (av vilket skäl som helst) av licensen som beviljats ​​företaget, som avser den aktuella tjänsten eller detta avtal. Användningen av en tjänst kan också avslutas omedelbart om tjänsten återkallas av marknaden eller företaget är måste att dra tillbaka tjänsten för att följa gällande lagar och föreskrifter.

10. RAPPORTERINGSPLIKT

Företaget ska alltid utföra sina rapporteringsskyldigheter (dvs. transaktionsrapportering) och utöva diskretion enligt nedan angivna rapporteringskrav med rimlig omsorg, förutsatt att företaget gör eller orsakar att göra något i strid eller på annat sätt förhindras från att rapportera enligt tillämpliga lagar, regler eller förordningar.

Bolaget förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder som vi anser vara nödvändiga, enligt vårt eget gottfinnande för att säkerställa att våra rapporteringsskyldigheter överensstämmer med CySEC-reglerna eller gällande lagar och förordningar, och sådana åtgärder ska vara bindande för dig och ska inte göra oss eller någon av våra affiliates ansvariga för skador.

Du medger att kontakta företaget om du behöver ytterligare information och / eller förtydliganden innan du godkänner dessa villkor.

10.1. FATCA

Utan att begränsa ovan är företaget, ett reglerat Cyprus Investment Firm (CIF), skyldigt att agera enligt de förordningar som beskrivs i det statliga avtalet mellan Cypern och United States of America, och har vidtagit alla rimliga åtgärder för att följa förordningarna som har stipulerats av FATCA. Du bekräftar och accepterar att företaget är skyldigt att lämna upplysningar i förhållande till alla amerikanska rapporterande personer till de behöriga myndigheterna, enligt FATCAs rapporteringskrav.

10.2. CRS

Common Reporting Standard (CRS), är ett internationellt avtal mellan skattemyndigheter i deltagande länder som reglerar automatisk utbyte av finansiell kontoinformation.

Republiken Cypern har undertecknat ett avtal för förbättring av internationell skattejämkning med den gemensamma rapporteringsstandarden (CRS) för automatisk utbyte av finansiell kontoinformation som utvecklats av det globala forumet för “Organization for Economic Co-Operation and Development “ (OECD).

Företaget följer reglerna specificerade under CRS i de fall där din skattemässiga hemvist är belägen utanför Cypern. Företaget är enligt lag skyldig att vidarebefordra personliga detaljer och annan finansiell information angående dina konton till den Cypriotiska skattemyndigheten, och de kan i sin tur utbyta denna information med skattemyndigheter i ett eller flera länder i enlighet med avtalet för utbyte av finansiell kontoinformation.

Kunden ansvarar för att tillhandahålla korrekt information för CRS rapportering och Företaget kan inte hållas ansvarigt om vilseledande och / eller falsk information rapporteras till skattemyndigheterna i ett eller flera länder enligt avtalet för utbyte av finansiell information.

10.3. EMIR

Utan att det påverkar tillämpningen av villkoren i detta avtal och / eller eventuella tilläggsavtal mellan företaget och kunden, accepterar och godkänner kunden att information lämnas i den utsträckning som krävs eller tillåts enligt EMIRs bestämmelser i enlighet med CySEC-reglerna och alla tillämpliga lagar och regler som kräver rapportering, registrering av transaktioner och relevanta handelsuppgifter, som föreslagits av tillsynsmyndigheten eller / myndigheterna.

Du bekräftar den finansiella information som rapporteras av företaget, utan begränsning, information om handel, näringsidkarinformation och / eller information till Trade Repository ("TR") i enlighet med gällande lagar, direktiv och / eller förordningar. Kunden godkänner vidare och accepterar att företaget, för att kunna uppfylla de lagstadgade rapporteringsskyldigheterna, kan använda tredjeparts tjänsteleverantör eller / programvara för att överföra den begärda handelsinformationen till ett handelsregister (reglerade av myndigheter).

10.4. MiFIR

Oaktat av villkoren i detta avtal, där företaget är skyldigt enligt CySEC-regler eller andra tillämpliga lagar och förordningar att rapportera dina transaktioner till CySEC eller den behöriga myndigheten, kan kunden bli ombedd att förse företaget ett ID nummer eller / motsvarande personnummer, och / eller organisationsnummer för företagskunder.

11. FINANSIELL INFORMATION

Genom en eller flera av sina tjänster erbjuder företaget ett brett utbud av finansiell information som genereras internt, från agenter, leverantörer eller samarbetspartners ("tredjepartsleverantörer"). Detta inkluderar, men är inte begränsat till, marknadsdata, citat och nyheter, uttalande från analytiker och forskningsrapporter, diagram och data ("finansiell information").

Den finansiella informationen på företagets hemsida är inte avsiktlig investeringsrådgivning. Företaget och dess tredjepartsleverantörer garanterar inte noggrannhet, aktualitet, fullständighet eller korrekt sekvensering av den finansiella informationen eller resultat av din användning av denna finansiella information. Finansiell information kan prompt bli otillförlitlig av olika skäl, bland annat genom förändringar i marknadsförhållanden eller ekonomiska förhållanden.

Det är ditt ansvar att verifiera pålitligheten av informationen på företagets hemsida och dess lämplighet för dina behov. Vi avsäger allt ansvar för eventuella anspråk, skador eller förluster av något slag som orsakas av information som finns på eller hänvisas till på företagets hemsida.

12. ORDRAR - INSTRUKTIONER OCH BASIS FÖR HANDEL

12.1 Mottagande och utförande av transaktioner

 1. Du kan placera en order via företagets handelsplattform. När dina instruktioner eller ordrar har mottagits av företaget kan de inte återkallas, med undantag av företagets skriftliga medgivande som kan ges enligt företagets eget gottfinnande.
 2. Du placerar din order enligt de priser du ser på din terminal / plattform och transaktionen påbörjas. På grund av marknadens höga volatilitet och internetanslutningen mellan kund-terminalen och servern kan de priser som beställs av kunden och det aktuella marknadspriset förändras under denna process.
 3. Du har rätt att använda en fullmakt för att bemyndiga en tredje person (representant) att agera på uppdrag av dig i alla affärsrelationer med företaget. Fullmakten ska i så fall lämnas till företaget tillsammans med alla identitetshandlingar från representanten. Om det inte finns något utgångsdatum, kommer fullmakten att anses vara giltig till den är skriftligen uppsagd av dig.
 4. Företaget använder rimliga ansträngningar för att snabbt genomföra en order, men genom att acceptera din order garanterar inte företaget att det kommer att vara möjligt att utföra en sådan order eller att utförandet är möjligt enligt dina instruktioner. Om företaget möter några väsentliga hinder att genomföra en order för din räkning, till exempel om marknaden är stängd och / eller på grund av dålig likviditet i finansiella instrument och / eller andra marknadsförhållanden, kommer företaget prompt att meddela dig.
 5. En order kan endast placeras, utföras, ändras eller tas bort under drifts (Trading) tiden och förblir giltig under följande handels session. Din order är giltig i enlighet med typ och tid för den angivna ordern, enligt vad som anges. Om orderns giltighetstid inte anges, gäller den på obestämd tidsperiod.
 6. Företaget spelar in telefonsamtal utan föregående varning (om inte annat krävs enligt tillämpliga förordningar) för att säkerställa att de materiella villkoren för en transaktion och / eller order som kunden placerar, och / eller annan väsentlig information om en transaktion är korrekt noterade. Dessa inspelningar är företagets egendom och accepteras av dig som bevis på dina ordrar eller instruktioner.
  Om någon underliggande tillgång i det finansiella instrumentet blir föremål för en särskild risk som medför ett förutspått fall i värde, förbehåller sig företaget rätten att dra tillbaka det specifika finansiella instrumentet från företagets handelsplattform.
 7. Om inte annat uttryckligen bestäms och anges kan företaget begränsa antalet transaktioner som du kan ingå under en dag och även vad gäller det totala värdet av dessa transaktioner. Du bekräftar att du är medveten att vissa marknader ställer restriktioner för de typer av ordrar som kan överföras direkt till deras elektroniska handelssystem. Dessa typer av ordrar beskrivs ibland som syntetiska ordar. Överföringen av syntetiska ordrar till marknaden är beroende av korrekt och aktuellt mottagande av priser eller citat från den relevanta marknaden eller marknadsleverantören.
 8. Utan att begränsa det ovanstående förstår och intygar du att underlåtenhet att tillhandahålla din identifierbara information och dokumentation inom den föreskrivna tidsramen, eller tillhandahålla felaktig, ofullständig eller annars vilseledande information för att verifiera din identitet, förbehåller vi oss rätten att begränsa transaktionsorder, blockera åtkomst till tjänsterna (inklusive stängning av alla öppna positioner) och/eller avsluta ditt konto om sådan information inte tillhandahålls. Du bör notera att eventuella avgifter kan dras direkt från ditt handelskonto(n).

Du bekräftar att du är medveten om att en marknad kan annullera en syntetisk order när deras system uppgraderas, handelsskärmar kan missa en sådan order, och du placerar sådan order på egen risk. Du hänvisas till företagets hemsida för detaljer om begränsningar / limiter på transaktioner som utförs via dess elektroniska system och / eller handelsplattformar.

12.2. Execution Policy (genomförande-policy)

Företaget tar alla rimliga steg för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder. Företagets “Best Execution Policy” (bästa möjliga genomförande policy) innehåller en allmän översikt över hur ordrar genomförs samt flera andra faktorer som kan påverka genomförandet av transaktioner i finansiella instrument. Du bekräftar och accepterar att du har läst och förstått "Best Execution Policy", som tillhandahålls till dig under registreringsprocessen och som finns på företagets hemsida.

Du godkänner att företaget kan genomföra en order på din vägnar utanför en reglerad marknad och / eller en MTF, och att företagets “Execution Policy” inte gäller när du lägger en särskild instruktion. Handelsplatsen för alla kundorder är, om ordern överförs till andra marknads-mäklare, XTB Limited som är en vederbörligen auktoriserad marknadsmäklare.

Vår genomförande policy tillämpas på alla transaktioner och kontrakt som ingåtts av och mellan kunden och företaget, i den utsträckning det inte ålägger och / eller inte strävar efter att ålägga oss skyldigheter som vi annars inte skulle ha, bortsett från CySEC.

12.3. Hävstångs policy

Företaget förser dig med prisnoteringar (köp- och säljpriser) i förhållande till finansiella instrument som erbjuds via våra handelsplattformar, eller vår trejding-avdelning där det uttryckligen överenskommits. Varje prisnotering är tillgänglig för att underlätta kundens transaktion eller kontrakt med ett huvudbelopp som inte överstiger ett maximalt hävstångsbelopp som bestäms av oss enligt vår "hävstångs policy". Du bekräftar att de priser och maximala hävstångseffekter som tillhandahålls av företaget kan skilja sig i pris och hävstång jämfört med andra kunder och kan när som helst justeras eller återkallas av oss.

Du måste läsa och bekräfta att du förstår vår hävstångs policy och annan tilläggsdokumentation (t.ex. kundkategorisering), eller information som görs tillgänglig för alla våra kunder på företagets officiella hemsida.

Vi är begränsade till att genomföra transaktioner eller kontrakt i finansiella instrument som erbjuds via vår online handelsplattform till de priser som anges på vår hemsida eller på annat sätt meddelas dig på begäran.

13. BEKRÄFTELSER

13.1. Bekräftelser för alla transaktioner som har genomförts i ditt handelskonto under en handelsdag är tillgängliga via ditt konto på handelsplattformen så snart transaktionen är genomförd. Det är ditt ansvar att anmäla till företaget om felaktiga bekräftelser. Bekräftelserna är, om det saknas ett uppenbart fel, slugiltiga och bindande för dig, om du inte gör skriftlig invändning inom 7 (sju) arbetsdagar. Du kan begära att du får kontoutdrag månadsvis eller kvartalsvis via e-post, genom att begära det från företaget, men företaget är inte skyldigt att förse dig med fysiskt kontoutdrag. Kontoutdraget kan tillhandahållas på kundens bekostnad.

13.2. Du har rätt att auktorisera en tredje person att ge instruktioner och / eller order till företaget, eller att hantera andra frågor som är relaterade till avtalet, förutsatt att du skriftligen har meddelat företaget att en sådan rätt ska utövas av en tredje part och att denna person är godkänd av företaget och uppfyller alla företagets villkor.

13.3 Om du har auktoriserat en tredje person som nämnts ovan och vill sedermera återkalla auktoriseringen är det ditt fulla ansvar att meddela företaget skriftligt om sådant beslut. I annat fall kommer företaget att anta att auktorisationen är i kraft och fortsätta att acceptera instruktioner och / eller ordrar som ges av den behöriga personen på uppdrag av dig.

14. PRISSÄTTNING

14.1. När det gäller transaktioner kommer företaget att förse priser som företaget är beredda att erbjuda dig.

Förutom där vi utövar någon av våra rättigheter:

i. att stänga en position; eller
ii. en position stängs automatiskt;

då det är ditt ansvar att avgöra om du vill handla till det pris som företaget erbjuder. Företagets priser bestäms av företaget enligt vad som anges i bifogade villkor.

14.2. Varje pris är giltigt och kan användas i en investeringsinstruktion fram tills dess utgångstid eller till den tid, om någon, där den återkallas av företaget. Ett pris kan inte användas för en investeringsinstruktion efter en sådan tid. Varje pris ska vara tillgängligt för användning i en investeringsinstruktion med ett huvudbelopp som inte överskrider ett maximalt belopp fastställt av bolaget.

14.3. Du godkänner att erbjudna priser och maximala belopp kan skilja sig från priser och maximala belopp som tillhandahålls till andra kunder i företaget och kan återkallas eller ändras utan förvarning. Företaget kan efter eget gottfinnande och utan förvarning omedelbart upphöra med att tillhandahålla priser i vissa eller alla valutapar, och för vissa eller alla valuteringsdagar när som helst.

14.4. När företaget erbjuder ett pris kan marknadsförhållandena ändras från det att företaget sänder priset och den tid då ordern utförs. Sådan ändring kan antingen vara till din fördel eller nackdel. Priser som noteras och / eller handlas på, från tid till annan, av andra marknadsaktörer eller tredje parter gäller inte för handel mellan företaget och dig.

15. AVSLAG ATT UTFÖRA ORDRAR

Företaget har rätt att när som helst, av vilken anledning som helst och utan förvarning och / eller utan förklaring vägra att, efter eget gottfinnande, att genomföra en order, inklusive men inte i begränsat till följande fall:

 1. Om du inte skickar dokument som företaget har begärt från dig, antingen för kundidentifiering eller av annan anledning.
 2. Om företaget misstänker att de inlämnade dokumenten kan vara förfalskade.
 3. Om du inte har tillräcklig balans på ditt konto.
 4. Om företaget har informerats om att ditt kredit- eller betalkort (eller annan betalningsmetod som används) har förlorats eller stulits.
 5. Om företaget anser att det finns en risk för “chargeback”.
 6. Om företaget har tillräckliga skäl att misstänka att genomförandet av en order är en del av ett försök att manipulera marknaden, handel baserat på insiderinformation, är relaterad till penningtvätt eller om det på något sätt kan påverka pålitligheten, effektiviteten eller smidigheten i driften av handelsplattformen.
 7. Om du inte har tillräckligt med tillgängliga medel deponerade hos företaget eller på ditt konto för att betala priset för en order tillsammans med respektive avgifter och eventuella provisioner som är nödvändiga för att genomföra transaktionen på handelsplattformen. I händelse av att företaget avslår att genomföra en order, kommer sådant avslag inte att påverka den skyldighet som du eventuellt har till företaget eller eventuell rättighet som företaget kan ha mot dig eller dina tillgångar.
 8. Om ordern är ett resultat av användningen av konfidentiell information (insiderhandel).

Det är underförstått att avslag från företaget att genomföra en order inte påverkar eventuell skyldighet som du har gentemot företaget eller eventuell rättighet som företaget har mot dig eller dina tillgångar.

Du bekräftar att du inte medvetet kommer ge någon order eller instruktion till företaget som kan leda till att företaget vidtar åtgärder i enlighet med ovanstående stycke.

16. ANNULLERING AV TRANSAKTIONER

Företaget förbehåller sig rätten att annullera en transaktion om det har tillräckliga skäl / bevis för att tro att något av följande har uppkommit:

 1. Bedrägliga / obehöriga aktiviteter / olaglig verksamhet ledde till transaktionen;
 2. Ordrar som är placerade baserade på felaktiga priser som har uppstått till följd av systemfel eller systemstörningar antingen av företaget eller av dess tredjepartsleverantörer; eller
 3. Företaget har inte agerat enligt dina instruktioner.
 4. Transaktionen har utförts i strid med villkoren i detta avtal.

Om du direkt eller indirekt involverar oss i någon form av bedrägeri, reserverar företaget sig rätten, utan att det påverkar eventuella andra rättigheter vi har enligt detta avtal, att annullera alla tidigare transaktioner och / eller kontrakt som eventuellt utsätter kunden och företaget för risk.

17. REGLERANDE AV TRANSAKTIONER

Företaget reglerar alla transaktioner vid genomförandet av sådana transaktioner. Förvärv av ett finansiellt instrument är avslutat när köpeavtalet har anpassats, premien (eller marginalen, beroende på vad som är fallet) har beräknats och betalningen har verifierats.

Du godkänner att du är helt och personligen ansvarig att betala likviden för varje transaktion som ingåtts under ditt konto hos företaget.

18. KUNDMEDEL

Dina medel som används för handel placeras på ett konto hos en bank eller finansinstitut som företaget specificerar från tid till annan, och placeras i företagets namn. Det är underförstått att företaget kan inneha medel på uppdrag av dig i en bank som är etablerad utanför Europeiska unionen. De lagar och regler som gäller för en sådan bank kan skilja sig från lagar och regler på Cypern och i Europeiska unionen, och i händelse av insolvens eller andra liknande händelser i förhållande till den banken kan betyda att dina medel behandlas annorlunda än vad som skulle gälla om medlen placeras på ett bankkonto på Cypern och i Europeiska unionen. Företaget är inte ansvarigt för insolvens, handlingar eller försummelser av tredje part som avses i denna paragraf.

Det är allmänt förstått att alla belopp som företaget betalar ut till dig betalas direkt till dig på ett bankkonto där du är den faktiska betalningsmottagaren. Utbetalningar behandlas av företaget inom den tidsperiod som anges på företagets officiella hemsida och tiden som behövs för kreditering till ditt personliga konto beror på din bank.

Företaget förbehåller sig rätten att kvitta och kan efter eget gottfinnande, från tid till annan och utan ditt godkännande, kvitta belopp som innehas för räkning och / eller till din kredit enligt dina åtaganden gentemot företaget. Om inte annat avtalats skriftligen mellan företaget och dig ska denna överenskommelse inte ge upphov till rättigheter för kreditfaciliteter.

18.1. Uttag och Insättning av medel

 1. Du har rätt att ta ut de medel som inte används för att täcka marginaler, utan några förpliktelser, från ditt konto utan att behöva stänga kontot.
 2. Företaget förbehåller sig rätten att avslå en ansökan om uttag om begäran inte är i enlighet med de villkor som nämns i detta avtal, eller fördröja behandlingen av uttaget om inte korrekt och komplett dokumentation erhålls.
 3. Enligt villkoren kommer eventuella avgifter som uppstår vid uttag av medel på din begäran att betalas av dig. Du är fullt ansvarig för de betalningsuppgifter som du lämnar till företaget och företaget tar inget ansvar om du har angett falska eller felaktiga bankuppgifter. Du kan bli ombedd att tillhandahålla bevis att du är kontohavare för bankkontot eller det kort som medlen ska överföras till vid uttag eller avslutande av konto.
 4. Du godkänner att belopp som skickas av dig i Företagets namn, under bank- eller handelskonton, kommer att deponeras på ditt handelskonto med värdet för den mottagna betalningen och för det bruttobelopp som mottagits i banken eller betalningsverksamheten. För att företaget ska kunna acceptera insättningar från dig måste avsändarens identitet verifieras för att bekräfta att medlen är skickade av dig. Om dessa villkor inte är uppfyllda, förbehåller sig företaget rätten att återbetala nettobeloppet via samma metod som användes.
 5. Företaget förbehåller sig rätten att neka ett uttag med särskild betalningsmetod och föreslå en annan betalningsmetod där du behöver fylla i en ny uttagsbegäran. Om företaget inte är fullt nöjd med den dokumentation som lämnats i samband med en uttagsbegäran kan företaget begära ytterligare dokumentation och om begäran inte är uppfylld kan företaget annullera uttaget och sätta tillbaka pengarna på ditt handelskonto.
 6. När en uttagsbegäran mottas kommer företaget att behandla uttaget inom en arbetsdag. Om en uttagsbegäran mottas utanför normal arbetstid och / eller under en helgdag kommer den att behandlas följande arbetsdag. När ditt uttag är färdigbehandlat kan det ta tid för bankerna och / eller betalningsleverantörerna att slutföra betalningen, i sådana fall är företaget inte ansvarigt för sådana förseningar.
 7. I händelse av att belopp mottagna på företagets bankkonton eller hos dess betalningsleverantörer sedermera återkallas av avsändarens betalningsleverantör, när som helst och av vilken anledning som helst, kommer företaget omedelbart att annullera den specifika insättningen från ditt konto och förbehåller sig vidare rätten att annullera transaktioner som ingåtts efter det att den specifika insättningen har skett. Det är underförstått att dessa åtgärder kan leda till en negativ balans i alla eller något av ditt konto (on).
 8. Du godkänner att du avstår alla dina rättigheter erhålla ränta de medel som hålls på kontot.

18.2. Kostnader för uttag och insättningar

Enligt villkoren betalar företaget direkta bank- eller betalningsavgifter som kan uppstå vid överföring av ditt uttag. Övriga överföringsavgifter, motsvarande avgifter eller avgifter som debiteras utanför företagets process betalas av dig som kund.

Vi rekommenderar därför att du kontaktar din betalningsleverantör om eventuella extra avgifter kan vara tillämpliga från deras sida.

Ytterligare uttag från någon av kundens konto(n) under samma kalendermånad kommer att leda till en minimiavgift per uttag. Företaget förbehåller sig rätten att från tid till annan att ändra de avgifter som gäller för kunder utan föregående skriftligt meddelande till den senare, om inte annat avtalats i detta avtal.

Du godkänner härmed att vi debiterar eller krediterar ditt handelskonto med överförings-/ bankavgifterna för att underlätta återbetalning eller återkallande till följd av att du inte lämnat identifierbar information och dokumentation inom den angivna tidsramen enligt definitionen i avsnitt 6 i detta avtal.

Eventuella belopp som skickas av dig till ett bank- eller handelskonto i företagets namn, kommer att sättas in på ditt handelskonto på värderingsdagen för den mottagna betalningen och för det bruttobelopp som mottagits i banken.

19. UTTAGSBEGÄNSNINGAR

Företaget förbehåller sig rätten att närsomhelst införa beloppsbegränsningar för uttag.

Dessa gränser är baserade på den fria marginalen på ett handelskonto och eventuella andra pågående investeringsinstruktioner som har skickats till företaget vid den tidpunkt då begäran om uttag skickas in. När ett uttag eller återbetalning utförs, betalar företaget endast till konton som är i kundens namn och förbehåller sig rätten (men är under inga omständigheter skyldig till) att skicka pengarna till samma avsändare och genom samma betalningsmetod som den ursprungliga insättningen mottogs av oss. Om du vill ta emot pengarna via en annan betalningsmetod kommer företaget begära ytterligare dokumentation och uppgifter om de nya kontouppgifterna för att kunna behandla uttaget.

20. VERIFIKATION AV KUNDENS IDENTITET

Om du gör en betalning / insättning kommer företaget, utan att det påverkar tillämpningen av något annat villkor i detta avtal, krediterara ditt konto med bruttobeloppet inom en (1) arbetsdag efter mottagandet av betalningen / insättningen, förutsatt att företaget är tillfredsställd att du är avsändaren.

Företaget förbehåller sig rätten att avvisa / neka medel, och / eller skicka tillbaka dem till avsändaren, med avdrag för överföringsavgifter eller andra avgifter, om företaget inte är tillfredsställt med att du är avsändaren av dessa medel som är insatta på kontot. Du blir då ombedd att lämna ytterligare dokumentation enligt vad som är tillämpligt enligt gällande lagstiftning om penningtvätt (AML) och / eller motsvarande regler som gäller för oss.

21. KONTANTER

Företaget accepterar inte betalningar i kontanter eller med check.

22. ANVÄNDANDE AV KREDIT- OCH BETALKORT

Du kan enkelt sätta in eller ta ut pengar till / från ditt konto via kredit- eller betalkort och transaktionsprocessen utförs elektroniskt online. Företaget förbehåller sig rätten att begära att du registrerar ditt kredit- / betalkort och lämnar in dokumentation enligt gällande regler. Kredit- eller betalkortet måste vara kopplat till din personliga information som redan är identifierad och verifierad av oss (det vill säga den adress som användes vid din registrering och ditt fullständiga namn måste matcha kredit- / betalkortet).

Företaget vidtar extra åtgärder för att skydda sina kunder och har olika system / kontrollverktyg för skydd mot kreditkortsbedrägerier och för att följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Åtgärderna för att identifiera och / eller förhindra kreditkortsbedrägerier kan innefatta, men begränsas inte till, autentisering för behandling av transaktioner, gränser för belopp som får betalas in / tas ut per transaktion och / eller per kund och registrerad e-postadress inom viss tidsram .

Det är ett allvarligt brott att lämna falska eller felaktiga uppgifter när du registrerar ditt kredit- / betalkort hos oss. Vi strävar efter att lösa alla tvister som uppstår genom bedräglig verksamhet enligt vårt eget gottfinnande, beslutet ska vara slutgiltigt och bindande för alla berörda parter.

Om det inte uttryckligen fastställs och anges, kan vi införa begränsningar och restriktioner för insättningen, enligt vad vi anser lämpligt enligt gällande lagar och förordningar. Du kan kontakta vår kundsupport om du vill öka din kredit / insättningsgräns och / eller läsa mer på vår hemsida om de kontotyper som finns tillgängliga.

23. CHARGEBACKS

Om du begär en chargeback (av misstag eller avsiktligt) via ditt kreditkort för insättningar som du gjort till ditt konto hos oss, förbehåller företaget sig rätten att debitera ditt konto en administrationsavgift (för att täcka utredningskostnader för att påvisa att du har gjort insättning) efter att ha mottagit den från vår betalningsleverantör och efter utredningen är klar kommer denna avgift att debiteras från ditt kreditkort.

Vi tillåter inte kreditkortsbedrägerier eller bedrägliga aktiviteter, och utan undantag kommer dessa leda till åtal enligt gällande lagar / regler i relevant jurisdiktion.

24. INSÄTTNINGAR FRÅN TREDJE PART

Du kan när som helst sätta in pengar i på ditt konto, och sådana insättningar accepteras via de betalningsmetoder som finns tillgängliga på vår hemsida och måste skickas från ett konto i ditt namn, som vi ursprungligen identifierade och verifierade. Företaget acceptera inte tredje parts eller / anonyma betalningar under några omständigheter.

25. INAKTIVA KONTON

25.1 Du bekräftar och godkänner att eventuella konton som innehas hos företaget där du inte har handlat och / eller gjort insättningar i under en period längre än 6 (sex) månader, ska klassificeras av företaget som ett inaktivt konto. Du bekräftar vidare och godkänner att sådana inaktiva konton kommer att bli föremål för en hanteringsavgift motsvarande 50 (femtio) euro, den exakta avgiften baseras på valutan som kontot är denominerad i.

25.2 Du bekräftar vidare att eventuella inaktiva konton, som har noll balans / eget kapital, ska betraktas som vilande konton. För reaktivering av ett inaktivt och konto måste du kontakta företaget. Det inaktiva och kontot kommer sedan att återaktiveras med förbehåll för, om det behövs, att aktuell dokumentation för kundverifiering som ska skickas till företaget.

26. KOSTNADER OCH AVGIFTER

26.1. Du betalar företagets avgifter enligt vad som överenskommits med dig från tid till annan, och eventuella avgifter eller andra kostnader som ålagts av en clearingorganisation och ränta på belopp som är förfallet till oss till de priser som sedan debiteras av oss. Eventuella ändringar av avgifter kommer att meddelas till dig innan ändringen sker.

De fullständiga tabellerna med alla relevanta avgifter och kostnader avseende investeringar och / eller handel är tillgängliga via företagets officiella hemsida (www.skilling.com).

26.2 Om inte uttryckligen tillämplig enligt lag ska företaget inte ålägga sina kunder någon av följande avgifter och kostnader:

 1. Avgift för ofullständig ansökan
 2. Vinstavgift
 3. Administrationsavgift
 4. Moms på transaktioner

Företaget ska ha rätt att se över sina kostnader, avgifter, kommissioner, finansieringsavgifter, swappar och överlåtningsavgifter som finns på företagets hemsida från tid till annan. Sådana ändringar ska visas på hemsidan och/eller plattformen medan kunden är ansvarig för att regelbundet kontrollera uppdateringar. I avsaknad av force majeure-händelse och om inget annat överenskommits i detta avtal ska vi ge dig ett förhandsmeddelande på vår hemsida.

26.3 Skatteeffekter

Du godkänner, bekräftar och förstår att du är ensam ansvarig för att betala skatt på vinster och / eller intäkter som görs på ett handelskonto registrerat hos oss. Företaget är inte skyldigt till att beräkna, redogöra eller göra avdrag för dessa belopp från kundens konto. Det är helt ditt ansvar att hantera, beräkna och betala alla skatter i samband med den inkomst du härleder från din handelsverksamhet på eller genom våra tjänster.

Vid eventuell moms eller andra skatteskyldigheter som uppstår i samband med en transaktion som utförts på uppdrag av dig eller någon annan åtgärd som utförts enligt detta avtal för dig, är det belopp som uppkommer till fullo betalt av dig och i det avseendet måste du betala företaget omedelbart när det begärs, och företaget har full rätt att debitera dig med det utestående belopp som ska betalas (exklusive skatter som betalas av företaget i förhållande till företagets intäkter eller vinst).

Vi tillhandahåller inte några råd om skattefrågor relaterade till någon av våra tjänster. Du uppmanas att samråda med en oberoende finansiell rådgivare, revisor eller juridisk rådgivare angående eventuella skatteeffekter av våra tjänster och / eller din inkomst som härrör från din handelsverksamhet på eller genom våra tjänster.

26.4 Incitament

Företaget erhåller och / eller tar betalt för incitament, inklusive avgifter relaterade till affiliates, bundna agenter, mellanhänder, hänvisande agenter eller andra tredje parter enligt specifikt skriftligt avtal. Det sätt på vilket dessa avgifter, kostnader och / eller provisioner beräknas anges i respektive avtal. Företaget är skyldigt och förbinder sig att på kundens begäran vidarebefordra ytterligare information om hur mycket avgifter, kostnader, provisioner eller andra ersättningar som företaget betalar till tredje part.

26.4 Incitament

Företaget erhåller och / eller tar betalt för incitament, inklusive avgifter relaterade till affiliates, bundna agenter, mellanhänder, hänvisande agenter eller andra tredje parter enligt specifikt skriftligt avtal. Det sätt på vilket dessa avgifter, kostnader och / eller provisioner beräknas anges i respektive avtal. Företaget är skyldigt och förbinder sig att på kundens begäran vidarebefordra ytterligare information om hur mycket avgifter, kostnader, provisioner eller andra ersättningar som företaget betalar till tredje part.

27. FÖRETAGSANSVAR OCH SKADA

 1. Notera att företaget och alla enheter som är relaterade till företaget utför transaktioner i god tro och med korrekt due diligence, men ska inte hållas ansvariga för försummelse, avsiktlig utelämning eller bedrägeri av någon person, firma eller företag från vilken företaget erhåller instruktioner för utförandet av ordrar och / eller från vilket transaktioner utförs på din räkning, inklusive var detta skulle vara resultat av försummelse, avsiktligt utelämnande eller bedrägeri från företagets sida.
 2. Företaget kommer inte att hållas ansvarigt för eventuella förlorade möjligheter som har resulterat i förluster eller minskning (eller ökning) i värdet av dina finansiella instrument.
 3. Om företaget ådrar sig fordringar, förluster, skador, ansvar eller utgifter som uppkommer under tillhandahållandet av tjänsterna och all relaterad verksamhet som utförs som ett medel för dessa tjänster, ska utförs till dig, eftersom dessa avtalas i detta avtal eller i relation till det eventuella avyttringen av dina finansiella instrument, är du fullt ansvarig för dessa förluster / kostnader / skulder / fordringar medan företaget bär absolut inget ansvar och det är därför ditt ansvar att ersätta företaget för ovannämnda.
 4. Företaget ska inte hållas ansvarigt för eventuella skador som orsakats dig till följd av försummelse, underlåtenhet eller bedrägeri av banken där företagets bankkonto upprätthålls.
 5. Företaget ska inte hållas ansvarigt för förlusten av finansiella instrument och medel i de fall där dina tillgångar hålls av en tredje part som en bank eller för en handling som utfördes baserat på felaktig information till sitt förfogande innan företaget blivit informerad av dig om någon ändring av nämnda information.
 6. Företaget gör allt som krävs för att de banker och institutioner som dina medel och / eller finansiella instrument hålls har bra anseende och rykte. Företaget ska emellertid inte hållas ansvarigt om en förlust uppstår på grund av försämrad finansiell ställning hos en bank eller institution, eller för en händelse som likvidation, konkurs eller annan händelse som föranleder misslyckande för banken eller institutet och som därför leder till förlust av hela eller en del av insatta medel.

27.1 Kompensation

Företaget är medlem i Investors Compensation Fund ("fonden") som ger dig trygghet att få ersättning från fonden för eventuella fordringar som uppstår på grund av bristande funktionsförmåga på företagets vägnar eller om företaget inte kan fullgöra sina åligganden oavsett om de härrör från ett brott mot gällande lagar eller förordningar, avtalet eller från eventuella felaktigheter gjorda av företaget.

Genom att acceptera avtalet bekräftar du att har läst, förstått och accepterat informationen under titeln "Investor Compensation Fund" finns på företagets hemsida och är tillgänglig för alla kunder.

Utbetalningar enligt Investor Compensation Fund avseende investeringar är föremål för ett maximalt belopp till varje investerare om 20 000 (tjugotusen) euro och nämnda belopp gäller som det totala maximala beloppet för en investerares fordringar gentemot företaget, oberoende av antal konton, valuta och plats för tillhandahållande av tjänsten.

Utan att det påverkar tillämpningen av andra villkor i detta avtal är företaget inte ansvarigt för:

 • Systemfel (företagets eller tjänsteleverantörernas
 • Förseningar
 • Datorvirus
 • Obehörig användning
 • För handlingar som vidtas av eller på uppdrag av en marknad, clearinghus eller tillsynsorgan.

27.2 Ansvarsbegränsning

Varken företaget eller dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller agenter ska vara ansvariga för förluster, skador eller kostnader, oavsett om de uppstår på grund av försumlighet, avtalsbrott, felaktig eller annan företeelse, som uppkommit eller lidits av dig enligt detta avtal (inklusive en transaktion, eller där företaget har nekat att ingå en föreslagen transaktion).

Under inga omständigheter ska företaget ansvara för förluster som du eller någon tredje part lidit för eventuella särskilda eller följdskador, förlust av vinst, förlust av goodwill eller förlust av affärsmöjligheter som uppstår under eller i samband med detta avtal, oavsett om det uppstår genom vårdslöshet, avtalsbrott, förvrängning eller annat.

Du ska betala till företaget sådana belopp som det från tid till annan kan kräva för täckande av eventuellt negativt saldo på något av dina konton hos företaget och, för full ersättning av, förluster, skulder, kostnader eller utgifter (inklusive juridiska avgifter) och skatter som företaget kan ådra sig eller bli föremål för med avseende något av dina konton, någon transaktion eller någon motsvarande transaktion på en marknad eller med en mellanliggande mäklare eller som en följd av felaktig representation av dig eller eventuella avtalsbrott av dig enligt detta avtal (inklusive eventuella transaktioner) eller genom verkställande av företagets rättigheter.

Du bekräftar att du inte har åberopat eller blivit inducerad att ingå i detta avtal med en annan representation än de som uttryckligen anges i detta avtal. Företaget ansvarar inte för representation som inte anges i detta avtal och som inte är bedrägligt.

28. AVTALETS VARIGHET OCH ÄNDRING AV DET

Detta avtal är giltigt på obestämd tid tills dess uppsägning från antingen företaget, dig eller båda. Detta avtal anses endast giltigt när kunden gör sin första insättning hos företaget.

Avtalet kan ändras i följande fall:

 1. Unilateralt av företaget om en sådan ändring är nödvändig efter en ändring av lag eller om CySEC eller någon annan tillsynsmyndighet utfärdar beslut eller bindande direktiv som påverkar avtalet. I ett sådant fall ska företaget meddela kunden angående nämnda ändring antingen skriftligen, via e-post eller via dess hemsida och ditt samtycke kommer inte krävas för sådan ändring.
 2. Om ändring av avtalet inte är på grund av ändring av lag, kommer företaget meddela dig det aktuella ändringsförslaget via hemsidan och / eller via e-post. Om invändningar uppstår kan du säga upp avtalet inom 7 (sju) dagar från notisen genom att skicka ett registrerat brev och under förutsättning att alla pågående transaktioner för din räkning slutförs. Vid utgången av ovan nämnda tidsfrist och utan att kunden har gjort några invändningar ska det anses att du samtycker till och / eller accepterar innehållet i ändringen.

29. OTILLBÖRLIG HANDEL OCH / ELLER OBEHÖRIGA AKTIVITETER.

Företagets målsättning är att tillhandahålla den mest effektiva likviditeten i handeln i form av att strömma omsättningsbara priser för de flesta finansiella instrument som vi erbjuder på handelsplattformen. Som ett resultat av den mycket automatiserade naturen av leveransen av dessa strömmande omsättningsbara priser, bekräftar och accepterar kunden att felnoteringar sannolikt kommer att inträffa från tid till annan.

29.1 Otillbörlig handel

Om kunden utför handelsstrategier med målet att utnyttja sådan(a) felnotering(ar) eller handla i ond tro (så kallad "sniping") kommer företaget betrakta detta som oacceptabelt beteende. Skulle företaget, efter eget gottfinnande och i god tro, bestämma att någon av kunderna (och / eller någon av hans / hennes representanter som handlar på hans eller hennes vägnar) drar nytta av, försöker utnyttja eller försöker dra nytta av en sådan felaktig notering(ar), eller att någon kund begår någon annan otillbörlig eller kränkande handel som till exempel:

 1. order som placerats baserat på manipulerade priser som ett resultat av systemfel;
 2. arbitragehandel på priser som erbjuds av våra plattformar på grund av systemfel;
 3. bedrägerier / olagliga handlingar ledde till transaktionen;
 4. samordnade transaktioner av närstående för att utnyttja systemfel och förseningar i systemuppdateringar.

29.2 Obehöriga aktiviteter

Kunder accepterar och godkänner att de inte kommer att använda våra produkter och tjänster för någon obehörig aktivitet. "Obehörig aktivitet" betyder, inklusive men inte begränsad till penningtvätt, arbitrage, handel utanför marknadsnoteringar eller annan verksamhet som inbegriper köp av finansiella produkter på en marknad för omedelbar vidareförsäljning på en annan marknad för att dra nytta av prisskillnad eller prisfel.

I sådana fall och där vi kan rimligen anta att en transaktion innebär obehörig och / eller missbrukande verksamhet, kommer företaget att ha och behålla rätten att:

 1. justera de erbjudna utbetalningarna till sådana kunder; och / eller
 2. begränsa kundens tillgång till strömmande av prisnoteringar, direkt omsättbara erbjudande, inklusive endast erbjuda manuell notering; och / eller
 3. annullera från kundernas konton eventuella historiska handelsvinster som de har erhållit genom sådant missbruk som bestäms av Företaget när som helst under vårt handelsförhållande; och / eller
 4. avslå en order eller att avbryta en instruktion; och / eller
 5. makulera eller annullera en transaktion; och / eller
 6. avsluta vårt handelsförhållande med omedelbar verkan.

Företaget har och kommer att fortsätta att utveckla verktyg som används för att identifiera bedräglig och / eller olaglig tillgång och användning av vår Online Trading Facility.

29.3 Förbjudna och olagliga handelstekniker

Begreppet att använda handelsstrategier som syftar till att utnyttja fel i priser och / eller avsluta handel till icke marknadspriser och / eller genom att dra fördel av internetförseningar, allmänt kända som "arbitrage", "sniping" eller "scalping" (hädanefter kollektivt kallade "arbitrage"), kan inte existera på en OTC-marknad där kunden köper eller säljer direkt från huvudgäldenär.

Företaget förbehåller sig rätten att inte tillåta missbruk av arbitrage på sin handelsplattform och / eller i samband med sina tjänster.

29.4 Förändringar i marknadsförhållandena

Företaget har ingen skyldighet att kontakta dig med råd om lämpliga åtgärder gällande förändringar i marknadsförhållanden eller annat. Kunderna bekräftar och accepterar att handel med “Contracts For Difference” (CFD) är mycket spekulativ och flyktig och att kunden ensam är ansvarig för att upprätta och hålla kontakten med oss, ​​och att övervaka öppna positioner och säkerställa att eventuella ytterligare instruktioner ges i rätt tid.

30. CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) - VILLKOR FÖR HANDEL

30.1 Finansieringsavgift

En daglig finansieringsavgift kan gälla för varje Forex, CFD, öppen position som är öppna vid slutet av företagets handelsdag. Om sådan finansieringsavgift är tillämplig, kommer den antingen att betalas av kunden direkt till företaget eller den kommer att betalas av företaget till kunden, beroende på typen av CFD och vilken typ av position kunden innehar. Metoden för beräkning av finansieringsavgiften varierar beroende på vilken typ av CFD det gäller. Finansieringsavgiften krediteras eller debiteras (i förekommande fall) till kundens konto den följande handelsdagen efter den dag den avser.

Företaget förbehåller sig rätten att ändra metoden för beräkning av finansieringsavgiften, finansieringsräntorna och / eller de typer av CFD som finansieringsavgiften gäller. För vissa typer av CFDs betalas en provision av kunden för att öppna och stänga CFD-positioner. Sådan provision debiteras från kundens konto samtidigt som företaget öppnar eller stänger relevant CFD. Förändringar i våra swapräntor och beräkningar ska vara enligt eget gottfinnande och utan förvarning. Kunder måste alltid kontrollera informationen för de aktuella priserna. Information om växelkurserna för varje Instrument visas i handelsplattformen. Priserna kan komma att förändras snabbt på grund av marknadsförhållandena (ränteförändringar, volatilitet, likviditet etc) och på grund av olika riskrelaterade anledningar som är enligt eget gottfinnande.

Varje öppen CFD-transaktion som innehas av kunden vid slutet av handelsdagen som fastställts av företaget eller under helgen ska automatiskt rullas över till nästa arbetsdag för att undvika en automatisk stängning och fysisk avveckling av transaktionen. Kunden bekräftar att vid överföring av sådana transaktioner till nästa arbetsdag kan en premie antingen läggas till eller subtraheras från kundens konto med avseende på sådan transaktion. Information om växelkurserna för varje instrument visas i länken "detaljer" för varje specifikt instrument på handelsplattformen.

30.2 Investeringar med förfallodag och rollover

Investeringar i CFDs kopplade till marknadspriset för en viss bas tillgång, inklusive marknadspriset för framtida kontrakt. Några dagar före förfallodagen för den bas tillgång som CFD kopplas till, ska bas tillgången ersättas med en annan tillgång, och priset på CFD ändras i enlighet därmed.

För vissa instrument på vår plattform som bygger på futures (framtida kontrakt) kan vi, enligt vårt eget gottfinnande, ange ett giltighetsdatum och -tid för ett visst instrument. Information om förfallodag för varje instrument visas i handelsplattformen.

I händelse av att vi sätter en förfallodag för ett visst instrument kommer det att visas på handelsplattformen i detaljer-länken för varje specifikt Instrument. Du godkänner att det är ditt ansvar att hålla dig medveten om förfallodag och tidpunkt.

Om du inte stänger en öppen transaktion med avseende på ett instrument som har en förfallodag, före förfallodagen, kommer transaktionen automatiskt stängas vid förfallodagen eller automatiskt rullas över till det nya instrumentet. Transaktionen stängs till ett pris som kommer att vara det sista priset som anges på handelsplattformen omedelbart före gällande förfallodag och -tid.

30.3. Ordertyper

Ordrar kan placeras som marknadsorder att köpa eller sälja så snart som möjligt till det pris som kan erhållas på marknaden, eller på utvalda produkter som “limit stop orders” att handla när priset når en fördefinierad nivå. “limit orders” att köpa och “stop orders” att sälja måste placeras under aktuellt marknadspris och “limit orders” att sälja och “stop orders” att köpa måste placeras över aktuellt marknadspris. Om säljpriset för försäljningsorder eller köppris för köporder uppnås kommer ordern att fyllas så snart som möjligt till det pris som erhålls på marknaden. limit- och stop orders sker i enlighet med företagets “Order Execution Policy” och kan inte garanteras till det angivna priset eller beloppet, såvida inte företaget uttryckligen angett detta för den specifika ordern.

30.4. Utförandepraxis i de finansiella instrumenten

1) Slippage (glidning)

Notera att Slippage kan uppstå vid handel med finansiella instrument. Det här är situationen när det vid det tillfälle som en order presenteras för utförande, det specifika priset som visas till kunden kanske inte är tillgängligt. Ordern kommer därför att utföras nära eller ett antal pips bort från kundens begärda pris. Så, slippage är skillnaden mellan det förväntade priset på en transaktion och det pris transaktionen de facto utförs på. Om priset som transaktionen verkställs till är bättre än det pris som kunden begärt, kallas detta för positiv slippage. Om det verkställda priset är sämre än det pris som kunden begärt, kallas detta negativt slippage.

Slippage är ett normalt element vid handel med finansiella instrument. Slippage förekommer oftare under perioder med dålig likviditet eller högre volatilitet (till exempel på grund av nyhetsmeddelanden, ekonomiska händelser och marknadsöppningar och andra faktorer) som gör order till ett visst pris omöjligt att genomföra. Dina ordrar utförs eventuellt inte till de deklarerade priserna. Slippage kan förekomma i alla de typer av konton som vi erbjuder. Det ska noteras att slippage kan uppstå även under stop loss-order, limit-order och andra typer av order.

Vi garanterar inte genomförandet av dina väntande ordrar till det angivna priset. Vi bekräftar dock att din order kommer att utföras till nästa bästa tillgängliga marknadspris jämfört med det pris du har angett under din väntande order.

2) Allmänna användarvillkor

Kunden bekräftar härmed och godkänner att företaget efter eget gottfinnande, från tid till annan, kan lägga till, avlägsna eller suspendera från plattformen, vilka finansiella instrument som helst, om det sker omstrukturering i underliggande tillgång eller marknad (till exempel som ett resultat av ett övertagande, delkonsolidering / splittring, fusion, spin-off, nationalisering, avnotering etc.) eller om inga kundpositioner hålls i ett visst finansiellt instrument vid den tiden.

Dessutom, i händelse av att vi inte längre kan tillhandahålla ett instrument i sitt befintliga format, förbehåller vi oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra innehållet eller villkoren för ett instrument inklusive dess förfallodag, handelstider eller någon annan parameter i fliken “instrumentdetaljer”, genom att meddela dig.

3) Förmåner

Kundens förmåner vid övertagande och omvandlingar (inklusive händelser som aktiekonsolideringar / splittringar, sammanslagningar, övertagande, spinoffs, MBO, avnoteringar, etc). Beroende på omständigheterna i varje händelse är vår policy att stänga kunders eventuella öppna positioner till marknadspriset omedelbart innan händelsen äger rum.

Som ett resultat av en sådan händelse kommer vi, om något instrument blir föremål för en justering som resultat av ett övertagande eller omstrukturering, bestämma lämplig justering som ska göras till priset eller volym som vi anser lämpliga genom att ta hänsyn till utspädningen eller koncentrerande effekt av åtgärden. Sådan anpassning ska utgöra den ekonomiska motsvarigheten till rättigheter och skyldigheter från oss och dig omedelbart före åtgärden.

4) Begränsningar och acceptans av order

Företaget kan, men är inte skyldigt att, acceptera instruktioner för att öppna en position. Om vi ​​nekar att ingå en föreslagen transaktion är vi inte skyldiga att ge en anledning, men vi kommer att meddela dig i enlighet med detta. I fall såsom tekniska eller andra systemfel eller / vid force majeure händelser eller ibland där skarpa rörelser på marknaden gör det svårt att bestämma relevant marknadspris kan vi eventuellt inte erbjuda ett pris för en marknad.

Vi förbehåller oss rätten att vägra att genomföra din order om vi rimligen tror att vi vid genomförandet av din beställning inte kommer att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lagar och förordningar, där du inte har tillräckliga medel eller marginaler för den aktuella transaktionen, där den relevanta handeln skulle leda till ett brott mot eventuella handelsbegränsningar som vi fastställt i enlighet med vår riskhanteringspolicy.

5) Minsta och maximala handelsstorlekar

Företaget förbehåller sig rätten men inte skyldigheten, att fastställa gränser och parametrar för att kontrollera din förmåga att placera ordrar enligt vårt eget gottfinnande. Vi kan när som helst kräva att du begränsar antalet öppna positioner som du eventuellt  har hos oss. Sådana handelsbegränsningar kan ändras, ökas, minskas, tas bort eller läggas av oss enligt vårt eget gottfinnande och kan omfatta: kontroll över vår totala exponering, kontroll över maximala ordermängder och orderstorlekar, eventuella andra gränser, parametrar eller kontroller som vi eventuellt måste införa enligt lagar och förordningar.

31. UPPSÄGNING

31.1. Utan förvarning

Du har rätt att säga upp avtalet genom att ge företaget minst 7 (sju) dagars skriftligt notis, med angivet slutdatum, förutsatt att vid eventuell uppsägning måste alla kundens öppna positioner stängas innan slutdatum utan att kränka alla ovanstående villkor, inklusive avgifter, kostnader och vite.

Företaget kan säga upp avtalet genom att ge dig 7 (sju) dagars skriftligt notis, med angivet slutdatum.

Företaget kan omedelbart säga upp avtalet utan meddelande i följande fall:

 1. Kundens dödsfall;
 2. Vid beslut om konkurs eller likvidation av dig som fattas genom ett möte eller genom inlämnande av en ansökan om ovannämnda;
 3. Uppsägning krävs av någon behörig tillsynsmyndighet eller organ;
 4. Du bryter mot något av villkoren i avtalet och enligt företagets uppfattning kan avtalet då inte genomföras;
 5. Du bryter mot någon lag eller lagstiftning som du är föremål för, inklusive men inte begränsat till lagar och förordningar som gäller valutakontroll och registreringskrav;
 6. Du involverar företaget direkt eller indirekt i någon form av bedrägeri;
 7. En händelse av försummelse, som definierat i avsnitt 31.3 i detta avtal, inträffar.

Avtalets upphörande kommer inte i något fall påverka de rättigheter som uppkommit, befintliga åtaganden eller någon avtalsbestämmelse som var avsedd att vara i kraft efter uppsägningen och vid uppsägning betalar du:

 1. Eventuell avhängig avgift för företaget och annat belopp som ska betalas till företaget;
 2. Eventuella avgifter och extra kostnader som uppkommit eller som kommer att uppkomma för företaget till följd av uppsägningen av avtalet;
 3. Eventuella skador som uppstod under avtalsperioden eller avvecklingen av pågående förpliktelser.
 4. Underlåtenhet att förse oss med personligt identifierbar dokumentation och information för verifieringen av en kunds identitet inom fjorton (14) dagar från den ursprungliga kontraktet.

31.2 Överträdelse

Om du bryter mot detta avtal förbehåller sig företaget rätten att annullera alla tidigare transaktioner som eventuellt äventyrar företagets intressen och / eller andra av sina kunders intressen innan avtalet upphör.

31.3 Försummelse

Följande utgör vad som betraktas som “Försummelse” vid vilket företaget har rätt att utöva sina rättigheter enligt nedan:

 1. Underlåtenheten att följa eller utföra något villkor i detta avtal och ett sådant misslyckande fortsätter under en affärsdag efter det att företaget har lämnat meddelande om bristande prestation.
 2. En tredje parts påbörjande av konkursansökan (i händelse av fysisk person), eller insolvens eller annat liknande frivilligt fall av likvidation (vid juridisk person) enligt gällande lagar eller andra liknande förfaranden som är likartade i förhållande till dig.
 3. Du utnyttjar förseningar som uppstått i priserna och placerar transaktion till föråldrade priser, handlar till marknadspriser och / eller utanför driftstimmar och utför annan åtgärd som utgör otillbörlig handel.
 4. Du dör eller blir sinnessjuk (om fysisk person).
 5. Eventuell representation eller garanti som gjorts eller ges eller anses ha gjorts eller ges av dig enligt detta avtal visar sig ha varit falsk eller vilseledande i någon väsentlig respekt när den gjordes eller anses vara gjord eller given.
 6. Alla andra situationer där företaget rimligen anser att det är nödvändigt eller önskvärt för eget skydd eller att någon åtgärd vidtas eller om det uppstår händelse som företaget anser kan ha en väsentlig negativ inverkan på din förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal.

Vid försummelse har företaget rätt att, och utan föregående notis, enligt eget gottfinnande vidta följande åtgärder:

 1. istället för att returnera dina investeringar som motsvarar de som krediterats ditt konto, att betala dig ett rättvist marknadsvärde för sådana investeringar vid det tillfälle företaget utövar sådan rätt, och / eller
 2. att sälja sådana av dina investeringar som finns i företagets innehav eller i innehav av någon nominerad eller tredje part utsedd enligt detta avtal, i varje fall som företaget enligt eget gottfinnande kan välja eller och på sådana villkor som företaget kan efter eget gottfinnande tänka sig passande (utan att vara ansvarig för förlust eller reducerat pris) för att kunna förverkliga medel som är tillräckliga för att täcka eventuella belopp som du uppbär härunder, och / eller
 3. att stänga ut, byta ut eller annullera transaktion, köpa, sälja, låna eller låna ut eller ingå någon annan transaktion, eller ta eller avstå från att vidta andra åtgärder vid sådan tidpunkt eller tidpunkt som möjligt enligt företagets eget gottfinnande , anser företaget att det är nödvändigt eller lämpligt att täcka, minska eller eliminera sin förlust eller ansvar under eller i fråga om något av dina kontrakt, positioner eller åtaganden, och / eller
 4. att behandla någon eller alla transaktioner som är utestående som avvisats av kunden, i vilket fall företagets förpliktelser enligt sådana transaktioner eller transaktioner skall därefter upphävas och avslutas.

32. RISKERKÄNNANDE

32.1 Notera att på grund av marknadsförhållanden och fluktuationer kan värdet av finansiella instrument öka eller minska, eller kan till och med gå ner till noll. Oavsett vilken information företaget eventuellt ger dig, godkänner du och bekräftar möjligheten att dessa fall uppstår.

Du är medveten och bekräftar att det finns stor risk för förluster och skador som ett resultat av investeringsverksamheten (köp och / eller försäljning av finansiella instrument) genom företaget och företagets handelsplattform och accepterar att du godtar denna risk när du ingår i denna affärsrelation.

Du bekräftar att du har läst, förstått och utan förbehåll accepterar följande:

 1. Information om tidigare resultat av ett finansiellt instrument garanterar inte dess nuvarande och / eller framtida prestanda. Historisk data är inte och bör inte betraktas som reflekterande av framtida avkastning av något finansiellt instrument.
 2. I händelse av finansiella instrument handlas i andra valutor än ditt hemlands valuta löper du risken för en förändring i växelkursen som kommer att sänka värde och pris på de finansiella instrumenten och i själva verket deras resultat.
 3. Du måste vara medveten om att du löper risken att förlora alla dina investerade pengar och endast köper finansiella instrument om du är villig att göra det. Vidare betalas alla förekommande kostnader och provisioner av dig.
 4. Du är medveten om att eventuella öppna positioner automatiskt kan stängas om du inte lämnar företaget dokumentation inom den föreskrivna tidsperioden.

32.2 Den maximala förlust som kan uppstå för kunder är det totala beloppet de betalat till företaget, inklusive rullande avgifter för dagshandel.

32.3 Varje finansiellt kontrakt som köps av en kund via företagets hemsida är ett individuellt avtal mellan den kunden och företaget, och kan inte överföras, förhandlas eller överlåtas till eller med någon tredje part.

33. KONFIDENTIELL INFORMATION

Företaget har ingen skyldighet att lämna information till dig eller ta hänsyn till information, antingen när det fattar något beslut eller när det ingår handlingar på uppdrag av dig, om inte annat avtalats och anges i detta avtal och var detta är infört av gällande lagar och förordningar och gällande direktiv.

Företaget kommer aldrig att avslöja någon privat eller annan konfidentiell information avseende våra kunder och tidigare Kunder till tredje part utan våra kunders uttryckliga skriftliga medgivande, utom i sådana specifika fall där upplysningar är ett krav enligt lag eller annars är nödvändigt för att utföra verifiering av kundens identitet för att skydda sitt konto och säkra sin personliga information.

33.1 Personuppgifter - Sekretess

Företaget kommer att samla, bearbeta och lagra alla sina kunders personuppgifter med förbehåll för de allmänna bestämmelserna i personuppgiftslagarna och andra tillämpliga lagstiftningar.

Vi samlar, bearbetar och lagrar information om våra kunder, inklusive, utan begränsning av personliga uppgifter om identitet, handelshistoria, finansiell information, betalningsinformation, återbetalningsinformation och transaktionsinformation för att företaget ska kunna uppfylla sina lagliga skyldigheter och enligt anti-penningtvätt lagstiftningar.

För detta ändamål kan vi dela eller överföra Klienters personuppgifter till betalningstjänstleverantörer (PSP) vars kort eller betalningsmetod kunden valt för betalning för att nämnda leverantörer ska behandla betalningen (t ex Trustly, Wirecard, etc). Dataöverföring utförs för att uppfylla avtalsförhållandet och tillhandahållande av investeringar och / eller tillhörande tjänster.

Inom företaget ges tillgång till dina personuppgifter till de tjänstemän som behöver sådan åtkomst för att utföra bolagets avtalsförpliktelser och lagliga skyldigheter.

Tillträde ges till tredje part, tjänsteleverantörer och agenter enligt serviceavtal med Företaget för dessa och andra regleringsändamål. Tjänsteleverantörer och agenter utsedda av bolaget är skyldiga att följa instruktionerna och tillståndet som lämnats i samband med behandling av personuppgifter hos sina kunder.

Vi lagrar alla personuppgifter som är nödvändiga och lagstadgade i en fem (5) års period. Om lagringens syfte upphör att gälla eller om lagringsperioden som är lagstadgad upphör, arkiveras eller raderas personuppgifterna enligt de lagstadgade bestämmelser.

Genom att acceptera detta avtal förstår du och godkänner att du har läst och accepterat villkoren i den integritetspolicy som företaget har antagit, såsom denna policy är beskriven i detalj på företagets hemsida och som är tillgänglig för alla kunder.

33.3 Kommunikation

Om inte annat anges specifikt skall alla meddelanden, instruktioner, tillstånd, förfrågningar eller annan kommunikation som ges till dig av företaget enligt avtalet vara skriftligt och skickas till företagets adress som anges på företagets hemsida eller till någon annan adress som företaget från tid till annan kan ange till dig för detta ändamål, och gäller endast när det de facto mottas av företaget, förutsatt att de inte bryter mot och strider mot något av detta avtals villkor.

Företaget förbehåller sig rätten att ange alternativa sätt att kommunicera med dig.

Du bekräftar att företaget kan spela in telefonsamtal mellan dig och företaget utan att använda en varningston för att säkerställa att de materiella villkoren för transaktionen och annan väsentlig information om transaktionen registreras snabbt och exakt. Sådana inspelningar är företagets egendom och accepteras av dig som bevis på order eller instruktioner.

33.3. Utlämnande av kundinformation

Vi lämnar inte ut vår kunds information (oavsett om kunden är aktiv eller inaktiv) till andra icke-anslutna tredje parter än i följande fall:

 1. Lagstiftad utlämnande: Vi får lämna ut personliga uppgifter från våra kunder till tredje part, som tillåts av eller krävs för att följa gällande lagar och / eller förordningar i det land där du är fast bosatt eller / medborgare och / eller länder där företaget kan lagligen krävas att göra det.
 2. Tredje parter: Vi lämnar inte ut personliga uppgifter från våra kunder till våra affiliates och / eller tredje parter. Eventuella uppgifter som vi lämnat till tredje part härrör från supporttjänster till ditt konto eller för att underlätta dina transaktioner eller avtal med oss ​​(dvs. juridisk, professionell eller bokföringsrådgivning).
 3. Upplysningar till affiliates: Vi lämnar inte ut personliga uppgifter från våra kunder till våra affiliates.

34. KLAGOMÅLSFÖRFARANDE

Enligt gällande föreskrifter är företaget skyldigt att ha arrangemang för att hantera intressekonflikter mellan företaget och dess kunder, och mellan andra kunder. Företaget kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att undvika intressekonflikter. Om de inte kan undvikas kommer företaget se till att du behandlas rättvist och på högsta nivå av integritet och att dina intressen alltid skyddas.

Du bekräftar och accepterar att du har läst och accepterat "Intressekonflikt Policy", som du fick erhöll under registreringsprocessen och som gjorts tillgänglig på vår hemsida.

36. PRODUCT GOVERNANCE POLICY

Vi är skyldiga att se till att tillverkning och distribution av finansiella instrument inte görs till kundens nackdel, enligt kraven i gällande lagar och förordningar. Vi kommer att betraktas som både tillverkare och distributör under vissa omständigheter.

Företaget ska anta och behålla effektiva strategier för styrning och förfaranden som reglerar hela produktlivscykeln och se till att tillverkning / distribution av finansiella instrument följer gällande lagar och / eller förordningar på ett sätt som anses lämpligt och proportionellt mot våra kunder.

För varje finansiellt instrument i sitt sortiment ska företaget bedöma om det faller under tillverkarens eller distributörens kategori. Du bekräftar och accepterar att du har läst Product Governance Policy ("Policy") för mer information som finns på vår hemsida.

37. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Du bekräftar att inga upplysningar har gjorts till dig av eller på företagets vägnar har något sätt uppmuntrat eller övertalat dig att ingå avtalet.

37.1. Verkställbarhet

Om något villkor i avtalet är eller blir, när som helst, olagligt eller otillåtet, i enlighet med en lag och / eller förordning av något land, lagenligheten, giltigheten eller verkställigheten av de återstående villkoren i avtalet eller lagligheten, giltigheten eller verkställigheten av denna bestämmelse i enlighet med lagen och / eller regleringen av något annat land ska inte påverkas.

Alla transaktioner på uppdrag av dig ska omfattas av de lagar som reglerar upprättandet och driften, förordningarna, arrangemangen, direktiven, cirkulären och tullarna (i det följande kallad "lagar och förordningar") för CySEC, Cyperns centralbank och eventuella andra myndigheter som reglerar investeringsbolagens verksamhet (enligt definitionen i sådana lagar och förordningar), allteftersom de ändras från tid till annan.

Företaget har rätt att vidta eller utesluta att vidta åtgärder som det anser vara önskvärt med tanke på efterlevnaden av gällande lagar och förordningar. Eventuella åtgärder som kan vidtas och alla gällande lagar och förordningar är bindande för dig och gör inte oss eller någon av våra styrelseledamöter, tjänstemän eller anställda ansvariga.
Du ska vidta alla rimliga och nödvändiga åtgärder (inklusive, utan att det påverkar det allmänna övergripandet av ovanstående, genomförandet av alla nödvändiga handlingar) så att företaget vederbörligen kan fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet.

Placeringen av detaljerad information om genomförandet och villkoren för transaktionerna i finansiella instrument som bedrivs av företaget och annan information om företagets verksamhet är tillgänglig, och riktad till fysiska och juridiska personer, på företagets hemsida.

37.2 Inget undantag

Om någon av parterna i detta avtal inte underlåter att när som helst meddela att den andra parten bryter mot eller kräver att något villkor eller bestämmelser i detta avtal överensstämmer, skall det anses som ett upphävande av liknande eller olikartade bestämmelser eller villkor vid samma eller vid någon tidigare eller efterföljande tidpunkt. Underlåtenhet hos någon av parterna att utöva någon rätt, makt eller botemedel som tillhandahålls enligt detta avtal eller på annat sätt enligt gällande lagar och / eller förordningar, eller för att insistera på att någon annan part efterlevs med dennes parts skyldigheter enligt denna, Parterna som står i strid med villkoren i detta ska inte utgöra ett upphävande av en sådan part av dennes rätt att utöva sådan eller annan rättighet, befogenhet eller rättsmedel eller att kräva sådan överensstämmelse.

37.3. Client Due Diligence (CDD) och Know Your Customer (KYC)

Företaget får och kan inte acceptera kunden som kund, och därigenom öppna ett kundkonto eller / ta emot pengar eller tillåta handelsverksamhet, tills kunden helt eller fullt slutför och skickar in ansökan för kontot tillsammans med all obligatorisk identifieringsdokumentation, och företaget har utfört alla interna kontroller i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Genom att acceptera våra Allmänna Villkor, bekräftar du och godkänner att du enligt lag är skyldig att tillhandahålla personligt identifierbar information och dokumentation inom fjorton (14) dagar från det datum då avtalet skrivs eller från ditt inbetalningsdatum. Vi förbehåller oss alla rättigheter att säga upp affärsrelationen, blockera tillgången till våra tjänster och återbetala alla tillgängliga saldon genom den ursprungliga betalningsmetoden i ditt namn.

Vi förbehåller oss rätten att, när det gäller affärsrelationen med kunden, när som helst begära övrig dokumentation och / eller information från kunden som företaget anser nödvändig som en del av företagets löpande övervakning av kundens verksamhet.

Företaget förbehåller sig även rätten att införa ytterligare och / eller särskilda krav på due diligence för att acceptera en kund som är bosatt i vissa länder enligt vad som krävs enligt gällande lagar och förordningar och / eller länder.

37.4. Överlåtande

Om inte annat uttryckligen bestäms och anges, ska detta avtal och dess villkor gälla parterna i det, vare sig direkt och / eller indirekt.

37.5 Styrande språk

Eventuella översättningar av detta avtal eller annan policy och / eller annat innehåll som ingår i företagets officiella hemsida görs för lokala krav eller för din bekvämlighet.

Bestämmelserna i de allmänna villkoren och / eller andra policyer och / eller annat innehåll som ingår i företagets officiella hemsida, uttryckt på engelska, ska ha företräde framför innehållet i eventuella översättningar av samma handlingar på vilket språk som helst som översättning är gjord på. Du måste komma ihåg att den engelska versionen av detta dokument kommer att användas för juridiska ändamål.

37.6. Ändringar

Företaget förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta avtal när som helst med eller utan förvarning genom att lägga ut sådana ändringar på www.skilling.com. Du är ansvarig för att regelbundet granska dessa villkor för eventuella ändringar och acceptera att vara bunden av dessa.

38. GÄLLANDE LAG, JURISDIKTION

Detta avtal och alla relationer gällande transaktioner mellan dig och företaget regleras av Republiken Cyperns lagar och den behöriga domstolen för att lösa en tvist som kan uppstå mellan dem ska vara distriktsdomstolen i det distrikt där företagets huvudkontor är beläget.

 

 

 

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.