Retningslinjer for investorers kompensasjonsfond

Disse retningslinjene tilhører Skilling Ltd, tidigere kalt Finovel Cyprus Ltd. Fullstendig eller delvis reproduksjon er strengt forbudt. Dette inkluderer reproduksjon i oppsummeringsform, gjenbruk på andre måter og endringer i den originale håndboken eller eventuelle oversatte versjoner. Slik reproduksjon er kun tillatt med skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Skilling Ltd.

Autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission under CIF-lisensnummer 357/18.

Skilling Ltd (heretter «selskapet», «vi», «vår») er medlem av investorers kompensasjonsfond (heretter «fond») for kunder hos kypriotiske investeringsfirmaer og andre investeringsfirmaer som ikke er kredittinstitusjoner, etablert under lov
87(I)/2017 med tittelen Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2017 Cyprus («loven») og etableringen og driften av et kompensasjonsfond for kypriotiske investeringsform i henhold til forskrifter som ble utstedt i 2001.

Juridisk og regulerende rammeverk

Disse retningslinjene er underlagt og er i samsvar med kravene i gjeldende lover og forskrifter. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, direktiv DI144-2007-15 fra 2015 utstedt av Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”).

Omfang  

Fondet er en privatrettslig, juridisk enhet. Dets administrasjon utøves av en administrasjonskomité bestående av fem medlemmer som er valgt for en treårig periode. Fondets formål er å sikre krav fra kundene som dekkes mot medlemmer av fondet, ved betaling av erstatning for kravene deres som følge av tjenesten som tilbys av medlemmene, så lenge det er fastslått av medlemmet ikke har mulighet til å oppfylle forpliktelsene sine.

Kypriotiske investeringsfirmaer og andre investeringsfirmaer som ikke er banker, er, i henhold til gjeldende lover og forskrifter, forpliktet ved å lov å abonnere på fondssystemet.

Eventuell godtgjørelse til kundene fra kompensasjonsfondet skal ikke overstige EUR 20 000. Dette gjelder kundens samlede krav mot selskapet.

1. Dekkede kunder

1.1. Fondet dekker selskapets kunder, bortsett fra de som tilhører følgende kategorier:

a) Institusjonelle og profesjonelle investorer, inkludert, men ikke begrenset til nedenstående:

   i. Investeringsfirmaer;
   ii. Banker;
   iii. Kooperative kredittinstitusjoner;
   iv. Forsikringsselskaper,
   v. Investeringsorganisasjoner innen omsettelige verdipapirer og deres forvaltningsselskaper;
   vi. Sosialforsikringsinstitusjoner og fond;
   vii. Investorer som medlemmet karakteriserer som fagpersoner på forespørsel;
   viii. Juridiske enheter tilknyttet fondets medlem, og generelt tilhørende samme gruppe selskaper;

b) Stater og overstatlige organisasjoner;

c) Sentrale, føderale, fødererte, regionale og lokale administrative autoriteter;

d) Bedrifter tilknyttet fondets medlem;

e) Ledelses- og administrasjonspersonell hos fondets medlem;

f) Aksjonærer i fondets medlem, som direkte eller indirekte deltar i medlemmets kapital med minst 5 % av aksjekapitalen, eller dets partnere som er personlig ansvarlige for gjennomføringen av den økonomiske revisjonen til fondets medlem, for eksempel kvalifiserte revisorer;

g) Investorer som har tilknytning til fondets medlem, og generelt selskapsgruppen som fondets medlem tilhører, stillinger eller plikter som tilsvarer de som er nevnt i punkt (v) og (vi);

h) Andregrads slektninger og ektefelle til personer som er oppført i punkt (v), (vi) og (vii), i tillegg til tredjeparter som handler på vegne av disse personene;

i) I tillegg til investorene, er investorkunder til et medlem av fondet ansvarlig for fakta tilknyttet fondets medlem som har forårsaket økonomiske vanskeligheter eller som har bidratt til forverring av den økonomiske sitasjonen eller som kunne ha dratt nytte av disse faktaene;

j) Investorer i form av et selskap, som på grunn av sin størrelse ikke har lov til å tegne balanseregnskap i samsvar med selskapslover eller en tilsvarende lov i en medlemsstat.

I tilfeller av punkt (e), (f), (g) og (h), kan fondet suspendere utbetalingen av kompensasjonen ved å informere de berørte parter om dette, inntil det foreligger en endelig avgjørelse om hvorvidt slike saker gjelder.

2. Dekkede tjenester

2.1. Selskapet er autorisert av kompetente myndighet til å tilby investeringer for unoterte differansekontrakter («CFD-er») og andre tilleggstjenester som selskapets kunde kan motta kompensasjon for fra fondet:

 1. Investeringstjenester som (1) Mottak og overføring av ordre i forhold til ett eller flere finansinstrumenter; (2) Trading fra egen konto; og (3) Gjennomføring av ordre på vegne av kunder;
 2. Tilleggstjenester som (1) Oppbevaring og administrasjon av finansinstrumenter; og (2) Bevilgning av kreditt og lån til ett eller flere finansinstrumenter.

3. Kompensasjon av dekkede kunder og betalingsformaliteter

3.1. Et medlem av fondet unnlater å oppfylle forpliktelsene sine mot investorene.

Fondet kompenserer de dekkede kundene for krav som oppstår fra de dekkede tjenestene fra medlemmene, så lenge medlemmets manglende oppfyllelse av forpliktelsene er fastslått, uavhengig av relevante forpliktelser av fondets medlem i samsvar med loven og vilkårene som styrer avtalen med den dekkede kunden, og uansett om den nevnte forpliktelsen til fondets medlem er basert på avtalen eller en forseelse.

Selskapets mislighold av forpliktelsene sine består av følgende:

 • Enten å returnere midler som skyldes til dekkede kunder, eller midler som tilhører dem men som oppbevares av medlemmet, direkte eller indirekte, innenfor rammen av bestemmelsen av det nevnte medlemmet til de aktuelle kundene av tjenestene som dekkes, og som kunden har bedt medlemmene om å returnere, i utøvelse av deres relevante rett
 • Eller å overlate finansinstrumenter som tilhører dekkede kunder, og som fondets medlem oppbevarer, administrerer eller forvalter på kontoen din, inkludert tilfeller der medlemmet er ansvarlig for den administrative styringen av de aktuelle finansinstrumentene.

Fondet igangsetter utbetalingsprosessen av kompensasjonen når minst én av betingelsene i en av underpunktene ovenfor er oppfylt.

3.2. Forutsetninger for igangsetting av utbetaling fra fondet

Fondet igangsetter utbetalingsprosessen av kompensasjonen:

 • Hvis fondets medlem sender inn en skriftlig erklæring, enten til fondet eller til Cyprus Securities and Exchange Commission CySEC, om at han/hun ikke oppfyller sine forpliktelser ovenfor kundene
 • Hvis et medlem av fondet legger inn en søknad om likvidasjon
 • Hvis (CySEC) har tilbakekalt eller suspendert medlemmets autorisasjon til å tilby investeringstjenester og konstaterer at fondets medlem ikke forventes å være i stand til å oppfylle forpliktelsene sine ovenfor kundene i nær fremtid, av grunner som ikke vedrører en midlertidig mangel på likviditet som umiddelbart kan håndteres.

CySEC-myndighetene kan anmode medlemmet av fondet om å gi sine synspunkter innen en kort, fastsatt tidsfrist, som ikke kan være på mindre enn tre (3) virkedager fra invitasjonsdatoen for å uttale slike synspunkter. Fondet igangsetter utbetalingsprosessen av kompensasjon:

3.3. Prosedyre tilknyttet invitasjon av dekkede klienter for innsending av søknaders

Ved utstedelse av en avgjørelse fra retten eller CySEC, i forbindelse med iverksettelse av utbetalingsprosessen, skal fondet publisere invitasjoner til dekkede kunder om å gjøre sine krav mot medlemmene av fondet som oppstår av dekkede tjenester, i minst tre (3) aviser med nasjonal dekning. Prosedyren for innsendelse av de aktuelle søknadene, fristen for innsending og innholdet i dem skal utpekes.

Publikasjonen skal minst inneholde:

 • navn og adresse på hovedkontoret til fondets medlem, til hvem den dekkede kundens kompensasjonsprosess har blitt aktivert via fondet;
 • fristen for innlevering av kompensasjonssøknader, som ikke kan være på mindre enn fem måneder og mer enn ni måneder fra den siste publiseringen;
 • modus og adresse for innsending av søknader;
 • adressen hvor investorer kan bli informert om det nøyaktige innholdet i søknadene som sendes inn, og få det relevante skjemaet fra fondet.

3.4. Avbrytelse av frist for innsending av søknader

I tilfelle en dekket kunde, uten skyld, hverken ble informert om invitasjonen om å sende inn kompensasjonssøknad, eller er i stand til å sende inn søknaden innen fristen, blir fristen avbrutt, forutsatt at avbruddet av fristen oppstår i et tilfelle av force majeure, så lenge det har vist seg at det har forhindret at fristen for innlevering av kompensasjonssøknader eller innhenting og levering av påkrevd informasjon kan overholdes.

Indikasjoner om at den dekkede kunden har en hindring som han/hun ikke er ansvarlig for, og som utgjør en grunn for avbrudd av fristen for innlevering av kompensasjonssøknad inkluderer spesielt:

 • bevist fravær av den dekkede kunden i utlandet i en periode som inkluderer minst halvparten av fristen for innsending av en søknad i tide;
 • sykdom som er bekreftet av en lege, og som utgjør en alvorlig hindring for innlevering av søknaden i en periode som inkluderer minst halvparten av fristen for innlevering av en søknad innen fristen; eller
 • opphold i fengsel i en periode som inkluderer minst halvparten av fristen for innsending av en søknad innen fristen.

En dekket person som sender inn en søknad til fondet etter fristen, er forpliktet til, i tillegg til å oppgi informasjonen som utgjør det nødvendige minimumsinnholdet i søknaden, å sende inn en egenerklæring som angir årsaken til at han/hun ikke var i stand til å kreve kompensasjon i tide. Nødvendige bevis for påstandene skal vedlegges.

3.5. Innhold i kompensasjonssøkninger innsendt til fondet

Kompensasjonssøknader fra dekkede kunder (heretter «kunde») som i henhold disse retningslinjene er kvalifisert til å fremlegge et krav mot selskapet, må være skriftlige. Kompensasjonssøknadene må inneholde:

 • kundens navn;
 • adresse, telefon- og faksnummer, samt kundens e-postadresse;  
 • kundekoden som kunden hadde hos fondets medlem
 • opplysninger om den dekkede tjenesteavtalen mellom fondet og kunden;
 • typen og beløpet av det fremsatte kravet fra kunden; og
 • redegjørelse for opplysninger som de fremsatte kravene fra kunden og dets beløp er avledet fra.

Fondet kan be om ytterligere informasjon i kompensasjonssøknaden. Dette skal kommuniseres via publiseringen i minst tre nasjonale aviser samt i «Official Gazette of the Republic». Det er et arkiv med denne informasjonen til investorers disposisjon, ved dets kontorer og/eller på kontoret til fondets medlem.

3.6. Prosedyre knyttet til opptak og vurdering av fremsatte erstatningskrav

Fondet utpeker minst én kvalifisert revisor og minst én advokat med kunnskap om kapitalmarkedsspørsmål. Etter først å ha kontrollert forutsetningene, skal disse vurdere kravene som er sendt inn til fondet og anbefale administrasjonskomiteen helt eller delvis å godta kravet, eller avslå det. Ved uenighet mellom disse personene, sender hver av dem inn en egen anbefaling. Personenes godtgjørelse er avtalt mellom fondet og de aktuelle personene, og belastes fondets medlem. Om nødvendig utbetales det av fondet. For å kunne evaluere søknadene, skal personene:

 • be fondsmedlemmet om å uttale seg om begrunnelsen for kravet fra kunden, og, ved tvilstilfeller, fremlegge relevante dokumenter;
 • evaluere søknadene basert på informasjonen de har, og avgjøre kompensasjonsbeløpet for hver kunde.

For å kunne utføre arbeidet, har personene full tilgang til fondsmedlemmets regnskap, og de er forpliktet til å utøve konfidensialitet mot eventuelle tredjeparter angående informasjonen de kommer over under utføringen av oppgavene sine. Dette forutsetter at den aktuelle taushetsplikten ignoreres for å gjøre det mulig for personene å utføre arbeidet.

3.7. Administrasjonskomiteens avgjørelse om innsendte søknader

Ved behandling av søknadene, kan administrasjonskomiteen vurdere henstillinger fra personene, og avgjøre søknadene som er innlevert til fondet ved å fastsette erstatningsbeløpet for hver kunde. Ved fremlegging av søknaden, har administrasjonskomiteen kontroll, spesielt hvis:

 • kunden faller innenfor kategorien for dekkede kunder;
 • søknaden ble sendt inn innen fristen;
 • vilkårene for lovgivning og disse retningslinjene er oppfylt med tanke på gyldig innsending av kompensasjonssøknaden.

Administrasjonskomiteen avslår søknaden hvis kunden ikke oppfyller kravene ovenfor, eller hvis det, etter komiteens eget skjønn, foreligger minst én av følgende grunner:

 • Kunden brukte bedrageri for å sikre seg betaling fra kompensasjonsfondet, spesielt hvis det bevisst er fremlagt falske bevis;
 • skaden som kunden har lidd er i hovedsak avledet av samtidig uaktsomhet eller forseelse i forhold til skaden som er lidd eller den underliggende årsaken.

3.8. Uberettiget utbetaling av kompensasjon

Fondet kan når som helst kreve at en dekket kunde returnerer den utbetalte kompensasjonen, dersom det senere oppdages at det var grunn til å avslå søknaden.

4. Kompensasjonsbeløp

4.1. For å fastslå kravet til kunden mot fondets medlem samt eventuelle motkrav fra fondet mot kunden, skal fondets regnskap og opplysningene som er utstedt av fondsmedlemmet samt støttende bevis fra kunden, tas i betraktning.

4.2. Kompensasjonsbeløpet som skal utbetales til hver dekket kunde beregnes i henhold til de juridiske og kontraktsmessige vilkårene som gjelder for den dekkede kundens forhold til fondets medlem, avhengig av avregningsregler som gjelder for beregning av fordringer mellom den dekkede kunden og fondets medlem.

4.3. Verdsettelsen av finansinstrumentene som er tilknyttet erstatningen som skal utbetales til den dekkede kunden, utføres basert på verdien på dagen for (1) offentliggjøring av retten og/eller (2) offentliggjøring av CySEC sin beslutning.

4.4. Beregningen av kompensasjonen som skal utbetales gjøres med utgangspunkt i det samlede kravet fra den dekkede kunden mot fondsmedlemmet, som oppstår fra alle dekkede tjenester som medlemmet har levert, og uavhengig av antall kontoer, hvorav det er en mottaker, valuta og sted for levering av disse tjenestene.

4.5. Hvis kravet som er fastsatt i henhold til disse retningslinjene overstiger tjue tusen euro (EUR 20 000), skal kunden motta et engangsbeløp på tjue tusen euro (EUR 20 000), i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

5. Verdisetting av kravet fra dekkede kunder og varslingsprosessen

5.1. Ved fullføring av verdsettelsen, skal fondet:

 • utstede protokoller som lister opp kompensasjonsmottakerne blant fondsmedlemmets kunder samt beløpet hver av disse har rett til å motta. Dette skal kommuniseres til CySEC og fondets medlem innen fem virkedager fra utstedelsen; og
 • kommunisere til hver berørt kunde om avgjørelsen, senest femten dager fra utstedelsen av protokollene nevnt ovenfor, med avgjørelsen om det totale kompensasjonsbeløpet denne kunden har rett til å motta.

5.2. For at CySEC-myndighetene skal kunne sikre at bestemmelsene i den aktuelle lovgivningen på Kypros oppfylles under behandling av søknadene og beregningen av det korresponderende kompensasjonsbeløpet per dekket kunde, kan (1) fondet, fondsmedlemmet og kunden bli anmodet om å oppgi informasjon og opplysninger, og/eller (2) utføre enhver etterforskning som kreves, og benytte relevante og gjeldende bestemmelser i CySEC-lover fra 2001 og 2002, spesielt bestemmelser som fastsetter CySECS myndighet innen tiltredelsen og etterforskningen.

5.3. Hvis kunden som er berettiget et kompensasjonsbeløp fra fondet er uenig i fondets vedtak, har han/hun rett til å anke til CySEC og på tilstrekkelig vis begrunne kravet sitt, innen omtrent ti (10) virkedager fra avgjørelsen ble kommunisert.

5.4. Så lenge CySEC-myndighetene finner feil eller unøyaktigheter med hensyn til fondets vurdering a søknadene for utbetaling av kompensasjon og fastsetting av kompensasjonen for hver kunde, tatt i betraktning eventuelle notater som er innsendt av kunder, kan de kreve at fondet korrigerer den utbetalte kompensasjonen med en avgjørelse som er meddelt fondet innen omtrent førtifem (45) virkedager fra protokollene om kompensasjonsmottakerne ble kommunisert.

6. Frist og prosedyre for utbetaling av kompensasjon

6.1. Fondet er pålagt å utbetale kompensasjonen til alle dekkede kunder innen tre måneder fra protokollen med kompensasjonsmottakere er sendt til CySEC. Utbetalingen av kompensasjonen fra fondet settes inn på en bankkonto tilhørende den dekkede kunden, utpekt skriftlig av kunden. All kompensasjon som skal utbetales til en dekket kunde er i utgangspunktet fondets eiendom, og tilsvarer de individuelle aksjene til medlemmer og deretter eiendelene i den faste reserven.

7. Effekter av kompensasjonsutbetaling

7.1. Utbetalingen av eventuell kompensasjon fra fondet innebærer ipso jure-subrogasjon av fondet til rettighetene til den dekkede kunden mot fondets medlem for et beløp som tilsvarer kompensasjonen som skal betales kunden.

8. Revisjon av retningslinjer

8.1. Selskapet forbeholder seg retten til å gjennomgå og/eller revidere disse retningslinjene etter eget skjønn, og når det passer eller er hensiktsmessig i henhold til lov. De reviderte retningslinjene blir lastet opp på selskapets nettside.

8.2. Din fortsatte bruk av tjenestene våre etter eventuelle varsler om slike endringer, utgjør din bekreftelse og samtykke til slike endringer i disse retningslinjene. Du godtar videre å være bundet av vilkårene i slike endringer.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.