Retningslinjer for kundekategorisering

Disse retningslinjene tilhører Skilling Ltd, tidigere kalt Finovel Cyprus Ltd. Fullstendig eller delvis reproduksjon er strengt forbudt. Dette inkluderer reproduksjon i oppsummeringsform, gjenbruk på andre måter og endringer i den originale håndboken eller eventuelle oversatte versjoner. Slik reproduksjon er kun tillatt med skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Skilling Ltd.

Autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission under CIF-lisensnummer 357/18.

Skilling Ltd (heretter «selskapet», «vi», «vår») godtar å inngå unoterte differansekontrakter («CFD-er») med undertegnede kunde (heretter kalt «kunde», «du», «din»). Kunden erkjenner, forstår og godtar herved det som er nevnt nedenfor.

Juridisk og regulerende rammeverk

I henhold til implementeringen av gjeldende kommisjonsforordning (EU), direktivet om markeder for finansinstrumenter (MiFiD) i EU og i henhold til lov 87(I)/2017 om investeringstjenester og aktiviteter, og regulert markedslov, er selskapet lovpålagt å kategorisere kundene sine i en av følgende tre kategorier: detaljkunde, profesjonell kunde eller kvalifisert motpart.

 A. KUNDEKLASSIFISERING

Før inngåelse av et forretningsforhold, varsles potensielle kunder om kundeklassifiseringen som selskapet bruker. Potensielle kunder blir informert om hvilken kategori de i utgangspunktet blir klassifisert i av selskapet. Kunder skal klassifiseres som følger, basert på kriteriene som skisseres nedenfor:

1. Kvalifisert motpart

Ved handel med kvalifiserte motparter, er selskapet unntatt fra viktige forpliktelser i henhold til forretningsreglene, regler for best utførelse og håndtering av kundeordre. Til dette formål, kan kvalifiserte motparter anses å falle innenfor følgende kategorier:

 • Investeringsfirmaer;
 • Kredittinstitusjoner;
 • Forsikringsselskaper;
 • UCITS-fond og deres forvaltningsselskaper;
 • Pensjonsfond og deres forvaltningsselskaper;
 • Andre finansinstitusjoner som er autorisert og regulert i henhold til EU-rett eller nasjonal lov;
 • Tradere av handelsvarer eller varederivater (for egen regning);
 • Nasjonale myndigheter og deres tilhørende kontorer, inkludert offentlige organer som forvalter offentlig gjeld;
 • Sentralbanker;
 • Overstatlige organisasjoner;
 • Tredjelandsenheter som tilsvarer kategoriene som nevnt ovenfor.

Ved inngåelse av transaksjoner med kvalifiserte motparter skal selskapet motta ekspressbekreftelse fra den potensielle motparten, der denne godtar å bli behandlet som en kvalifisert motpart. Denne bekreftelsen kan fås enten i form av en generell avtale eller i forbindelse med hver enkelt transaksjon.

2. Profesjonelle kunder

En profesjonell kunde er en kunde som har erfaring, kunnskap og ekspertise til å ta sine egne investeringsbeslutninger og vurdere risikoen som oppstår. For å bli ansett som en profesjonell kunde, må kunden falle inn under en av følgende kundekategorier:

i. Enheter som er pålagt å være autorisert eller regulert for å operere i finansmarkedet, enten av medlemsstater eller ikke-medlemsstater, som:

 • Kredittinstitusjoner;
 • Investeringsfirmaer;
 • Andre autoriserte eller regulerte finansinstitusjoner;
 • Forsikringsselskaper;
 • Kollektive investeringsordninger og forvaltningsselskaper innen slike ordninger;
 • Pensjonsfond og forvaltningsselskaper av slike fond;
 • Tradere handelsvarer eller varederivater;
 • Lokale;
 • Andre institusjonsinvestorer.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt, kan den ovennevnte kundekategorien sende inn en forespørsel om å bli behandlet som «ikke-profesjonell». Selskapet kan godta å gi et høyere beskyttelsesnivå.

ii. Store bedrifter som oppfyller to av følgende størrelseskrav på proporsjonal basis:

 • Balanseregnskap på minst 20 000 000 EUR;
 • Nettoomsetning på minst 40 000 000 EUR;
 • Egenkapital på minst 2 000 000 EUR.

iii. Nasjonale og regionale myndigheter og offentlige organer.

iv. Andre institusjonsinvestorer hvis hovedaktivitet er å investere i finansinstrumenter, inkludert enheter dedikert til verdipapirisering av eiendeler eller andre finanstransaksjoner.

Selskapet forbeholder seg retten til å behandle kunder nevnt i punkt
(ii), (iii) og (iv) i seksjon 2 (ovenfor) som profesjonelle kunder basert på informasjonen som er tilgjengelig for oss. De blir behandlet som sådan med mindre selskapet og kunden godtar annet. Det er kundens ansvar som «profesjonell kunde» å be om høyere beskyttelsesnivå hvis kunden ikke er i stand til å vurdere eller håndtere risikoen på riktig måte. Høyere beskyttelsesnivå skal gis til slike profesjonelle kunder i samsvar med vilkårene i loven.

3. Valgt profesjonell kunde

I tillegg til ovennevnte krav, må en «valgt profesjonell kunde» oppfylle følgende kriterier:

 • Selskapet foretar en tilstrekkelig vurdering av kundens kompetanse, erfaring og kunnskap om kunden, som gir rimelig sikkerhet, i lys av transaksjonene eller tjenestenes art, at kunden er i stand til å foreta sine egne investeringsvalg og forstår den involverte risikoen;
 • I løpet av ovennevnte vurdering, skal minst to av følgende kriterier være oppfylt:
 1. kunden har gjennomført transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante markedet med en gjennomsnittlig frekvens på ti (10) per kvartal i løpet av de foregående fire (4) kvartalene,
 2. størrelsen på kundens finansielle portefølje, definert som kontantinnskudd og finansinstrumenter, skal overstige 500 000 EUR,
 3. kunden jobber eller har jobbet i finanssektoren i minst ett (1) år i en stilling som krever kunnskap om de planlagte transaksjonene eller tjenestene.

Selskapet forbeholder seg retten til å avslå enhver forespørsel om omklassifisering og/eller profesjonell behandling, under forutsetning av at kunden ikke er i stand til å tilfredsstille og/eller oppfylle betingelsene som angitt i gjeldende lover og forskrifter. Hvis annet avtales, er det den «profesjonelle kunden» sitt ansvar å informere selskapet når vedkommende ikke lenger tilfredsstiller og/eller oppfyller de opprinnelige vilkårene for å bli behandlet som profesjonell.

4. Detaljkunder

Alle kunder som hverken er kvalifiserte motparter eller profesjonelle kunder, anses som detaljkunder.

B. MULIGHET TIL Å ENDRE KLASSIFISERING

Det bemerkes at en kvalifisert motpart eller en profesjonell kunde kan be om ikke-profesjonell behandling. Selskapet kan godta å gi et høyere beskyttelsesnivå. I dette henseende sender selskapet et skriftlig varsel til kundene sine om muligheten deres til å bli klassifisert som detaljkunder. Selskapet foretar denne handlingen for å kunne tilby et ensartet beskyttelsesnivå til alle kundene sine.  

Den høyeste beskyttelsesgraden gis av selskapet når kunden inngår en skriftlig avtale med selskapet om at kunden ikke lenger skal behandles som profesjonell. Det er den profesjonelle kundens ansvar å be om en høyere beskyttelsesgrad når han/hun ikke er i stand til å vurdere og behandle transaksjonsrisikoer på tilstrekkelig måte  

Kunder som i utgangspunktet har blitt klassifisert som detaljskunder har muligheten til å be om å bli behandlet som profesjonelle kunder, forutsatt at minst to av følgende kriterier er oppfylt:

 1. Kunden har gjennomført transaksjoner av betydelig størrelse, med en gjennomsnittlig frekvens på 10 per kvartal i løpet av de foregående ti kvartalene.
 2. Størrelsen på kundens finansielle instrumentportefølje overstiger 500 000 EUR.
 3. Kunden jobber eller har jobbet i finanssektoren i minst ett år i en profesjonell stilling som krever kunnskap om de planlagte transaksjonene eller tjenestene.  

Hvis kunden ønsker å endre klassifisering, forbeholder selskapet seg retten til å innhente skriftlig samtykke. Kunden kan derfor bli bedt om å fylle ut og sende inn en omklassifiseringserklæring og forespørselsskjema som tildeles ved innsending av søknaden til oss.

C. FORESPØRSEL OM ENDRING AV KATEGORISERING

 I samsvar med avsnitt II ovenfor, kan følgende forespørsel bli sendt til selskapet:

 1. En detaljkunde som ber om å bli kategorisert som en profesjonell kunde. I slike tilfeller får kunden en lavere beskyttelsesgrad;
 2. En profesjonell kunde som ber om klassifisering som detaljkunde. I slike tilfeller ber kunden om å få høyere beskyttelsesgrad;
 3. En kvalifisert motpart som ber om klassifisering som profesjonell kunde eller detaljkunde. I slike tilfeller ber kunden om å få høyere beskyttelsesgrad.

Hvis kunden ikke oppfyller kravene i gjeldende lover og forskrifter, forbeholder selskapet seg retten til å avvise ovennevnte forespørsler om endret kategorisering.

D. BESKYTTELSESRETTIGHETER

Detaljkunder/profesjonelle kunder

Når selskapet behandler kunden som en detaljkunde, har han/hun/de rett til mer beskyttelse under loven enn hvis kunden har rett til å være en profesjonell kunde. Den ekstra beskyttelsen detaljkunden har rett til, kan oppsummeres som følger:

1. En detaljkunde får mer informasjon/opplysninger om selskapet, dets tjenester og eventuelle investeringer, kostnader, provisjoner, gebyrer og avgifter, samt sikring av kundens finansinstrumenter og kundemidler.

2. Der selskapet tilbyr investeringstjenester utover investeringsråde (i form av personlige anbefalinger) eller skjønnsmessig porteføljeforvaltning, skal selskapet i henhold til lov be en detaljkunde om å oppgi informasjon angående hans/hennes kunnskap og erfaring i investeringsfeltet som er relevant for den typen produkt eller tjeneste som tilbys. Dette skal gjøre det mulig for investeringsfirmaet å vurdere hvorvidt investeringstjenesten eller produktet som tilbys er egnet for kunden. Hvis selskapet, basert på den mottatte informasjonen, anser produktet eller tjenesten som uegnet for detaljkunden, skal kunden advares om dette. Merk at selskapet ikke er påkrevd å vurdere egnethet i visse tilfeller spesifisert ved lov.

 Selskapet har rett til å anta at en profesjonell kunde har nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen som er involvert i de aktuelle investeringstjenestene eller transaksjonene, eller type transaksjon eller produkt, når kunden er klassifisert som en profesjonell kunde.

Følgelig, og i motsetning til situasjonen for en detaljkunde, må generelt sett ikke selskapet anskaffe ekstrainformasjon fra kunden for å vurdere egnethet for produkter og tjenester til profesjonelle kunder.

3. Ved gjennomføring av ordre, må investeringsfirmaer og kredittinstitusjoner som tilbyr investeringstjenester ta alle rimelige skritt for å oppnå det som kalles «best utførelse» av kundens ordre. Dette innebærer å oppnå best mulig resultat for kunden.

Når selskapet utfører en ordre på vegne av en detaljkunde, skal det best mulige resultatet bestemmes med hensyn til totalt vederlag, der prisen på finansinstrumentet og kostnaden tilknyttet gjennomføringen vurderes. Sistnevnte inkluderer alle utgifter kunden har pådratt seg som er direkte knyttet til utførelsen av bestillingen, inkludert avdragsgebyrer, clearing- og avregningsgebyrer og alle andre gebyrer som skal betales til tredjeparter involvert i ordregjennomføringen.

Når profesjonelle kunder tilbys best mulig utførelse, er ikke selskapet påkrevd å prioritere den totale kostnaden for transaksjonen som den viktigste faktoren for å oppnå best mulig utførelse.

4. Investeringsfirmaer og kredittinstitusjoner som tilbyr investeringstjenester må skaffe all nødvendig informasjon fra kunden, slik at firmaet eller kredittinstitusjonen i hvert tilfelle kan forstå de viktigste fakta om kunden. De må også ha rimelig grunnlag til å tro at det kan tas behørig hensyn til arten og omfanget av tjenesten som tilbys, slik at den spesifikke transaksjonen som anbefales eller som inngås i forbindelse med levering av en porteføljestyringstjeneste oppfyller følgende kriterier:

 1. Det oppfyller investeringsmålene til den aktuelle kunden;
 2. Det er slik at kunden er i stand til økonomisk å bære eventuelle investeringsrisikoer som er forenlig med investeringsmålene;
 3. Det er slik at kunden har nødvendig erfaring og kunnskap for å forstå risikoen som er involvert i transaksjonen, eller i forvaltningen i porteføljen.

Når selskapet tilbyr en investeringstjeneste til en profesjonell kunde, har det rett til å anta at kunden, i forbindelse med produktene, transaksjonene og tjenestene som tilbys, har nødvendig nivå av erfaring og kunnskap i henhold til avsnitt (iii) ovenfor.

Under visse omstendigheter skal dessuten selskapet være berettiget til å anta at en profesjonell kunde er økonomisk i stand til å bære enhver investeringsrisiko som er forenlig med investeringsmålene.

5. Selskapet må informere detaljkundene sine om materielle vanskeligheter som er relevante for riktig utførelse av ordren(e) deres, umiddelbart etter å ha blitt klar over vanskeligheten.

6. Selskapet er forpliktet til å gi detaljkunder:

 • mer informasjon enn profesjonelle kunder med hensyn til gjennomføring av ordre, unntatt for porteføljestyring.
 • periodiske utskrifter i forbindelse med forvaltningsaktiviteter som utføres på deres vegne, oftere enn for profesjonelle kunder.

7. Dersom selskapet gir porteføljestyringstransaksjoner til detaljkunder eller driver kundekontoer som inkluderer en udekket, åpen posisjon i en betinget gjeldstransaksjon, skal selskapet rapportere ethvert tap som overskrider en forhåndsbestemt grense, avtalt mellom selskapet og kunden. Dette skal rapporteres senest ved utgangen av arbeidsdagen der terskelen overskrides. Der terskelen overskrides utenfor en arbeidsdag, skal det rapporteres senest neste virkedag

8. Hvis selskapet tilbyr en investeringstjeneste utover investeringsråd til en ny detaljkunde, må selskapet inngå en skriftlig grunnavtale med kunden. Denne skal angi de grunnleggende rettighetene og pliktene som selskapet og kunden har.

9. Vi skal ikke bruke finansinstrumenter som vi holder på kundens vegne for egen konto eller kontoen til en annen kunde, uten kundens uttrykkelige forhåndsgodkjennelse om å bruke instrumentene under slike spesifiserte vilkår. Ved snakk om en detaljkunde skal dette fremgå av kundens signatur eller tilsvarende, alternativ mekanisme.

10. Detaljkunder kan ha rett til erstatning i henhold til kompensasjonsfondet for investorer eller kompensasjonsfondet for investorfirmaer, alt etter omstendighetene.

5. Kvalifiserte motparter

Der selskapet behandler kunden som en kvalifisert motpart, har kunden rett til lavere beskyttelse i henhold til lov enn han/hun/de ville ha hatt som en profesjonell kunde. Dette gjelder spesielt, og i tillegg til ovennevnte:

  1. Selskapet er ikke pålagt å gi kunden best mulig utførelse av kundens ordre;
  2. Selskapet er ikke pålagt å oppgi informasjon angående gebyrer eller provisjoner som selskapet betaler eller mottar;
  3. Selskapet er ikke pålagt å vurdere egnetheten av et produkt eller en tjeneste som tilbys kunden. Selskapet kan anta at kunden har den nødvendige ekspertisen til å velge det mest hensiktsmessige produktet eller tjenesten for ham/henne/de og at han/hun/de er finansielt i stand til å bære eventuelle investeringsrisikoer som er involvert i hans/hennes/deres investeringsmål;
  4. Selskapet er ikke påkrevd å gi kunden informasjon om selskapet, dets tjenester og ordninger som selskapet skaffer godtgjørelser via;
  5. Selskapet er ikke påkrevd å gi kunden risikoopplysninger om produktene eller tjenestene som han/hun/de velger fra selskapet; og
  6. Selskapet er ikke påkrevd å rapportere til kunden om utførelsen av hans/hennes/deres ordre eller forvaltningen av hans/hennes/deres investeringer.

E. TILBUD AV CFD-ER I VISSE JURISDIKSJONER

Trading med CFD-er er ikke tillatt i visse jurisdiksjoner eller land. Dette dokumentet er ikke rettet mot jurisdiksjoner eller land som er inkludert i selskapets forbudte jurisdiksjoner, som definert i avtalen. Dette dokumentet utgjør ikke et tilbud, invitasjon eller oppfordring til å kjøpe eller selge CFD-er.

F. REVISJON AV RETNINGSLINJER

Selskapet forbeholder seg retten til å gjennomgå og/eller revidere disse retningslinjene etter eget skjønn, og når det passer eller er hensiktsmessig i henhold til lov. De reviderte retningslinjene blir lastet opp på selskapets nettside..

Din fortsatte bruk av tjenestene våre etter eventuelle varsler om slike endringer, utgjør din bekreftelse og samtykke til slike endringer i disse retningslinjene. Du godtar videre å være bundet av vilkårene i slike endringer.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.