Kundkategorisering

Denna policy tillhör Skilling Ltd, tidigare kallat Finovel Cyprus Ltd. Reproduktionen helt eller delvis på något sätt inklusive reproduktion i sammanfattande form, omformuleringar på olika sätt och eventuella ändringar i originalet eller i en översatt version är strängt förbjuden och är endast tillåten efter skriftligt samtycke från Skilling Ltd.

Auktoriserad och reglerad av CySEC under CIF-licensnummer 357/18.

Skilling Ltd (nedan kallat "Företag", "vi", "vår") godkänner avtal om skillnader over-the-counter ("CFDs") med undertecknad kund (nedan kallad " "Kund" "Klient", "Du", "Din"). Kunden bekräftar härmed, förstår och godkänner nedan.

Rättslig och reglerat ramverk

Efter genomförandet av tillämpandet av (EU) kommissionens delegerade förordningar, MiFID-direktivet (MiFID) i Europeiska unionen och i enlighet med lag 87 (I) / 2017 med titeln Investment Services and Activities and Regulated Markets Law, är företaget enligt lag tvungen att kategorisera sina kunder i en av följande tre kategorier: icke professionella kunder, professionell eller kvalificerade motparter.

A. KLIENT KLASSIFICERING

Företaget ska innan de inleder ett affärsförhållande med sina potentiella kunder, informera de potentiella kunderna om kundens klassificering som används av företaget och informera dem om kategorin där de ursprungligen klassificeras av företaget. Klienterna ska kategoriseras enligt kriterierna nedan:

1. Kvalificerade motparter

När det gäller kvalificerade motparter så är företaget befriat från skyldigheter enligt de affärsregler som råder gällande genomförande och hantering av kundordrar.
Kvalificerade motparter anses omfattas av följande kategorier:

 • Investeringsbolag;
 • Kreditinstitut;
 • Försäkringsbolag;
 • Fondföretag och deras förvaltningsbolag
 • Pensionsfonder och deras förvaltningsbolag;
 • Andra finansiella institut som är auktoriserade eller reglerade enligt gemenskapsrätt eller nationell lagstiftning;
 • Varuhandel och råvaruderivathandeln (för egen räkning);
 • Nationella regeringar och deras motsvarande kontor, inklusive offentliga organ som förvaltar statsskulden;
 • Centralbanker;
 • Supranationella organisationer;
 • Tredjeländer som motsvarar de ovan nämnda kategorierna.

Företaget erhåller, vid ingående av transaktioner med kvalificerade motparter, den uttryckliga bekräftelsen från den potentiella motparten att den samtycker till att bli behandlad som en kvalificerade motpart. Denna bekräftelse kan erhållas antingen i form av ett övergripande avtal eller för varje enskild transaktion.

2. Professionella klienter

En professionell klient är en klient som har erfarenhet, kunskap och kompetens för att fatta egna investeringsbeslut och korrekt bedöma de risker som uppstår. För att kunna betraktas som en professionell klient måste kunden omfattas av följande kategorier:

i. Enheter som är skyldiga att vara auktoriserade eller reglerade att bedriva verksamhet på finansmarknaden, antingen från medlemsstater eller från ett tredje land, till exempel:

 • Kreditinstitut;
 • Investeringsbolag;
 • Andra auktoriserade eller reglerade finansinstitut;
 • Försäkringsföretag;
 • Kollektiva investeringssystem och förvaltningsbolag av sådana system;
 • Pensionsfonder och förvaltningsbolag av sådana medel;
 • Råvaror och råvaruderivathandlare;
 • Lokalbefolkningen;
 • Övriga institutionella investerare;

Om inte det uttryckligen anges kan den ovan nämnda professionella klientkategorin lämna in en ansökan om att behandlas som "icke-professionell" och företaget kan då komma överens med kunden och erbjuda en högre skyddsnivå.

ii. Stora företag som uppfyller två av följande storlekskrav, proportionellt:

 • Balansräkningen på totalt minst 20 000 000 EUR;
 • Nettoomsättning på minst 40.000.000 EUR;
 • Egna medel på minst 2 000 000 EUR;

iii. Nationella och regionala myndigheter och offentliga organ.

iv. Annan institutionell investerare vars huvudsakliga verksamhet är att investera i finansiella instrument, inklusive enheter som är inriktade på värdepapperisering av tillgångar eller andra finansieringstransaktioner.

Företaget förbehåller sig rätten att behandla Klienter som nämns i punkterna ii, iii och iv i punkt 2 ovan som kategorier av professionella kunder pågrund av den information som är tillgänglig för oss och de kommer att behandlas som sådana om inte företaget och Kunden är överens om annat. Kunden ansvarar för att vara "Professionella klienter" och be om högre skyddsnivå om de som kund inte kan utvärdera eller hantera riskerna på ett korrekt sätt. Den högre skyddsnivån ska beviljas sådana professionella klienter enligt de villkor som krävs enligt lag.

3. Valfria professionella klienter

Förutom någon av de ovan nämnda kraven måste en"valfri professionell kund" uppfylla följande kriterier:

 • Företaget åtar sig en adekvat bedömning av Kundens expertis, erfarenhet och kunskap, som ger rimlig försäkran mot bakgrund av arten av de planerade transaktionerna eller tjänsterna att kunden kan fatta egna investeringsbeslut och förstå de risker som är inblandade;
 • I samband med ovanstående bedömning ska minst två av följande kriterier vara uppfyllda:
 1. Kunden har genomfört transaktioner i betydande omfattning på relevanta marknader med en genomsnittlig frekvens på tio (10) per kvartal under de föregående fyra (4) kvartalen,
 2. Storleken på kundens finansiella instrumentportfölj, definierad kontantinsättning och finansiella instrument överstiger 500 000 euro,
 3. Klienten arbetar eller har arbetat inom finanssektorn i minst ett (1) år i en professionell position, vilket kräver kunskap om de planerade transaktionerna eller tjänsterna.

Företaget förbehåller sig rätten att neka begäran om omklassificering och / eller professionell behandling, förutsatt att Kunden inte kan uppfylla och / eller uppfylla villkoren enligt gällande lagar och förordningar. Om det överenskommits är det Kundens ansvar som anses vara "Professionell klient" att informera Företaget där en sådan Kund inte längre uppfyller och / eller uppfyller de ursprungliga villkoren Professionell behandling.

4. Ickeprofessionella Kunder

Varje kund, som varken är en kvalificerad motpart eller en professionell kund, anses vara en icke professionell kund.

B. MÖJLIGHET ATT ÄNDRA KLASSIFICERING

Det bör noteras att en Kvalificerad motpart eller en professionell kund kan begära icke-professionell behandling och då kan de med företaget komma överens om att få en högre skyddsnivå. I detta avseende meddelar Företaget sina kunder i skriftlig form om sin möjlighet att klassificeras som icke professionella kunder.Företaget går vidare med denna åtgärd för att erbjuda ett enhetligt skydd för alla sina kunder.

Den högre skyddsnivån kommer att tillhandahållas av företaget när kunden ingår ett skriftligt avtal med företaget, för att inte behandlas som en professionell kund. Det är en professionell kunds ansvar att be om högre skyddsnivå när han/hon inte kan utvärdera och hantera riskerna i transaktionerna korrekt.  

Dessutom får kunder som initialt har klassificerats av Företaget som icke professionella kunder möjlighet att begära att behandlas som professionella kunder, förutsatt att minst två av följande kriterier är uppfyllda:

 1. Klienten har genomfört transaktioner i betydande storlek med en genomsnittlig frekvens på 10 per kvartal under de senaste tio kvartalen.
 2. Storleken på kundens finansiella instrumentportfölj överstiger 500 000 euro.
 3. Klienten arbetar eller har arbetat i finanssektorn i minst ett år i en professionell position, vilket kräver kunskap om de planerade transaktionerna eller tjänsterna.

Om kunden vill ändra klassificeringen förbehåller sig företaget rätten att erhålla ett skriftligt samtycke genom att begära att klienten fyller i och skickar in en omklassificeringsdeklaration och ansökningsformulär som lämnas till honom / henne vid inlämning av en ansökan till oss.

C. ANMÄLAN FÖR ANNAN KATEGORISERING

I enlighet med avsnitt II ovan kan följande ansökan lämnas till företaget:

 1. En ickeprofessionell kund som begär att bli kategoriserad som en professionell klient. I ett sådant fall kommer Kunden att få en lägre skyddsnivå.
 2. En professionell klient som begär att bli kategoriserad som en icke professionell kund. I ett sådant fall söker kunden en högre skyddsnivå.
 3. En kvalificerad motpart som begär att kategoriseras som en professionell klient eller icke professionell kunder. I ett sådant fall söker kunden en högre skyddsnivå.

Om kunden inte kan uppfylla kraven enligt gällande lagar och förordningar förbehåller sig företaget rätten att neka någon av ovanstående förfrågningar om olika kategoriseringar.

D. SKYDDSRÄTTIGHETER

Icke professionell Kunder/ Professionella klienter

Om företaget behandlar kunden som en icke professionell kund har han eller hon utökat skydd enligt lagen än om kunden hade varit en professionell klient. Sammanfattningsvis är ickeprofessionella kunder berättigade till följande extra skydd:

1. En icke professionell kund kommer att få mer information / upplysningar om företaget, dess tjänster och eventuella investeringar, kostnader, provisioner, avgifter samt skydd av kundens finansiella instrument och kundmedel.

2. Enligt lagen, där Företaget tillhandahåller andra investeringstjänster än investeringsrådgivning (i form av personliga rekommendationer) eller diskretionär portföljförvaltning, ska företaget be en icke professionell kund att ge information om sina kunskaper och erfarenhet inom investeringsområdet som är relevant för den specifika typen av produkt eller tjänst som erbjuds eller begärs för att göra det möjligt för värdepappersföretaget att bedöma om investeringstjänsten eller produkten anses vara lämplig för kunden. Om företaget anser att produkten eller tjänsten inte är lämplig för privatkunder på grund av den mottagna informationen, ska den varna kunden i enlighet med detta. Observera att företaget inte är skyldigt att bedöma lämplighet i vissa fall som anges i lag.

 Företaget ska ha rätt att utgå ifrån att en professionell kund har den nödvändiga erfarenheten och kunskapen för att förstå riskerna med de specifika investeringstjänsterna eller transaktionerna, eller typer av transaktioner eller produkter, för vilka kunden är klassad som professionell klient.

Följaktligen bör företaget, i motsats till situationen med en icke professionell kund, i allmänhet inte behöva få ytterligare information från kunden i syfte att bedöma lämpligheten för de produkter och tjänster för vilka de har klassificerats som professionell kund..

3. Vid genomförande av order måste värdepappersföretag och kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå vad som kallas "bästa genomförande" av kundens order för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder.

Om företaget genomför en order på uppdrag av en icke professionell kund ska det bästa möjliga resultatet bestämmas med avseende på det totala beloppet som representerar priset på det finansiella instrumentet och kostnaderna för genomförandet, vilket ska omfatta alla kostnader som uppkommer för kunden som är direkt relaterade till utförandet av ordern, inklusive handelsplattform, clearing- och avvecklingsavgifter och andra avgifter som betalats till tredje parter som är involverade i utförandet av ordern.

När vi erbjuder professionella klienter med bästa möjliga utförande, måste inte företaget prioritera den totala kostnaden för transaktionen som den viktigaste faktorn för att uppnå bästa möjliga utförande för dem.

4. Värdepappersföretag och kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster måste erhålla från kunden sådan information som är nödvändig så att företaget eller kreditinstitutet, kan förstå väsentliga fakta om kunden och ha en rimlig grund för att tro att de ska betalas med hänsyn till arten och omfattningen av den tillhandahållna tjänsten, att den specifika transaktionen som ska rekommenderas eller ingås i samband med tillhandahållandet av en portföljförvaltningstjänst uppfyller följande kriterier:

 1. Det uppfyller investeringens mål för kunden;
 2. Det är så att klienten kan finansiellt bära några relaterade investeringsrisker bestående av hans/hennes placeringsmål;
 3. Det är så att kunden har den nödvändiga erfarenheten och kunskapen för att förstå riskerna med transaktionen eller förvaltningen av hans/hennes portfölj.

Om företaget tillhandahåller en investeringstjänst till en professionell klient har den rätt att anta att kunden med avseende på de produkter, transaktioner och tjänster som den är klassificerad för så har kunden den nödvändiga erfarenhets- och kunskapsnivå som avses i punkt (iii) ovan.

Dessutom har Företaget under vissa omständigheter rätt att anta att en professionell klient kan finansiellt bära de investeringsrisker som består i investeringsmålen.

5. Företaget måste informera icke professionella kunder om materiella svårigheter som är relevanta för att deras order eller ordrar ska kunna genomföras omedelbart, så att de blir medvetna om svårigheten.

6. Företaget är skyldigt att tillhandahålla icke professionella kunder:

 • Med mer information än professionella klienter i avseende utförande av order, annat än för portföljförvaltning.
 • Med periodiska kontoutdrag avseende portföljförvaltning som utförs på deras vägnar, oftare än för professionella klienter,

7. Om företaget tillhandahåller portföljhanteringstransaktioner för privatkunder eller driver kundkonton för icke professionella kunder som innehåller en öppen position i en ansvarsförbindelsestransaktion, ska de också rapportera till icke professionella kunder eventuella förluster som överstiger ett förutbestämt tröskelvärde som avtalats mellan bolaget och kunden senast vid utgången av den arbetsdag då tröskeln överskrids eller, om tröskeln överskrids under en helg, i slutet av nästa arbetsdag.

8. Om Bolaget tillhandahåller en annan investeringstjänst än investeringsrådgivning till en ny icke professionell kund, måste Företaget ingå ett skriftligt grundavtal med kunden och fastställa företagets och kundens väsentliga rättigheter och skyldigheter.

9. Vi ska inte använda finansiella instrument som innehas av oss på kundens vägnar för egen räkning eller på konto från en annan kund av oss själva utan att kunden tidigare uttryckligen samtyckt till användningen av instrumenten på specifika villkor, vilket framgår av i fall av icke professionella kunder, genom sin underskrift eller motsvarande alternativ mekanism.

10. Icke professionell kunder kan vara berättigade till ersättning enligt Investor Compensation Fund for Bank Clients eller Investors Compensation Fund för Clients of Investment Firms, beroende på vad som är fallet.

5. Kvalificerade motparter

Om Företaget behandlar Kunden som en kvalificerad motparter har Kunden rätt till mindre skydd enligt lagen än vad han / hon / de skulle ha rätt till som professionell klient. I synnerhet och förutom ovanstående:

  1. Företaget är inte skyldigt att förse kunden med bästa möjliga utförande kundens order;
  2. Företaget är inte skyldigt att avslöja Kundinformation om eventuella avgifter eller provisioner som Företaget betalar eller tar emot.
  3. Företaget behöver inte bedöma lämpligheten eller lämpligheten för en produkt eller tjänst som den tillhandahåller Kunden men kan anta att kunden har kunskapen att välja den mest lämpliga produkten eller tjänsten för honom / henne och att han / hon / De är / kan finansiellt bära några investeringsrisker som bestod av hans eller hennes investeringsmål;
  4. Företaget är inte skyldigt att ge Kunden information om Företaget, dess tjänster och de arrangemang genom vilka Företaget kommer att ersättas.
  5. Företaget är inte skyldigt att ge kunden riskinformation om de produkter eller tjänster som han / hon / de väljer från företaget; och
  6. Företaget är inte skyldigt att lämna rapporter till Kunden om genomförandet av hans / hennes order eller förvaltningen av hans / hennes / deras investeringar.

E. ERBJUDANDE AV CFDS I VISSA JURISDIKTIONER

Trading CFDs är inte berättigade till försäljning i vissa jurisdiktioner eller länder. Detta dokument är inte riktat till någon jurisdiktion eller ett land som ingår i företagets förbjudna jurisdiktioner, eftersom de definieras i avtalet. Detta dokument utgör inte ett erbjudande, inbjudan eller uppmaning att köpa eller sälja CFDs. 

F. ÖVERSIKT AV POLICY

Företaget förbehåller sig rätten att granska och / eller ändra denna policy efter eget gottfinnande, när det anses lämpligt eller lämpligt enligt lag, och den reviderade policyn kommer att laddas upp på företagets hemsida.

Din fortsatta användning av våra tjänster, efter eventuella notifieringar om sådana ändringar, utgör din bekräftelse och samtycke till sådana ändringar av denna policy och din överenskommelse att vara bunden av villkoren för sådana ändringar.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.