Erklæring om generell risiko

Disse retningslinjene tilhører Skilling Ltd, tidigere kalt Finovel Cyprus Ltd. Fullstendig eller delvis reproduksjon er strengt forbudt. Dette inkluderer reproduksjon i oppsummeringsform, gjenbruk på andre måter og endringer i den originale håndboken eller eventuelle oversatte versjoner. Slik reproduksjon er kun tillatt med skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Skilling Ltd.

Autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission under CIF-lisensnummer 357/18

Skilling Ltd (heretter «selskapet», «vi», «vår») godtar å inngå unoterte differansekontrakter («CFD-er») med undertegnede kunde (heretter kalt «kunde», «du», «din»). Kunden anerkjenner, forstår og godtar det som står nedenfor.

Juridisk og regulerende rammeverk

Disse retningslinjene er underlagt lov 87(I)/2017 med tittelen Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2017 Cyprus («loven») og det omfattende direktivet om markeder for finansinstrumenter 2014/65/EU («MiFID») og forordning om markeder for finansinstrumenter (EU) 600/2014 («MiFIR»).

Vilkårene som benyttes i disse retningslinjene er i samsvar med selskapet vilkår og betingelser, personvernerklæring, retningslinjer for ordreutførelse, kundekategorisering og retningslinjer for interessekonflikt. Alle disse tilgjengelige for kundene våre via nettsiden.

Omfang

Selskapet tilbyr investeringer for unoterte differansekontrakter («CFD-er») med markedsrisiko. Denne erklæringen gis for informasjonsformål, og vi gir ingen garantier med hensyn til innholdet. Vilkårene i denne erklæringen tar ikke hensyn til investeringsmålene, den økonomiske situasjonen eller utlysning av all risiko tilknyttet våre investeringstjenester. Du anerkjenner og godtar å skaffe deg individuelle økonomiske råd basert på dine egne omstendigheter før du foretar en investeringsbeslutning på grunnlag av denne erklæringen.

Kunden har lest, forstått og aksepterer risikoen som er involvert, inkludert, men ikke begrenset til nedenstående:

  • Et finansinstrument knyttet til utenlandske markeder kan innebære risiko som er forskjellig fra den ordinære risikoen i markedene i kundens bostedsland. I noen omstendigheter kan denne risikoen være større. Fortjenesten eller tapet fra transaksjoner i utenlandske markeder påvirkes av valutarisiko og andre internasjonale faktorer som geopolitisk risiko.
  • Finansinstrumenter er ikke nødvendigvis likvide som følge av redusert etterspørsel eller tilgang. Det vil si at kunden kanskje ikke er i stand til å selge dem eller på enkelt vis få informasjon om prisen på disse finansinstrumentene.
  • Skatter og avgifter er kundens eget ansvar. Kunden skal sørge for at investering i CFD-er ikke er underlagt skatt og/eller andre avgifter i kundens jurisdiksjon. Kunden er ansvarlig for å dekke eventuelle skatter og/eller andre avgifter som kan oppstå i forbindelse med handel.

1. Trading er veldig spekulativt og risikabelt

1.1. Trading med CFD-er er svært spekulativt, innebærer en betydelig risiko for tap, og er ikke egnet for alle investorer. Det passer kun for kunder som:

  1. forstår og er villig til å anta de økonomiske, juridiske og andre risikoene som er involvert;
  2. har erfaring og kunnskap om trading med derivater og underliggende aktivatyper; og
  3. er økonomisk i stand til å påta seg tap som overstiger margin eller innskudd. Investorer kan miste kontraktens totale verdi, og ikke kun innskuddets margin.

1.2. CFD-transaksjoner anses ikke som hensiktsmessige investeringer for pensjonsfond. CFD-transaksjoner har høyere risikonivå på investortyper, og kan resultere i store tap av investert kapital. Kunden garanterer, erkjenner og forstår den tilknyttede risikoen, og er villig og i stand til økonomisk og/eller på andre måter å påta seg risikoen for handel med CFD-er. Videre skal tapet av hele kundesaldoen ikke endre kundens levestil.

2. Risiko forbundet med CFD-trading

2.1. Differansekontrakter (CFD-er) er belånte produkter som kan medføre høyere risiko for kundens kapital sammenlignet med andre finansprodukter. Det kan også føre til tap av all investert kapital. Selskapet driver på en «negativ saldobeskyttelses»-basis, som betyr at du ikke kan tape mer enn den opprinnelige investeringen. Verdien av CFD-trading kan øke eller reduseres avhengig av unormale markedsforhold.

3. Risiko forbundet med lange CFD-posisjoner, dvs. for kjøpere av CFD-er

3.1. Å være lang i CFD-er betyr at du kjøper CFD-ene på markedet ved å spekulere i at markedsprisen på underliggende aktiva kommer til å stige mellom kjøps- og salgstidspunktet. Som eier av en lang posisjon vil du generelt sett oppnå en fortjeneste hvis markedsprisen på de underliggende aktiva stiger mens din lange CFD-posisjon er åpen.

3.2. I motsatt fall vil du generelt pådra deg et tap hvis markedsprisen på de underliggende aktiva faller mens din lange CFD-posisjon er åpen. Det potensielle tapet kan derfor være større enn den opprinnelige innskuddsmarginalen. I tillegg kan du pådra deg et tap på grunn av lukking av posisjonen din, dersom du ikke har nok likviditet for marginen på kontoen din til å kunne opprettholde en åpen posisjon.

4. Risiko tilknyttet korte CFD-posisjoner, dvs. for selgere av CFD-er

4.1. Å være kort i CFD betyr at du selger CFD-ene på markedet ved å spekulere i at markedsprisen på underliggende aktiva kommer til å falle mellom kjøps- og salgstidspunktet. Som eier av en kort posisjon vil du generelt sett oppnå en fortjeneste hvis markedsprisen på de underliggende aktiva faller mens din korte CFD-posisjon er åpen.

4.2. I motsatt fall vil du generelt sett pådra deg et tap hvis markedsprisen på de underliggende aktiva stiger mens din korte CFD-posisjon er åpen. Det potensielle tapet kan derfor være større enn den opprinnelige innskuddsmarginalen. I tillegg kan du pådra deg et tap på grunn av lukking av posisjonen din, dersom du ikke har nok likviditet for marginen på kontoen din til å kunne opprettholde en åpen posisjon.

5. Risiko ved trading med CFDer på Kryptovalutaer

5.1. Når man trader med CFDer der det underliggende instrumentet er en Kryptovaluta er det viktig å forstå at Kryptovalutaer er digitale valutaer som ikke er utstedt av en sentralbank eller annen utsteder, og krypteringsteknologi blir benyttet til å fasilitere generering av enheter (“mynter”). Derfor er ikke trading med med CFDer på Kryptovalutaer egnet for alle investorer. Du må forstå og akseptere de spesifikke karakteristikkene og risikoen relatert til slike produkter. Vi tilbyr trading med CFDer på Kryptovalutaer, som er dekket og regulert gjennom MIFID II rammeverket.

5.2. Prising av Kryptovalutaer er basert på digitale markedsplasser, og hensyntatt at de fleste slike handelsplasser ikke er regulert, kan markeds-data og pris informasjon fra slike markedsplasser avvike vesentlig fra regler og praksis ved regulerte markedsplasser. Regler for prissetting er opp til den enkelte av disse markedsplassene og kan endres til enhver tid av dem alene.

5.3. Videre kan en digital markedsplass innføre handelsstopp eller prising og markedsdata kan gjøres utilgjengelige for oss. Som en konsekvens av dette kan alle disse risiki resultere i en betydelig negativ effekt på din kontoverdi og åpne posisjoner, inkludert tap av hele ditt investerte beløp. I tilfelle en midlertidig eller varig forstyrrelse (stopp) i prising og/eller markedsdata fra en eller flere av aktørene vi benytter til prising av den aktuelle Kryptovalutaen, vil din(e) åpne posisjon(er) bli priset til siste tilgjengelige pris og det kan være at du ikke kan stenge/likvidere posisjonen(e) og/eller ta ut penger som er tilknyttet en slik posisjon før handelen gjennopptas, om noen gang. Du aksepterer samtidig at når/hvis handelen gjenopptas kan der være store prisforskjeller i forhold til siste kjente pris, og du risikerer betydelige invirkninger på dine posisjoner, samt store tap eller gevinster på disse. Dersom ikke handelen gjenopptas i det hele tatt risikerer du at hele investeringen går tapt.

6. Høy giring og lav margin kan føre til raske tap

6.1. Den høye graden av «giring» er et spesielt trekk ved CFD-er. Effekten av giring gjør det mer risikabelt å investere i CFD-er enn å investere direkte i den underliggende eiendelen. Dette kommer av at marginsystemet som gjelder for CFD-er generelt involverer et lite innskudd i forhold til transaksjonsstørrelsen. En relativt liten prisbevegelse i den underliggende eiendelen kan dermed ha en uforholdsmessig stor effekt på handelen din. Dette kan være både fordelaktig og ufordelaktig.

6.2. En liten prisbevegelse i din favør kan gi en høy avkastning på innskuddet, men en liten prisbevegelse mot deg kan resultere i store tap. Tapene dine vil aldri overstige saldoen på kontoen din, som går i null hvis tapene er høyere enn innskuddet. Slike tap kan oppstå raskt. Jo større giring, jo større risiko. Størrelsen på giringen vil derfor delvis avgjøre resultatet av investeringen din.

7. Marginkrav

7.1. Kunden må til enhver tid oppfylle minstekravet til margin på alle åpne posisjoner. Det er kundens ansvar å overvåke kontosaldoen. Du kan motta et marginalvarsel om å sette inn ekstra penger, hvis marginen på den aktuelle kontoen er for lav.

7.2. Selskapet har rett til å likvidere noen eller alle åpne posisjoner hvis minstekravet til margin ikke opprettholdes. Dette kan resultere i at kundens CFD-er blir lukket med tap, noe du er ansvarlig for.

7.3. I tillegg må kunden kontinuerlig overvåke alle åpne posisjoner for å unngå at disse blir lukket på grunn av utilgjengelige midler. Det bemerkes at selskapet ikke er ansvarlig for å varsle deg i slike tilfeller.

8. Kontantoppgjør

8.1. Kunden forstår at CFD-trading kun kan avregnes kontant, og at forskjellen mellom kjøps- og salgsprisen dels avgjør resultatet av investeringen.

9. Rettigheter til underliggende eiendeler

9.1. Kunden har ingen rettigheter eller forpliktelser med hensyn til underliggende instrumenter eller eiendeler tilknyttet CFD-er. Du forstår og godtar at CFD-er kan ha ulike underliggende eiendeler, som for eksempel aksjer, indekser, valutaer og handelsvarer.

10. Valutarisiko

10.1. Handel med CFD-er med en underliggende eiendel som er oppført i en annen valuta enn basisvalutaen din, medfører en valutarisiko. Dette på grunn av at når transaksjonen(e) avgjøres i en annen valuta enn basisvalutaen din, kan verdien av avkastningen bli påvirket av konverteringen til basisvalutaen.

11. Ettklikks-trading og umiddelbar utførelse

11.1. I selskapets nettbaserte tradingsystem overføres kundens ordre umiddelbart. Det vil si så snart kunden angir det nominelle beløpet og klikker på «Kjøp/Selg»). Dette betyr at det ikke er mulig å gjennomgå ordren etter å ha klikket på «Kjøp/Selg», og en markedsordre kan ikke kanselleres eller endres. Denne funksjonen kan være forskjellig fra andre tradingsystemer du har brukt. Kunden bør benytte demosystemet for å gjøre seg kjent med tradingsystemet før han/hun faktisk begynner å handle hos selskapet. Kunden anerkjenner og godtar at han/hun ved å bruke selskapets nettbaserte tradingsystem, også godtar ettklikkssystemet og godtar risikoen som er involvert med denne umiddelbare overføring-/utførelsesfunksjonen.

12. Telefonordre

12.1. Selskapet er ikke ansvarlig for funksjonsfeil, forstyrrelser eller svikt ved å lette gjennomføringen via telefon, og garanterer ikke tilgjengelighet via telefon. Kunden er klar over at selskapet ikke alltid kan nås via telefon. Kunden kan dermed plassere ordrene sine gjennom elektronisk tilgang til selskapets tradingplattform.

13. Rådgivning og/eller forvaltningstjenester

13.1. Selskapet er ikke en rådgiver eller forvalter for kundene sine. Vi kan tilby generiske markedsanbefalinger, men slike generiske råd utgjør ikke personlige anbefaleringer eller investeringsråd. De har heller ikke blitt vurdert i forhold til dine personlige omstendigheter eller investeringsmål. Det er heller ikke et tilbud om å kjøpe eller selge, eller oppfordring om å kjøpe eller selge, valutakontrakter eller kryssvalutakontrakter. Kundens avgjørelse om å handle med CFD-er via selskapet, og alle avgjørelser om hvorvidt en transaksjon er riktig eller passende for kunden, er en uavhengig avgjørelse fra kundens side.  

13.2. Selskapet opptrer ikke som en rådgiver for eller fungerer som forvalter for kunden. Kunden godtar at selskapet ikke har noen forvaltningsplikt ovenfor kunden, og har ingen ansvar i forbindelse med og er ikke ansvarlig for eventuelle forpliktelser, krav, skader, kostander og utgifter, inkludert advokatutgifter som er påløpt i forbindelse med at kunden har fulgt selskapets generiske handelsanbefalinger eller har foretatt eller ikke foretatt en handling basert på generiske anbefalinger eller informasjon fra selskapet.

14. Anbefalinger er ikke garantert

14.1. Selskapet garanterer ikke for anbefalinger. De generiske markedsanbefalingene som selskapet tilbyr er utelukkende basert på vurderingen av selskapets ansatte, og må anses som sådan. Kunden erkjenner at enhver transaksjon utført av kunden er basert på deres egen vurdering. Enhver markedsanbefaling som tilbys er kun generisk, og stemmer eller stemmer ikke overens med markedsposisjonene, selskapets intensjoner og/eller samarbeidspartnernes intensjoner.

14.2. De generiske markedsanbefalingene fra selskapet er basert på informasjon som antas å være pålitelig, men selskapet kan ikke og garanterer ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten av den. Selskapet garanterer ikke at kunden ved å følge slike generiske anbefalinger kan redusere eller eliminere risikoen i CFD-trading.

15. Ingen garantier for fortjeneste

15.1. Det er ingen garantier for fortjeneste eller for å unngå tap ved CFD-trading. Kunden har ikke mottatt slike garantier hverken fra selskapet eller noen av dets representanter. Kunden er klar over risikoen ved CFD-trading, og er økonomisk i stand til å bære slike risikoer og eventuelle tap.

16. Ingen garantier mot utdaterte publikasjoner

16.1. Selskapets publikasjoner blir ikke oppdaterte etter utgivelsen, og kan på grunn av endrede omstendigheter bli unøyaktig eller misvisende for kunden etter en periode som kan variere fra sekunder og minutter til dager, uker og måneder, avhengig av informasjon. Vi påtar oss ikke noe ansvar og garanti mot mottaker for utdaterte publikasjoner.

16.2. Vi streber etter å skaffe informasjon fra pålitelige kilder, men uten noen form for uttrykkelig eller underforstått garanti for alle publikasjoner. Selskapet er ikke ansvarlig for at en publikasjon er ufullstendig, unøyaktig og upassende, inkludert, men ikke begrenset til (1) nøyaktighet og/eller avvikling av eventuelle markedsnoteringer; og (2) eventuelle feil, unøyaktigheter, avbrudd eller utelatelser i å tilby markedsnoteringer.

16.3. Vi forbeholder oss retten til å når som helst og etter eget skjønn trekke tilbake eller endre enhver offentliggjøring, uten varsel (forutgående eller påfølgende).

17. Internett-trading

17.1. Når en kunde handler på nettet, skal selskapet ikke holdes ansvarlig for eventuelle krav, tap, skader, kostnader eller utgifter som direkte eller indirekte er forårsaket av feil, avbrudd eller svikt i overføring, kommunikasjonssystem, dataanlegg eller handelsprogramvare, uansett om det tilhører selskapet, kunden, børs, oppgjør- eller avregningssystem.

17.2. Hverken selskapet eller noen av selskapets styremedlemmer, ledere, ansatte, agenter, entreprenører, tilknyttede selskapet, tredjepartsleverandører, informasjonstilbydere, lisensgivere, børser, avregningsorganisasjoner eller andre leverandører som tilbyr informasjon eller tjenester, garanterer:

  • At den elektroniske tradingplattformen fungerer uavbrutt eller feilfritt mesteparten av tiden; selskapet gir gjeller ingen garanti for resultatene som kan oppnås ved bruk av den elektroniske handelsplattformen eller når det kommer til aktualitet, sekvens, nøyaktighet, fullstendighet, pålitelighet eller innhold i informasjon, tjenester eller transaksjoner som tilbys gjennom den elektroniske tradingplattformen;
  • At kundens systemer blir upåvirket eller ubeskadiget av eventuell ondsinnet programvare;
  • At ingen data blir fanget opp av tredjeparter.
  • Hvis kundens tilgang til den elektroniske tradingplattformen eller deler av denne er begrenset eller utilgjengelig, godtar kunden å bruke andre metoder for å legge inn ordre eller få tilgang til informasjon. Dette inkluderer å ringe selskapet og/eller selskapets representant.

18. Kostnader, bytteavtaler og andre hensyn

18.1. Kunden er påkrevd å gjøre seg kjent med eventuelle kostnader, som spredning, provisjon og bytteavtaler før han/hun investerer i CFD-er. I forbindelse med denne erklæringen, betyr en bytteavtale at renter legges til eller trekkes fra for å holde en posisjon åpen over natten. Det anbefales at du leser mer informasjon om alle kostnader og avgifter som er tilgjengelig på selskapets nettside.

19. Prisfeil

19.1. Hvis en pris blir oppgitt feil (inkludert svar på kundens forespørsler/ordre) er selskapet ikke ansvarlig for eventuelle resulterende feil i kontosaldoer, og forbeholder seg retten til å foreta nødvendige korrigeringer eller justeringer på den relevante kontoen. Enhver tvist som oppstår på grunn av slike feil, løses på grunnlag av den rettferdige markedsverdien, som bestemt av selskapet etter eget skjønn og i god tro, av det relevante markedet da en slik feil oppstod.

19.2. I tilfeller der det rådende markedet gir priser som skiller seg fra prisene som selskapet har lagt ut på skjermen vår, gjør selskapet sitt ytterste for å utføre transaksjonene til eller nær opptil de gjeldende markedsprisene. Det er disse markedsprisene som til syvende og sist reflekteres på kundens kontoutskrift. Dette kan påvirke kundens realiserte og urealiserte gevinster og tap på en negativ måte.

20. Interessekonflikt

20.1. Selskapet er motparten til alle transaksjoner som inngås under kundeavtalen, og som sådan kan selskapets interesser være i konflikt med kundens. Retningslinjene for interessekonflikt er tilgjengelig på selskapets nettside.

21. Kompensasjon

21.1. Selskapet er del av kompensasjonsfondet for investeringsfirmaer regulert på Kypros. Kunden har rett til erstatning i henhold til dette kompensasjonsfondet hvis vi ikke klarer å oppfylle våre plikter og forpliktelser som følge av ditt krav. Eventuelle godtgjørelse fra kompensasjonsfondet skal ikke overstige tjue tusen euro (EUR 20 000). Dette gjelder dine samlede krav mot selskapet.

22. Revisjon av retningslinjer

22.1. Selskapet forbeholder seg retten til å gjennomgå og/eller revidere disse retningslinjene etter eget skjønn, og når det passer eller er hensiktsmessig i henhold til lov. De reviderte retningslinjene blir lastet opp på selskapets nettside.

22.2. Din fortsatte bruk av tjenestene våre etter eventuelle varsler om slike endringer, utgjør din bekreftelse og samtykke til slike endringer i disse retningslinjene. Du godtar videre å være bundet av vilkårene i slike endringer.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.