Retningslinjer for interessekonflikt

Disse retningslinjene tilhører Skilling Ltd, tidigere kalt Finovel Cyprus Ltd. Fullstendig eller delvis reproduksjon er strengt forbudt. Dette inkluderer reproduksjon i oppsummeringsform, gjenbruk på andre måter og endringer i den originale håndboken eller eventuelle oversatte versjoner. Slik reproduksjon er kun tillatt med skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Skilling Ltd.

Autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission under CIF-lisensnummer 357/18.

Skilling Ltd (heretter «selskapet», «vi», «vår») skal benytte visse prosedyrer for å identifisere og løse potensielle risikoer som kan være av økonomisk eller ikke-økonomisk art for deg (heretter kalt «kunde», «du», «din»).

Omfang

Formålet med disse retningslinjene er å spesifisere prosedyrene som er iverksatt av selskapet for å identifisere, styre og kontrollere, og, der det er nødvendig, dele informasjon om interessekonflikter som oppstår i forhold til investeringer og/eller tilleggstjenester som selskapet leverer til kundene sine, og redusere risikoen for at kunden forulempes og redusere risikoen for juridisk ansvar, regulatorisk sensur eller skade på selskapets kommersielle interesser og rykte, og for å sikre at det er i samsvar med lovkrav samt avdelings- og generelle prosedyre som er fastsatt i selskapets interne prosedyremanual.

Juridisk rammeverk

Kypriotiske investeringsfirmaer (CIF-er) er pålagt å danne, gjennomføre og opprettholde effektive retningslinjer for interessekonflikt. Disse skal være angitt skriftlig, og være hensiktsmessig i forhold til størrelsen og organisasjonen av investeringsfirmaet samt arten, omfanget og kompleksiteten av virksomheten, som påkrevd av gjeldende lover og forskrifter.

I tillegg må kypriotiske investeringsfirmaer, i henhold til investeringsaktiviteter og resultert markedsrett og EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/565 i tillegg til direktiv2014/65/EU, ta alle rimelige skritt for å identifisere interessekonflikter mellom seg selv, herunder ledere og ansatte, tilknyttede agenter eller andre relevante personer samt enhver person som er direkte eller indirekte tilknyttet dem, og kunder, eller mellom kunder, som oppstår i forbindelse med levering av investerings- eller tilleggstjenester.

I dette henseende må investeringsfirmaet etablere retningslinjer og prosedyrer som er tilstrekkelige for å sikre samsvar, herunder dets ledere, ansatte, tilknyttede agenter og andre relevante personer, med sine forpliktelser i henhold til loven og direktiver utstedt under denne loven samt aktuelle regler som gjelder personlige transaksjoner av slike personer.

1.       Retningslinjer

1.1. Alle ansatte i selskapet må ved starten av ansettelsesforholdet lese og forstå retningslinjene. Alle ansatte i selskapet er forpliktet til å registrere deres aksept for å ha lest og forstått retningslinjene i et register, som skal arkiveres og forvaltes av selskapets administrerende direktør og etterlevelsesavdelingen. Enhver ansatt som mistenker interessekonflikt må umiddelbart underrette administrerende direktør, som skal avgjøre hvorvidt en konflikt eksisterer, eller har potensiale til å oppstå. Vedkommende skal angi begrunnelsen for funnene sine i en fil som lagres for henvisning til kommisjonen hvis et slikt behov skulle oppstå.

2.       Mål

Hvis interessekonflikter oppstår, kan de berørte parter, enten direkte eller indirekte, være selskapet, dets ansatte eller dets kunder. Nærmere bestemt kan det oppstå en interessekonflikt mellom følgende parter:

 1. Mellom kunden og selskapet.
 2. Mellom selskapets avdelinger.
 3. Mellom selskapet og dets ansatte.
 4. Mellom kunden og en ansatt/leder i selskapet
 5. Mellom to eller flere kunder av selskapet i forbindelse med tjenester som tilbys disse kundene.

3.       Søknadstilfeller

3.1. Selskapet definerer en interessekonflikt som en situasjon der enten selskapet eller en enkeltperson er i stand til å unytte en profesjonell eller offisiell posisjon på en eller annen måte for enten selskapets eller enkeltpersonens fordel. Situasjoner der interessekonflikter kan oppstå inkluderer følgende:

 • Selskapet eller en relevant person, eller en person som direkte eller indirekte er tilknyttet selskapet, vil trolig oppnå økonomisk gevinst eller unngå økonomisk tap på bekostning av kunden.
 • Selskapet eller en relevant person, eller en person som direkte eller indirekte er tilknyttet selskapet, har en interesse i utfallet av en tjeneste som tilbys kunden, eller av transaksjonen som utføres på kundens vegne, som skiller seg fra kundens interesse i det samme utfallet.
 • Selskapet eller en relevant person, eller en person som direkte eller indirekte er tilknyttet selskapet, har et økonomisk eller annet motiv for å favorisere interessene til en annen kunde eller kundegruppe over kundens interesser.
 • Selskapet eller en relevant person, eller en person som direkte eller indirekte er tilknyttet selskapet, driver samme virksomhet som kunden.
 • Selskapet eller en relevant person, eller en person som direkte eller indirekte er tilknyttet selskapet, mottar eller kommer til å motta en bestikkelse fra andre enn kunden i forhold til tjenesten som tilbys kunden. Dette kan inkludere penger, varer eller tjenester utover standardprovisjonen eller gebyret for tjenesten.
 • Selskapet vil trolig pådra seg et økonomisk tap ved ikke å utføre en kundes spesifikke ordre.
 • Selskapet vil trolig oppnå økonomisk gevinst ved ikke å utføre en kundes spesifikke ordre.
 • Markedet beveger seg i retning et punkt/tidspunkt slik at kundens ordre resulterer i et økonomisk tap for selskapet.
 • Selskapets kurssikring påvirkes negativt av markedsbevegelsene, og som følge av dette avvises kundens ordre for å forhindre et økonomisk tap for selskapet.

4.       Personlige transaksjoner fra ansatte

4.1. Alle ansatte i selskapet som er involvert i investeringsaktivitetene som selskapet har fullmakt til å gi, må være oppmerksomme på restriksjonene for personlige transaksjoner, som beskrevet nedenfor. Dette avsnittet inkluderer også personlige transaksjoner som utføres av personer som er ansatt av selskaper som utfører eventuelle utkontrakterte aktiviteter for selskapet. Hvis det inngås forbudte, personlige transaksjoner, må selskapet varsles omgående..

4.2. Ansatte i selskapet som er involvert i levering av investeringstjenester eller andre aktiviteter, må ikke inngå personlige transaksjoner som forårsaker følgende:

 • inngå en transaksjon som er forbudt i henhold til gjeldende forskrift om innsidehandel og markedsmanipulering (markedsmisbruk),
 • misbruke eller forårsake uriktig avsløring av konfidensiell informasjon,
 • en transaksjon som sannsynligvis er i strid med eventuelle forpliktelser selskapet eller den ansatte måtte ha, som angitt i henhold til lover og forskrifter.

4.3. Når en ansatt har kommet i kontakt med informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig for kunder, eller som ikke på enkelt vis kan utledes av informasjon som er tilgjengelig, må den ansatte unngå å handle eller foreta personlige transaksjoner eller handler, bortsett fra som markedsfører som opptrer i god tro og i den ordinære markedsføringen, eller i utførelsen av en uoppfordret kundeordre, på vegne av en annen person, inkludert selskapet.

4.4. Ansatte må ikke utlevere meninger annet enn i normal, forretningsmessig virksomhet, hvis personen som får meningen sannsynligvis kommer til å inngå en transaksjon som er i strid med ovenstående. Den ansatte skal heller ikke gi råd eller gi noen form for informasjon annet enn via ansettelsesforholdet. Dette gjelder spesielt hvis det er tydelig at personen som mottar slik informasjon gir råd til andre parter som kan anskaffe eller avhende finansinstrumenter som informasjonen vedrører.

4.5. Enhver kundes ordre som er relatert til ansatte hos selskapet, må ikke deles med andre parter. En ansatt i selskapet som har kunnskap om en potensiell kundeordre, må ikke utføre en personlig transaksjon som er den samme som kundeordren hvis dette fører til en interessekonflikt.

5.       Personlig kontohåndtering

5.1. Personlige transaksjoner i disse retningslinjers forstand betyr handel med finansinstrumenter som påvirkes eller berøres eller innvirkes av eller på vegne av relevante personer, som utføres på vegne av en av personene som nevnes nedenfor:

 • den relevante personen;
 • enhver person som han/hun har et familieforhold til, eller som han/hun er nært tilknyttet;
 • enhver person hvis forhold til den relevante personen er slik at den relevante personen har direkte eller indirekte materiell interesse eller påvirkning i utfallet av handelen, utover provisjon eller gebyr for utførelse av handelen eller ordren.

5.2. Med unntak av til personer slikt normalt deles med via tjenesten eller tjenestekontraktene, skal selskapet sørge for at den relevante personen ikke deler informasjon eller meninger fra andre personer der den relevante personen vet, eller burde ha visst, at resultatet av delingen vil eller sannsynlig vil føre til at den andre personen tar ett av følgende steg:

 • å inngå en transaksjon i finansinstrumenter som, dersom det hadde vært en personlig transaksjon fra den aktuelle personen, ville vært dekket over;
 • å gi råd om eller overtale en annen person til å inngå en slik transaksjon;
 • den personlige transaksjonen som er varslet til firmaet eller identifisert av det registreres, inkludert eventuell godkjenning eller forbud i forbindelse med en slik transaksjon

6.       Rapportering av interessekonflikter

Ved identifikasjon av en eventuell interessekonflikt, må en medarbeider først henvise saken til sin nærmeste overordnede. Han/hun kan dermed bistå i vurderingen av en vesentlig risiko for skade, og sende et utfylt meldingsskjema for interessekonflikter sammen med komplette opplysninger for å tillate regulatorisk granskning av:

 • korrigerende og forebyggende tiltak;
 • hvordan disse handlingene ble ansett som passende;
 • eventuelle pålagte vilkår;
 • og hvorvidt det fremdeles pågår konflikter, hvordan disse styres og informeres til kunden;
 • til leder for etterlevelsesavdelingen for inkludering i rapporter som vurderes av styret.

7.       Forvaltning av interessekonflikter

7.1. Selvstendighet

Følgende tiltak skal benyttes av selskapet for å sikre nødvendig grad av uavhengighet:

 1. Tiltak for å hindre eller kontrollere utveksling av informasjon mellom relevante personer som er engasjert i aktiviteter som medfører risiko for interessekonflikt (det vil si ved å etablere en kinesisk mur/informasjonsbarriere);

 2. Separat tilsyn med relevante personer hvis hovedfunksjoner innebærer å utføre aktiviteter på vegne av, eller tilby tjenester til, kunder hvis interesser kan gi konflikt, eller som på annen måte representerer ulike interesser som kan være i konflikt, herunder selskapets. Selskapets avdeling hvis interesser kan være i konflikt med kunder er:

  a) Gjennomføring av ordre;

  b) Trading fra egen konto;

  c) Mottak og overføring av ordre;

  d) Sikring og administrasjon av finansinstrumenter for kundens konto.

 3. Fjerning av direkte tilknytning mellom vederlag til relevante personer som hovedsakelig er engasjert i en aktivitet, og vederlag av, eller inntekter generert av, ulike relevante personer som hovedsakelig er engasjert i en annen aktivitet, der interessekonflikt kan oppstå i forhold til disse aktivitetene (for eksempel ansatte i meglerrommet forbinder ikke godtgjørelsen sin med kundens ytelse).

 4. Tiltak for å hindre eller begrense enhver person fra å utøve upassende innflytelse på hvordan en relevant person utfører investeringer eller tilleggstjenester eller aktiviteter. I tillegg kan personen som avgjør eller påvirker en persons bonus utøve unødig innflytelse over den enkeltes dømmekraft.

 5. Tiltak for å hindre eller kontrollere samtidig eller sekvensiell involvering av en relevant person i separate investeringer eller tilleggstjenester, eller aktiviteter som mottak og overføring av kundeordre og oppgaver som porteføljebeslutninger og beregning av ytelse.

 Selskapet forbeholder seg retten til å tilpasse alternative eller ytterligere tiltak og prosedyrer som anses nødvendig og hensiktsmessig dersom en av de ovennevnte tiltakene og/eller ordningene ikke sikrer tilstrekkelig grad av uavhengighet.

8.           Informasjonsbarriere

8.1. Selskapet respekterer konfidensialiteten av kundenes opplysninger, og har etablert viktige informasjonssperringer (også kjent som «kinesiske murer») som brukes for å forhindre at innsideinformasjon eller svært konfidensiell informasjon som besittes av deler av virksomheten ikke blir delt med eller anskaffet av andre deler av virksomheten.

8.2. Vi har opprettet «kinesiske murer» som et nøkkelelement i styring og forhindring av interessekonflikter og markedsmanipulasjonsrisiko. Individer på den andre siden av muren skal ikke anses som i besittelse av kunnskap nektet dem som er resultat av den kinesiske muren. De kinesiske murene skaper reparasjon av rapporteringslinjer, avdelinger og kontrollerte interne prosedyrer for utveksling av konfidensiell og personlig informasjon.

8.3. Selskapet har opprettet interne driftshåndbøker og organisasjonsarrangementer for å unngå interessekonflikter gjennom ledelse, kontroll og restriksjoner som anses som nødvendig for utveksling av konfidensiell informasjon mellom de ulike avdelingene, kunder og relevante personer som er engasjerte i firmaaktiviteter med risiko for interessekonflikt.

9.       Offentliggjøring av interessekonflikt

9.1. Når tiltakene som selskapet har utført for å håndtere interessekonflikter ikke er tilstrekkelige for å sikre, med rimelig sikkerhet, at risikoen for skade på kundens interesse kan forhindres, fremlegger selskapet interessekonflikten for kunden. Før selskapet utfører en transaksjon eller leverer en investering eller en tilleggstjeneste til kunden, må selskapet informere kunden om enhver faktisk eller potensiell interessekonflikt.

9.2. Offentliggjøringen må gjøres tidlig nok og i et varig middel, og skal inneholde tilstrekkelig detaljer med hensyn til kundens karakter for å gjøre det mulig for vedkommende å ta en informert beslutning med hensyn til investerings- eller tilleggstjenesten der interessekonflikten kan oppstå.

9.3. Kunder får muligheten til å avgjøre hvorvidt de ønsker å fortsette forholdet sitt med oss, uten rimelige hindringer.

10.   Investeringsforskning

Selskapet kan benytte effektive tiltak og ordninger for å håndtere interessekonflikter som måtte oppstå ved produksjon og formidling av materiale som presenteres som investeringsforskning, bør være hensiktsmessig for å beskytte finansanalytikernes objektivitet og uavhengighet samt investeringsforskningen de produserer. Disse tiltakene og ordningene skal sikre at finansanalytikere eller -personell har en tilstrekkelig grad av uavhengighet fra interessene til personer hvis ansvarsområder eller forretningsinteresser med rimelighet kan anses å være i strid med interessene til personene som investeringsforskningen er formidlet til. Tiltakene som skal benyttes inkluderer, men er ikke begrenset til, bestemmelsene nevnt i avsnitt 7.1 ovenfor, for å sikre tilstrekkelig grad av uavhengighet.

11.   Markedsføringskommunikasjon

Selskapet skal sørge for at enhver slik anbefaling inneholder en klar og fremtredende uttalelse om (eller, når det gjelder en muntlig anbefaling), at den er utarbeidet i samsvar med lovkravene som er utformet for å fremme avhengighet i investeringsforskningen, og at den ikke er underlagt et håndteringsforbud før formidlingen av investeringsforskningen.

12.   Arkivering

Selskapet opprettholder og oppdaterer regelmessig en oversikt over investeringene og tilleggstjenestene eller investeringsaktivitetene som utføres på vegne av selskapet, der en interessekonflikt medfører vesentlig risiko for skade på en eller flere kunder har oppstått, eller, når det gjelder en pågående tjeneste eller aktivitet, kan oppstå. Følgende dokumentasjon skal oppbevares i minst fem år:

 • disse retningslinjene, eventuelle funksjonelle variasjoner der det er aktuelt;
 • konfliktloggen, konfliktidentifikasjon og styringskart;
 • regler, prosedyrer og prosesser;
 • opplæringsmateriell og opplæringslogger;
 • varslingsskjema for interessekonflikter;
 • detaljer om eventuelle gjennomgang av utført arbeid (inkludert eventuelle beslutninger tatt av konfliktledelsen); og
 • annen dokumentasjon som brukes for å demonstrere behandlingen av interessekonflikter.

13.        Ansvar

13.1. Administrerende direktør

Selskapets administrerende direktør («adm. dir.») er ansvarlig for tydelig tildeling av ansvar og delegering av myndighet til ansvarlige personer. Dette for å sikre at alle involverte er oppmerksomme på sitt engasjement og at konfliktlederen, også kjent som leder for etterlevelsesavdelingen, har tilstrekkelig autoritet og uavhengighet til å utføre ansvaret sitt og overvåke interessekonflikter i selskapet på en effektiv måte.

13.2. Toppledelse

Selskapets ledelse er pålagt å:

 • engasjere seg i gjennomføringen av retningslinjer, prosedyrer og ordninger for identifisering, ledelse og løpende overvåkning av interessekonflikter;
 • benytte en helhetlig oppfatning for å sikre identifisering av potensielle og kommende konflikter innenfor og på tvers av forretningsområder, og for å sikre at informerte vurderinger blir gjort med avgjørende betydning;
 • øke bevisstheten og sikre at relevante personer handler i samsvar ved å sikre: regelmessig opplæring (inkludert entreprenører og tredjeparts tjenesteleverandører), både ved oppstart og i form av nyopplæring; tydelig kommunikasjon av retningslinjer, prosedyrer og forventninger; bevisstgjøring av at konfliktprosedyrer utgjør en del av ytelsesvurdering/vurderingsprosessen, og at best praksis benyttes gjennom hele selskapet,
 • garantere robuste systemer og kontroller, og effektive, regelmessige vurderinger for å sikre at strategiene og kontrollene som brukes for å håndtere og begrense risikoer forblir hensiktsmessige og effektive, og at hensiktsmessige advarsler og opplysninger utstedt til kunder der det er nødvendig;
 • benytte ledelsesinformasjon til å forbli tilstrekkelig oppdatert og informert; og
 • støtte en uavhengig gjennomgang av prosessene og prosedyrene som benyttes.

13.3. Ansatte eller relevante personer

Enkeltpersoner er pålagt å identifisere nye interessekonflikter som oppstår som følge av aktivitetene/tjenestene de utfører, og engasjere seg i prosessen med å varsle ledelsen ved identifisering av en potensiell konflikt.

Selskapets ansatte er underlagt regler utviklet for å unngå interessekonflikter med aktiviteter de utfører utenfor selskapet.

Selskapets ansatte kan ikke ta imot gaver annet enn det som anses som i tråd med forretningsaktiviteter som selskapet foretar, og er forpliktet til å unngå interessekonflikter som følge av gaver fra kunder.

13.4. Etterlevelsesavdeling

Selskapets konfliktleder er leder for etterlevelsesavdelingen, og er ansvarlig for den daglige styringen av gjennomføringen av disse retningslinjene. Han/hun eller valgte representant er ansvarlig for:

 • etablere retningslinjene i forhold til interessekonflikter;
 • overvåke og bidra i opplæringen;
 • overvåke etterlevelse av ordninger;
 • overvåke konflikthåndtering
 • opprettholde dokumenter i forhold til interessekonflikter;
 • gjennomgå og utfordre konfliktidentifiseringen og ledelseskartet; og
 • sørge for hensiktsmessig internrapportering til styret.

14.    Låste konflikter

Der ledelsen ikke klarer å løse en konflikt til partenes tilfredsstillelse, har lederen for etterlevelsesavdeling det endelige ordet.

15.  Oppdatering av retningslinjene

Selskapet kan fra tid til annen oppdatere disse retningslinjene. Vi forbeholder oss retten til å gjennomgå og endre vilkårene i disse retningslinjene og avtalen når dette er hensiktsmessig i henhold til lov. Hvis selskapet endrer disse retningslinjene i vesentlig grad, skal de reviderte retningslinjene lastes opp på selskapets nettside.

I dette henseende, godtar kunden herved å godta elektronisk publisering av reviderte retningslinjer som et varsel fra selskapet til kundene. Enhver tvist om selskapets retningslinjer er underlagt denne kunngjøringen og kundeavtalen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.