Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen tilhører Skilling Ltd, tidigere kalt Finovel Cyprus Ltd. Fullstendig eller delvis reproduksjon er strengt forbudt. Dette inkluder reproduksjon i oppsummeringsform, ombruk på en annen måte og endringer i den originale håndboken eller oversatte versjoner. Slik reproduksjon er kun tillatt med skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Skilling Ltd.

Autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission under CIF-lisensnummer 357/18.

Skilling Ltd, og dets tilknyttede enheter (heretter «selskapet»), er ansvarlig for beskyttelse av personvern og sikring av kundenes personlige og finansielle opplysninger. Ved å åpne en tradingkonto hos selskapet, gir kunden (heretter kalt «kunden», «du», «din») samtykke til at selskapet innhenter, behandler, lagrer og bruker personopplysninger som beskrevet nedenfor.

Omfang

Formålet med denne personvernerklæringen («erklæringen») er å informere deg om hvordan vi innhenter, bruker, lagrer og deler personopplysningene dine og/eller data. Du oppfordres til å lese og bruke denne erklæringen til å kunne ta begrunnede valg. Ved å bruke nettsiden og tjenestene våre godtar du vilkårene i denne erklæringen og fortsatt bruk av informasjonen og dataene dine i henhold til bestemmelsene i erklæringen.

Denne erklæringen reguleres av personvernloven på Kypros («loven») per dags dato, samt EUs omfattende databeskyttelseslover, inkludert GDPR (EU) 2016/679 som opphever direktiv /46/EC («GDPR») og direktiv 2016/680, som gjelder spesifikke databeskyttelsesregler i området for rettshåndhevelse.

Vilkårene som brukes i denne personvernerklæringen har samme betydning som våre vilkår og betingelser, som er tilgjengelig for alle kunder gjennom selskapets nettside.

1. Rett til personvern

1.1. I tillegg til ovennevnte, respekterer selskapet hver enkelt kundes rett til personvern, og verdsetter forretningsforholdet med kundene våre ved å tilby personvern og sikkerhet.

1.2. Kunden har rett til å (1) få tilgang til personopplysninger (2) korrigere unøyaktige data (3) i visse tilfeller be om at persondata slettes (4) avslå direkte markedsføring og (5) flytte persondata fra én tjeneste til en annen (dataportabilitet) av hans/hennes persondata, som påkrevd i henhold til gjeldende lov og forskrifter. Hvis kunden nekter å gi samtykke, velger bort eller nekter bruk av personopplysninger, forbeholder vi oss retten til å kontakte kunden i alle tilfeller der vi likevel har behov for å gjøre det.

1.3. Hvis du sender inn en skriftlig forespørsel om en kopi av persondataene som selskapet innehar, kan vi pålegge en rimelig avgift for å oppfylle forespørselen. Dette gjelder når det er snakk om store mengder av, repetitiv eller ubekreftede data.

1.4. Vi innhenter, bruker og vedlikeholder informasjonen og/eller data fra deg i den utstrekning som anses som passende for å kunne tilby kvalitetstjenester. Informasjonen vi innhenter fra deg skal brukes til å verifisere identiteten din og hjelpe oss med å tilpasse utviklingsbehovene for din tradingopplevelse hos oss.

2. Innhenting av personopplysninger

2.1. Selskapet innhenter all nødvendig informasjon og/eller data som kreves for å åpne en kundes tradingkonto, utføre transaksjoner og sikre kundens aktiva og personvern, og for å tilby kundene tjenestene de krever. Informasjonen selskapet innhenter inkluderer informasjon som kreves for å kommunisere med samt identifisere kundene. Selskapet kan innhente personopplysninger og/eller demografisk data, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Personopplysninger, som navn, bostedsadresse, nasjonalitet, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse;
 • Finansinformasjon, som estimert årsinntekt, nettoverdi, investeringskunnskap og erfaring innen trading;
 • Identifisere verifikasjonsdokumenter og/eller -data, som pass, ID-kort, strømregning, kontoutskrift, sosialt forsikringsnummer eller skatteidentifikasjonsnummer (inkorporeringsdokumenter for juridiske enheter);

2.2. I dette henseende innhenter selskapet informasjon direkte fra kundene. I tillegg kan det i visse tilfeller innhentes informasjon indirekte fra bankene og/eller kredittkorttilbyderne, og/eller forretningsbank og/eller andre kilder som hjelper selskapet med å opprette kundeprofiler basert på kravene og preferansene deres for å kunne tilby tjenester på en effektiv måte.

2.3. Ved å gi oss informasjon, samtykker du i innhenting, bruk og lagring av personopplysningene dine i henhold til følgende.

3. Bruk av personopplysninger og/eller data

3.1. Vi bruker kundens personopplysninger og/eller data kun etter behov for å yte kvalitetstjenester og sikkerhet til kundene våre. Denne informasjonen hjelper selskapet med å forbedre kundetjenestene, gjennomføre transaksjoner, tilpasse nettleseropplevelser og informere kunder om andre relevante produkter, tjenester eller kampanjer. I denne forbindelse samtykker du herved i bruk av data for slike formål. I tillegg til formålene som nevnes ovenfor, kan informasjonen vi innhenter bli brukt til følgende formål:

 • å autentisere og verifisere kundens identitet;
 • å vurdere søknader/forespørsler for produktene og tjenestene våre;
 • å behandle kundetransaksjoner i forhold til hans/hennes investering(er) i våre produkter og tjenester;
 • å overvåke transaksjoner for å forhindre hvitvasking av penger, svindel, uregelmessige og mistenkelige kontoaktiviteter, og påvisning av relaterte risikoer;
 • å varsle kunder om fordeler og endringer i produktfunksjoner og/eller -tjenester;
 • å støtte og svare på kundenes henvendelser og klager, og generelt for å løse tvister;
 • å oppdatere, konsolidere og forbedre nøyaktigheten i arkivene våre;
 • å produsere data, rapporter og statistikk, men ikke begrenset til kundedata tilknyttet tradingaktiviteter som har blitt anonymisert eller aggregert på en måte som ikke identifiserer kunden som individ;
 • å gjennomføre anonym forskning for analytiske og/eller statistiske vurderinger for å forbedre dine behov og interesser;
 • å lette revisjon, risikostyring og/eller overholdelse; og/eller
 • å undersøke brudd og håndheve retningslinjene våre, og som påkrevd av gjeldende lover, forskrifter eller statlige myndigheter.

3.2. For ovennevnte formål kan vi offentliggjøre eller dele personopplysningene dine med myndigheter, banker, kredittagenturer og/eller kredittilbydere, finansinstitusjoner, forretningsbanker, tjenestetilbydere og/eller rådgivere under kontrakt for data-, finans-, regulerings- eller andre tjenester som hjelper selskapet med å tilby tjenestene sine på en effektiv måte i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

4. Lagring av personopplysninger og/eller -data

4.1. Selskapet skal beholde personopplysningene dine og/eller data kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet du har gitt oss, eller til å overholde regulerende, rettslige eller interne krav, og i henhold til gjeldende lover og forskrifter for beskyttelse av personopplysninger.

4.2. Hvis og når du og/eller selskapet velger å avslutte forretningsforholdet, forbeholder vi oss retten til å beholde persondataene dine i ytterligere fem (5) år i henhold til gjeldende lover, forskrifter og/eller der det er nødvendig for å at selskapet skal kunne utføre sine regulatoriske forpliktelser.

4.3. Hvis du av en eller annen grunn ikke ønsker å motta informasjon av denne typen, kan du kontakte support@skilling.com eller kundestøtte.

5. Beskyttelse av personopplysninger og/eller data

5.1 Alle personopplysninger som kunden gir til selskapet behandles konfidensielt og deles kun innad i selskapet og dets tilknyttede selskaper. Opplysningene deles ikke med tredjeparter, bortsett fra hvis dette kreves i henhold til forskrifter eller i rettsaker. Ved informasjonsdeling som kreves i henhold til lov eller andre myndigheter, skjer dette på en strengt fortrolig måte, med mindre annet er instruert av reguleringsmyndigheten. I slike tilfeller skal selskapet uttrykkelig informere tredjeparten angående informasjonens konfidensielle karakter.

6. Dataoverføring utenfor EU/EØS

6.1. Selskapet kan overføre kundens personopplysninger og/eller data utenfor EU/EØS, underlagt følgende betingelser. I slike tilfeller gjelder passende og egnede garantier basert på standard kontraktsbetingelser vedtatt av EU-kommisjonen:

 • EU anser et land for å tilby tilstrekkelig nivå av databeskyttelse;
 • gjennom godkjente modellkontrakter eller bindende firmaregler; eller
 • ved å overholde en godkjent sertifiseringsmekanisme, f.eks. EU-USAs personvernskjold (der dette er aktuelt).

7. Affiliater og samarbeidspartnere

7.1. Selskapet kan dele informasjon med affiliater dersom slik informasjon er rimelig nødvendig for at slike affiliater skal kunne tilby produkter eller tjenester til kundene. Selskapet kan dele informasjon med partnere, affiliater og medarbeidere for å kunne tilby lignende produkter og tjenester som oppfyller kundens behov, og som leveres på en slik måte at det er nyttig og relevant kun når kunden har autorisert selskapet til å gjøre det.

8. Non-affiliated third parties

8.1. Selskapet hverken selger, lisensierer, leier ut eller på andre måter deler kundenes personopplysninger med tredjeparter, unntatt som beskrevet i denne personvernerklæringen.

8.2. Selskapet forbeholder seg retten til å offentliggjøre personopplysninger til tredjeparter der det kreves av lov, reguleringsmyndigheter eller andre statlige myndigheter. Selskapet kan også dele informasjon der det er nødvendig til kreditt- eller innkrevingsbyråer, som med rimelighet kreves for å kunne tilby tjenestene til selskapet og/eller dets kunder.

8.3. I tillegg kan selskapet engasjere tredjeparter for å bidra til å utføre visse interne funksjoner, som for eksempel behandling av kontoer, oppfyllelse, kundeservice, kundetilfredshetsundersøkelser eller annen datainnsamling som er relevant for virksomheten. Bruk av delt informasjon er strengt begrenset til ytelsen av det ovennevnte, og godtas ikke brukt til andre formål. Alle tredjeparter som selskapet deler personopplysninger med er påkrevd å beskytte slike personopplysninger i henhold til all relevant lovgivning og på samme måte som selskapet beskytter opplysningene. Selskapet deler ikke personopplysninger med tredjeparter der det anses at kundene ikke får det nødvendige nivå av beskyttelse.

8.4. I tilfeller der kunden har blitt introdusert av en agent, kan denne ha tilgang til kundens informasjon. Kunden godtar derfor å dele informasjon med en slik agent.

9. Markedsføring

9.1. I tillegg til ovennevnte formål, kan selskapet dele og bruke personopplysningene dine og/eller data med tredjeparter eller affiliater for å kunne tilby reklamemateriell tilknyttet tjenestene våre, samt produkter, nettsider og programmer som kan være av interesse for deg.

9.2. Du har rett til å tilbakekalle samtykket ditt eller melde deg av for å unngå å motta markedsføringstilbud fra oss eller våre affiliater, slik det kreves av gjeldende lov og forskrifter. Vi kan imidlertid fortsette å sende deg forretningsinnsikt, hendelsesnyheter, varsler og/eller oppdateringer tilknyttet tjenestene våre, produkter eller annen kommunikasjon angående bransjen.

10. Kontakte kunder

10.1. Fra tid til annen kan selskapet kontakte kunden, enten via telefon eller e-post, for å tilby ytterligere informasjon om selskapets CDF-trading. I tillegg kan selskapet etter behov kontakte kunder for å informere dem om unike kampanjetilbud som selskapet tilbyr kunden.

10.2. Kunden godtar og samtykker i slik kontakt når han/hun godtar brukervilkårene ved registrering hos selskapet. Enhver person som ønsker å velge bort ytterligere kontakt med selskapet kan gjøre dette når som helst ved å kontakte selskapet via telefon eller e-post og be om at selskapet ikke skal ta kontakt.

11. Begrensning av ansvar

11.1. Selskapet er ikke ansvarlig for personvernerklæringene eller innhold på sider nettsiden vår lenker til. Selskapet har heller ingen kontroll over bruken eller beskyttelsen av informasjonen som kundene oppgir på, eller som innhentes av, slike nettsider. Når en kunde velger å klikke på en lenke til en samarbeidspartners nettside eller til en lenket nettside, kan kunden bli bedt om å oppgi registrerings- eller annen personlig informasjon. Vær oppmerksom på at slik informasjon lagres av tredjeparter og er underlagt personvernreglene til den aktuelle parten.

12. Sikkerhet

12.1. Vi verdsetter din tillit til å gi oss personopplysningene dine og/eller data, og vi forsøker derfor å innhente og bruke lovlige midler for å beskytte kunders personopplysninger og/eller data.

12.2. Du erkjenner at overføring av informasjon via internett ikke er helt sikkert, og at selskapet ikke kan garantere at virus ikke eksisterer. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig ved eventuelle skader på kundens enhet grunnet virus.

12.3. Selskapet skal varsle deg om eventuelle brudd som kan «føre til risiko for kundens rettigheter» innen 72 timer etter at selskapet har blitt gjort oppmerksom på bruddet (uten unødig forsinkelse), i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

12.4. Hvis du ikke ønsker å motta e-postvarsler relatert til markedsføring, undersøkelser eller andre tilbud, trenger du bare å melde deg av.

13. Bruk av informasjonskapsler

13.1. Selskapet bruker informasjonskapsler for å sikre kundenes tradingaktiviteter og for å forbedre ytelsen på nettsiden. Informasjonskapsler som brukes av selskapet inneholder ikke personopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

13.2. Informasjonskapsler er små filer som vi lagrer i nettleseren på harddisken din, hvis du godtar dette. Informasjonskapsler inneholder informasjon som overføres til harddisken på datamaskinen din.

13.3. Selskapet kan dele bruksstatistikk for nettsiden med anerkjente annonseselskaper og med affilierte markedsføringsselskaper. Det bemerkes at informasjonen som innhentes av slike annonseringsselskaper ikke er personlig identifiserbar. Slik informasjon, som selskapet kan innhente og dele, forblir anonym og er ikke personlig identifiserbar.

13.4. For å administrere og forbedre nettstedet, kan selskapet bruke tredjeparter til å spore og analysere bruk og statistisk voluminformasjon. Tredjeparter kan bruke informasjonskapsler for å spore oppførsel, og kan bruke informasjonskapsler på selskapets vegne. På nettsiden vår kan du lese mer om hvilke typer informasjonskapsler vi bruker.

14. Mobilapp

14.1. Selskapet kan innhente data fra kundens mobilenhet via tredjeparter som bruker avanserte krypteringsmekanismer. Slik informasjon og/eller data inkluderer mobilenhetens merke, type og maskinvarenummer, og overføres til oss ved registrering av enhetene i appen. Denne informasjonen brukes til eksplisitt identifisering av søkeren og/eller appen og mobilenheten.

14.2. Vi kan få tilgang til visse funksjoner på mobilenheten, ikke begrenset til internettilkobling, telefonmodus og andre funksjoner, som hjelper oss med å tilby kundene våre tjenester på en effektiv måte.

14.3. Personlige data innhentet av oss fra mobilapper skal forbli anonyme for tredjeparter. Mobilbrukeres aktiviteter via mobilapper kan bli brukt til statistiske og/eller tilsynsmessige overvåkningsformål.

15. Endring i persondata

15.1. Kunden kan sende inn en forespørsel om å endre, rette eller oppdatere informasjonen sin og/eller data som er lagret i våre arkiver. Dette er ikke begrenset til bostedsadresse og passnummer. Du godtar å oppgi oppdatert og/eller støttende dokumentasjon til selskapet, slik at vi kan oppdatere registret vårt og inneha nøyaktig informasjon eller data som påkrevd av gjeldende lover, forskrifter og/eller myndigheter.

16. Mindreårige

16.1. Selskapets tjenester er ikke tilgjengelige for personer under 18 år eller som ikke er myndige («mindreårige»). Vi frasier oss ethvert ansvar for uautorisert bruk av nettjenestene våre, tradingplattformen vår eller annet fra mindreårige.

17. Hvordan kontakte oss for mer informasjon eller for å løse en klage

17.1. Dine bekymringer angående personvern er viktige for oss. Selskapet er forpliktet til å løse eventuelle klager og svare på generelle spørsmål du måtte ha om tjenestene våre eller informasjon vi innhenter og hvordan denne brukes. Alle klager tilknytter personvern og generelle spørsmål kan formidles til oss via telefon og/eller e-post på support@skilling.com.

18. Oppdateringer i personvernerklæringen

18.1. Selskapet forbeholder seg retten til å gjennomgå og/eller endre denne personvernerklæringen etter eget skjønn og når dette anses som passende, i henhold til lov. Den reviderte personvernerklæringen lastes opp på selskapets nettside.

18.2. Din fortsatte bruk av tjenestene våre etter eventuelle varsler om slike endinger, utgjør din bekreftelse og samtykke i slike endringer i denne personvernerklæringen. Du godtar videre å være bundet av vilkårene i slike endringer.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.