Vilkår og betingelser

Denne personvernerklæringen tilhører Skilling Ltd, tidigere kalt Finovel Cyprus Ltd. Fullstendig eller delvis reproduksjon er strengt forbudt. Dette inkluderer reproduksjon i oppsummeringsform, gjenbruk på andre måter og endringer i den originale håndboken eller oversatte versjoner. Slik reproduksjon er kun tillatt med skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Skilling Ltd.
Autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission under CIF-lisensnummer 357/18.

AVTALENS OMFANG

1. INTRODUKSJON

Skilling Ltd er et kypriotisk investeringsfirma («CIF») som er registrert hos Cyprus Registrar of Companies med registreringsnummer HE373524 (heretter kalt «selskapet»). Selskapet er autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (heretter kalt «CySEC»), under CIF-lisensnummer 357/18. Hovedkontorene ligger på adressen 62 Athallasis Avenue, Strovolos, CY-2012, Nicosia, Kypros. Selskapet tilbyr investeringstjenester i henhold til vilkårene og betingelsene som beskrives i denne avtalen.Denne avtalen er gjort mellom deg, som vår kunde (heretter «deg» eller «din», eller generelt «kunden») og Skilling Ltd (heretter «oss», vår», «vi» eller «Skilling») og eventuelle tredjeparter som i det følgende kan henvises til individuelt, som «part» og samlet som «parter».

Forretningsforholdet mellom kunden og selskapet er underlagt denne avtalen. Ettersom denne avtalen er en avstandskontrakt, reguleres den blant annet av Distance Marketing of Consumer Financial Services Law N24(I)/2004 og implementerer EU-direktiv
2002/65/EC. Dette innebærer at signering av avtalen ikke er påkrevd, og avtalen har de samme rettigheter og forpliktelser som en behørig signert kontrakt.

For kundebeskyttelse og -tilfredshet, bør du ta deg tid til å lese nøye gjennom denne avtalen, samt eventuelle andre dokumenter og informasjon som er tilgjengelig via nettsiden vår før du åpner en tradingkonto hos oss. Du må lese, godta og akseptere alle vilkår og betingelser nedenfor, samt eventuell tilleggsdokumentasjon som innlemmes ved referanse før du etablerer et forretningsforhold med oss (uten endringer).

2. KOMMUNIKASJON MED OSS

Du godtar uttrykkelig å kommunisere med oss via elektroniske meldinger, nettsideinnlegg, e-post, telefon, telefaks eller på andre måter, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover og/eller forskrifter. Kommunikasjonen som gjøres via elektroniske media eller på andre måter for å plassere ordre, transaksjoner, andre varsler eller tilleggsinformasjon i forbindelse med dette behandles konfidensielt og tilfredsstiller alle juridiske/regulatoriske krav, i den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lover og/eller reguleringer.

Hovedspråket for kommunikasjon er engelsk, og du mottar dokumenter og annen informasjon fra oss på engelsk. Der det er hensiktsmessig og for enkelthets skyld, prøver vi å kommunisere med deg på andre språk. Ved å godta og akseptere vilkårene i denne avtalen, godtar du følgende vilkår og betingelser, samt tilleggsdokumentasjon som erklæringer publisert på selskapets nettside.

Selskapet står fritt til å bruke enhver idé, konsept, kunnskap, teknikk eller informasjon i kommunikasjonen din. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, utvikling og markedsføring av produkter. Selskapet overvåker kommunikasjonen din for å evaluere kvaliteten på tjenesten du mottar, din overholdelse av denne avtalen, nettsidens sikkerhet, eller av andre grunner. Du godtar at slik overvåking ikke gir deg rett til å gå til sak eller gir andre rettigheter med hensyn til måten selskapet overvåker kommunikasjonen din på.

Innholdet på nettsiden vår og enhver form for kommunikasjon du mottar fra oss via elektroniske meldinger, nettsideinnlegg, e-post, telefon, telefaks eller annet, og artikler på nettsiden vår, er generell informasjon og tilbys kun for informasjonsformål. Slik kommunikasjon utgjør ikke investeringsråd eller uoppfordret finansiell markedsføring til deg. Vi anbefaler at du leser vår risikoerklæring som er tilgjengelig på nettsiden vår før du åpner en trading konto og får tilgang til eller bruker våre nettbaserte tradingtjenester.

Du anerkjenner forståelse for at du når som helst har rett til å trekke tilbake samtykket ditt til våre nettbaserte tradingtjenester og signatur av dokumenter ved å sende oss et skriftlig varsel. Selskapet forbeholder seg retten til å avslutte eller begrense kundens innloggingstilgang til nettsiden vår, hvis du nekter å samtykke i eller tilbakekaller samtykket ditt før eller etter etablering av et forretningsforhold med oss.

3. EGNETHET FOR MEDLEMSKAP

Tjenestene er tilgjengelige og reservert for personer eller juridiske enheter som har inngått en juridisk bindende kontrakt i henhold til lovene som gjelder i deres bostedsland. Uten begrensning av vilkårene nedenfor, er ikke tjenestene våre tilgjengelige for personer under 18 år eller personer som ikke har oppnådd myndighetsalder («mindreårige»). For å unngå tvil, frasier vi oss ethvert ansvar for enhver uautorisert bruk av tjenestene våre av mindreårige.

Uten å begrense ovennevnte bestemmelser, er ikke tjenestene våre tilgjengelige i områder der bruken av disse er ulovlige. Selskapet forbeholder seg retten til etter eget skjønn å nekte og/eller kansellere enhver persons tilgang til tjenesten våre.

For å unngå tvil, betyr ikke nødvendigvis muligheten til å få tilgang til nettstedet vårt at tjenestene våre og/eller dine aktiviteter på nettstedet, er lovlige i henhold til lover, forskrifter eller retningslinjer som er relevante i ditt bostedsland.

Du erkjenner og aksepterer herved uttrykkelig at du ved å (1) laste ned, fylle ut og sende inn dokumentasjon og skjemaer som er tilgjengelige på nettsiden, og/eller ved å klikke på aktuelle samtykkebokser eller lignende knapper og/eller (2) bruke eller få tilgang til eller fortsette å bruke nettsiden vår, inngår en juridisk bindende kontrakt med oss. Du godtar å overholde og være bundet av alle vilkårene som er angitt i denne avtalen, forutsatt at de gjelder for deg.

4. DEFINISJONER – TOLKNING

Med hensyn til og ved bruk i denne avtalen, skal ord og uttrykk i store bokstaver ha den betydningen de er tildelt i de definerte begrepene som angis i fet skrift nedenfor, under overskriften «definisjoner» og gjennom hele denne avtalen:

4.1. «Konto» betyr den personlige tradingkontoen kunden har hos selskapet. Kontoen har et unikt kontonummer.

4.2. «Adgangskoder» betyr brukernavn og passord som selskapet gir kunden for tilgang til selskapets nettside.

4.3. «BankID» er en elektronisk identifikasjonsløsning som gjør at selskapet kan identifisere, godkjenne og fullføre introduksjonsprosedyren samt åpne en tradingkonto via kundens mobiltelefon eller datamaskin. Denne elektroniske identifikasjonsløsningen kan sammenlignes med pass, førerkort og andre fysiske identitetsdokumenter, og gjelder ved registrering av skandinaviske kunder i henhold til denne avtalen.

4.4. «Gjeldende lover og forskrifter» betyr CySEC-lov, direktiver, rundskriv og andre forskrifter utstedt av CySEC, som gjelder drift av kypriotiske investeringsfirmaer, markeder i finansinstrumenter direktiv i (MIFID II), antihvitvasking av penger (AML-lov) og alle andre gjeldende lover og regler som gjelder og som endres fra tid til annen.

4.5. «Gjeldende forskrifter» betyr lover, direktiver, rundskriv eller andre forskrifter utstedt av CySEC som styrer driften av kypriotiske investeringsfirmaer, og alle aktuelle lover og regler som fra tid til annen er gjeldende.

4.6. «Saldo» betyr summen som oppbevares på kundekontoen på kundens vegne.

4.7. «Virkedag» betyr en dag som ikke er lørdag eller søndag, eller en offentlig høytidsdag på Kypros, eller andre fridager som annonseres av selskapet på nettsiden.

4.8. «Kunde» betyr «du», «din», og generelt i hvert tilfelle, uten begrensning til en «naturlig person» eller «juridisk person» som (1) åpner en tradingkonto hos oss, (2) som besøker eller har besøkt vår nettbaserte tradingplattform og/eller (3) som har sendt inn alle søknadsskjemaer for åpning av bedriftskonto, inkludert identifiserbar dokumentasjon som kreves av gjeldende lover og forskrifter.

4.9. «Stop order» betyr en ordre om kjøp og salg av CDF-er så snart prisen av CFD-en oppnår en bestemt pris, kjent som «stop price».

4.10. «Glidning» betyr forskjellen mellom forespurt/forventet pris på en handel, og den faktiske prisen.

4.11. «CIF-autorisasjon» betyr lisensen selskapet har fra CySEC. Denne kan bli endret fra tid til annen, og angir investerings- og tilleggstjenestene som selskapet har fullmakt til å tilby.

4.12. «CFD» er en forkortelse for «contract for difference», eller differansekontrakt, og består av en avtale (kontrakt) om å handle forskjellen i verdi av en bestemt valuta, vare, andel eller indeks i tidsintervallet mellom åpning og lukking av kontrakten. Gevinst eller tap gjøres basert på hvordan de underliggende instrumentprisene endres i forhold til prisen ved inngåelse av kontrakten.

4.13. «Selskapets nettside» betyr skilling.com

4.14. «CySEC» betyr Cyprus Securities and Exchange Commission.

4.15. «Handelsutførelse» betyr utførelse av kundens ordre på selskapets tradingplattform, der selskapet fungerer som agent for kundens transaksjoner.

4.16 «Rapporter» betyr en formell protokoll over finansaktivitetene, transaksjonsoppgavene og posisjonene til en person eller enhet, i henhold til gjeldende CySEC-regler og/eller andre lover eller forskrifter.

4.17. «FATCA» er en forkortelse for Foreign Account Tax Compliance Act.

4.18. «CRS» er en forkortelse for Common Reporting Standard.

4.19. «EMIR» er en forkortelse for European Market Infrastructure Regulation

4.20. «MiFIR» er en forkortelse for Markets in Financial Instrument Regulation

4.21. «FFI» er en forkortelse for Foreign Financial Institution.

4.22. «Finansmarkeder» betyr internasjonale finansmarkeder der handelskurser for finansinstrumenter bestemmes i flersidig handel.

4.23. «Finansinstrumenter» betyr ethvert finansinstrument som selskapet tilbyr, og som er definert som sådan i henhold til gjeldende lover eller forskrifter. I følge selskapets lisens er dette:

i. Overførbare verdipapirer
ii. Pengemarkedsinstrumenter
iii. Enheter i kollektive investeringsforetak
iv. Opsjoner, terminkontrakter, bytteavtaler, fremtidige renteavtaler og alle andre derivatkontrakter relatert til verdipapirer, valutaer, renter eller avkastning, eller andre derivatinstrumenter, finansindekser eller finansielle tiltak som kan avregnes med andre betalingsmetoder enn kontant betaling
v. Opsjoner, terminkontrakter, bytteavtaler, fremtidige renteavtaler og alle andre derivatkontrakter relatert til handelsvarer må avregnes med andre betalingsmetoder enn kontakt i henhold til valget til en av partene (annet enn på grunn av mislighold eller andre hendelser som medfører oppsigelse)
vi. Opsjoner, terminkontrakter, bytteavtaler og alle andre derivatkontrakter relatert til handelsvarer som kan avregnes fysisk, forutsatt at de handles på et regulert marked og/eller en MTF
vii. Opsjoner, terminkontrakter, bytteavtaler, fremtidige renteavtaler og alle andre derivatkontrakter relatert til handelsvarer som kan avregnes fysisk på andre måter enn nevnt i punkt (vi.) ovenfor og som ikke er for kommersielle formål, som har egenskapene til andre derivative finansinstrumenter, med hensyn til om de blant annet blir avgjort gjennom anerkjente clearingsentraler eller er underlagt regelmessige marginvarsel
viii. Derivatinstrumenter for overføring av kredittrisiko
ix. Finansielle differansekontrakter
x. Opsjoner, terminkontrakter, bytteavtaler, fremtidige renteavtaler og alle andre derivatkontrakter relatert til klimatiske variabler, fraktkostnader, utslippsgrenser eller inflasjonsrater, eller andre uoffisielle økonomiske statistikker som må avregnes med andre betalingsmetoder enn kontant, etter valg av en av partene (annet enn på grunn av mislighold eller andre hendelser som medfører oppsigelse), i tillegg til alle andre derivatkontrakter relatert til eiendeler, rettigheter, forpliktelser, indekser og tiltak som ikke er nevnt i denne delen, og som har egenskapene til andre finansielle derivatinstrumenter, med hensyn til om de blant annet handles på et regulert marked eller en MTF, blir avgjort gjennom anerkjente clearingsentraler eller er underlagt regelmessige marginvarsel.

4.24. «MTF» betyr Multilateral Trading Facility.

4.25. «Selskapets driftstid (tradingtid)» betyr tidsperioden i en forretningsuke der selskapets tradingplattform gir muligheten til handelsvirksomhet. Selskapet forbeholder seg retten til å endre denne perioden etter behov, ved varsel til kunden.

4.26. «Ordre» betyr forespørselen/instruksjonen som kunden gir til selskapet for å åpne eller lukke en posisjon på kundens konto.

4.27. «Tjenester» betyr investerings- og tilleggstjenestene som selskapet tilbyr til kundene. Tjenestene er underlagt denne avtalen som beskrevet i paragraf 5 nedenfor.

4.28. «Transaksjon» betyr enhver transaksjonstype underlagt denne avtalen som gjelder kundens tradingkonto(er). Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, innskudd, uttak, åpne handler, lukke handler og enhver annen transaksjon med finansinstrumenter.

4.29. «Amerikanske rapporterbare personer». I samsvar med FATCA, anses en amerikansk rapporterbar person som:

 • en amerikansk statsborger (inkludert dobbelt statsborgerskap)
 • en amerikaner bosatt i utlandet for skattemessige formål
 • et innenlands partnerskap
 • et innenlands selskap
 • annen eiendom enn utenlandsk eiendom
 • ethvert trustfond hvis:
  • en domstol i USA kan utøve primært tilsyn over trustfondets forvaltning
  • én eller flere amerikanske personer har myndighet til å kontrollere alle vesentlige avgjørelser til trustfondet
  • enhver annen person som ikke er utenlandsk

Vær oppmerksom på at selskapet ikke aksepterer kunder som er amerikanske rapporterbare personer.

Alle ord som angir entall i denne avtalen gjelder også flertall der den ovennevnte definisjonen gjelder, og omvendt. Ordene som betegner fysiske person omfatter juridiske personer, og omvendt, og som angir kjønn inkluderer alle kjønn. Referanser til begrepene «paragraf», «seksjon» og «vedlegg» gjelder paragrafer, seksjoner og vedlegg i denne avtalen.

Overskriftene benyttes kun for å forenkle referansen, og de påvirker ikke tolkningen. Henvisninger til lover eller forskrifter anses å omfatte referanser til den aktuelle loven eller forskriften, da dette kan endres eller erstattes fra tid til annen, eller utvides, omarbeides eller korrigeres.

5. TJENESTEBESTEMMELSER

5.1.Følgende er investeringstjenestene som selskapet er autorisert til å tilby i henhold til CIF-autorisasjonen sin, og er underlagt denne avtalen:

 1. Mottak og overføring av ordrer i forhold til ett eller flere finansinstrumenter.
 2. Utførelse av ordre på vegne av kunder.
 3. Handel på egen regning.

I tillegg tilbyr selskapet følgende tilleggstjenester:

 1. Oppbevaring og administrasjon av finansinstrumenter for kundekontoer, inkludert bevaring og tilknyttede tjenester som kontakt-/sikkerhetsstyring.
 2. Bevilgning av kreditt eller lån til en investor for å gjøre det mulig for denne å utføre en transaksjon i ett eller flere finansinstrumenter, der firmaet som gir kreditt eller lån er involvert i transaksjonen.
 3. Valutatjenester der disse er tilknyttet levering av investeringstjenester.

Der selskapet gir generelle handelshenstillinger, markedskommentarer eller annen informasjon i nyhetsbrev og/eller nettsiden:

5.2. Du påtar deg alt ansvar i forhold til enhver investeringsstrategi, transaksjon eller investering, skattekostnader og eventuelle konsekvenser for enhver transaksjon du utfører. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig, og du skal ikke sette din lit til selskapet for det ovennevnte.

Der selskapet gir generelle handelshenstillinger, markedskommentarer eller annen informasjon i nyhetsbrev og/eller nettsiden:

 • Dette følger ditt handelsforhold med selskapet. Informasjonen gis kun for å gjøre det mulig for deg å ta dine egne investeringsvalg, og skal ikke anses som investeringsrådgivning;
 • Hvis dokumentet inneholder en begrensning på personen eller kategorien av personer som dokumentet er beregnet for eller som det distribueres til, godtar du at du ikke skal dele det med slike personer eller kategori av personer;
 • Selskapet gir ingen representasjon eller garanti for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen, eller om skattemessige konsekvenser av enhver transaksjon;
 • Du godtar at selskapet kan ha brukt informasjonen den er basert på før utsendelsen. Selskapet gir ingen representasjon når det gjelder tidspunktet du mottar informasjonen, og kan ikke garantere at du mottar informasjonen samtidig som andre kunder. Eventuelle publiserte forskningsrapporter eller anbefalinger kan vises i en eller flere informasjonstjenester.

Selskapets driftstid er fra kl. 00.01 GMT mandag til kl. 23.59 GMT fredag, unntatt helligdager/høytidsdager som annonseres via selskapets nettsider. Selskapet forbeholder seg retten til etter eget skjønn å suspendere eller endre driftstidene. I slike tilfeller oppdateres nettsidene omgående slik at du skal bli informert om dette.

6. ÅPNING AV KONTO – INFORMASJON OG KRAV

6.1. Vi er lovpliktige til å bekrefte og verifisere identiteten til alle personer og/eller juridiske enheter som registrerer en konto hos oss. Selskapet forbeholder seg retten til å foreta vurderingen som kreves for å avgjøre hvorvidt tjenesten og/eller produktet passer til kundens behov og/eller er egnet i henhold til kundens kunnskaps- og erfaringsnivå. Vi benytter en «egnethetstest» som gjelder for alle kunder. Denne testen skal gjennomføres og kravene skal tilfredsstilles under registreringsprosessen, før du får tilgang til investeringstjenester, med mindre du er klassifisert som en «profesjonell» eller «kvalifisert» part.

6.2. Du anerkjenner at vi skal skaffe, verifisere og registrere informasjon som identifiserer hver enkelt kunde som åpner en tradingkonto hos oss, i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Ved registreringsprosessen, eller ved et hvilket som helst punkt deretter, og før du starter handelsaktivitetene, krever vi at du oppgir personlig identifiserbar informasjon og dokumentasjon innen fjorten (14) dager fra kontrakten ble inngått, for å kunne fullføre registreringsprosessen.

6.3. Uten å fravike punkt 6.2, har kunden muligheten til å sette inn et maksbeløp på inntil 2000 EUR (samlet eller i en enkelthandel) og starte transaksjonen(e). Hvis kunden ikke sender inn informasjonen og/eller dokumentasjon for identifisering innen fjorten (14) dager etter den faktiske dagen for avtalen og/eller første innskudd, forbeholder vi oss retten til å:

I. blokkere tilgang til tradingplattformen eller tjenestene våre

II. avslutte forretningsforholdet, og

III. umiddelbart returnere midler (innskudd) inkludert eventuelle gevinster kunden har oppnådd under transaksjonene, og trekke fra eventuelle tap.
Uten å fravike fra gjeldende lover og forskrifter, erklærer og godtar du herved at vi kan utføre hensiktsmessige og effektive tiltak, men ikke begrenset til ovennevnte, herunder å lukke dine åpne posisjoner. Du blir informert om prosedyrene ovenfor i god tid, slik at du kan uttrykke ditt samtykke før oppstart.

6.4. Det avtales herved at kunden kan lide eventuelle gjeldende overførings-/bankgebyrer hvis kundens midler refunderes og/eller tas ut fra kundens tradingkonto til kundens finansieringskilde, hvis kunden ikke gir selskapet identifiserbar informasjon og/eller dokumentasjon som er påkrevd for verifisering av kunden

Hvis du registrerer deg som en juridisk enhet, erklærer du herved at du har fullmakt til å binde enheten til denne avtalen. Selskapet behandler opplysningene du oppgir med forsiktighet, i henhold til tilgjengeliggjøringen via registreringsprosessen og som beskrevet i personvernerklæringen.

6.5. Du samtykker i at du i perioden fra registrering og utover ikke opptrer som en annen person eller enhet, gir uriktig fremstilling av tilknytningen til andre personer, enheter, institusjoner eller foreninger, bruker falsk identitet eller på andre måter skjuler identiteten din.

6.6 Når du registrerer deg for de ovennevnte tjenestene, vil Selskapet be deg om identifikasjons-informasjon, siden et ledd i prosessen med å åpne konto krever at vi identifiserer og kategoriserer deg i henhold til Selskapets "Vilkår for kundekategorisering". Hver kunde har rett til å ha en (1) konto, og dersom en kunde åpner en ny konto har Selskapet rett til å overføre pengene og/eller åpne posisjoner fra den ene kontoen til den andre, selv om det skulle innebære nedstenging av åpne posisjoner på den ene kontoen.

6.7 Når du registrerer deg for våre tjenester med BankID, vil du være godkjent så snart vi har sammenlignet og verifisert alle detaljer. Du vil da få tilgang til Selskapets online Trading plattform og tjenester, basert på punktene i denne avtalen.

6.8. Du erkjenner videre din vilje til å dele visse personopplysninger med selskapet, som brukes for å bekrefte identiteten din og kategorisere deg i henhold til «retningslinjer for kundekategorisering». Denne informasjonen innhentes i tråd med strenge verifikasjonsprosedyrer som brukes til å hindre internasjonale hvitvaskingsoperasjoner og for å sørge for sikkerheten for våre kunders handelsaktiviteter, og er underlagt selskapets «personvernerklæring».

 

7. KUNDEKATEGORISERING

Selskapet kategoriserer kundene sine basert på tre (3) typer, inkludert; detaljkunde, profesjonell kunde og kvalifisert kunde. Disse kategoriene skal reflektere kundenes kunnskaps- og ekspertisenivå om det finansielle markedet, og deres evne til å forstå og ta risiko basert på investeringsvalg. Ovennevnte kundekategorisering har ulike nivåer av regulatorisk beskyttelse (investorbeskyttelse). Du er påkrevd å oppsøke uavhengig investeringsrådgivning. Selskapets kategorisering utgjør ikke individuelle råd og/eller anbefalinger om at finansproduktet vil tilbyr passer for deg.

Du er bundet av kategoriseringsmetoden og -prosessen som definert og grundig forklart i «retningslinjer for kundekategorisering», som er tilgjengelig på selskapets nettsider under tittelen «retningslinjer for kundekategorisering». Ved å godta disse vilkår og betingelser, aksepterer du bruk av kategoriseringsmetoden som definert i disse retningslinjene.

7.1. Forespørsel om omklassifisering

Selskapet skal behandle deg som «detaljkunde», med mindre selskapet klassifiserer eller omklassifiserer deg som «profesjonell kunde» eller «kvalifisert kunde». Denne klassifiseringen gjøres basert på informasjonen fra kundens registrering eller via egnethetstester på nettsiden vår. Kategoriseringen «detaljkunde» gir høyest grad av beskyttelse, sammenlignet med «profesjonell kunde» eller «kvalifisert kunde2. Hvis du ønsker å bli omklassifisert, må du informere selskapet skriftlig om dette. Den endelige beslutningen angående endring av kategoriseringer gjøres imidlertid etter selskapets egne skjønn.

8. GARANTIER PÅ KUNDENS VEGNE

8.1. Du oppgir, bekrefter og garantert at alle midler som overføres til selskapet for handelsformål tilhører utelukkende deg, og er uten heftelser, gebyrer, pant eller andre byrder. Midler du overfører til selskapet skal dessuten ikke på noen måte være direkte eller indirekte utbytte av ulovlige handlinger eller unnlatelse, eller produkt av en kriminell handling.

8.2. Du handler på egne vegne, og ikke som representant eller forvalter for tredjeparter. Dette med mindre du har, til selskapets tilfredsstillelse, forevist et dokument og/eller fullmakt som gjør at du kan opptre som representant og/eller forvalter for en tredjeperson.

8.3. Du forstår og godtar at hvis selskapet har bevis som i tilstrekkelig grad indikerer at visse beløp, som klassifisert ovenfor, fra deg kommer fra ulovlige handlinger eller er resultat av kriminell aktivitet og/eller tilhører tredjeparter, forbeholder selskapet seg retten til å refundere beløpet til avsenderen, uansett om dette er deg eller en gunstig eier av en juridisk enhet.

Videre godtar og forstår du at selskapet kan reversere eventuelle transaksjoner som er utført på din tradingkonto, og avslutte denne avtalen. Selskapet forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt mot deg for å dekke tap og gjøre seg skadesløs ved slike hendelser. Selskapet kan dessuten kreve deg for eventuelle skader forårsaket av slike hendelser.

8.4. Du erklærer at du er over atten (18) år gammel (dvs. voksen), i tilfelle en fysisk person, eller at du har full juridisk kapasitet i tilfelle en juridisk person, ved inngåelse av denne avtalen.

8.5. Du forstår og godtar at alle transaksjoner i forbindelse med handel i noen av finansinstrumentene utføres kun gjennom tradingplattformen som tilbyr av selskapet. Finansinstrumentene kan ikke på noen måte overføres til andre tradingplattformer.

8.6. Du garanterer ektheten og gyldigheten av ethvert dokument som sendes inn til selskapet. Du forstår og godtar at selskapet ikke er i stand til å tilby juridisk rådgivning eller forsikringer i forbindelse med din bruk av tjenestene. Selskapet gir absolutt ingen garanti når det gjelder lovligheten av tjenestene i din jurisdiksjon.

9. ELEKTRONISK TRADING

9.1. Bruk av tradingplattform, adgangskoder og sikkerhet

 1. Selskapet gir deg adgangskoder slik at du kan få tilgang til selskapets nettside og/eller tradingplattform. Dermed skal du kunne plassere ordre for ethvert finansinstrument som er tilgjengelig fra selskapet, og inngå transaksjoner med selskapet. Videre vil du kunne handle på selskapets tradingplattform med og via selskapet ved bruk av en personlig datamaskin, smarttelefon eller lignende enhet som er tilkoblet internett. I dette henseende forstår du at selskapet etter eget skjønn kan stanse tilgangen din til selskapets systemer for å beskytte både dine og selskapets interesser, og for å sikre systemets effektivitet. Du godtar å oppbevare adgangskodene på et trygt, egenvalgt sted og at du ikke skal dele disse med andre personer. Du skal ikke begynne med eller fortsette med handlinger som sannsynligvis tillater uregelmessig eller uautorisert tilgang eller bruk av tradingplattformen.
 2. Du samtykker i å ikke forsøke å misbruke tradingplattformen i forsøk på å oppnå ulovlig fortjeneste eller forsøke å tjene penger ved å dra nytte av forsinkelser i severen. Du skal heller ikke anvende praksis som prismanipulering, såkalt «lag-trading» og tidsmanipulering.
 3. Du er ansvarlig for alle handlinger eller unnlatelser som skjer på nettsiden ved bruk av registreringsopplysningene dine. Hvis du har mistanke om at noen har brukt eller bruker registreringsopplysningene dine, brukernavnet eller passordet ditt til å få tilgang til en tjeneste uten ditt samtykke, må du varsle selskapet snarest. Du må gjøre alt for å holde adgangskodene hemmelig, og du er ansvarlig for eventuelle ordre mottatt av selskapet via din tradingkonto ved bruk av dine adgangskoder. Videre vil eventuelle ordre mottatt av selskapet anses som mottatt fra deg. I tilfelle en tredjeperson er utpekt som en autorisert representant for å handle på dine vegne, er du ansvarlig for alle ordrer som gis gjennom og med representantens kontopassord.
 4. Hvis du har åpnet mer enn én (1) tradingkonto, har selskapet fullmakt til å vurdere og behandle disse forskjellige kontoene som én enhet. Selskapet er berettiget til å overføre penger eller handler fra én konto til en annen, selv om slike overføringer krever avslutning av handler på kontoen der transaksjonen skjer.
 5. Du er ansvarlig for å overvåke kontoen din og varsle selskapet umiddelbart hvis du blir gjort oppmerksom på at adgangskodene dine er borte eller blir brukt av en uautorisert tredjepart. Du godtar også å varsle selskapet umiddelbart hvis du blir gjort oppmerksom på at du ikke har mottatt en melding som indikerer mottak og/eller utførelse av en ordre, nøyaktig bekreftelse av en utførelse, informasjon om kontosaldoen din, ordre- eller transaksjonshistorikk, eller hvis du mottar bekreftelse på en ordre som du ikke har plassert.
 6. Du erkjenner at selskapet kan velge ikke å foreta tiltak basert på ordre som sendes til selskapet ved bruk av andre elektroniske midler enn forhåndsbestemte elektroniske midler, som tradingplattformen. Selskapet har ingen ansvar ovenfor kunden for ikke å ha handlet i henhold til slike ordrer.
 7. Du samtykker i å bruke programvare som er utviklet av tredjeparter. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, de generelle programmene nevnt ovenfor, nettlesere som støtter datasikkerhetsprotokoller som er kompatible med protokollene som brukes av selskapet. Videre aksepterer du å føle selskapets adgangsprosedyre (innlogging) som støtter slike protokoller.
 8. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig i tilfelle tredjeparter får uautorisert tilgang til informasjon gjennom utveksling av data mellom deg og selskapet og/eller andre parter ved bruk av internett eller andre nettverk eller elektroniske midler. Slik informasjon inkluderer, men er ikke begrenset til, elektroniske adresser og/eller personopplysninger.
 9. Selskapet er ikke ansvarlig for strømbrudd eller feil som forhindrer bruk av systemet og/eller tradingplattformen. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for ikke å oppfylle noen av forpliktelsene i henhold til denne avtalen på grunn av feil i nettverksforbindelsen eller strømbrudd. Videre forbeholder selskapet seg retten til å be deg om å gi instruksjoner angående transaksjonene dine via andre metoder som anses som passende.
 10. Selskapet har ikke ansvar for potensiell skade du måtte lide som følge av overføringsfeil, tekniske feil, feil, ulovlig inngrep i nettverksutstyr, overbelastning av nettverk, virus, systemfeil, forsinkelser i utførelse, ondsinnet tilgangsblokkering av tredjeparter, funksjonsfeil på internett, forstyrrelser eller andre mangler hos internettilbyderen. Du erkjenner at tilgang til elektroniske systemer/tradingplattformer kan være begrenset eller utilgjengelig på grunn av slike systemfeil. Selskapet forbeholder seg derved retten til å suspendere tilgang til elektroniske systemer/tradingplattformer ved varsel.
 11. Selskapet har rett, ensidig og med umiddelbar virkning, til å suspendere eller på permanent basis tilbakekalle muligheten din til å bruke enhver elektronisk tjeneste eller del av denne, uten varsel, hvis selskapet anser det som nødvendig eller tilrådelig å gjøre det. Dette kan for eksempel være på grunn av din manglende overholdelse av gjeldende forskrifter, brudd på bestemmelser i denne avtalen, ved mislighold, nettverksproblemer, strømbrudd, ved vedlikehold eller for å beskytte deg når det har forekommet sikkerhetsbrudd.
 12. Bruken av en tjeneste kan i tillegg bli avsluttet automatisk ved oppsigelse (uansett grunn) av enhver lisens gitt til selskapet tilknyttet den bestemte tjenesten; eller denne avtalen. Bruk av en tjeneste kan bli avsluttet umiddelbart hvis tjenesten trekkes fra et hvilket som helst marked, eller hvis selskapet er påkrevd å trekke tilbake adgangen for å overholde gjeldende forskrifter.

10. RAPPORTERINGSKRAV

Selskapet skal til enhver tid utføre sine rapporteringsforpliktelser (dvs. transaksjonsrapportering) og utøve diskresjon i henhold til nedenstående rapporteringskrav med rimelig forsiktighet. Dette er forutsatt at selskapet ikke gjør eller forårsaker at noe blir gjort i strid med eller på andre måter forhindrer å overholde gjeldende lover, regler eller forskrifter.

Selskapet forbeholder seg retten til å iverksette tiltak som vi etter eget skjønn anser som nødvendige, for å sikre at rapporteringsforpliktelsene våre overholder CySEC-regler eller andre gjeldende lover og forskrifter. Slike handlinger skal være bindende for deg, og gjør hverken oss eller tilknyttede selskaper ansvarlige.

Du godtar å kontakte selskapet for ytterligere informasjon og/eller avklaringer før du godtar disse vilkårene.

10.1. FATCA

Uten begrensninger på det foregående, er selskapet, et regulert, kypriotisk investeringsfirma, påkrevd å overholde mellomstatlige avtaler mellom Kypros og USA. Selskapet har tatt alle rimelig skritt for å bli vurdert i samsvar med FATCA. Du anerkjenner og godtar at selskapet er påkrevd å utlevere informasjon i forhold til eventuelle amerikanske rapporterbare personer til relevante myndigheter, i henhold til rapporteringskravene til FATCA.

10.2. CRS

CRS er en internasjonal modellavtale mellom kompetente skattemyndigheter i deltagende jurisdiksjoner om automatisk utveksling av finansiell kontoinformasjon.

I forbindelse med forbedringen av den internasjonale skatteoverenstemmelsen med felles rapporteringsstandard (CRS) for automatisk utveksling av finansiell kontoinformasjon, utviklet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), har republikken Kypros signert den multilaterale kompetanseautorisasjonsavtalen for automatisk utveksling av finansiell informasjon om finanskontoer.

For å kunne overholde felles rapporteringsstandard (CRS) i tilfeller der skatteforholdet ligger utenfor Kypros, kan selskapet være lovpålagt å formidle informasjonen og annen finansinformasjon i forhold til dine finanskontoer til kypriotiske skattemyndigheter. De kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i andre jurisdiksjoner eller jurisdiksjoner i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon.

Kunden er ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon for CRS-formålene. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig dersom misvisende og/eller falsk informasjon blir rapportert til skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller i jurisdiksjoner i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon.

10.3. EMIR

Uten at dette berører bestemmelsene i denne avtalen og/eller eventuelle tilleggsavtaler mellom selskapet og kunden, godtar og samtykker kunden i å utlevere informasjon i den utstrekning det kreves eller som er tillatt i henhold til EMIR-bestemmelsene i samsvar med CySEC-reglene og eventuelle gjeldende lover og forskrifter som medfører rapporteringskrav, registrering av transaksjoner og relevante handelsdata, som foreslått av regulator og/eller myndigheter.

Du godtar utlevering fra selskapets side, inkludert men ikke begrenset til, utlevering av handels- og traderinformasjon og/eller informasjon til handelsregisteret i samsvar med gjeldende lover, direktiv og/eller forskrifter. Kunden godtar videre at selskapet, for å overholde krav om rapportering, kan bruke tredjeparts tjenestetilbydere og/eller programvare til å overføre påkrevd handelsinformasjon til et handelsregister (regulert av myndighetene).

10.4. MiFIR

Der selskapet er pålagt i henhold til CySEC-regler og/eller andre gjeldende lover og forskrifter å rapportere transaksjonene dine til CySEC eller andre myndigheter, kan kunden, uten hensyn til bestemmelsene i denne avtalen, bli bedt om å gi selskapet et identifikasjonskortnummer og/eller tilsvarende nasjonal kundeinformasjon som vi måtte kreve, og/eller en juridisk personidentifikator («LEI-nummer») for bedriftskunder.

11. FINANSINFORMASJON

Gjennom en eller flere tjenester tilbyr selskapet et bredt spekter av finansiell informasjon som genereres internt, fra agenter, leverandører eller samarbeidspartnere («tredjepartstilbydere). Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, finansmarkedsdata, pristilbud og nyheter, synspunkter fra analytikere og forskingsrapporter, grafer og data («finansinformasjon»).

Finansinformasjonen som tilbys via selskapets nettside er ikke tilsiktet investeringsrådgivning. Selskapet og dets tredjepartstilbydere garanterer ikke for nøyaktigheten, aktualiteten, fullstendigheten eller korrektheten av finansinformasjonen, eller resultatene fra din bruk av denne finansinformasjonen. Finansinformasjonen kan raskt og av ulike årsaker bli upålitelig. Dette inkluderer for eksempel endringer i markedsforhold eller økonomiske omstendigheter.

Det er ditt ansvar å verifisere påliteligheten av informasjonen på selskapets nettside og dets egnethet for dine behov. Vi frasier oss ethvert ansvar for eventuelle krav, skade eller tap av noe slag forårsaket av informasjonen som står eller som refereres til på selskapets nettside.

12. ORDRE – INSTRUKSJONER OG HANDELSGRUNNLAG

12.1. Mottak og gjennomføring av transaksjoner

 1. Du kan legge inn en ordre via selskapets tradingplattform. Så snart instruksjonene eller ordren din er mottatt av selskapet, kan de ikke tilbakekalles, med unntak av med selskapets skriftlige samtykke. Slikt samtykke gis etter selskapets eget skjønn.
 2. Du plasserer markedsforespørselen til de prisene du ser i terminalen/plattformen, og utførelsesprosessen er igangsatt. På grunn av markedets høye volatilitet, og internettforbindelsen mellom kundeterminalen og serveren, kan prisen som kunden forespør og den gjeldende markedsprisen endres i løpet av denne prosessen
 3. Du har rett til å bruke en fullmakt til å autorisere tredjeparter til å handle på dine vegne i alle forretningsforbindelser med selskapet. Fullmakten skal leveres til selskapet sammen med alle identifikasjonsdokumenter fra representanten. Hvis det ikke foreligger noen utløpsdato, anses fullmakten å være gyldig frem til den sies opp skriftlig av deg.
 4. Selskapet benytter rimelige forsøk på å utføre enhver ordre omgående. Ved å godta ordrene dine, garanterer imidlertid ikke selskapet at det er mulig å utføre dem eller at utførelsen skjer i henhold til dine instruksjoner. Hvis selskapet opplever betydelige vanskeligheter med å utføre en ordre på dine vegne, skal selskapet straks varsle deg. Dette gjelder for eksempel hvis markedet er lukket og/eller ved likviditet i finansinstrumenter og andre markedsforhold.
 5. Ordrer kan plasseres, utføres endres eller fjernes kun innenfor driftstiden (tradingtiden), og forblir effektive gjennom neste tradingøkt. Ordren din skal være gyldig og i samsvar med type og tidspunkt for den oppgitte ordren, som angitt. Hvis gyldighetstiden til ordren ikke er spesifisert, gjelder den i en ubestemt tidsperiode.
 6. Selskapet tar opp telefonsamtaler uten forhåndsvarsel (med mindre dette er påkrevd i henhold til gjeldende forskrifter), for å sikre at de materielle vilkårene i en transaksjon og/elle ordre plassert av kunden og/eller annet materiell informasjon tilknyttet til transaksjonen er registrert på riktig måte. Slike opptak tilhører selskapet, og godtas av deg som bevis på dine bestillinger eller instruksjoner. Dersom et underliggende aktivum i finansinstrumentet blir utsatt for en bestemt risiko som medfører et forventet verdifall, forbeholder selskapet seg retten til å trekke tilbake det aktuelle finansinstrumentet fra selskapets tradingplattform.
 7. Med mindre det på andre måter er uttrykkelig oppgitt, kan selskapet begrense antall transaksjoner du kan inngå i løpet av en dag, og også den totale verdien på transaksjonene. Du erkjenner at enkelte markeder plasserer restriksjoner på ordreformene som kan overføres direkte til deres elektroniske handelssystemer. Disse ordretypene beskrives av og til som syntetiske ordre. Overføringen av syntetiske ordre til markedet er avhengig av nøyaktig mottak av priser eller prisforespørsler fra det relevante markedet eller markedsdatatilbyder til riktig tid. Du erkjenner at et marked kan kansellere en syntetisk bestilling ved oppgradering av systemer, tradingskjermer kan miste opptegnelsen av slike ordre, og du inngår slike ordrer på egen risiko. Du henvises til selskapets nettside for nærmere opplysninger om restriksjonene/grensene som er pålagt transaksjoner som utføres via selskapets elektroniske systemer og/eller tradingplattformer.
 8. Uten å begrense det foregående, forstår og anerkjenner du ved bruk av våre tjenester, at manglende innlevering av informasjon og dokumentasjon innenfor den angitte tidsrammen, eller innlevering av unøyaktig, ufullstendig eller annen misvisende informasjon for å bekrefte identiteten din, gir oss rett til å begrense transaksjonsordrer, blokkere tilgang til tjenestene (inkludert lukking av alle åpne posisjoner) og/eller avslutte kontoen din hvis slik informasjon ikke oppgis. Du bør være oppmerksom på at eventuelle gjeldende avgifter umiddelbart kan bli trukket fra tradingkontoen din.

Du aksepterer at et marked kan kansellere en syntetisk ordre når systemene oppgraderes, trading-terminaler kan miste sporene etter en slik ordre, og du legger inn slike ordrer på egen risiko. Du må se på Selskapets hjemmeside for detaljer om restriksjoner og begrensningersom gjelder transaksjoner gjennom våre elektroniske systemer og Trading-plattform.

12.2. Retningslinjer for utførelse

Selskapet tar alle rimelige skritt for å oppnå best mulig resultater for kundene sine. Selskapets retningslinjer for utførelse gir en generell oversikt over hvordan ordrer utføres, samt flere andre faktorer som kan påvirke gjennomføringen av et finansinstrument. Du anerkjenner og godtar at du har lest og forstått «retningslinjer for utførelse», som du fikk under registreringsprosessen, og som er lastet opp på selskapets nettsted.

Du godtar at selskapet kan utføre en ordre på dine vegne utenfor et regulert marked og/eller en MTF, og at selskapets retningslinjer for ordreutførelse ikke gjelder når du har gitt bestemte instruksjoner. Utførelsesstedet for alle kundeordrer, der ordrene overføres til andre markedsførere, er XTB Limited, en behørig autorisert markedsfører.

Våre retningslinjer for utførelse gjelder alle transaksjoner og kontrakter inngått av og mellom kunden og selskapet, i den grad det ikke pålegger og/eller forsøker å pålegge oss forpliktelser vi ellers ikke ville hatt, men for CySEC.

12.3. Retningslinjer for gjeldsgrad

Selskapet skal gi deg prisopplysninger (bud og tilbudspriser) i forhold til finansinstrumentene som tilbys via tradingplattformen vår, eller der handelsavdelingen uttrykkelig har godtatt dette. Ethvert pristilbud skal være tilgjengelig for å legge til rette for kundens transaksjon eller kontrakt med et hovedbeløp som ikke overstiger en maksimal gjeldsgrad. Denne bestemmes av oss i henhold til våre retningslinjer for gjeldsgrad. Du erkjenner at prisene og maksimal gjeldsgrad som tilbys av selskapet kan avvike fra pris og gjeldsgrad som tilbys til andre kunder, og kan når som helst justeres eller tilbakekalles av oss.

Du er påkrevd å lese og bekrefte at du forstår våre retningslinjer for gjeldsgrad, og annen tilleggsinformasjon (som kundekategorisering) eller informasjon, som er tilgjengelig til alle kunder via selskapets offisielle nettside.

Vi er begrenset til å gjennomføre transaksjoner eller kontrakter i finansinstrumenter som tilbys via vår nettbaserte tradingplattform til prisene som angis på nettsiden vår eller som på andre måter er kommunisert til deg på forespørsel.

13. BEKREFTELSER

13.1. Bekreftelser for alle transaksjoner som har blitt utført via din tradingkonto på en handelsdag er tilgjengelig via kontoen din på tradingplattformen så snart transaksjonen er utført. Det er ditt ansvar å varsle selskapet hvis en bekreftelse er feil. Bekreftelser skal, i mangel av åpenbare feil, være avgjørende og bindende for deg, med mindre du legger inn en skriftlig innsigelse innen 7 (sju) virkedager. Du kan be om å motta kontoutskriften månedlig eller kvartalsvis via e-post ved å fremme en slik forespørsel til selskapet. Selskapet er imidlertid ikke forpliktet til å gi deg en kontoutskrift på papir. Kontoutskriften kan gis på kundens regning.

13.2. Du har rett til å autorisere en tredjeperson til å gi instruksjoner og/eller ordre til selskapet, eller håndtere andre saker som er relatert til denne avtalen. Dette forutsetter at du har varslet selskapet skriftlig om at en slik rett skal utøves av en tredjepart, og at denne personen er godkjent av selskapet og oppfyller alle selskapets forhold for å tillate dette.

13.3. Hvis du har godkjent en tredjeperson som nevnt ovenfor, er det avtalt at det er ditt ansvar å informere selskapet skriftlig hvis du ønsker å si opp autorisasjonen. I alle andre tilfeller antar selskapet at autorisasjonen fortsatt gjelder, og fortsetter å godta instruksjoner og/eller ordre fra den autoriserte personen på dine vegne.

14. PRIS

14.1. For eventuelle transaksjoner skal selskapet oppgi pristilbud som det er forberedt på å innfri. Bortsett fra når selskapet utøver følgende rettigheter:

i.  for å lukke en transaksjon; eller

ii. en transaksjon lukkes automatisk;

er det ditt ansvar å avgjøre hvorvidt du ønsker å handle til den prisen som tilbys av selskapet. Selskapets priser fastsettes av selskapet på den måten som er angitt i vedlagte vilkår.

14.2. Alle priser skal være gjeldende, og kan brukes i en ordreinstruksjon før utløpstidspunktet og tidspunktet der den eventuelt tilbaketrekkes av selskapet. En pris kan ikke brukes i en ordreinstruksjon etter dette tidspunktet. Enhver pris skal være tilgjengelig for bruk i en ordreinstruksjon for en transaksjon med et hovedbeløp som ikke overstiger et maksbeløp fastsatt av selskapet.

14.3. Du erkjenner at disse prisene og maksbeløpene kan avvike fra priser og maksbeløp som tilbys av andre kunder hos selskapet, og kan uten varsel trekkes tilbake eller endres. Selskapet kan etter eget skjønn, uten varsel og når som helst umiddelbart slutte å oppgi pristilbud i noen eller alle valutapar, og for noen eller alle verdidata.

14.4. Når selskapet oppgir en pris, kan markedsforholdene endres fra tidspunktet selskapet sender ut tilbudet og tidspunktet når ordren din utføres. Slike bevegelser kan enten være i din favør, eller i din disfavør. Priser som tilbys og/eller handles på av andre markedsførere og tredjeparter fra tid til annen, gjelder ikke for handler mellom selskapet og deg.

15. AVSLAG PÅ Å UTFØRE ORDRE

Selskapet har rett til, på ethvert tidspunkt, uansett grunn og uten å gi deg varsel og/eller forklaring, etter eget skjønn å nekte å utføre enhver ordre. Dette inkluderer, uten begrensning, følgende tilfeller:

 1. Hvis du ikke sender inn forespurte dokumenter til selskapet, enten for identifikasjonsformål eller andre grunner.
 2. Hvis selskapet mistenker eller har grunn til å tro at de innleverte dokumentene kan være falske.
 3. Hvis du ikke har de nødvendige midlene avsatt på kontoen din.
 4. Hvis selskapet er informert om at kreditt- eller debetkortet ditt (eller andre benyttede betalingsmetoder) er tapt eller stjålet.
 5. Hvis selskapet anser at det finnes en risiko for tilbakebetaling.
 6. Hvis selskapet har tilstrekkelig grunn til å mistenke at utførelsen av en ordre er del av et forsøk på å manipulere markedet, handle med innsideinformasjon, er tilknyttet hvitvaskingsvirksomhet eller hvis det kan på noen måte påvirke påliteligheten, effektiviteten eller problemfri drift av tradingplattformen.
 7. Du har ikke tilstrekkelig tilgjengelige midler deponert hos selskapet eller på bankkontoen din til å betale kjøpesummen til en ordre, med tilhørende gebyrer og provisjoner som er nødvendig for å utføre transaksjonen i tradingplattformen. Hvis selskapet neker å utføre en ordre, skal ikke et slikt avslag påvirke forpliktelser du måtte ha mot selskapet, eller enhver rett som selskapet har mot deg eller dine eiendeler.
 8. Hvis ordren er et resultat av bruk av konfidensiell innsideinformasjon (innsidetrading).

Det er forstått at ethvert avslag fra selskapet om å utføre en ordre ikke påvirker noen forpliktelse du måtte ha mot selskapet, eller enhver rett selskapet har mot deg eller dine eiendeler.

Du erklærer at du ikke bevisst skal gi en ordre eller instruksjon til selskapet som kan oppfordre selskapet til å iverksette tiltak i samsvar med punktet ovenfor.

16. KANSELLERING AV TRANSAKSJONER

Selskapet forbeholder seg retten til å kansellere en transaksjon ved tilstrekkelig grunn/bevis for å tro at ett av følgende har skjedd:

 1. Bedragerske/uautoriserte aktiviteter eller ulovlige handlinger har ført til transaksjonen;
 2. Ordre plassert på priser som har blitt vist som følge av systemfeil eller systemsvikt, enten fra selskapet eller tredjepartstilbydere; eller
 3. Selskapet har ikke handlet etter instruksjonene dine.
 4. Transaksjonen er utført i strid med bestemmelsene i denne avtalen

Hvis du direkte eller indirekte involverer oss i enhver form for svindel, forbeholder selskapet seg retten til, med forbehold om eventuelle andre rettigheter vi måtte ha i henhold til denne avtalen, å reversere alle tidligere transaksjoner og/eller kontrakter som plasserer kunden og selskapet i risikoeksponering.

17. OPPGJØR AV TRANSAKSJONER

Selskapet skal gjennomføre oppgjør av alle transaksjoner ved utførelse av slike transaksjoner. Et oppkjøp av en finanskontrakt er fullført når frilanskontrakten er tilpasset, påslaget (eller eventuelt marginen) er beregnet, og betalingen er verifisert.

Du samtykker i å være fullt og personlig ansvarlig for oppgjøret av alle transaksjoner som inngås via din konto hos selskapet.

18. KUNDEMIDLER

Midler som tilhører deg og som skal brukes i handelsformål, oppbevares på en konto hos en bank eller finansinstitusjon som brukes for å godta midler. Det er selskapet som til enhver tid spesifiserer denne, og den holdes i selskapets navn. Det er forstått at selskapet kan oppbevare midler på dine vegne i en bank utenfor EU. Det lovlige og forskriftsmessige regelverket som gjelder for en slik bank kan være forskjellig fra lover og regelverk i Kypros og i EU. Ved insolvens eller tilsvarende hendelser i forhold til den aktuelle banken, kan midlene dine bli behandlet annerledes enn behandlingen som ville gjelde dersom midlene ble holdt på en konto hos en bank i Kypros og EU. Selskapet er ikke ansvarlig for insolvens, handlinger eller unnlatelser fra tredjeparter nevnt i denne paragrafen.

Det tas for gitt at ethvert beløp som skal betales av selskapet til deg, skal betales direkte til deg gjennom en bankkonto du eier. Forespørsler om overføring av midler behandles av selskapet innen tidsperioden som angis på selskapets offisielle nettside. Tiden som trengs for å kreditere din personlige konto avhenger av banktilbyderen din.

Selskapet forbeholder seg retten til avregning, og kan etter eget skjønn, fra tid til annen og uten din fullmakt, avregne beløp som er hold på vegne av og/eller til deg mot din forpliktelse ovenfor selskapet. Med mindre annet er avtalt skriftlig av selskapet og deg, skal denne avtalen ikke gi rett låneramme.

18.1. Innskudd og uttak av midler

 1. Du har rett til å ta ut midler som ikke er brukt til å dekke margin, og som er uten forpliktelser, fra kontoen din uten å lukke den aktuelle kontoen.
 2. Selskapet forbeholder seg retten til å avslå uttaksforespørsler hvis forespørselen ikke er i samsvar med visse vilkår nevnt i denne avtalen, eller forsinke behandlingen av forespørselen hvis selskapet ikke er fornøyd med dokumentasjonen som er gitt.
 3. Du er selv ansvarlig for å dekke eventuelle gebyrer som påløper i forbindelse med uttak av midler i henhold til uttaksforespørselen din. Du er fullt ansvarlig for betalingsopplysningene du oppgir til selskapet, og selskapet tar ikke på seg noe ansvar hvis du har oppgitt feilaktige eller unøyaktige bankopplysninger. Ved en uttaksforespørsel eller ved lukking av kontoen kan du bli bedt om å fremlegge bevis på eierskapet til kontoen eller kortet som midlene overføres til.
 4. Du godtar at alle beløp som overføres av deg til en konto i selskapets navn, under bank- eller selgerkontoer, blir deponert på din tradingkonto på datoen betalingen mottas og for bruttobeløpet som mottas i banken eller hos betalingstilbyderen. For at selskapet skal kunne godta innskudd fra deg, må identifikasjonen av avsenderen verifiseres, og selskapet må forsikre seg om at personen som setter inn midlene er deg. Hvis disse betingelsene ikke oppfylles, forbeholder selskapet seg retten til å refundere nettobeløpet som er satt inn, via den samme betalingsmetoden.
 5. Selskapet forbeholder seg retten til å avslå et uttak via en bestemt betalingsmetode og foreslå en annen betalingsmetode, der du blir nødt til å sende inn en ny uttaksforespørsel. Hvis selskapet ikke er helt fornøyd med dokumentasjonen som er fremlagt i forbindelse med uttaksforespørselen, kan selskapet be om ytterligere dokumentasjon. Hvis denne forespørselen ikke oppfylles, kan selskapet reversere uttaksforespørselen og overføre midlene tilbake til tradingkontoen din.
 6. Når en uttaksforespørsel sendes inn, behandler selskapet uttaket innen én virkedag. Uttaksforespørsler som ikke er mottatt i løpet av arbeidsdagen og/eller på virkedager, blir behandlet neste virkedag. Når uttaksforespørselen din er godkjent, kan det ta tid for banker og/eller betalingstilbydere å behandle betalingen. I disse tilfeller skal ikke selskapet holdes ansvarlig for forsinkelser.
 7. Hvis et beløp mottatt på bankkontoen eller betalingstilbydere i selskapets navn reverseres av tilbyderen, uansett tid og grunn, skal selskapet umiddelbart reversere det berørte innskuddet fra tradingkontoen din. Videre forbeholder selskapet seg retten til å reversere alle andre transaksjoner som er foretatt etter datoen for det berørte innskuddet. Det er forstått at disse handlingene kan resultere i en negativ saldo på en eller flere av dine tradingkonto(er).
 8. Du samtykker i å frafalle alle rettigheter til å motta renter opptjent på midlene som oppbevares på bankkontoen der midlene dine er plassert.

18.2. Uttak- og innskuddsgebyrer

I henhold til betingelsene skal eventuelle spesifikke bankgebyrer eller gebyrer for behandling av direktebetaling i overføring av midler i henhold til uttaksforespørselen din, betales av selskapet. Andre transaksjonsgebyrer, tilsvarende avgifter eller gebyrer som belastes utenfor selskapets prosess betales av deg, kunden.

Vi anbefaler derfor at du undersøker hvorvidt ytterligere gebyrer kan gjelde hos din betalingstilbyder. Du kan lese mer om våre retningslinjer for innskudd og uttak på nettsiden vår.

Ytterligere uttaksforespørsler fra en eller flere av kundens kontoer i løpet av samme kalendermåned resulterer i en kostnad per uttak. Informasjon om dette er tilgjengelig på nettsiden vår. Selskapet forbeholder seg retten til fra tid til annen å endre avgiftene som gjelder kundene, uten forhåndsvarsel til disse, med mindre annet er avtalt i denne avtalen.

Du godtar herved at vi debiterer eller krediterer din Skilling-konto med overførings-/bankavgifter i tilknytning til en refusjon eller et uttak som følge av at du ikke har gitt oss identifiserbar informasjon og dokumentasjon innen den angitte tidsrammen som definert i punkt 6 i denne avtalen.

Ethvert beløp som overføres av deg til en konto eller selgerkonto i selskapets navn, deponeres på din tradingkonto på datoen for mottatt betaling og for bruttobeløpet mottatt i banken eller hos betalingstilbyderen.

19. Uttaksgrenser

Selskapet forbeholder seg retten til når som helst å pålegge uttaksgrenser på uttaksforespørslene dine.

Disse grensene er basert på frimarginene i en tradingkonto og eventuelle andre ventende instruksjoner til selskapet på det tidspunktet da uttaksforespørselen ble sendt inn. Når et uttak eller en refusjon gjennomføres, skal selskapet kun behandle slike forespørsler til kontoer som står i kontoinnehaverens navn. Selskapet forbeholder seg videre retten til (men er ikke under noen omstendighet forpliktet til) å sende midlene til samme sender fra, og via samme betalingsmetode, som ble brukt da vi mottok midlene. Hvis du ønsker å motta midlene via en annen betalingsmetode, skal selskapet be om tilstrekkelig bevis og detaljer om de nye kontoopplysningene for å kunne behandle uttaksforespørselen.

20. Verifisering av kundeidentitet

Hvis du foretar en betaling/innskudd, skal selskapet, uten at det berører andre bestemmelser i denne avtalen, gjøre sitt ytterste for å kreditere kontoen din med bruttobeløpet av en slik betaling innen én (1) virkedag etter at innskuddet er mottatt. Dette forutsetter at selskapet er overbevist om at du er avsender av midlene.

Selskapet forbeholder seg retten til å nekte/avslå midler og/eller returnere dem til avsenderen, uten eventuelle overføringsmidler eller andre gebyrer, hvis selskapet ikke er overbevist om at du er avsender av slike midler som er satt inn på kontoen din. Du blir bedt om å fremlegge tilleggsdokumentasjon etter behov, i henhold til gjeldende lovgivning om hvitvasking av penger og/eller tilsvarende forskrifter som gjelder for oss.

21. Kontantbetaling

Selskapet godtar ikke betaling med kontanter og/eller sjekk.

22. Bruk av kreditt-/debetkort

Du kan enkelt sette inn eller ta ut midler til/fra kontoen din ved bruk av kreditt- eller debetkort, og transaksjonsprosessen utføres elektronisk på nettet. Selskapet forbeholder seg retten til å kreve at du registrerer kortinformasjonen din hos oss, og sender inn dokumentasjon etter behov i henhold til gjeldende regler og forskrifter. Kreditt- eller debetkortet må være knyttet til dine personopplysninger som allerede er identifisert og verifisert av oss (dvs. postadresse brukt ved registrering, og ditt fulle navn må samsvare med kreditt-/debetkortet).

Selskapet iverksetter ekstra tiltak for å beskytte kundene sine, og benytter ulike systemer og kontrollverktøy for beskyttelse mot kredittkortsvindel og for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Tiltakene for å identifisere og/eller forhindre kredittkortsvindel kan inkludere, men ikke være begrenset til, under visse instanser som autentisering av transaksjonsbehandling, grenser på beløpene som kan tas ut/settes inn per transaksjon og registrert e-postadresse innen en bestemt tidsramme.

Det er et grovt lovbrudd å oppgi falsk eller unøyaktig informasjon ved registrering av kreditt-/debetkortet ditt hos oss. Vi streber etter å løse enhver tvist som oppstår som følge av svindelaktivitet, og slike beslutninger skal være endelige og bindene for alle involverte parter.

Med mindre annet er uttrykkelig bestemt og fastslått, kan vi legge inn begrensninger på innskuddet, hvis vi anser at dette er riktig i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Du kan kontakte kundestøtte hvis du ønsker å øke kreditt-/innskuddsgrensen din og/eller lese mer informasjon om grenser for kontotyper på nettsiden vår.

23. Tilbakebetalinger

Hvis du ber om tilbakebetaling (ved feil eller med vilje) med kredittkortet ditt for et innskudd du har foretatt på kontoen din hos oss, forbeholder selskapet seg retten til å belaste deg for en undersøkelsesavgift (for å dekke kostnader for å bevise at du har foretatt innskuddet), ved mottak av tilbakebetalingen fra tjenesteleverandøren vår, og avsluttende undersøkelser. Vi belaster dette beløpet til din Skilling-konto.

Vi tillater ikke kredittkortsvindel eller bedragerske aktiviteter. Slike tilfeller straffeforfølges uten unntak via straffesaker i henhold til gjeldende lover, regler og/eller under relevante jurisdiksjoner.

24. Tredjepartsbetalinger

Du kan når som helst sette inn midler på kundekontoen din. Slike innskudd skal gjøres via betalingsmetodene som er tilgjengelige på nettsiden vår, og må gjøres fra en konto i ditt navn, som vi har identifisert og verifisert. Selskapet godtar ikke under noen omstendighet tredjeparts og/eller anonyme betalinger.

25. PROSEDYRE FOR INAKTIVE KONTOER

25.1. Du anerkjenner og bekrefter at enhver tradingkonto du har hos selskapet der du ikke har plassert en handel og/eller foretatt et innskudd i løpet av 6 (seks) måneder, klassifiseres av selskapet som en inaktiv konto. Du anerkjenner og bekrefter ytterligere at slike inaktive kontoer kan medføre et minstegebyr. Den nøyaktige avgiften er basert på valutaenheten på kundekontoen.

25.2. Du godtar videre at enhver inaktiv konto, med null saldo/egenkapital, skal betraktes som uvirksom konto. For å reaktivere en inaktiv konto, må du kontakt selskapet. Den inaktive kontoen blir deretter reaktivert med eventuell oppdatert dokumentasjon som kunden fremlegger til selskapet.

26. KOSTNADER OG GEBYRER

26.1. Du skal betale selskapets gebyrer som avtalt fra tid til annen, og eventuelle avgifter eller andre kostander pålagt av clearingsentraler og renter på ethvert beløp som skyldes oss til de beløpene vi belaster. Eventuelle endringer varsles før tidspunktet for endringer.

Komplette tabeller med relevante avgifter og gebyrer vedrørende investeringer og/eller handelsaktiviteter er tilgjengelige via selskapets offisielle nettside (www.skilling.com).

26.2. Med mindre det er uttrykkelig gjeldende ved lov, skal ikke selskapet pålegge kundene noen av følgende avgifter og gebyrer:

 1. Ufullstendig søknadsgebyr
 2. Ytelsesgebyr
 3. Vedlikeholdsavgift
 4. Momsavgift på transaksjoner

Selskapet har rett til fra tid til annen å gjennomgå sine kostnader, gebyrer, provisjoner, finansieringsavgifter, bytteavtaler eller overføringsgebyrer, som er tilgjengelig på selskapets nettside. Slike endringer vises på nettsiden og/eller i plattformen, og kunden er ansvarlig for å se etter oppdateringer jevnlig. I mangel av en force majeure-hendelse, og med mindre annet er avtalt i denne avtalen, gir vi deg forhåndsvarsel på nettsiden.

26.3. Skatteforhold

Du anerkjenner, godkjenner og forstår at du selv er ansvarlig for skatteforpliktelser på fortjeneste og/eller gevinster som er oppnådd på en tradingkonto som er registrert hos oss. Selskapet er ikke berettiget til å beregne, avlegge regnskap for eller trekke disse beløpene fra kundens tradingkonto. Det er ditt eget ansvar å styre, beregne og betale alle skatter knyttet til inntekten du får fra tradingaktivitetene på eller via tjenestene vår.

Eventuell merverdiavgift eller andre skattemessige forpliktelser som oppstår i forbindelse med en transaksjon utført på dine vegne, eller andre handlinger utført i henhold til denne avtalen for deg, skal helt og holdent betales av deg. I denne forbindelse må du betale selskapet umiddelbart når dette er påkrevd, og selskapet har rett til å debitere kontoen din med utestående beløp som skal avregnes (unntatt skatt som skal betales av selskapet i forhold til selskapets inntekt eller fortjeneste).

Vi skal ikke gi deg råd om eventuelle skatteproblemer tilknyttet noen av våre tjenester. Du rådes til å konsultere med en uavhengig finansrådgiver, revisor eller juridisk rådgiver med hensyn til eventuelle skatteimplikasjoner av våre tjenester og/eller inntekten din som kommer fra handelsaktiviteter på eller via tjenestene våre.

26.4 Tilskyndelser

Selskapet skal motta og/eller innkreve tilskyndelser, inkludert avgifter tilknyttet affiliater, tilknyttede selskaper, refererende agenter eller andre tredjeparter i henhold til en skriftlig avtale. Måten disse gebyrene, kostnadene og/eller provisjonene beregnes på, skal oppgis i de respektive avtalene. Selskapet forplikter seg til, etter anmodning, å gi kunden ytterligere opplysninger om beløpet på gebyret, provisjonen og/eller andre godtgjørelser som selskapet betaler til tredjeparter.

27. SELSKAPSANSVAR OG ERSTATNING

 1. Det skal bemerkes at selskapet og enhver enhet tilknyttet selskapet skal utføre transaksjoner i god tro og med riktig aktsomhet. De skal imidlertid ikke holdes ansvarlig for unnlatelse, forsettlig forsømmelse eller bedrageri av enhver person, firma eller andre som selskapet mottar instruksjoner fra for utførelse av ordre og/eller som utfører transaksjoner på dine vegne. Herunder hvor dette er resultat av uaktsomhet, bevisst forsømmelse eller svindel fra selskapets side.
 2. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tapte muligheter for deg, som har resultert i tap eller reduksjon (eller økning) i verdien av dine finansinstrumenter.
 3. Dersom selskapet pådrar seg krav, tap, skade, erstatningsansvar eller utgifter som oppstår i forbindelse med levering av tjenestene og alle relaterte operasjoner som utføres som et middel for at disse tjenestene skal kunne utføres til deg som avtalt i denne avtalen eller i forhold til potensiell avhendelse av dine finansinstrumenter, er du fullt ansvarlig for disse tapene/utgiftene/heftelsene/kravene. Selskapet har absolutt intet ansvar, og det er derfor ditt ansvar å holde selskapet skadesløs for det ovennevnte.
 4. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av deg som følge av forsømmelser, utelatelser, forsettlig forsømmelse eller svindel fra banken der selskapets bankkonto opprettholdes.
 5. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for tap av finansinstrumenter og midler fra deg i tilfeller der dine eiendeler holdes av en tredjepart, som en bank, eller for en handling som er utført på grunnlag av unøyaktige opplysninger før du har informert om enhver endring i den nevnte informasjonen.
 6. Selskapet gjør sitt ytterste for å sikre at banker og institusjoner der dine midler og/eller finansinstrumenter er deponert, er av god status og omdømme. Selskapet skal imidlertid ikke holdes ansvarlig i tilfelle tap som følge av forringelse av bankens eller institusjonens økonomiske stilling, eller på grunn av en begivenhet som likvidering eller andre begivenheter som fører til at banken eller institusjonen svikter, og dermed fører til tap av alle eller deler av de deponerte midlene.

27.1. Investorkompensasjonsfond

Selskapet er medlem av et investorkompensasjonsfond («fondet»), som sikrer at du mottar kompensasjon fra fondet for eventuelle krav som oppstår som følge av feil på vegne av selskapet, eller hvis selskapet ikke oppfyller forpliktelsene sine. Dette gjelder uavhengig av hvorvidt forpliktelsen oppstår som følge av brudd på gjeldende lov eller forskrifter, avtalen eller fra ethvert tilfelle av misbruk fra selskapets side.

Ved å godta avtalen, har du lest, forstått og akseptert informasjonen under tittelen «investorkompensasjonsfond». Denne informasjonen er tilgjengelig på selskapets hovedside, og er tilgjengelig for alle kunder.

Betaling under investorkompensasjonsfondet med hensyn på investeringer er underlagt en maksimal betaling til enhver investor på 20 000 EUR. Beløpet gjelder det totale kravet fra en investor mot selskapet, uavhengig av antall kontoer, valuta og sted for levering av tjenesten.

Uten at det berører andre vilkår i avtalen, er ikke selskapet ansvarlig for:

 • Systemfeil (hos selskapet eller tjenesteleverandørene)
 • Forsinkelser
 • Virus
 • Uautorisert bruk
 • For enhver handling som tas av eller som utføres etter instruksjon av et marked, clearingsentral eller tilsynsorgan.

Selskapet er ikke ansvarlig for eventuell delvis eller fullstendig manglende oppfyllelse av forpliktelsene sine. Dette inkluderer årsaker som er utenfor selskapets fornuftige kontroll, inkludert, uten begrensning, eventuelle sammenbrudd, forsinkelser, feil eller svikt i overføring, kommunikasjon eller dataanlegg, industrielle handlinger, terrorhandlinger, naturkatastrofer og handlinger eller forskrifter fra statlige organer eller autoriteter. Det inkluderer også tilfeller der relevante mellommeglere, agenter eller ledere av selskapets formyndere, underformyndere, forhandlere, marked, clearingsentral eller regulatoriske eller selvregulerende organisasjoner, av en eller annen grunn, ikke oppfyller forpliktelsene sine.

27.2. Ansvarsbegrensning

Verken selskapet eller dets styremedlemmer, ledere, ansatte eller agenter skal være ansvarlige for eventuelle tap, skader, kostnader eller utgifter, uansett om de oppstår som følge av uaktsomhet, kontraktbrudd, feilaktig fremstilling eller på andre måter, er påløpt og lidd av deg i henhold til denne avtalen (inkludert transaksjoner der selskapet har nektet å inngå en foreslått transaksjon).

Selskapet har ikke under noen omstendighet ansvar for tap som du eller tredjeparter måtte lide for eventuelle spesielle skader eller følgeskader, tap av fortjeneste, tap av merverdi eller tap av forretningsmuligheter som oppstår under eller i forbindelse med denne avtalen. Dette gjelder uansett om det oppstår av uaktsomhet, kontraktsbrudd, feilaktig fremstilling eller på andre måter.

Du skal betale slike beløp som selskapet fra tid til annen kan kreve i eller mot tilfredsstillelse av debetsaldo på dine kontoer hos selskapet. Dette gjelder også, på full erstatningsbasis, ethvert tap, forpliktelser, kostander eller utgifter (inkludert juridiske avgifter), skatter, avgifter og kostnader som selskapet kan pådra seg eller bli utsatt for med hensyn til noen av kontoene dine eller transaksjoner eller tilsvarende transaksjoner på et marked eller med en mellomliggende megler eller som følge av feilaktig fremstilling av deg eller ethvert av dine brudd på forpliktelser du har under denne avtalen (inkludert eventuelle transaksjoner) eller ved håndheving av selskapets rettigheter.

Du erkjenner at du ikke har satt din lit til eller blitt indusert til å inngå denne avtalen av en annen representasjon enn det som uttrykkelig er angitt i denne avtalen. Selskapet er ikke ansvarlig ovenfor deg for representasjoner som ikke er angitt i denne avtalen, og som ikke er bedragersk.

28. VARIGHET OG ENDRING AV AVTALEN

Denne avtalen skal være gyldig i ubestemt tid frem til den avsluttes enten av selskapet eller deg, eller begge. Denne avtalen anses som gyldig kun når kunden foretar sitt første innskudd hos selskapet.

Avtalen kan endres i følgende tilfeller::

 1. Unilateralt av selskapet dersom en slik endring er nødvendig etter endring i loven eller hvis CySEC eller andre regulerende myndigheter utsteder vedtak eller bindende direktiver som påvirker avtalen. I slike tilfeller skal selskapet underrette kunden om den nevnte endringen, enten skriftlig eller via e-post, eller via nettsiden. Dennes samtykke er ikke påkrevd for en slik endring.
 2. I tilfeller der endringen av avtalen ikke er påkrevd av endringer i det juridiske rammeverket, skal selskapet varsle deg om relevante endringer via nettsiden og/eller via e-post. Hvis det oppstår innvendinger, kan du si opp avtalen innen 7 (sju) dager fra varselet, ved å sende et rekommandert brev. Dette under forutsetning av at alle ventende transaksjoner på dine vegne skal fullføres. Ved utløp av den ovennevnte fristen, uten at kunden har fremmet noen innvendinger, anses det slik at du samtykker i og/eller godtar innholdet i endringen

29. UPASSENDE ELLER ULOVLIG TRADING OG/ELLER UAUTORISERTE AKTIVITETER

Selskapets mål er å tilby den mest effektive handelslikviditeten i form av direktestrøm, omsettelige priser for de fleste finansinstrumentene vi tilbyr på tradingplattformen. På grunn av den høyst automatiserte karakteren av leveransen av denne direktestrømmen av omsettelige priser, anerkjenner og aksepterer kunden at ukorrekte pristilbud vil forekomme fra tid til annen.

29.1. Upassende trading

Hvis kunden utfører handelsstrategier med mål om å utnytte slike ukorrekte pristilbud eller handle i ond tro (vanligvis kjent som «sniping»), anser selskapet dette som uakseptabel oppførsel. Hvis selskapet etter eget skjønn og i god tro, anser at noen av kundene og/eller representanten som handler på hans/hennes vegne, utnytter, drar nytte av, prøver å dra nytte av eller tjene på slike ukorrekte pristilbud, eller at en kunde utfører enhver annen feilaktig eller misbrukende handling, som for eksempel:

 1. ordre som plasseres basert på manipulerte priser som resultat av systemfeil eller svikt i systemet;
 2. arbitrasjehandel på priser som tilbys på plattformene våre som resultat av systemfeil;
 3. svindel/ulovlige handlinger som førte til transaksjonen;
 4. koordinerte transaksjoner av tilknyttede parter for å dra nytte av systemfeil og forsinkelser i systemoppdateringer.

29.2. Uautoriserte aktiviteter

Kundene godtar og anerkjenner at de ikke bruker våre produkter og tjenester for uautoriserte aktiviteter. «Uautorisert aktivitet» betyr enhver handling, inkludert men ikke begrenset til, hvitvasking av penger, arbitrasjehandel eller handel med off market-noteringer eller enhver annen aktivitet som involverer kjøp av finansprodukter på et marked for umiddelbart videresalg på et annet marked for å kunne tjene på prisavvik eller prisfeil.

I slike tilfeller, og der vi med rimelighet mener at en transaksjon innebærer uautorisert og/eller upassende aktivitet, forbeholder selskapet seg retten til å:

 1. justere tilbudte utbetalinger som er tilgjengelig for slike kunder; og/eller
 2. begrense kundens tilgang til direktestrøm, umiddelbart omsettelige pristilbud, inkludert bare å tilby manuelle priser; og/eller
 3. via kundens konto anskaffe historiske handelsgevinster som kunden har oppnådd via slik likviditetsmisbruk når som helst i løpet av handelsforholdet vårt, etter selskapets eget skjønn; og/eller
 4. avvise en ordre eller avbryte en handel; og/eller
 5. kansellere eller reservere enhver transaksjon; og/eller
 6. avslutte vårt handelsforhold med umiddelbar virkning

Selskapet har og fortsetter å utvikle verktøy som er nødvendige for å identifisere svindel og/eller ulovlig tilgang til og bruk av vår tradingplattform på nettet.

29.3. Forbudte og ulovlige tradingteknikker

Konseptet med å bruke handelsstrategier med mål om å utnytte feil i priser og/eller inngåtte handler til off market-priser og/eller ved å dra nytte av internettforsinkelser, kjent som «arbitrasje», «sniping» eller «scalping» (heretter samlet kalt «arbitrasje»), kan ikke forekomme i et OTC-marked der kunden kjøper eller selger direkte fra agenturgiver.

Selskapet forbeholder seg retten til ikke å tillate misbruk av arbitrasje på den nettbaserte tradingplattformen sin og/eller i forbindelse med tjenestene som tilbys.

29.4. Endringer i markedsforhold

Selskapet er ikke forpliktet til å kontakte deg for å råde deg om passende tiltak i lys av endringer i markedsforhold eller annet. Kundene godtar og anerkjenner at handel i unoterte differansekontrakter, CFD-er, er høyst spekulativt og volatilt, og at kunden etter gjennomføring av enhver transaksjon er eneansvarlig for å oppnå og opprettholde kontakt med oss og for å overvåke åpne posisjoner og sikre at ytterligere instruksjoner gis til riktig tid.

30. HANDELSVILKÅR FOR DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD-er)

30.1. Rente over natten

En daglig finansieringsavgift kan gjelde for forex, CFD-er, åpen posisjon ved avslutning av selskapets handelsdag tilknyttet den aktuelle forex- eller CFD-en. Hvis en slik finansieringsavgift er aktuell, bes den enten betalt av kunden direkte til selskapet, eller den blir betalt av selskapet til kunden, avhengig av type CFD og arten av posisjonen kunden har. Metoden for beregning av finansieringsavgiften varierer alt etter hvilken type CFD det gjelder. Finansieringsavgiften krediteres eller debiteres (etter behov) til kundens konto neste handelsdag etter den dagen det gjelder.

Selskapet forbeholder seg retten til å endre metoden for beregning av finansieringsavgift, størrelsen på avgiften og/eller hvilke typer CFD-er finansieringsavgiften gjelder for. For visse typer CFD-er, betales en provisjon av kunden for å åpne og lukke CFD-posisjoner. Slike provisjoner blir belastet kundens konto samtidig som selskapet åpner eller lukker den aktuelle CFD-en. Endringer i renter for bytteavtaler og beregninger skjer etter vårt eget skjønn og uten varsel. Kunder må alltid sjekke informasjonen for de nåværende prisene. Informasjon om byttepriser for hvert instrument vises i tradingplattformen. Prisene kan endres raskt på grunn av markedsforhold (renteendringer, volatilitet, likviditet osv.), og på grunn av ulike risikobaserte forhold, etter selskapets eget skjønn.

Enhver åpen CFD-transaksjon som kunden har ved slutten av handelsdagen som bestemt av selskapet eller over helgen, skal automatisk overføres til neste virkedag for å unngå automatisk lukking og fysisk oppgjør av transaksjonen. Kunden erkjenner at overføring av slike transaksjoner til neste virkedag, kan føre til at et påslag enten legges til eller trekkes fra kundens konto i forbindelse med en slik transaksjon. Informasjon angående byttepriser for hvert instrument vises i «detaljer»-lenken for hvert instrument i tradingplattformen.

30.2. Utløpstransaksjoner og overføring

Handler i CFD-er er tilknyttet markedsprisen til et bestemt basisaktivum, inkluder markedsprisen på fremtidige kontrakter. Noen dager før utløpsdatoen for basisaktivumet som CFD-en er tilknyttet, skal basisaktivumet erstattes med et annet aktivum, og prisen på CFD-en skal endres tilsvarende.

For visse instrumenter på plattformen vår som er basert på terminkontrakter, kan vi etter eget skjønn, angi en utløpsdato og -tid for et spesifikt instrument. Informasjon om utløpsdatoen for hvert instrument vises i tradingplattformen.

Hvis vi angir en utløpsdato for et bestemt instrument, vises dette i tradingplattformen i detaljlenken for hvert enkeltinstrument. Du anerkjenner at det er ditt ansvar å gjøre deg kjent med utløpsdato og -tid.

Hvis du ikke lukker en åpen transaksjon med hensyn til et instrument som har en utløpsdato, før denne utløpsdatoen er omme, skal transaksjonen automatisk lukkes på utløpsdatoen, eller automatisk overføres til det nye instrumentet. Transaksjonen skal lukkes til den siste prisen som ble oppgitt på tradingplattformen umiddelbart før gjeldende utløpsdato og -tid.

30.3. Ordretyper

Ordre kan plasseres som markedsordre for å kjøpe eller selge så snart som mulig til prisen som er tilgjengelig på markedet, eller på utvalgte produkter som limit stop-ordre for handel når prisen når et forhåndsdefinert nivå. Prisbegrensede ordre for å kjøpe og stanse ordre for salg må plasseres under den gjeldende markedsprisen, og ordre for å selge og stanse ordre for kjøp må plasseres over den gjeldende markedsprisen. Hvis kjøperkursen for salgsordre eller den forespurte prisen for kjøpsordre nås, oppfylles ordren så snart som mulig til prisen som er tilgjengelig på markedet. Grense- og stoppordrer utføres i samsvar med selskapets retningslinjer for ordreutførelse, og garanteres ikke gjennomførbar til den angitte prisen eller beløpet, med mindre det er uttrykkelig angitt av selskapet for den spesifikke ordren.

30.4. Utførelsespraksis i finansinstrumenter

1) Glidning

Du advares mot at glidning kan oppstå ved handel med finansinstrumenter. Dette er situasjonen der den spesifikke prisen som vises til kunden når en ordre presenteres for utførelse ikke er tilgjengelig. Derfor utføres ordren nær eller et antall pips unna kundens forespurte pris. Glidning er altså forskjellen mellom den forventede prisen på en ordre, og prisen ordren faktisk utføres på. Hvis utførelsesprisen er bedre enn prisen kunden forespør, kalles det positiv glidning. Hvis utførelsesprisen er dårligere enn prisen kunden forespør, kalles det negativ glidning.

Glidning er et normalt element under handel med finansinstrumenter. Det oppstår hyppigere i perioder med illikviditet eller høyere volatilitet (for eksempel på grunn av nyhetsannonseringer, økonomiske begivenheter, markedsåpninger og andre faktorer), som gjør det umulig å utføre en ordre til en spesifikk pris. Ordrene dine blir ikke nødvendigvis utført til oppgitte priser. Glidning kan oppstå i alle kontotyper vi tilbyr. Det bemerkes at glidning også kan oppstå ved stop loss-ordre, grenseordre og andre ordretyper.

Vi garanterer ikke utførelse av ventende ordre til prisen som er oppgitt. Vi bekrefter imidlertid at ordren din blir utført til den nærmeste beste tilgjengelige markedspris fra prisen du har angitt under din ventende ordre.

2) Generelle bruksvilkår

Kunden anerkjenner og aksepterer herved at selskapet etter eget skjønn kan legge til, fjerne eller suspendere ethvert finansinstrument eller enhver type underliggende aktivum eller marked fra plattformen, når som helst ved aksjetransformering (for eksempel som resultat av overtakelse, deling av konsolidering/splittelse, fusjoner, fisjoner, nasjonalisering, avnotering osv.) eller hvis ingen kundeposisjoner holdes i et bestemt finansinstrument på det tidspunktet.

Hvis vi ikke lenger kan fortsette å tilby et instrument i sitt eksisterende format, forbeholder vi oss dessuten retten til, etter eget skjønn, å endre innholdet eller vilkårene i et instrument. Dette inkluderer utløpsdato, handelstider eller andre parametere i detaljfanen ved å gi deg varsel.

3) Begunstigelse

Kunden begunstiges ved overtakelser og overføringer (inkludert hendelser som aksjekonsolideringer/splittinger, fusjoner, overtakelser, fisjoner, MBO-er, avnoteringer osv.). Avhengig av omstendighetene i hver hendelse, lukker vi i henhold til retningslinjene våre alle åpne kundeposisjoner til markedspris umiddelbart før hendelsen skjer.

Som et instrument blir underlagt en justering som resultat av en overtakelse eller forandringsvirksomhet, skal vi fastslå den aktuelle tilpasningen som skal gjøres til kontraktspris eller kontraktsmengde som vi anser hensiktsmessig for å ta hensyn til handlingens fortynnende eller konsentrerende effekt. En slik tilpasning skal utgjøre den økonomiske verdien av rettighetene og forpliktelsene til oss og deg umiddelbart før handlingen.

4) Begrensninger og aksept av ordre

Selskapet kan, men er ikke forpliktet til, å godta instruksjoner om inngåelse av en transaksjon. Hvis vi nekter å inngå en foreslått transaksjon, er vi ikke forpliktet til å oppgi grunn, men vi skal varsle deg i henhold til dette. I noen tilfeller, som ved teknologiske eller andre systemfeil, eller ved force majeure, eller der skarpe bevegelser i markedet gjør det vanskelig å avgjøre den relevante markedsprisen, er vi kanskje ikke i stand til å tilby en pris for et marked.

Vi forbeholder oss retten til å nekte å utføre ordren din dersom vi med rimelighet tror at vi ved gjennomføring av ordren ikke vil kunne overholde forpliktelsene våre i henhold til gjeldende lover og forskrifter, der du ikke har tilstrekkelige midler eller margin for den aktuelle transaksjoner, der relevant handel fører til brudd på eventuelle handelsgrenser vi har angitt i henhold til våre retningslinjer for risikostyring.

5) Største og minste størrelse på handler

Selskapet forbeholder seg retten, men ikke forpliktelsen, til etter eget skjønn å angi grenser og parametere for å kontrollere din evne til å plassere ordre. Vi kan til enhver tid kreve at du begrenser antall åpne stillinger som du måtte ha med oss. Slike handelsgrenser kan endres, økes, reduseres, fjernes eller tilføyes av oss etter eget skjønn, og kan inkludere: Kontroll over totaleksponering, kontroll over maksimalt bestillingsbeløp og ordrestørrelse, enhver annen grense, parameter og kontroll som vi kan være påkrevd å implementere i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

31. OPPSIGELSE

31.1. Uten varsel

Du har rett til å si opp avtalen ved å gi selskapet minst 7 (syv) dagers skriftlig varsel, der sluttdatoen er spesifisert, forutsatt at alle åpne posisjoner tilhørende kunden lukkes før oppsigelsestidspunktet uten at ovennevnte bestemmelser fravikes, inkludert avgifter, gebyrer og bøter.

Selskapet kan si opp avtalen ved å gi deg et 7 (syv) dagers skriftlig varsel, der sluttdatoen spesifiseres.

Selskapet kan si opp avtalen umiddelbart, uten varsel, i følgende tilfeller.

 1. Kundens død;
 2. Ved tilfeller der konkurs eller avvikling avgjøres i et møte eller via innsendelse av en søknad om det ovennevnte;
 3. Oppsigelse er påkrevd av en regulerende myndighet eller organ;
 4. Du bryter med bestemmelsene i avtalen, og selskapet mener at avtalen ikke kan gjennomføres;
 5. Du bryter med lov eller forskrifter som du er underlagt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, lover og forskrifter om valutakontroll og registreringskrav;
 6. Du involverer selskapet direkte eller indirekte i enhver form for svindel;
 7. Tilfeller av mislighold som definert i punkt 31.3 i denne avtalen.

Oppsigelse av avtalen skal ikke under noen omstendighet påvirke rettighetene som er oppstått, eksisterende forpliktelser eller kontraktsbestemmelser som var ment å forbli i kraft etter oppsigelsen. Ved oppsigelse skal du betale:

 1. Eventuelle utestående avgifter til selskapet, og andre beløp som skal betales til selskapet;
 2. Eventuelle kostnader og tilleggsutgifter som påløper eller som kommer til å påløpe som følge av avtalens oppsigelse;
 3. Eventuelle skader som oppstår under avtalen, eller oppgjør av pågående forpliktelser.
 4. Unnlatelse i å gi oss personlig identifiserbar dokumentasjon og informasjon innen tidsrammen for verifisering av kundens identitet, ikke over fjorten (14) dager fra den opprinnelige kontrakten.

31.2. Brudd

Hvis du misligholder denne avtalen, forbeholder selskapet seg retten til å reservere alle tidligere transaksjoner som stiller selskapets interesser og/eller dets kunders interesser i fare, før avtalen avsluttes.

31.3. Tilfeller av mislighold

Følgende utgjør «Tilfeller av mislighold», der selskapet har fullmakt til å utøve rettighetene sine i samsvar med avsnittet nedenfor:

 1. Hvis du ikke overholder eller utøver bestemmelser i denne avtalen, og en slik feil fortsetter i én virkedag etter at selskapet har gitt varsel til deg om mislighold.
 2. En tredjeparts påbegynnelse av prosedyrer mot konkurs (i tilfelle en fysisk person) eller din insolvens eller lignende frivillig tilfelle av likvidasjon (i tilfelle en juridisk person) i henhold til gjeldende lover eller andre lignende prosesser som tilsvarer de som er nevnt i forhold til deg.
 3. Du utnytter forsinkelser i prisene og plasserer ordre til utdaterte priser, handler til off market-priser og/eller utenfor driftstiden, og utfører enhver annen handling som utgjør urettmessig handel.
 4. Du dør eller blir utilregnelig (i tilfelle en fysisk person).
 5. Enhver representasjon eller garanti som er gitt eller som anses for å være gitt av deg i henhold til denne avtalen, har vist seg å være falsk eller villedende i noe vesentlig henseendelse på det tidspunktet den ble gjort eller ansett som gjort eller gitt.
 6. Enhver annen situasjon der selskapet anser det som nødvendig eller ønskelig for egen beskyttelse eller en handling tas, eller en begivenhet oppstår, som selskapet anser for å ha vesentlig negativ effekt på din evne til å utføre forpliktelsene dine i henhold til denne avtalen.

Ved tilfeller av mislighold, har selskapet rett til, etter eget skjønn, å foreta noen av følgende handlinger, når som helst og uten gi varsel til deg:

 1. instedet for å returnere dine investeringer som tilsvarer de som er kreditert kontoen din, betaler du rettferdig markedsverdi av slike investeringer på det tidspunktet selskapet utøver en slik rett, og/eller
 2. å selge investeringer som er i selskapets besittelse eller i besittelse av en nominert eller tredjepart utnevnt under eller i henhold til denne avtalen, i tilfeller der selskapet etter eget skjønn velger eller på vilkår som selskapet etter eget skjønn anser som passende (uten å være ansvarlig for tap eller prisreduksjon) for å realisere midler tilstrekkelig for å dekke eventuelle beløp som du skylder, og/eller
 3. å lukke, erstatte eller reversere enhver transaksjon, kjøpe, selge, låne eller låne ut eller inngå enhver annen transaksjon, eller ta, frastå fra å ta annen handling på det tidspunktet og på en slik måte, som selskapet etter eget skjønn anses som nødvendig eller hensiktsmessig for å dekke, redusere eller eliminere tap eller ansvar under eller i forbindelse med noen av dine kontrakter, posisjoner eller forpliktelser, og/eller
 4. å behandle noen eller alle utestående transaksjoner som er forkastet av kunden, der selskapets forpliktelser under en slik transaksjon eller transaksjoner deretter skal kanselleres og avsluttes.

32. RISIKOERKLÆRING

32.1. Det skal bemerkes at verdien på finansinstrumenter kan økes eller reduseres, eller til og med reduseres til null på grunn av markedsforhold og svingninger. Uansett hvilken informasjon selskapet gir deg, godtar og anerkjenner du muligheten for at disse tilfellene oppstår.

Du er klar over og anerkjenner at det er en stor risiko for å pådra seg tap og skade som følge av investeringsaktiviteten (kjøp og/eller salg av finansinstrumenter) via selskapet og selskapets tradingplattform. Du godtar at du er villig til å ta denne risikoen ved inngåelse av dette forretningsforholdet.

Du erklærer at du har lest, forstått og uforbeholdent aksepterer følgende:

 1. Informasjon om tidligere resultater av et finansinstrument garanterer ikke nåværende og/eller fremtidige resultater. Historiske data er ikke, og bør ikke betraktes som, gjenspeilende av fremtidig avkastning av finansinstrumenter.
 2. Hvis finansinstrumenter handles i andre valutaer enn valutaen i ditt hjemland, er det en risiko for endring i valutakursen som kan redusere verdien og prisen på finansinstrumenter, og dermed deres ytelse.
 3. Du må være klar over at du risikerer å miste alle midlene du investerer, og må kun kjøpe finansinstrumenter hvis du er villig til å gjøre det, hvis det skulle skje. Videre skal du betale alle utgifter og provisjoner.
 4. Du er klar over at eventuelle åpne posisjoner automatisk kan bli lukket hvis du ikke gir selskapet dokumentasjonen innen den angitte tidsfristen.

32.2. Det maksimale tapet en kunde kan pådra seg er beløpet de betaler selskapet, inkludert påløpende gebyrer for daghandelavtaler.

32.3. Enhver finanskontrakt som kjøpes av en kunde via selskapets nettside er en individuell avtale mellom denne kunden og selskapet. Den kan ikke overføres, forhandles eller overdrag til eller med tredjeparter.

33. KONFIDENSIELL INFORMASJON

Selskapet er ikke forpliktet til å gi deg noen informasjon eller ta hensyn til informasjon, enten ved beslutningstaking eller ved handling på dine vegne, med mindre annet er godtatt og angitt i denne avtalen, og der det er pålagt av relevante lover, forskrifter og gjeldende direktiver.

Selskapet deler aldri privat eller annen fortrolig informasjon i forhold til våre kunder og tidligere kunder til tredjeparter, uten uttrykkelig samtykke fra kundene våre, bortsett fra i tilfeller der slik deling kreves i henhold til lov eller som ellers er nødvendig for å utføre en verifiseringsanalyse av kundens identitet for å beskytte deres konto og sikre personopplysningene deres.

33.1. Beskyttelse av personopplysninger – personvern

Selskapet håndterer alle personopplysningene dine i samsvar med selskapets forpliktelser og krav som gjelder i henhold til aktuelle lover og forskrifter for beskyttelse av personopplysninger.

Vi innhenter og oppbevarer informasjon om kundene våre, inkludert og uten begrensning, personopplysninger og informasjon tilknyttet kundekontoer og kontohistorikk, i samsvar med lovgivning for databeskyttelse og hvitvasking av penger.

Av denne grunn kan vi dele eller overføre kundenes personopplysninger med betalings-tjeneste leverandører (PsP) som kunden har valgt til å utføre betalingen, for at denne PsP (f.eks Trustly, Wirecard etc.) skal kunne gjennomføre betalingen. Overføring av slike date skjer for å oppfylle kontraktsvilkårene.

Innen selskapet vil personopplysninger bli gitt til de ansatte som trenger denne informasjonen for å oppfylle Selskapets kontrakts- og juridiske forpliktelser. Tilgang gis også til tredjeparter som har kontrakt med selskapet for samme grunner, inkludert regulatoriske krav. Tredjeparter som Selskapet benytter må følge krav og tillatelser som er gitt i forbindelse med håndtering av kundenes personopplysninger.

Selskapet lagrer alle nødvendige og obligatoriske data i 5 år. Hvis grunnen til oppbevaring av data opphører eller den lovmessige lagringsperioden utløper, vil slike date bli arkivert eller slettet i henhold til gjeldende regler.

Ved å godta denne avtalen, forstår og samtykker du i at du har lest og forstått vilkårene i
«personvernerklæring» som selskapet har vedtatt. Denne erklæringen er gjengitt i detalj på selskapets nettside, og er tilgjengelig for alle kunder.

33.2. Kommunikasjon

Med mindre annet er spesifikt angitt, skal ethvert varsel, instruksjon, autorisasjon, forespørsel eller annen kommunikasjon til selskapet fra deg i henhold til denne avtalen være skriftlig, og skal sendes til selskapets postadresse som angitt på selskapets nettside, eller til en annen adresse som selskapet fra tid til annen kan spesifisere for dette formål. Det trer i kraft først når det faktisk er mottatt av selskapet, forutsatt at det ikke bryter med eller strider med noen av vilkårene i denne avtalen.

Selskapet forbeholder seg retten til å spesifisere andre kommunikasjonsmetoder med deg.

Du erkjenner at selskapet kan ta opp telefonsamtaler mellom deg og selskapet uten bruk av varselsignal. Dette for å sikre at de materielle vilkårene av transaksjonen, og annen materiell informasjon tilknyttet transaksjonen registreres raskt og nøyaktig. Slike opptak tilhører selskapet, og du godtar dem som bevis på ordre eller instruksjoner som er gitt.

33.3. Offentliggjøring av kundeinformasjon

Vi kan ikke offentliggjøre kundeinformasjon (uansett om kunden er aktiv eller inaktiv) til andre ikke-tilknyttede tredjeparter, bortsett fra i følgende tilfeller:

 1. Lovmessig eller pålagt offentliggjøring: Vi kan offentliggjøre kunders personopplysninger til tredjeparter som tillatt av eller pålagt for å overholde gjeldende lover og/eller forskrifter i jurisdiksjonen der du er fast bosatt eller borger, og/eller i jurisdiksjoner der selskapet er lovpålagt å gjøre det.
 2. Tredjeparter: Vi deler ikke kunders personopplysninger med samarbeidspartnere og/eller tredjeparter. Eventuelle opplysninger vi deler med tredjeparter skal følge av støttetjenester til din konto, eller lette transaksjonene eller kontraktene med oss (dvs. juridisk, profesjonell eller regnskapsrådgivning.
 3. Deling med affiliater: Vi deler ikke kunders personopplysninger med våre affiliater.

34. KLAGEPROSEDYRE

Selskapet er forpliktet til å innføre interne prosedyrer for håndtering av klager på en riktig og rask måte. Du kan sende inn en klage til selskapet via e-post. Selskapet sender deg en skriftlig bekreftelse på klagen straks den er mottatt, vedlagt opplysninger om selskapets prosedyrer for klagehåndtering. Dette inkluderer når og hvordan du kan henvise klagen til CySEC, som er den relevante reguleringsmyndigheten.

Det anbefales at du tar kontakt med selskap hvis du ønsker ytterligere detaljer angående prosedyrene for klagehåndtering.

35. INTERESSEKONFLIKT

Selskapet er i henhold til gjeldende forskrifter pålagt å ha ordninger for håndtering av interessekonflikter mellom selskapet og dets kunder, og mellom andre kunder. Selskapet tar rimelige steg for å unngå interessekonflikter. Der de ikke kan unngås, skal selskapet sikre at du behandles rettferdig og på høyeste integritetsnivå, og at dine interesser alltid er beskyttet.

Du anerkjenner og aksepterer at du har lest og godtar «retningslinjer for interessekonflikt», som ble gjort tilgjengelig for deg under registreringsprosessen, og som er tilgjengelig på nettsiden vår.

36. RETNINGSLINJER FOR PRODUKTSTYRING

Vi er forpliktet til å sikre at produksjon og distribusjon an finansinstrumenter ikke er til skade for kundene, i henhold til kravene i gjeldende lover og forskrifter. Vi skal i visse tilfeller anses som både produsent og distributør.

Selskapet skal benytte og opprettholde effektive retningslinjer for produktstyring og -prosedyrer som regulerer hele produktets levetid, og sørge for at produksjonen/distribusjonen av finansinstrumenter er i samsvar med relevante lover og/eller reguleringer, slik det anses hensiktsmessig og forholdsmessig for våre kunder.

For hvert finansinstrument i produktsortimentet, skal selskapet vurdere hvorvidt det faller under produsent- eller distributørkategorien. Du anerkjenner og aksepterer at du har lest retningslinjene for produktstyring («retningslinjene») for mer informasjon. Disse retningslinjene er tilgjengelige via nettsiden vår.

37. GENERELLE BESTEMMELSER

Du anerkjenner at det ikke er gjort noen representasjoner av deg eller på selskapets vegne som på noen måte har oppmuntret deg eller overtalt deg til å inngå avtalen.

37.1. Håndheving

I tilfeller der en bestemmelse av avtalen, til enhver tid og på en hvilken som helst måte, er eller blir ugyldig eller ikke-håndhevbar i henhold til en lov og/eller forskrift i enhver jurisdiksjon, skal lovligheten, gyldigheten eller håndhevelsen av gjenværende bestemmelser i avtalen eller lovligheten, gyldigheten eller håndhevelsen av denne bestemmelsen i henhold til gjeldende lov og/eller regulering i andre jurisdiksjoner, ikke påvirkes.

Alle transaksjoner på dine vegne er underlagt lovene som regulerer etableringen og driften, forskriftene, ordningene, direktivene, rundskrivene og praksis (heretter samlet kalt «lover og forskrifter») til CySEC, den kypriotiske sentralbanken og eventuelle andre myndigheter som styrer driften av investeringsfirmaene (som definert i slike lover og forskrifter), ettersom de fra tid til annen endres eller justeres.

Selskapet har når som helst rett til å treffe eller unnlate å treffe tiltak som anses som ønskelig med hensyn til overholdelse av gjeldende lover og forskrifter. Eventuelle tiltak som kan treffes, og alle gjeldende lover og forskrifter skal være bindende for deg, og skal ikke gjøre oss eller noen av våre styremedlemmer, ledere eller ansatte ansvarlige.

Du skal ta alle rimelig nødvendige tiltak (herunder, uten at det går ut over det generelle i det ovennevnte, utførelsen av alle nødvendige dokumenter) slik at selskapet kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen.

Plasseringen av detaljert informasjon om gjennomføring og vilkår for investeringstransaksjoner i finansinstrumenter utført av selskapet, og annen informasjon angående selskapets virksomhet samt adresser til fysiske personer og juridiske personer er tilgjengelig via selskapets nettside.

37.2. Fraskrivelse

Unnlatelse av noen av partene i denne avtalen til enhver tid å varsle om brudd fra den andre parten, eller for å kreve overholdelse av ethvert vilkår eller bestemmelse i denne avtalen, skal anses som frafall av tilsvarende eller ulikebestemmelser eller betingelser ved det samme tidspunktet eller på et hvilket som helst tidligere eller senere tidspunkt. Unnlatelse av noen part til å utøve enhver rett, makt eller rettsmiddel som er gitt i henhold til denne avtalen, eller på andre måter i henhold til gjeldende lover og forskrifter, eller for å insistere på at andre parter overholder denne partens forpliktelser under denne, og enhver skikk eller praksis av partene som er i strid med vilkårene i avtalen, skal ikke utgjøre frafall av en slik part eller en slik parts rett til å utøve slike eller andre rettigheter, makt eller rettsmidler, eller til å kreve slik overholdelse.

37.3. Kundeaktsomhet og kjenn din kunde (KDK)

Selskapet kan eller kan ikke være i stand til å godta kunden som kunde, og dermed åpne en kundekonto for ham/henne eller godta penger fra ham/henne eller godta å starte handelsvirksomhet, inntil kunden fyller ut og sender inn spørreskjemaet for kontoåpning, samt all lovlig påkrevd dokumentasjon og alle interne kontroller i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Ved å godta våre vilkår og betingelser, bekrefter og aksepterer du at du er pålagt ved lov å gi oss personlig identifiserbar informasjon og dokumentasjon innen fjorten (14) dager fra den aktuelle datoen for denne avtalen, eller fra innskuddsdatoen. Vi forbeholder oss retten til å si opp forretningsforholdet, blokkere tilgang til tjenestene våre og refundere tilgjengelige midler via den opprinnelige betalingsmetoden i ditt navn.

Vi forbeholder oss retten til, under forretningsforbindelsen med kunden, når som helst og etter selskapets eget skjønn, å be om tilleggsdokumentasjon og/eller informasjon fra kunden, som del av selskapets pågående overvåkning av kundeaktiviteter.

Selskapet forbeholder seg også retten til å pålegge ytterligere og/eller spesifikke aktsomhetskrav for å godta at kunden er bosatt i visse land, i henhold til gjeldende lover, forskrifter og/eller jurisdiksjoner.

37.4. Tildeling

Med mindre annet er uttrykkelig bestemt og fastsatt, gjelder denne avtalen og dets betingelser for partene i den, enten direkte og/eller indirekte.

37.5. Gjeldende språk

Enhver oversettelse av denne avtalen eller andre retningslinjer og/eller annet innhold som er tilgjengelig på selskapets offisielle nettside, er gjort for å overholde lokale krav, eller for din bekvemmelighet.

Bestemmelsene i vilkårene og/eller andre retningslinjer og/eller annet innhold på selskapets offisielle nettside som står på engelsk har forrang over bestemmelsene i enhver oversatt versjon av de samme dokumentene, uansett hvilket språk oversettelsen er på. Du må være oppmerksom på at det er den engelske versjonen av dette dokumentet som gjelder ved juridiske formål.

37.6. Endringer

Selskapet forbeholder seg retten til å endre vilkårene i denne avtalen, når som helst og uten varsel, ved å publisere slike endringer på nettsiden www.skilling.com. Du er ansvarlig for å se gjennom disse vilkårene jevnlig for eventuelle endringer, og samtykker i å være bundet av vilkårene.

38. GJELDENDE LOV, JURISDIKSJON

Denne avtalen og alle transaksjonsforhold mellom deg og selskapet er underlagt lovene på Kypros. Rettslokalet for oppgjør av enhver tvist som måtte oppstå mellom partene, er distriktsdomstolen i distriktet der selskapets hovedkontor er plassert.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.