Retningslinjer for utføring av ordre

Disse retningslinjene tilhører Skilling Ltd, tidigere kalt Finovel Cyprus Ltd. Fullstendig eller delvis reproduksjon er strengt forbudt. Dette inkluderer reproduksjon i oppsummeringsform, gjenbruk på andre måter og endringer i den originale håndboken eller eventuelle oversatte versjoner. Slik reproduksjon er kun tillatt med skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Skilling Ltd.

Autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission under CIF-lisensnummer 357/18.

Skilling Ltd (heretter «selskapet», «vi», «vår») tar hensyn til pris, kostnader, hastighet, sannsynlighet for utførelse og oppgjør, størrelse, art og/eller andre relevante hensyn til ordreutførelse, uansett om vi utfører ordre på vegne av kunder (heretter «kunde», «du», «din»), tilbyr mottak og overføring av ordre eller utfører ordre blant andre tjenester.

Formål

Med hensyn til lovene og forskriftene som nevnes nedenfor, er selskapet pliktig til å utføre alle tilstrekkelige tiltak for å oppnå best mulig resultat (eller «best utførelse») på vegne av sine kunder. Dette gjelder uansett om selskapet utfører kundens ordre eller mottar eller sender ordre til utførelse. Disse forskriftene krever også at selskapet utarbeider retningslinjer for ordreutførelse for å gjøre det mulig å oppnå best mulig resultat for kundene når det gjelder kundeordre.

Retningslinjene fastsetter utførelsesprosedyrene for finansinstrumentene som tilbys av selskapet. Kunder må derfor sørge for at de har lest, forstått og samtykket til innholdet i disse retningslinjene før de handler med selskapet. Retningslinjene gjelder både detaljkunder og profesjonelle kunder (som definert i selskapets retningslinjer for kundekategorisering), men de gjelder ikke for kunder som er klassifiserte som kvalifiserte motparter.

I tillegg fastslås det herved at selskapet alltid skal opptre som motpart ved utføring av en kundeordre. Selskapet garanterer ikke at prisen er gunstigere enn det som kan være tilgjengelig andre steder. Hvis selskapet utfører ordre for detaljkunder, skal disse få et sammendrag av disse retningslinjene, med fokus på de totale kostnadene de pådrar seg.

Juridisk og regulerende rammeverk

Retningslinjene for ordreutførelse («retningslinjene) er utstedt i henhold til og i samsvar med kravene i direktiv 2014/65/EU fra det europeiske parlamentet og rådet som regulerer markedet for finansinstrumentet, som endres fra tid til annen («MiFID II»); lov 87(I)/2017 om levering av investeringstjenester, utførelse av investeringsaktiviteter og drift på regulerte markeder og andre relaterte saker, som endres fra tid til annen («loven»), lov om investeringstjenester og aktiviteter og regulert markedslov nummer 144(Ι)/2007 i den utstrekning det fortsatt er aktuelt etter ikrafttredelsen av MiFID II; og relevante forskrifter fra EU-kommisjonen.

I disse retningslinjene refereres det til noen av ovennevnte lover, forskrifter eller retningslinjer som «lov(er)» og «forordning(er)».

Definisjoner

«Markedsordre» er når kunden legger inn en markedsordre via en megler eller meglertjeneste for umiddelbart å kjøpe eller selge en investering til best tilgjengelig pris.  

“«Ventende ordre» er en ordre som er inngått i tradingplattformen, men som ikke utføres med mindre visse betingelser er oppfylt. De vanligste typene ventende ordre er «buy/sell limit», «buy/sell stop», «stop loss» og «take profit».

«Stop loss-ordre» betyr en ordre som er plassert hos en megler om å selge en sikkerhet når den oppnår en viss pris. Stop loss-ordre er utformet for å begrense investorens tap på en posisjon i en sikkerhet.

1. Utførelseskriterier og relevante faktorer

1.1. Selskapet er påkrevd å ta hensyn til flere faktorer ved utførelse av en ordre for kunden. Faktorene som selskapet må vurdere listes opp nedenfor:

  • kundens egenskaper, inkludert kundens kategorisering som detaljkunde eller profesjonell.
  • egenskapene ved kundeordren
  • egenskapene av finansinstrumentet som ordren gjelder.
  • egenskapene ved omsetningsstedene som ordren kan rettes til.

1.2. Når selskapet utfører en ordre på vegne av en detaljkunde, skal best mulig resultat bestemmes i forhold til totalt vederlag. Dette skal representere prisen på finansinstrumentet og kostnaden knyttet til gjennomføring, som skal inkludere alle utgifter som kunden har pådratt seg i direkte tilknytning til gjennomføringen av bestillingen. Dette inkluderer avdragsgebyrer, clearing- og avregningsgebyrer og andre gebyrer som skal betales til tredjeparter som er involvert i gjennomføringen av ordren.

1.3. Med det formål å levere en best mulig utførelse der det er mer enn ett konkurrerende omsetningssted for utføring av en ordre for et finansinstrument, for å vurdere og sammenligne resultatene for kunden som kan oppnås ved å utføre ordren på hver av de oppførte omsetningsstedene i selskapets retningslinjer for ordreutførelse som er i stand til å utføre den aktuelle ordren, skal selskapets egne provisjoner og kostnader for å utføre ordren på hver av de aktuelle omsetningsstedene tas i betraktning i vurderingen.

1.4. Selskapet skal ikke motta godtgjørelse, rabatt eller ikke-monetære ytelser for å overføre kundeordre til et bestemt omsetningssted som ville ha krenket kravene om interessekonflikter eller tilskyndelser i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

1.5. Ved gjennomføring av ordre eller mottak av og overføring av ordre for utførelse, skal selskapet til enhver tid foreta alle nødvendige tiltak for å sikre best mulig resultat for kundene sine, ved å ta hensyn til pris, kostnader, hastighet, sannsynlighet for utførelse og oppgjør, størrelse, art og/eller andre relevante hensyn til ordreutførelsen.

1.6. Når det foreligger spesifikke instruksjoner fra kunden, skal selskapet uføre ordren etter disse instruksjonene. Når det ikke foreligger spesifikke instruksjoner fra kunden angående utførelsesmetode, skal selskapet utføre ordren i samsvar med disse retningslinjene.

1.7. Når selskapet utfører ordre eller tar beslutninger om å handle med OTC-produkter, inkludert skreddersydde produkter, skal det etableres hensiktsmessige prosedyrer og ordninger samt passende evalueringssystemer, for å kontrollere rettferdigheten av prisen som tilbys kunden. Dette gjøres ved å innhente markedsdata som brukes i estimeringen av prisen på slike produkter, og, om mulig, ved å sammenligne lignende eller sammenlignbare produkter. Dette skal være en forhåndsvurdering som skal finne sted før ordren utføres.

1.8. Selskapet skal på forespørsel kunne vise kunden at det har utført ordrene i samsvar med disse retningslinjene og, etter forespørsel fra CySEC, kunne vise selskapets etterlevelse av dette kravet.

1.9. Viktige faktorer som skal tas i betraktning ved godkjenning av retningslinjene for ordreutførelse;

Factor Importance Level Remarks
Pris Høy Stor vekt på kvaliteten og nivået på prisdataene vi mottar fra eksterne kilder (dvs. omsetningssteder) for å kunne tilby våre kunder konkurransedyktige pristilbud.
Kostnad Høy Alle rimelige tiltak for å holde kostnaden for omsettelige transaksjoner så lave og konkurransedyktige som mulig.
Hastighet på utførelse Høy Gjennomføringshastighet og muligheten for prisforbedring er avgjørende for alle tradere. Vi overvåker denne faktoren
Sannsynlighet for utførelse Høy Selv om vi forbeholder oss retten til å avvise en kundeordre, har vi som mål å utføre alle kundeordrer i den grad det er mulig..
Sannsynlighet for avregning Middels Skal gå til oppgjør av alle transaksjoner ved utføring av slike transaksjoner.
Ordrestørrelse Middels Kunden vil kunne plassere ordre(r) så lenge han/hun har nok midler på tradingkontoen sin. En lot er en enhet som måler transaksjonsbeløpet, og er forskjellig for hver CFD-type.
Markedspåvirkning Middels Noen faktorer kan raskt påvirke prisen på de underliggende instrumentene/produktene som selskapets noterte pris er avledet fra, og kan også påvirke andre faktorer som er oppført her. Selskapet tar alle rimelige skritt for å oppnå best mulig resultat for kundene sine.

 2. CFD-er og priser

2.1. Kundeordre kan bli utført, overført eller plassert via omsetningsstedene som angitt i den aktuelle delen nedenfor

2.2. Når det gjelder prissetting av CFD-er, tilbyr selskapet den best tilgjengelige prisen fra tilbydere i en toveispris (dvs. bid og ask) ved å legge til et oppkjøpsgebyr.

2.3. Kunden anerkjenner og godtar, uavhengig av informasjon som kan bli tilbudt av selskapet, at verdien av investeringer kan svinge nedover eller oppover. Det er til og med sannsynlig at investeringen kan bli verdiløs. Dette skyldes marginsystemet som gjelder for slike handler, som generelt sett innebærer et relativt beskjedent innskudd eller margin i forhold til den samlede kontraktsverdien. En relativt liten bevegelse i det underliggende markedet kan dermed ha en uforholdsmessig dramatisk effekt på kundens handler og portefølje. Hvis den underliggende markedsbevegelsen er i kundens favør, kan kunden oppnå en god fortjeneste. Kunden kan imidlertid også miste all investert kapital hos selskapet. Kunden må derfor ikke investere med mindre han/hun er villig til å ta risikoen på å miste all investert kapita

2.4. Finansinstrumentene som er tilgjengelige for handel hos selskapet er ikke-ekspederbare transaksjoner som gir muligheten til å oppnå fortjeneste på endringer i valutakurser, råvarer, CFD-derivatpriser, kalt det underliggende instrumentet. Derivative verdipapirer/markeder kan være svært volatile.

2.5. Prisene på sikkerheten og det underliggende instrumentet og CFD-derivater kan variere raskt og over store intervaller, og kan gjenspeile uforutsette hendelser eller endringer i forhold, hvorav ingen kan kontrolleres av kunden eller selskapet. Som et resultat av dette, er det verdt å merke seg at det under visse markedsforhold kan være umulig for en kundeordre å bli utført til de oppgitte prisene.

2.6. Selskapets priser blir påvirket av blant annet endrende forhold mellom tilbud og etterspørsel, statlige, landbruks- og handelsprogrammer og -retningslinjer, nasjonal og internasjonal politikk og økonomiske begivenheter, og de rådende psykologiske egenskapene til det relevante markedet. Stop loss-ordre kan derfor ikke garantere grensen for et tap, ettersom den best oppnåelige prisen i visse tilfeller der stop loss-ordren blir utført kan være mye verre enn når kunden plasserte sin stop loss-ordre.

2.7. Prisene som vises på den nettbaserte tradingplattformen er kun veiledende. Når en ordre utføres, kan reelle markedspriser avvike fra prisene som vises på kundens terminal.

3. Ordre 

3.1. Hvis det blir bestemt at et visst investeringsprodukt eller tjeneste ikke er hensiktsmessig eller egnet, skal selskapet foreta de tiltak som det etter eget skjønn anser som nødvendig for å kunne informere kontoinnehaveren. I fravær av spesifikke instruksjoner fra den aktuelle kontoholderen, er selskapet påkrevd å utføre ordren til de best tilgjengelige ressursene som tilbys av selskapet ved utførelsestidspunkt. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle negative eller positive konsekvenser som kan oppstå på grunn av tekniske feil i nettverket eller i eksterne systemer hos andre parter. I denne sammenheng tar ikke selskapet ansvar for skader som kontoinnehaveren kan pådra seg som følge av utførelse eller mangel på utførelse av instruksjonen. 

3.2. Kontoinnehaveren bør også være oppmerksom på at kontroller av hensiktsmessigheten eller egnetheten (der det er aktuelt) av et bestemt investeringsprodukt eller tjeneste kan føre til forsinkelser i gjennomføringen av ordre vedrørende finansinstrumenter. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for slike forsinkelser som følge av de plikter som er fastsatt og som følge av disse bestemmelsene, unntatt i tilfeller av svindel eller grov uaktsomhet fra selskapets side. 

3.3. Hvis profesjonelle kunder eller eksterne ledere i samsvar med signatarmakten de har fått fra kontoholderen, overfører instruksjoner om finansinstrumenter til selskapet, skal ikke selskapet foreta en vurdering av hensiktsmessigheten til investeringsproduktene eller tjenestene som er forespurt.

3.4. I noen tilfeller kan ordre som utføres på det nettbaserte tradingsystemet bli utført til feil pris. Selskapet har rett til å gjennomgå kundens ordredetaljer med hensyn til pris, tid, volum og gyldighet av utførelsestype, uansett om de er i form av «ventende» ordre eller «markedsordre» via det nettbaserte tradingsystemet. Ved uoverensstemmelser skal selskapet – uten forhåndsvarsel – foreta nødvendige tiltak for å korrigere detaljene i ordrene, der og når det er mulig.

3.5. Kunden anerkjenner og aksepterer at det å se en ordre utført til en viss pris i systemet ikke betyr at den ble utført korrekt, og at den utførte prisen kanskje ikke endres senere hvis en feil blir oppdaget.

Eventuelle spesifikke instruksjoner fra en kunde kan forhindre at selskapet foretar trinnene som er utformet og implementert i retningslinjene for utførelse for å oppnå best mulig resultat fra utførelsen av disse ordrene med hensyn til elementene som dekkes av instruksjonene. Slike ordrer blir derfor utført under kundens ansvar, uten forpliktelser fra selskapets side.

3.6. Kunden erkjenner at det nettbaserte tradingsystemet er en alternativ løsning for å utføre ordrene. Selskapet forvalter tradingsystemet sitt på sanntidsbasis under handelstidene til finansinstrumentene som tilbys av selskapet til kundene, og kunden forstår at tradingsystemet ikke nødvendigvis er tilgjengelig for handel, og handler som er feilaktig bekreftet på kundens konto kan bli reversert eller korrigert. Dette kan spesielt skje hvis det gjelder helt eller delvis illikvide markeder, feil i elektroniske eller telekommunikasjonssystemer, eller enhver force majeure som selskapet kan bruke på visse instrumenter under unormale markedsforhold.

3.7. Kunden er berettiget til å be om en revisjonsprosess og/eller be om avklaring om transaksjonene sine innen maksimalt 2 virkedager. Hvis den nevnte tidsrammen overskrides, har handels- eller megleravdeling(ene) rett til å avslå kundens klage eller ikke handle etter denne. For mer informasjon kan du lese forretningsvilkår og betingelser, som er tilgjengelig på nettsiden vår.

4. Kostnader

4.1. For å åpne en posisjon i enkelte CFD-typer kan kunden bli pålagt å betale provisjons- eller finansieringsavgifter. Beløpet opplyses på selskapets nettside, i nøkkelinformasjonsdokumentet. Provisjoner kan bli belastet enten i form av en prosentandel av den samlede verdien av handelen, eller som faste beløp.

4.2. Når det gjelder finansieringsavgifter, vil verdien av åpne posisjoner i noen CFD-typer økes eller reduseres med en daglig finansieringsavgift, «swap rate», gjennom kontraktens løpetid.

4.3. For mer informasjon om handelsvilkår, inkludert, men ikke begrenset til, handelstider, giring, spredning, rollover over natten, rollover-gebyrer for CFD-er, så er dette tilgjengelig for kundene på selskapet nettside.

5. Generell informasjon om hovedrisikoen tilknyttet verdipapirhandel

5.1. Kjøp og salg av finansinstrumenter gir muligheter til å oppnå fortjeneste, men det innebærer også eksponering for ulike typer risiko som kan føre til økonomisk tap for kontoinnehaveren. For å kunne forstå de ulike typene finansinstrumenter, og gjenkjenne og minimere den tilknyttede risikoen, er det først nødvendig å lære seg de grunnleggende egenskapene. Det er også viktig å innse at det finnes iboende risiko i alle typer investeringer. Avhengig av typen finansinstrument, kan det finnes flere risikoer enn de som beskrives i denne seksjonen, med en økning i det generelle risikonivået som investoren antar.

5.2. Spesifikk risiko tilknyttet tradisjonelle investeringsinstrumenter (dvs. CFD-derivatobligasjoner, FX, investeringsfond osv.) og de som er tilknyttet utradisjonelle instrumenter (dvs. opsjoner, terminkontrakter, alternative instrumenter osv.) behandles ikke i detalj her. Disse vilkårene dekker ikke skattemessige eller juridiske konsekvenser av gjennomføring av transaksjoner i finansinstrumenter. Vi anbefaler derfor at du oppsøker profesjonelle råd om disse problemstillingene før du foretar en investering. Innholdet på selskapets nettsider er ikke ment å beskrive alle risikoer tilknyttet individuelle finansinstrumenter på en detaljert og omfattende måte. Den søker å gi tilstrekkelig grunnleggende informasjon, og gjøre kundene oppmerksomme på problemene.

5.3. Kundene våre kan ta kontakt med selskapet for ytterligere detaljer hvis de har spørsmål eller er interesserte i spesifikke finansinstrumenter. Ytterligere detaljer om relaterte risikoer er tilgjengelige i generell risikofraskrivelse. Kunden bør nøye vurdere hvorvidt handel med finansinstrumenter hos selskapet er egnet for ham/henne i lys av hans/hennes omstendigheter og økonomiske ressurser.

5.4. Ved vurderingen av hvorvidt han/hun skal engasjere seg i denne formen for trading, bør kunden være klar over følgende:
  • Det legges vekt på handel med selskapet ikke er egnet for mange.
  • Kunden skal ikke engasjere seg i direkte eller indirekte handler med selskapet, med mindre han/hun forstår egenskapene og risikoen som er involvert i dem, og at han/hun kan miste all investert kapital.

6. Giring

6.1. Investering via selskapet innebærer bruk av «giring». Ved vurdering av hvorvidt man skal inngå slik form for investering, bør kunden være klar over at den høye graden av giring som oppnås via CFD-handel kan virke både for og mot ham/henne.

6.2. Bruk av giring kan føre til tap av all investert kapital samt gevinster. Kunden må derfor uten forbehold bekrefte og godta at han/hun risikerer å pådra seg tap og skade som følge av handel med visse finansinstrumenter. Kunden godtar og erklærer at han/hun er villig til å ta denne risikoen.

6.3. Selskapet har rett til å handle etter selskapets og/eller kundens beste interesse, og justere kontoens giring uten forhåndsvarsel til kunden. Standardgiringen som selskapet tilbyr kundene sine er på 1:50.

6.4. Hvis kunden ønsker å få høyere giring, må han/hun fylle ut og signere søknadsskjemaet for endring av giring. Detaljkunder har kun rett til å be om høyere giring hvis egnethetstesten tillater dem å gjøre det, basert på erfaringen deres i CFD-/derivatmarkedet.

7. Margin

7.1. Selskapets transaksjoner har en betinget forpliktelse, og kunden bør være oppmerksom på konsekvensene av dette, spesielt med tanke på selskapets marginkrav. 

7.2. Forex- og CFD-instrumenter er ekstremt volatile, og kunden må opprettholde en passende margin for å dekke risikoen for å miste hele investeringen. Selskapet har rett til å opprettholde kontomarginen i mangel av tidligere inngrep fra kunden.

7.3. Kunden kan, med kort varsel basert på marginnivået, bli pålagt å deponere en betydelig tilleggsmargin for å opprettholde investeringen din. Hvis kunden ikke anskaffer slike ekstra midler innen tidsfristen, kan hans/hennes investeringsposisjon bli lukket. I tilfeller der kunden mislykkes i å oppfylle marginkravet innen den angitte tidsrammen, har selskapet uinnskrenket rett til å begynne å lukke posisjoner, fra den med størst tap, når marginen reduseres til et lavere nivå enn marginvarselet. Alle posisjoner lukkes automatisk til markedspris hvis stop out-nivået er nådd.

7.4. Stop out-nivået til selskapet er på 50.

7.5. Vi ønsker å gjøre kunden oppmerksom på at selskapet forbeholder seg retten til når som helst og etter eget skjønn å øke/redusere marginkravet ytterligere når dette anses som nødvendig. Slike avgjørelser tas basert på de interne kriteriene fastsatt av selskapet. Selskapet følger alltid en effektiv tilnærming for å beskytte kundenes interesser, og handler i henhold til retningslinjene for best utførelse. Kundene blir informert om endringene via nyhetsbrev, e-post, telefon, popup-vinduer i plattformen og/eller andre måter, og kan når som helst be om ytterligere informasjon.

8. Redusert etterspørsel etter det underliggende instrumentet

8.1. Noen av selskapets underliggende instrumenter blir ikke nødvendigvis umiddelbart likvide som følge av redusert etterspørsel på det underliggende instrumentet. Kunden kan kanskje ikke få informasjon om verdien av disse eller omfanget av den tilknyttede risikoen.

8.2. Pålitelighet av tidligere ytelsesinformasjon basert på tidligere ytelse av selskapets portefølje garanterer ikke gjeldende og/eller fremtidig ytelse samt ytelsen til det underliggende instrumentet. Bruk av historisk data utgjør ikke en sikker prognose for den tilsvarende fremtidige ytelsen til selskapets portefølje og underliggende instrumenter som informasjonen refererer til.

9. Unoterte transaksjoner

9.1. Du samtykker i og erkjenner at transaksjoner som gjennomføres via selskapet ikke gjennomføres på en anerkjent børs. De gjennomføres unotert via selskapets tradingplattform, der utførelsen skjer via selskapet eller andre finansinstitusjoner. Følgelig kan selskapet utsette kunden for større risiko enn i regulerte børstransaksjoner. Vilkårene og handelsreglene er etablert utelukkende av motparten, som kan være selskapet eller en annen finansinstitusjon, og som skal bli opplyst til kunden.

9.2. Kunden kan være forpliktet til å lukke en åpen posisjon for et gitt produkt fra selskapet innen åpningstiden til selskapets tradingplattform. Vilkårene og handelsreglene kan kun etableres av motparten.

9.3. Kunden kan kun være i stand til å lukke en åpen posisjon i en gitt kontrakt i åpningstiden for tradingplattformen.

9.4. Kunden kan også måtte lukke en posisjon med samme motpart som den opprinnelig ble inngått med.

9.5. Kunden kan be om ytterligere informasjon om konsekvensene av denne utførelsen. Selskapets kontaktopplysninger er tilgjengelig via følgende lenke.

10. Risikostyring

Der valutarestriksjoner ikke tillater fysisk levering av valuta, gir selskapet muligheten til å negere valutarisiko.

11. Nøkkelrisiko og mulighetstap

Kunden avstå fra enhver fordel med gunstig valutakursbevegelse mellom det tidspunktet han/hun inngå en transaksjon og forfallstidspunktet.

12. Variasjon/tidlig avslutning

Kanselleringen eller en ny utførelsesordre fra kunden, uansett om det er via telefon, faks eller e-post, eller justeringen, kan medføre en ekstra kostnad.  

13. Motpart og driftsrisiko

13.1. Som i de fleste finansielle markedsprodukter vi inngår, har selskapet ytelsesforpliktelser under enhver transaksjon. Vår evne til å oppfylle forpliktelsene våre er tilknyttet vårt økonomiske velvære og effektiviteten i våre interne systemer, prosesser og prosedyrer.

13.2. Den første typen risiko (vårt økonomiske velvære) kalles ofte kreditt- eller motpartrisiko. Kredittrisiko er risikoen tilknyttet tap eller potensielt tap fra motparter som ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser.

13.3. Den andre typen risiko (effektiviteten av våre interne systemer, prosesser og prosedyrer) kalles ofte driftsrisiko. Driftsrisiko er risikoen for tap som følge av ansattes feil, systemfeil eller interne feil.

13.4. Kunden må foreta sin egen vurdering av vår evne til å oppfylle forpliktelsene våre. Ettersom vi er et regulert investeringsfirma på Kypros, er vi imidlertid underlagt soliditetsreguleringer som skal redusere risikoen for at vi ikke klarer å oppfylle forpliktelsene våre.

14.5. Kunden erkjenner at selskapet fungerer som hovedmotpart til kundens handler. Deler av disse handlene dekkes innad i selskapet eller tilknyttede enheter som har samme eller tilsvarende aksjonærer. Noen av disse tilknyttede enhetene kan også fungere som markedsførere for noen av instrumentene. Dette kan medføre ytterligere risiko for interessekonflikt. Kunden blir herved gjort oppmerksom på dette, og aksepterer denne risikoen når han/hun gjennomfører handler med selskapet.

15. Bekreftelser

De kommersielle vilkårene for en bestemt tjeneste eller transaksjon avtales ved handelstidspunktet. Dette kanskje over telefon eller elektronisk. Så snart vi har kommet til enighet, er både kunden og selskapet bundet av vilkårene i avtalen. Kunden gjøres oppmerksom på at det nettbaserte tradingsystemet i noen tilfeller kan utføre handler til feil pris, og kunden erkjenner og godtar at selskapet kan rette opp slike ordrer senere, selv om de allerede er bekreftet på kundens konto.

16. Omsetningssteder

16.1. «Omsetningssteder» er stedene (med eller uten fysisk tilstedeværelse) som regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter, organiserte handelsfasiliteter, markedspleiere, likviditetstilbydere eller andre enheter som utfører en lignende funksjon i et tredjeland til funksjonene som utføres av noen av foregående.

16.2. For å sende ordre til utførelse, fungerer selskapet som en agent på kundens vegne. I så henseende kan selskapet gi omsetningsstedet detaljer om kunden, i tilfelle tvister relatert til handelsspørsmål.

16.3. Nedenfor finner du en liste over omsetningssteder og mellommenn (tredjepartsmegler) som brukes av selskapet for utførelse av kundeordre i forhold til hver klasse av finansinstrumenter. Avhengig av hvilken type konto du har hos oss, fungerer enten selskapet eller en tredjeparts finansinstitusjon som omsetningssted.

16.4. Selskapets omsetningssteder kan være selskapet selv eller andre likviditetstilbydere.

16.5. Selskapet skal ikke strukturere eller belaste provisjoner på en slik måte at det diskriminerer mellom ulike omsetningssteder. Når selskapet bruker forskjellige gebyrer avhengig av omsetningssted, skal selskapet forklare disse forskjellene i tilstrekkelig detalj for å gjøre det mulig for kunden å forstå fordelene og ulempene av valget av et bestemt omsetningssted.

16.5. Når selskapet inviterer kunder til å velge et omsetningssted, skal rettferdig, tydelig og ikke-villedende informasjon fremstilles til kunden for å forhindre at kunden velger ett sted over et annet kun på grunnlag av prissettingen som selskapet benytter. Alle kontotyper som selskapet har tilbys til detaljkunder, profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter. Vilkårene for de ulike kontoene skal godkjennes av kunden.

16.6. Selskapet avgjør den relative betydningen av ovennevnte beste gjennomføringsfaktorer ved å benytte sin kommersielle vurdering og erfaring i lys av informasjonen som er tilgjengelig på markedet, og tar hensyn til følgende: (a) egenskapene ved kundeordren. (b) egenskapene ved finansinstrumentene som ordren gjelder. (c) egenskapene ved omsetningsstedet som ordren rettes mot. (d) egenskapene ved kunden, inkludert kategorisering som detaljkunde eller profesjonell kunde. (e) kvaliteten og omfanget av tjenestene som tilbys. (f) kvaliteten på utførelsen. (g) det tekniske utstyret. (h) tredjepartens omdømme på markedet. (i) kostnadsstrukturen og prissettingen. (j) evnen til å levere individuelle tjenester i henhold til selskapets ønsker om å oppnå best mulig utførelse av kundeordre.

16.7. Vektingen av kriteriene og dermed valget av tredjeparter for overføring og gjennomføring av kunders ordre tar hovedsakelig sikte på å oppnå en sikker, kostnadseffektiv og høykvalitetstjeneste og/eller ordreutførelse til selskapets kunder.

17. Samling og tildeling av ordrer

17.1. Selskapet har ikke lov til å utføre en kundes ordre eller en transaksjon for egen konto i sammenheng med en annen kundes ordre, med mindre følgende betingelser er oppfylte:

  • Det er usannsynlig at samling av ordre og transaksjoner generelt vil være til ulempe for kundene som er involverte.
  • Det opplyses til alle kunder som har ordre som skal samles at effekten av dette kan virke til ulempe for en bestemt ordre.
  • Retningslinjer for samling av ordre skal etableres og implementeres på en effektiv måte, og gi tilstrekkelig presise vilkår for rettferdig tildeling av samleordre og -transaksjoner. Dette skal inkludere hvordan volumet og prisen på ordre avgjør samlingen og behandlingen av delvise utførelser.

17.2. Når selskapet samler én eller flere kundeordrer, og samleordren delvis utføres, skal selskapet tildele de aktuelle handler i samsvar med retningslinjene for samleordrer.

18. Markedskløft

18.1. En markedskløft er forskjellen mellom sluttprisen for én periode og åpningsprisen for neste periode. Markedskløfter opprettes oftest mellom tradingøkter, som over natten eller helgen.

18.2. Hos selskapet blir alle stop loss-ordrer bekreftet til best tilgjengelig tradingpris. Hvis markedskløft, blir den forespurte prisen justert automatisk via tradingsystemet eller manuelt. 

19. Informasjon til kunder

Før kunden inngår en transaksjon med selskapet, er vedkommende pålagt å gjøre seg kjent med produktene og tjenestene som tilbys av selskapet, og be om eventuelle avklaringer der han/hun er usikker.

20. Datapublisering

20.1. Identitet av omsetningssteder og utførelseskvalitet
Selskapet skal hvert år oppsummere og offentliggjøre, for hver klasse av finansinstrumenter, de fem beste omsetningsstedene i form av handelsvolum der det har blitt utført kundeordre i foregående år, og informasjon om kvaliteten på utførelsen som er oppnådd. Publikasjonen skal inkludere, men er ikke begrenset til, klasse av finansinstrumenter, navn på omsetningssted og kundens identifikator (LEI).

20.2. Selskapet skal for hver klasse av finansinstrumenter offentliggjøre et sammendrag av analysene og konklusjonene som trekkes fra overvåkning av utførelseskvaliteten som oppnås ved omsetningsstedene der det utførte alle kundeordre i foregående år.

20.3. Informasjonen skal inkludere, men er ikke begrenset til, (1) beskrivelse av nærstående lenker, interessekonflikter og felles eierskap med hensyn til eventuelle omsetningssteder som brukes til å utføre bestillinger; og (2) en forklaring på hvordan ordreutførelsene varierer i henhold til kundekategorisering.

20.3. Ovennevnte informasjon skal publiseres på selskapets nettside, i maskinlesbart, elektronisk format, som er tilgjengelig for nedlasting av publikum. selskapet skal benytte malene som er angitt i gjeldende lover og forskrifter.

21. Kvalitet på gjennomføring av transaksjoner

Når selskapet opptrer som markedsfører eller likviditetsleverandør, skal selskapet anses som omsetningssted, og skal oppfylle kravet om å publisere informasjon om kvaliteten på gjennomføringen av transaksjonene. Informasjonen skal publiseres i et maskinlesbart, elektronisk format, som er offentlig tilgjengelig for nedlasting. For reguleringsrapportering av finansinstrumenter, skal selskapet bruke standardene i henhold til gjeldende lover og forskrifter.  

22. Publisering av informasjon om omsetningssted og finansinstrument

For hvert markedssegment selskapet driver og hvert finansinstrument som ikke er underlagt handelsforpliktelsen under gjeldende lov, skal selskapet publisere informasjonen om type finansinstrument og omsetningssted.

23. Pris

For hvert markedssegment selskapet driver og hvert finansinstrument som ikke er underlagt handelsforpliktelsen under gjeldende lov, skal selskapet publisere informasjon om pris for hver handelsdagsordre som ble utført på finansinstrumentet.

24. Kostnad

For hvert markedssegment selskapet driver og hvert finansinstrument som ikke er underlagt handelsforpliktelsen under gjeldende lov, skal selskapet publisere informasjon om kostnader som selskapet belaster medlemmer/brukere av omsetningsstedet.

25. Sannsynlighet for utførelse

For hvert markedssegment selskapet driver og hvert finansinstrument som ikke er underlagt handelsforpliktelsen under gjeldende lov, skal selskapet publisere informasjon om sannsynlighet for utførelse for hver handelsdag.

26. Overvåkning

26.1. Selskapet skal jevnlig overvåke effektiviteten av retningslinjene for best utførelse, og spesielt utførelseskvaliteten av enhetene som er definert i nevnte retningslinjer, og om nødvendig rette eventuelle mangler. Slik overvåkning skal utføres på forhånd og på etterfølgende basis. Det vil si at utførelseskvaliteten skal overvåkes ved å se på statistikk relatert til frekvensen av avslag og omprising samt symmetrien for eventuell observert glidning (positiv mot negativ); overvåke eventuelle klager tilknyttet utførelseskvaliteten for å sikre at eventuelle mangler utbedres og for å sammenligne prisene som tilbys ved omsetningsstedene mot eksterne priskilder eller andre steder for å sikre at det ikke finnes betydelige eller systematiske avvik i prisen som tilbys kundene.

26.2. Spesielt skal selskapet regelmessig vurdere om omsetningsstedene som er inkludert i disse retningslinjene for ordreutførelser gir best mulig resultat for kunden, eller hvorvidt selskapet må gjøre endringer i utførelsesordningene sine. Selskapet skal varsle kunder det har et pågående kundeforhold med, om eventuelle vesentlige endringer i utførelsesordninger eller retningslinjer for utførelse.

27. Revisjon av retningslinjer

27.1. Selskapet forbeholder seg retten til å gjennomgå og/eller revidere disse retningslinjene etter eget skjønn, og når det passer eller er hensiktsmessig i henhold til lov. De reviderte retningslinjene blir lastet opp på selskapets nettside.

27.2. Din fortsatte bruk av tjenestene våre etter eventuelle varsler om slike endringer, utgjør din bekreftelse og samtykke til slike endringer i disse retningslinjene. Du godtar videre å være bundet av vilkårene i slike endringer.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.