Integritetspolicy

Denna policy tillhör Skilling Ltd, tidigare kallat Finovel Cyprus Ltd. Reproduktionen helt eller delvis på något sätt inklusive reproduktion i sammanfattande form, omförhandling på annat sätt och eventuella ändringar i originalet eller någon översatt version är strängt förbjuden och är endast tillåtet med föregående skriftligt samtycke från Skilling Ltd.

Auktoriserad och reglerad av Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyperns värdepappers- och utbyteskommission) under CIF-licensnummer 357/18

Skilling Ltd, och dess närstående enheter (nedan kallat "företaget"), ansvarar för skyddet av integritet och garanti av kunders personliga och finansiella uppgifter. Genom att öppna ett handelskonto hos företaget ger kunden (vidare kallad "kunden", "du", "din") härmed sitt samtycke till sådan insamling, bearbetning, lagring och användning av personuppgifter av företaget som förklaras nedan.

Omfattning

Syftet med denna integritetspolicy ("policy") är att informera dig om hur vi samlar in, använder, registrerar och lämnar ut din personliga information och / eller data. Du uppmanas att noggrant läsa och använda denna policy för att fatta välgrundade beslut. Genom att använda vår hemsida och tjänster accepterar du villkoren i denna policy och fortsatt användning av din information och data i enlighet med bestämmelserna i denna policy.

Denna policy regleras av Cyprus Personal Data Protection Law (Cyperns personuppgiftslag) ("lagen") som den lyder till dags dato, och de omfattande EU Data Protection Acts (EU:s dataskyddslag) inklusive the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (förordning om allmän användning av data) som upphäver direktiv 95/46 / EC ( "GDPR") och direktiv 2016/680, som tillämpar specifika regler för dataskydd inom området för brottsbekämpning.

Villkoren som används i denna integritetspolicy har samma betydelser som våra "allmänna villkor", som är tillgängliga för alla våra kunder via företagets hemsida.

1. Rätt till integritet

1.1. Utöver det ovanstående respekterar företaget varje enskild kunds rätt till integritet och värderar våra affärsrelationer med våra kunder genom att ge dig integritet och säkerhet.

1.2. Kunden har rätt att (1) få tillgång till personuppgifter (2) korrigera felaktiga uppgifter (3) i vissa fall begära att personuppgifter raderas, (4) neka till direktmarknadsföring och (5) flytta personuppgifter från en tjänst till en annan (dataportabilitet) av hans / hennes personuppgifter, enligt vad som krävs enligt gällande lag och förordning. Om kunden vägrar att ge sitt samtycke, utesluter eller motsätter sig användningen av hans / hennes personuppgifter, förbehåller vi oss rätten att kontakta kunden vid eventuella tillfällen där vi fortfarande behöver kontakta kunden.

1.3. Om du lämnar in en skriftlig begäran om en kopia av de personuppgifter som företaget innehar har vi rätt att ta ut en rimlig avgift baserad på administrativa kostnader för att fullfölja begäran om den är överdriven, upprepad eller obekräftad data.

1.4. Vi samlar in, använder och upprätthåller informationen och / eller data från dig i den utsträckning som anses lämpligt för att ge dig kvalitativa tjänster. Information som vi samlar in från dig ska användas för att verifiera din identitet och hjälpa oss att anpassa utvecklingsbehoven i din handelserfarenhet med oss.

2. Insamlingen av personlig information

2.1. Företaget samlar in nödvändig information och / eller data som krävs för att öppna kundens handelskonto, utföra transaktioner, och skydda kunders tillgångar och integritet samt att ge kunder de tjänster de behöver. Den information som företaget samlar in innehåller information som krävs för att kommunicera med och identifiera sina kunder. Företaget kan samla in viss personlig information och / eller demografiska uppgifter inklusive, men inte begränsat till:

 • Personlig information som namn, bostadsadress, nationalitet, födelsedatum, kontaktnummer, e-post;
 • Finansiell information såsom uppskattad årsinkomst, nettoförmögenhet, investeringskunskap och erfarenhet av handel;
 • Dokumentation eller data för verifiering av identitet såsom pass, ID-kort, hushållsräkning, kontoutdrag, personnummer eller / organisationsnummer (för juridisk person)

2.2. I detta avseende samlar företaget information direkt från kunderna och kan under vissa omständigheter även samla information indirekt från banker och / eller kreditbyråer och / eller clearingorgan och / eller andra källor som kommer att hjälpa företaget att profilera kunderna baserat på deras krav och preferenser för att kunna erbjuda sina tjänster effektivt.

2.3. Genom att ge oss information, samtycker du till insamling, användning och lagring av din personliga information på det sätt som beskrivs nedan.

3. Användning av personuppgifter och / eller data

3.1. Vi använder kundens personliga uppgifter och / eller data endast enligt vad som krävs för att tillhandahålla kvalitativa tjänster och säkerhet till våra kunder. Denna information hjälper företaget att förbättra sina kundtjänster, genomföra transaktioner, anpassa hemsidan och att informera sina kunder om ytterligare produkter, tjänster eller kampanjer som är relevanta för kunderna och i detta avseende godkänner du härmed användningen av dess data för sådana ändamål. Utöver det ovan angivna syftet kan informationen vi samlar in användas för följande ändamål:

 • att autentisera och verifiera kundens identitet;
 • att bedöma ansökan / fråga (or) för våra produkter och tjänster;
 • att genomföra kundens transaktioner i förhållande till hans / hennes investering (ar) i någon av våra produkter och tjänster;
 • att övervaka transaktioner i syfte att förhindra penningtvätt, bedrägerier, irregulär och misstänkta kontoaktiviteter och upptäckt av relaterade risker;
 • att informera kunder om fördelar och förändringar i produkter och / eller tjänster;
 • att stödja och svara på kunders förfrågningar och klagomål, och i allmänhet för att lösa tvister;
 • att uppdatera, konsolidera och förbättra noggrannheten i våra arkiv;
 • att producera data, rapporter och statistik, men inte begränsat till kunder, som är relaterade till handelsaktiviteter som har blivit anonymiserade eller aggregerade på ett sätt som inte identifierar kunden som individ;
 • att bedriva anonym forskning för analytiska och / eller statistiska bedömningar för att förbättra dina behov och intressen;
 • för att underlätta revision, riskhantering och / eller efterlevnad; och / eller
 • att undersöka överträdelser och genomdriva vår policy, och enligt vad som krävs enligt gällande lagar, förordningar eller behörig myndighet.

3.2. För ovannämnda ändamål kan vi lämna ut eller dela dina personuppgifter med behöriga myndigheter, banker, kreditbyråer och / eller kreditgivare, förvaringsinstitut, clearingföretag, tjänsteleverantörer och / eller specialistrådgivare enligt ett avtal för IT, finansiella, reglerande eller andra tjänster som kommer att hjälpa företaget att tillhandahålla sina tjänster effektivt i enlighet med gällande lagar och förordningar.

4. Lagring av personlig information och / eller data

4.1. Företaget kommer endast behålla dina personuppgifter och / eller uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte som du har gett oss eller att följa lagar, rättsliga eller interna policykrav och gällande lagar och förordningar för skydd av personuppgifter.

4.2. Om och när du och / eller företaget väljer att avsluta affärsrelationen, förbehåller vi oss rätten att behålla dina personuppgifter i ytterligare fem (5) år enligt gällande lagar och förordningar, och / eller om så krävs av företaget för att vi ska kunna utföra våra uppgifter enligt våra lagstadgade skyldigheter.

4.3. Om du av någon anledning inte vill få information av detta slag kan du kontakta support@skilling.com eller vårt kundsupport.

5. Skydd av personuppgifter och / eller data

5.1. All personlig information som kunden lämnar till företaget kommer att behandlas som konfidentiell och delas endast inom företaget och dess affiliates, och kommer inte att lämnas ut till någon tredje part förutom i lagenliga eller rättsliga förfaranden. Eventuell information som måste lämnas ut enligt lag eller till myndighet, kommer att göras på "need-to-know" basis, om inte annat föreskrivs av tillsynsmyndigheten. Under sådana omständigheter kommer företaget uttryckligen informera tredje part om informationens konfidentiella karaktär.

6. Dataöverföringar utanför EU / EES

6.1. Företaget får överföra kundens personuppgifter och / eller data utanför EU / EES på de villkor som anges nedan och det måste säkerställa passande och lämpliga skyddsåtgärder baserade på standardavtal som antagits av Europeiska kommissionen:

 • EU har bekräftat att ett land har en adekvat nivå av dataskydd;
 • genom godkända modellavtal eller bindande företagsregler; eller
 • genom att följa en godkänd mekanism för certifiering, t.ex. EU-USA: s Privacy Shield (sekretessskydd) (vid tillämpning).

7. Affiliates och Partners

7.1. Företaget kan dela information med affiliates i händelse av att sådan information rimligen krävs av en sådan affiliate för att tillhandahålla produkter eller tjänster till sina kunder. Företaget kan dela information med partners, affiliates och intresseföretag för att erbjuda liknande produkter och tjänster som uppfyller kundernas behov, och som levereras på ett sätt som är användbart och relevant endast där kunder har auktoriserat företaget att göra det.

8. Icke-anslutna tredje parter

8.1. Företaget säljer inte, licensierar, hyr ut eller på annat sätt lämnar ut kundens personuppgifter till tredje part, med undantag av vad som beskrivs i denna integritetspolicy.

8.2. Företaget förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter till tredje part där det krävs enligt lag eller begärts av myndighet. Företaget kan också lämna information som är nödvändig för kreditrapportering eller till clearingföretag som rimligen krävs för att tillhandahålla tjänster till företaget och / eller dess kunder.

8.3. Dessutom kan företaget engagera tredje parter för att hjälpa till att utföra vissa interna funktioner, såsom bokföring, uppföljning, kundservice, kundundersökningar eller annan datainsamling som är relevant för sin verksamhet. Användningen av den delade informationen är strängt begränsad till genomförandet av ovanstående och är inte tillåtet för något annat syfte. Alla tredje parter med vilka företaget delar personuppgifter är skyldiga att skydda sådan personlig information i enlighet med all relevant lagstiftning och på ett sätt som liknar det sätt som företaget skyddar detsamma. Företaget delar inte personuppgifter med tredje part som den anser inte ger sina kunder den erforderliga skyddsnivån.

8.4. I de fall där kunden har introducerats av en affiliate, kan sådan affiliate ha tillgång till kundinformation. Kunden godkänner därför uttryckligen utbyte av information med sådan affiliate.

9. Marknadsföring

9.1. Utöver det ovan angivna ändamålen kan företaget dela och använda din personliga information och / eller data med tredje part eller affiliates för att tillhandahålla reklammaterial i samband med våra tjänster samt produkter, webbplatser och applikationer, som kan intressera dig.

9.2. Du har rätt att återkalla ditt samtycke, utesluta eller avanmäla dig från att ta emot ytterligare marknadsföringserbjudanden från oss eller våra affiliates, enligt vad som krävs enligt gällande lag och föreskrifter. Vi kan dock fortsätta att skicka dig affärsinsikt, nyheter, underrättelser och / eller uppdateringar relaterade till våra tjänster, produkter och andra meddelanden om industrin.

10. Kundkontakt

10.1. Från tid till annan kan företaget kontakta kunden, antingen via telefon eller e-post, för att erbjuda ytterligare information om handel i företagets Contract For Difference (CFD). Dessutom kan företaget från tid till annan kontakta kunder för att informera dem om unika erbjudanden som erbjuds av företaget till kunden.

10.2. Kunden accepterar och godkänner mottagandet av sådan kontakt när de godkänner våra allmänna villkor vid registrering hos företaget. Den som önskar att avstå från vidare kontakt med företaget har rätt att göra det när som helst genom att helt enkelt kontakta företaget, antingen via telefon eller e-post, och begära att ingen ytterligare kontakt görs på företagets vägnar.

11. Begränsning av ansvar

11.1. Företaget ansvarar inte för integritetspolicy eller innehåll på webbplatser som vår hemsida länkar till och har ingen kontroll över användningen eller skyddet av information som tillhandahålls av kunder eller samlas in av dessa webbplatser. När en kund väljer att länka till en co-branded webbplats eller till en länkad webbplats kan kunden bli ombedd att förse registrerings- eller annan personlig information. Observera att sådan information är registrerad av en tredje part och regleras av den tredje partens integritetspolicy.

12. Säkerhet

12.1. Vi värdesätter ert förtroende att ge oss din personliga information och / eller data. Vi strävar därför efter att samla in och använda lagenliga metoder för att skydda kundens personuppgifter och / eller data.

12.2. Du bekräftar att överföringen av information via Internet inte är helt säker och att företaget inte kan garantera att virus inte existerar och det ska inte hållas ansvarigt om det orsakas skador på kundens maskin på grund av ett virus.

12.3. Företaget ska meddela dig om eventuella överträdelser som sannolikt kan "medföra en risk för kundens rättigheter” inom 72 timmar efter att ha blivit medveten om överträdelsen (utan onödigt dröjsmål), enligt vad som krävs enligt gällande lagar och förordningar.

12.4. Om du inte vill få någon e-post i samband med marknadsföring, undersökning eller andra erbjudanden, kan du enkelt avregistrera dig.

13. Användning av "Cookies"

13.1 Företaget använder cookies för att säkra kundens handelsverksamhet och för att förbättra webbplatsens prestanda. Cookies som används av företaget innehåller inte personlig information eller annan känslig information.

13.2. Cookies är små filer som vi lagrar på din webbläsare eller hårddisken på din dator om du går med på det. Cookies innehåller information som överförs till datorns hårddisk.

13.3. Företaget kan dela statistik innehållande användning av webbplatsen med välrenommerade reklamföretag och med sina affiliates. Det ska noteras att informationen som samlats in av sådana reklamföretag inte är personligt identifierbar. Sådan information som företaget kan samla in och dela förblir anonym.

13.4. För att administrera och förbättra webbplatsen kan företaget använda tredje part att spåra och analysera information om användning och volym. Den tredje parten kan använda cookies för att spåra beteende och kan implementera cookies på företagets vägnar. Du kan läsa mer om vilka typer av cookies vi använder via vår hemsida.

14. Mobil-applikation

14.1. Företaget får samla in data från kundens mobila enhet via en tredje part som använder avancerad kryptering. Sådan information och / eller data inkluderar varumärke, typ och hårdvara för den mobila enheten som överförs till oss vid registreringen av enheten i ansökningsprocessen och den används för identifiering av kunden och mobilenheten.

14.2. Vi kan få tillgång till vissa funktioner på din mobila enhet vilket inte är begränsat till internetanslutning, telefonläge och andra funktioner som hjälper oss att ge våra kunder våra tjänster effektivt.

14.3. Personuppgifter som samlas in av oss från mobila applikationer ska förbli anonyma till tredje part. Mobilanvändarnas aktivitet på mobilapplikationer kan användas av oss för statistiska och / eller föreskrivande övervakningsändamål.

15. Ändring av personuppgifter

15.1. Kunden kan lämna in en begäran om att ändra, korrigera eller uppdatera hans / hennes information och / eller data som hålls i vårt register, vilket inte är begränsat till bostadsadress och passnummer. Du godkänner att företaget erhåller uppdaterade och / eller stöddokumentationen för att vi ska kunna uppdatera våra uppgifter och hålla korrekt information eller uppgifter enligt vad som krävs enligt gällande lagar och förordningar och / eller behöriga myndigheter.

16. Minderåriga

16.1. Företagets tjänster är inte tillgängliga för personer under 18 år eller som inte har uppnått den lagstadgade åldern ("minderåriga"). Vi avsäger oss från allt ansvar för obehörig användning från minderåriga av våra onlinetjänster, handelsplattform på något sätt eller annat.

17. Hur du kontaktar oss för mer information eller för att lösa ett klagomål

17.1. Din eventuella oro om integritet är viktig för oss. Företaget åtar sig att lösa eventuella klagomål och att svara på allmänna frågor om våra tjänster eller information som vi samlar in och hur den används av oss. Alla integritetssrelaterade klagomål och allmänna frågor kan ställas till oss via telefon och / eller mejla oss på support@skilling.com

18. Uppdateringar av integritetspolicy

18.1 Företaget förbehåller sig rätten att granska och / eller ändra denna policy efter eget gottfinnande när det anses lämpligt eller passande enligt lag, och den reviderade versionen laddas upp på företagets hemsida.

18.2. Din fortsatta användning av våra tjänster, efter eventuell kungörelse om sådana ändringar, utgör din bekräftelse och samtycke till sådana ändringar av denna policy och din överenskommelse att vara bunden av villkoren för sådana ändringar.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.