Retningslinjer for giring

Disse retningslinjene tilhører Skilling Ltd, tidigere kalt Finovel Cyprus Ltd. Fullstendig eller delvis reproduksjon er strengt forbudt. Dette inkluderer reproduksjon i oppsummeringsform, gjenbruk på andre måter og endringer i den originale håndboken eller eventuelle oversatte versjoner. Slik reproduksjon er kun tillatt med skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Skilling Ltd.

Autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission under CIF-lisensnummer 357/18.

Skilling Ltd (heretter «selskapet», «vi», «vår») skal forsøke å levere unoterte differansekontrakter («CFD-er») med kundene våre (heretter kalt «kunde», «du», «din»). Du erkjenner, forstår og godtar herved det som er nevnt nedenfor.

Juridisk og regulerende rammeverk

Disse retningslinjene er utstedt i henhold til og i samsvar med kravene i EU-direktiv
2014/65/EU om markeder for finansinstrumenter (“MiFID II”), EU-reguleringer om markeder for finansinstrumenter (“MiFIR II”), og kypriotiske lover om investeringstjenester, aktiviteter og regulerte markeder som MiFID II har transponert på kypriotisk lovgivning.

Visere er disse retningslinjene i samsvar med rundskriv utstedt av CySEC i henhold til retningslinjene og/eller spørsmål og svardokumentene fra det europeiske verdipapir- og markedstilsynet (ESMA) med hensyn til levering av CFD-er og andre spekulative produkter til private investorer under MiFID.

Omfang

Det er vesentlig for selskapets kultur å behandle kunder rettferdig. Selskapet har en plikt til å handle ærlig, rettferdig, profesjonelt og i kundens beste interesse. I henhold til bestemmelsene i punkt 5(c) i disse retningslinjene, er standard giring for detaljkunder satt til 30:1.

Selskapet bør bruke giring til kundens beste interesse. Som sådan bør selskapets bruk av giring være som følger:

1. Selskapets kapitalkrav og finansiell styrke

Selskapet skal alltid overholde rammebestemmelsene for kapitalkrav, og giringsforholdene som gis til kundene skal ikke på noen måte hindre selskapet fra å overholde minimumskravet til kapital som fastsatt i relevante regelverk.

2. Selskapets risikoappetitt og risikostyring

Selskapet skal følge retningslinjene for risikostyring og prosedyrene som identifiserer risikoen tilknyttet selskapets aktiviteter og systemer ved fastsetting av giring til kundene. Selskapet skal sørge for at den giring som kundene får alltid er i tråd med selskapets risikoappetitt og retningslinjer for risikostyring.

3. Aktivaklasse og instrumentegenskaper

For å gjenspeile den varierende risikoen og volatiliteten i ulike aktivaklasser og instrumenter, har selskapet delt opp finansinstrumentene som tilbys i kategorier vist på kundens kontrollpanel. Her vises også tilhørende maksimale giringsforhold som kan gis kundene, etter å ha tatt i betraktning alle faktorene som nevnes i disse retningslinjene.  

4. Kundenes økonomiske kunnskaper og erfaring

Selskapet vurderer kundenes kunnskap og erfaring før en kunde får muligheten til å bruke giring. Alle detaljkunder mottar en standard grense for giring på 30:1 (med mindre maksimal tillatt giring for et bestemt finansinstrument er lavere enn 30:1 som indikert på kundens kontrollpanel). Hvis en kunde ønsker å oppnå en høyere giring, må kunden sende en forespørsel til selskapet.

Hvis kunden ikke består, eller ikke anses som egnet, via testen for egnethet og finansiell kunnskap, blir kunden bedt om å starte med vår opplærings- og/eller demokonto før de kan begynne å handle med ekte penger.

5. Negativt balansevern

Selskapet har innført retningslinjer for negativt balansevern. Hvis en negativ saldo oppstår på kundens tradingkonto på grunn av stop-out eller ekstreme volatile markedsforhold, foretas en relevant justering for å dekke det negative beløpet.

6. Close-out av margin

Selskapet anvender close out-beskyttelse av margin for detaljkunder som har åpne CFD-posisjoner. En margin på inntil 50 % kreves før selskapet automatisk lukker én eller flere posisjoner til markedspris der stop out-nivået er nådd. Ved å benytte close out-regelen ved 50 % marginalvarsel, begrenses risikoen for betydelig tap for en detaljkunde når summen av midler på CFD-kontoen og den urealiserte nettofortjenesten på alle åpne CFD-er tilknyttet kundens konto faller til mindre enn halvparten av den totale innledende marginalbeskyttelsen (krav) for alle de åpne handlene på CFD-er.

 7. Innledende marginalbeskyttelse

 Innledende marginalbeskyttelse blir brukt for detaljkundekontoer som har CFD-posisjoner. Grensen for giring beskytter detaljkunden ved å kreve at de skal betale en minimumsmargin for å kunne handle CFD-er og begrense risikoeksponeringen av pengebeløpet som skal investeres av kunden. Innledende marginalbeskyttelse kan redusere sannsynligheten for kundetap sammenlignet med det som ville ha vært forventet hvis kunden skulle handle CFD-er til høyere giring.

 8. Begrensning av insentiver

 Begrensning på insentivene som tilbys for handel med CFD-er. Detaljkunden skal ikke få direkte eller indirekte betaling, monetære eller ikke-monetære fordeler i forbindelse med markedsføring, distribusjon eller salg av CFD-er, bortsett fra fortjenesten som anerkjennes på CFD-er som selskapet tilbyr. Markedsføringsfunksjoner og salgsteknikker som nevnt ovenfor ved tilbud av CFD-er til kunder, inkluderer bonuser og redusert kostnad (for eksempel spredninger eller avgifter), spesielt til kunder som setter inn penger på kontoen eller ved utføring av et visst antall handler.

 9. Standardisert risikovarsel med spesifikt format

 Et standardisert risikovarsel med spesifikt format, inkludert prosentandelen av tap på CFD-er blir introdusert til detaljkunder. Eventuell direkte eller indirekte kommunikasjon til, eller publisert informasjon som er tilgjengelig for detaljkunder i forhold til markedsføring, distribusjon eller salg av CFD-er, må inkludere relevante risikoadvarsler for å overholde gjeldende lovkrav. Slike risikovarsler er forventet å hjelpe detaljkunder med å foreta informerte beslutninger angående handel med CFD-er, tatt i betraktning av at det er et høyrisikoprodukt med større sjanse for å gi tap enn gevinst.

10. Kategorisering

10.1. Erfarne detaljkunder er kunder som scorer høyt i egnethetstestene, viser tilfredsstillende kunnskap og erfaring i komplekse finansinstrumenter som CFD-er. Enhver kunde som anses som erfaren basert på resultatene i egnethetstesten, får en standard giring på 30:1. Erfarne detaljkunder har muligheten til å endre giringen de handler med, på grunnlag av våre interne prinsipper om risikoappetitt og toleranse samt den maksimalt tillatte giringen for den aktuelle giringskategorien. Hvis kunden ber om en høyere giring, kan den generelle giringen økes, forutsatt at en slik økning er berettiget basert på kundens profil.

10.2. Uerfarne detaljkunder er kunder som ikke består egnethetstesten. Slike kunder rettes mot opplæringsverktøy, webinarer eller demoplattformer med sikte på å forbedre kundens kunnskap og erfaring for å handle med CFD-er eller andre spekulative produkter. Kunden har ikke lov til å handle via ekte kontoer før de tar og består egnethetstesten. Selskapet skal deretter foreta en ny egnethetstest før det avgjøres hvorvidt produktet eller tjenesten er egnet for kunden.

Når en detaljkunde viser begrenset eller ingen faktisk erfaring med handel med CFD-er, uavhengig av hvorvidt kunden har bestått egnethetstesten, kan det være i kundens beste interesse at selskapet velger å rette kunden mot opplæringsverktøy, webinarer eller demokontoer slik at kundens kunnskap og erfaring innen handel med CFD-er eller andre spekulative produkter kan forbedres. Avhengig av kunnskapen og erfaringen kunden oppnår ved å handle via demokontoer hos oss, kan giringsforholdet i en transaksjon være begrenset i en tidsperiode. Det vil si at den blir satt til et mye lavere nivå basert på regulatoriske krav eller selskapet retningslinjer for intern risikostyring, og maksimalt tillatt giring for den aktuelle finansinstrument-kategorien.

11. Endre standard giring

Hvis en erfaren detaljkunde ønsker enten å øke eller redusere maksimal tillatt giring som tilbys av selskapet, kan dette gjørs automatisk fra kontrollpanelet i tradingplattformen, under kontoinnstillinger. Hvis en erfaren detaljkunde ønsker å be om en høyere giring enn standardgraden på 30:1, kan kunden endre også dette under kontoinnstillinger og velge en høyere giring. Før den nye giringen tilbys, skal imidlertid selskapet vurdere faktorene som nevnes i punkt 10 i disse retningslinjene, og godkjenne eller avvise slike forespørsler på bakgrunn av dette.

Hvis en kunde velger, for eksempel, 50 % av maksimal giring, betyr det at giringen er på 50 % av den maksimalt tillatte giringen som indikert på kundens kontrollpanel.

12. Nye tradere

Selskapet skal begrense giring for nye kunder til maksimalt 30:1. En av de vanligste feilene blant nye tradere er handel med veldig høy giring. Frem til kunden blir mer erfaren, anbefaler derfor selskapet at kunden handler med lavere giring. Informasjonen som selskapet innhenter om kundene benyttes på en måte som er i kundens beste interesse.

13. Revisjon av retningslinjer

10.1. Selskapet forbeholder seg retten til etter eget skjønn å gjennomgå og/eller endre disse retningslinjene, når det finner det passende eller hensiktsmessig ved lov. De reviderte retningslinjene blir lastet opp på selskapets nettside.

10.2. Din fortsatte bruk av våre tjenester etter eventuelle varsler om slike endringer, utgjør din bekreftelse og samtykke til slike endringer i retningslinjene, og du godtar å være bundet av vilkårene i slike endringer.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.