Kompensationsfond för investerare

Denna policy tillhör Skilling Ltd, tidigare kallat Finovel Cyprus Ltd. Reproduktionen helt eller delvis på något sätt inklusive reproduktion i sammanfattande form, omformuleringar på olika sätt och eventuella ändringar i originalet eller i en översatt version är strängt förbjuden och är endast tillåten efter skriftligt samtycke från Skilling Ltd.

Auktoriserad och reglerad av CySEC under CIF-licensnummer 357/18.

Skilling Ltd. (nedan kallat "företaget", "vi", "vår") är medlem i Investor Compensation Fund (nedan kallad "fonden") för kunder av cypriotiska investeringsföretag (CIF) och andra investmentbolag som inte är kreditinstitut, som grundades enligt lagen 87(I)/2017 med titeln "Investment Services and Activities and Regulated Markets Law" och "Establishment and Operation of an Investors Compensation Fund for Customers of CIFs Regulations 2001" som utfärdades enligt lagen.

Juridiskt och reglerat ramverk

Denna policy är utfärdad enligt och i överensstämmelse med kraven i gällande lagar och förordningar, inklusive men inte begränsat till direktivet Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), DI144-2007-15 från 2015.

Omfattning  

Fonden utgör en privat juridisk enhet och dess administration utövas av en administrativ kommitté med fem ledamöter, som är utsedda på en treårsperiod. Fondens syfte är att säkerställa de berättigade kundernas krav gentemot fondens medlemmar genom betalning av ersättningskrav som har uppstått från de relevanta tjänster som tillhandahålls av dess medlemmar, så länge det har etablerats att medlemmen misslyckats att uppfylla sina skyldigheter.

Det är en juridisk skyldighet för Cyprus Investment Firms ("CIFs") och andra investmentbolag (“IFS”), som inte är banker, att ansluta sig till fonden enligt gällande lagar och förordningar.

Eventuell ersättning från Investors Compensation Fund till kunden får inte överstiga 20 000 euro. Detta gäller kundens totala krav mot företaget.

1. Berättigade kunder

1.1. Fonden täcker företagets kunder, förutom de som hör till följande kategorier:

a) Institutionella och professionella investerare som inte omfattas av fonden inkluderar, men inte begränsat till:

   i. Investmentbolag. 
   ii. Banker.
   iii. Kooperativa kreditinstitut.
   iv. Försäkringsbolag.
   v. Kollektiva investeringar i värdepapper och deras förvaltningsbolag.
   vi. Socialförsäkringsinstitut och fonder.
   vii. Investerare som kännetecknas av medlemmen som professionella, på deras begäran.
   viii. Juridiska enheter som är associerade med fondens medlem och i allmänhet tillhör samma koncern.

b) Stater och överstatliga organisationer.

c) Centrala, federala, regionala och lokala förvaltningsmyndigheter.

d) Företag som är associerade med fondmedlemmen.

e) Ledande och administrativ personal hos fondmedlemmen.

f) Fondmedlemmens aktieägare, vars innehav direkt eller indirekt i medlemmens kapital motsvarar minst 5% av dess aktiekapital eller partners som är ansvariga för åtaganden av fondmedlemmen likväl som personer ansvariga för att utföra revisionen av fondmedlemmen såsom dess kvalificerade revisorer.

g) Investerare som har företag som är anslutna till fondmedlemmen och, i allmänhet, till gruppen av företag vilken fondmedlemmen tillhör, positioner eller plikter som korresponderar med de som nämns i paragraferna (v) and (vi).

h) Släktingar i andra led och makar till personer som anges i paragraferna (v), (vi) and (vii) samt tredje parter som agerar på dessa personers räkning.

i) Investerare och kunder hos fondmedlemmen som är ansvariga för fakta som har lett till finansiella svårigheter för fondmedlemmen, som har förvärrat den finansiella situationen eller som har gjort förtjänst på grund av dessa fakta.  

j) Investerare i form av ett bolag, som på grund av sin storlek, inte får göra en sammanfattande balansräkning i enlighet med aktiebolagslagen eller en motsvarande lag i en medlemsstat.

När det gäller punkterna e, f, g och h kan fonden suspendera betalningen av ersättning genom att informera berörda parter om detta, tills dess de når ett slutligt beslut om huruvida sådana fall är tillämpliga.

2. Täckta tjänster

2.1. Företaget är auktoriserat av sin behöriga myndighet att tillhandahålla investeringar för Over-the-Counter ("OTC"), Contract For Difference ("CFD") och andra tilläggstjänster enligt vilka företagets kunder kan få ersättning från fonden:

 1. Investeringstjänster som (1) Mottagning och överföring av order i förhållande till ett eller flera finansiella instrument, (2) Handel på eget konto och (3) Utförande av order på uppdrag av kunder.
 2. Tilläggstjänster som (1) Förvaring och administration av finansiella instrument och (2) Beviljande av kredit och lån för ett eller flera finansiella instrument.

3. Ersättning till berättigade kunder och betalningsformaliteter

3.1. Misslyckande av en medlem av fonden att fullgöra sina skyldigheter mot sina investerare

Fonden kompenserar de berättigade kunderna för krav som härrör från de täckta tjänsterna som tillhandahålls av dess medlemmar, så länge som misslyckande av en medlem att fullfölja sina åtaganden har fastställts oaktat om relevant skyldighet finns för fondmedlemmen i enlighet med lagstiftningen och de villkor som reglerar avtalet med den berättigade kunden och oavsett om skyldighet för fondmedlemmen är baserad på avtalet eller felaktighet.

Misslyckande av fondmedlemmen att uppfylla sina skyldigheter består av dess underlåtenhet att:

 • Betala tillbaka medel som den är skyldig till sina berättigade kunder eller medel som tillhör berättigade kunder men som innehas av medlemmen direkt, eller indirekt, inom ramen för tillhandahållanden av tjänster och kunden begärde medlemmen att betala tillbaka dessa enligt sin relevanta rättighet.
 • Överlämna finansiella instrument tillhörande berättigade kunder och som fonden innehar, förvaltar eller håller på sitt konto, inklusive det fall där medlemmen ansvarar för den administrativa förvaltningen av nämnda finansiella instrument.

Fonden initierar förfarandet för att betala ersättning när minst ett av villkoren i ovanstående stycke är uppfyllt.

3.2. Förutsättningar för att fonden ska inleda förfarandet för utbetalning av ersättning

Fonden initierar förfarandet för utbetalning av ersättning:

 • Om fondens medlem skickar en skriftligt redogörelse till fonden eller till Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) att den inte har fullgjort sina skyldigheter gentemot sina kunder.
 • Om medlemmen av fonden lämnar in en ansökan om likvidation.
 • Om CySEC har återkallat eller upphävt medlemmens auktorisation att tillhandahålla investeringstjänster och fastställt att fondens medlem inte förväntas vara i stånd att uppfylla sina förpliktelser gentemot sina kunder inom en snar framtid av skäl som inte berör en tillfällig brist på likviditet som kan hanteras omedelbart.

CySEC kan begära att en fondmedlem lämnar in sina synpunkter inom den korta tidsfrist som fastställts, vilket inte får vara mindre än tre (3) arbetsdagar från dagen för inbjudan att lämna sådana synpunkter. 

3.3. Förfarande rörande inbjudan till berättigade kunder att lämna in ersättningskrav

Vid utfärdandet av ett beslut från domstol eller CySEC att inleda förfarandet om utbetalning av ersättning publicerar fonden en inbjudan till berättigade kunder att ställa ersättningskrav som härrör från täckta tjänster gentemot fondmedlemmen. Detta görs via minst tre (3) tidningar med nationell täckning och beskriver förfarandet för inlämnande av relevanta ersättningskrav, tidsfristen för inlämnande och innehållet. Offentliggörandet innehåller minimum:

 • Namnet och adressen på fondmedlemmens huvudkontor till vilken den berättigade kundens förfarande om utbetalning av ersättning har aktiverats av fonden.
 • Tidsfristen för inlämnande av krav, som inte får vara mindre än fem månader och inte mer än nio månader från den senaste publikationen.
 • Metod och adress för inlämnande av krav.
 • Den adress där investerare kan erhålla information om det exakta innehållet för ersättningskrav och var den relevanta blanketten kan erhållas från fonden.

3.4. Förlängande av tidsfrist för inlämning av ersätttningskrav

Om en berättigad kund inte informerades om inbjudan att lämna in ersättningskrav eller inte var i stånd att lämna in kravet inom tidsfristen på grund av en händelse av force majeure, är tidsfristen förlängd så länge som det kan bevisas att händelsen hindrade att tidsfristen för inlämnande av krav eller insamlingen av begärd informationen kunde hållas.

Orsaker som gör att den berättigade kunden har hinder som han/hon inte är ansvarig för och som utgör orsak till att tidsfristen för inlämnande av ersättningskrav inte kunde hållas inkluderar:

 • Bevisad utomlands vistelse för den berättigade kunden under en period som omfattar minst hälften av tidsfristen för inlämnande av ersättningskrav.
 • Sjukdom som bekräftats av en läkare att den utgör ett allvarligt hinder för inlämnande av ersättningskrav under en period som omfattar minst hälften av tidsfristen.
 • Vistelse i kriminalvårdsanstalt för en period som omfattar minst hälften av tidsfristen för inlämnande av ersättningskrav.

En berättigad kund som lämnar in ett ersättningskrav sent till fonden måste dessutom, förutom den information som utgör minimum för kravet, lämna in en skriftlig deklaration som anger orsaken till varför han/hon inte kunde göra anspråk på ersättning i tid. Den ska också backas upp med bevis för orsaken.

3.5. Innehåll i ersättningskrav som lämnas in till fonden

Ersättningskrav från kunder (häri kallad "fordringsägare/kund") som är berättigade i enlighet med denna policy att ansöka om ersättning från företaget måste lämnas in skriftligen. Kravet måste innehålla samtliga punkter nedan:

 • Fordringsägarens/kundens namn.
 • Adress, telefon- och faxnummer samt eventuell e-postadress till fordringsägaren/kunden.
 • Kundkoden som fordringsägaren/kunden har hos fondmedlemmen.
 • Detaljer gällande relevant serviceavtal mellan fondmedlemmen och fordringsägaren/kunden.
 • Typ och belopp av fordringsägarens/kundens ersättningskrav.
 • Detaljerad beskrivning om skäl och hur beloppet har räknats fram för fordringsägarens/ kundens ersättningskrav.

Fonden kan begära mer information att ingå i ersättningskravet som den meddelar vid offentliggörandet i minst tre (3) tidningar av nationell täckning och i "The Official Gazette" på Cypern, och fonden tillhandahåller full informationen för investerare på deras kontor och/eller på fondmedlemmens kontor.

3.6. Förfarande avseende registrering och utvärdering av påstådda ersättningskrav

Fonden utser åtminstone en kvalificerad revisor och minst en advokat med kunskap om kapitalmarknadsfrågor, som efter att initialt ha kontrollerat förutsättningarna, utvärderar de krav som lämnats till fonden och rekommenderar till den administrativa kommittén att de godkänns helt/delvis eller deras avslag. I händelse av oenighet mellan de utsedda personerna lämnar varje person en separat rekommendation. Deras ersättning är en överenskommelse mellan fonden och utsedda personer som belastar fondmedlemmen, och betalas vid behov av fonden. De utsedda personerna kommer att:

 • Be fondmedlemmen att uttrycka sin åsikt om orsakerna till de påståenden som lagts fram av fordringsägarna och, om det är tvivelaktigt, att presentera relevanta och styrkande handlingar.
 • Utvärdera, baserat på informationen de har, kraven och bestämma ersättningsbeloppet för varje fordringsägare.

De utsedda personerna har full tillgång till all information som fondmedlemmen har för att fullgöra deras arbete och de är skyldiga att uppvisa sekretess mot någon tredje part angående den information som kommer till deras vetskap vid utövandet av sina uppgifter, förutsatt att den nämnda sekretess plikten övervägs för att möjliggöra utövandet av sina uppgifter.

3.7. Beslut av den administrativa kommittén om inlämnade ersättningskrav

Vid granskning av kraven kommer kommittén överväga rekommendationerna från de utsedda personerna och besluta om kraven som lämnats in till fonden genom att bestämma ersättningsbelopp för varje fordringsägare. Vid inlämnande av ersättningskrav har den administrativa kommittén kontroll, särskilt om:

 • Fordringsägaren/kunden faller inom kategorin berättigade kunder.
 • Ersättningskravet lämnades in i tid.
 • Villkoren enligt lagstiftningen och denna policy för giltig inlämnande av ersättningskrav är uppfyllda.

Den administrativa kommittén avvisar ersättningskravet om fordringsägaren inte uppfyller ovanstående villkor eller, efter eget gottfinnande, det finns minst ett av följande skäl:

 • Fordringsägaren använde bedrägligt tillvägagångssätt för att säkerställa betalning av ersättning från fonden, särskilt om falska bevis har medvetet lämnats in.
 • Den skada som fordringsägaren har lidit väsentligen härrör sig från fortlöpande försumlighet eller brott för dennes räkning i förhållande till uppkommen skada och den underliggande orsaken.

3.8. Omotiverat betald ersättning

Fonden kan när som helst kräva en berättigad kund att återbetala den ersättning som betalats ut, om det konstateras vid ett senare tillfälle att det fanns skäl att avslå kravet.  

4. Ersättningsbelopp

4.1. För att fastställa en fordringsägares krav gentemot fondmedlemmen samt eventuella motkrav från fondmedlemmen gentemot fordringsägaren, kommer informationen och detaljerna som tillhandahållits av fondmedlemmen samt de styrkande bevis som producerats av fordringsägaren att beaktas.

4.2. Ersättningsbeloppet för varje berättigad kund beräknas i enlighet med de juridiska- och avtalsvillkoren som gäller för den berättigade kunden i relation till fondmedlemmen, med förbehåll för de avreglingsregler som tillämpas för beräkning av krav mellan berättigad kund och fondmedlemmen.

4.3. Värderingen av de finansiella instrumenten avseende ersättning som betalas till den berättigade kunden utförs baserat på deras värde på dagen (1) för offentliggörandet av domstolen och/eller (2) offentliggörandet av CySECs beslut.

4.4. Beräkningen av ersättningen härleder från summan av de totala kravet från den berättigade kunden mot fondmedlemmen och tar i beaktande samtliga täckta tjänster som tillhandahålls av medlemmen och är oberoende av antalet konton som ägs av kunden, valuta och plats för tillhandahållande av dessa tjänster.

4.5. Om ersättningskravet som regleras enligt denna policy överstiger tjugo tusen euro (20 000 euro), ska fordringsägaren/kunden som kompensation få en summa på tjugo tusen euro (20 000 euro) enligt tillämpliga lagar och förordningar.

5. Värdering av krav från berättigade kunder och underrättelse förfarande

5.1. Efter att värderingen har slutförts kommer fonden att:

 • Utfärda protokoll som visar kunderna hos fondmedlemmen som är ersättningsberättigade tillsammans med det belopp som var och en av dem har rätt att erhålla, och meddela detta till CySEC och fondmedlemmen inom fem arbetsdagar från det att det utfärdats.
 • Kommunicera dess beslut med varje berörd kund senast femton dagar från upprättandet av protokollet som nämns ovan, inklusive det totala ersättningsbeloppet som kunden har rätt att erhålla.

5.2. För att CySEC ska säkerställa att bestämmelserna i gällande lagstiftning i Republiken Cypern uppfylls vid granskning av ersättningskrav och beräkningen av beloppet för motsvarande ersättning per berättigad kund, kan de (1) begära av fonden, fondmedlemmen och fordringsägare att producera information och uppgifter och/eller (2) genomföra eventuella nödvändiga undersökningar, genom att tillämpa de relevanta bestämmelserna i CySEC-lagarna från 2001 och 2002, i synnerhet bestämmelser som fastställer dess befogenheter för tillträde och utredning.

5.3. Om fordringsägare till vilken fonden kommunicerat det totala ersättningsbeloppet är oeniga med fondens beslut, har de rätt inom cirka tio (10) arbetsdagar från kommunikationen av beslutet att överklaga till CySEC med tillräcklig motivering av deras ersättningskrav.

5.4. CySEC, så länge den finner fel eller oriktigheter i fråga om fondens utvärdering av ersättningskrav och fastställande av ersättning för fordringsägare, med beaktande av eventuell kommunikation som fordringsägare har lämnat in, kan kräva att fonden korrigerar ersättningarna med ett beslut som delges fonden inom cirka fyrtiofem (45) arbetsdagar från kommunikationen av protokollet angående ersättningen.

6. Tidsfrist och förfarande avseende betalning av ersättning

6.1. Fonden är skyldig att betala ersättningen inom tre månader efter att ha skickat protokollet som innehåller ersättningsberättigande till CySEC. Fondens utbetalning av ersättning sätts in på ett bankkonto i den berättigade kundens namn, som han/hon skriftligen har meddelat till fonden. Varje ersättning som betalas till en berättigad kund täcks initialt av fondens egendom som motsvarar de enskilda andelarna som hålls av dess medlemmar och sedan tillgångarna i den fasta reserven.

7. Effekter av betalning av ersättning

7.1. Utbetalningen av ersättning från fonden innebär att fonden har rätt kräva samma belopp från den berörda fondmedlemmen.

8. Policy översyn

8.1. Företaget förbehåller sig rätten att granska och/eller ändra denna policy efter eget gottfinnande, när det anses passande eller lämpligt enligt lag, och den reviderade policyn kommer att laddas upp på företagets hemsida.

8.2. Din fortsatta användning av våra tjänster, efter eventuella notifieringar om sådana ändringar, utgör din bekräftelse och samtycke till sådana ändringar av denna policy och din överenskommelse att vara bunden av villkoren i sådana ändringar.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.